دستاوردهای کارکنان

 سرکار خانم نیلوفر قلی زاده، رئیس دفتر دانشکده مهندسی عمران، به عنوان کارمند نمونه دانشگاه انتخاب شدند. (1395/07/10)

 

 سرکار خانم اعظم کاظمی، کارشناس دانشکده مهندسی عمران، به عنوان کارمند نمونه پردیس فنی انتخاب شدند. (1394/12/20)