نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید راهنمای کارشناسی

1-  دکتر پیمان بدیعی  

 

2-  دکتر محمدعلی بنی هاشمی 

 

3- دکتر مسعود پلاسی

 

4- دکتر عبدالله حسینی

 

5- دکتر محمد خان محمدی    

 

6- دکتر محمد رحیمیان

 

7- دکتر رضا غیاثی 

 

8- دکتر جمشید فرجودی 

 

9- دکتر سید امیر کیوان قربانی تنها 

 

10- دکتر مهدی قاسمیه 

 

11- دکتر منوچهر لطیفی نمین 

 

12- دکتر محمدصادق معرفت  

 

13- دکتر سهیل محمدی توچائی 

 

14- دکتر مجید مرادی 

 

15- دکتر مسعود منتظری نمین 

 

16-  دکتر ایرج محمودزاده کنی 


17- دکتر شاهرخ مالک