نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ مجوز و دفاع از پایان نامه/ رساله

اخذ مجوز و دفاع از پایان نامه/ رساله

1394/11/17

 زمان اخذ مجوز در نیمسال 2-94 ، از 94/11/10 لغایت 95/06/05 و زمان دفاع از پایان نامه/ رساله، از 94/11/18 لغایت 95/06/13 اعلام می گردد.