دستاوردهای دانشجویان

 آقای مهندس شهریار طلوعی و مهندس محمدرضا اقبال از دانشکده عمران دانشگاه تهران حائز رتبه های اول و دوم بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1395 (مهندسی عمران) شدند. (1395/07/05)

                                    
                                    مهندس شهریار طلوعی          مهندس محمدرضا اقبال