نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دانشجویان استعداهای درخشان جهت ورود به کارشناسی ارشد

اطلاعیه دانشجویان استعداهای درخشان جهت ورود به کارشناسی ارشد

1395/03/04

دانشجویان عزیز ورودی 91 که فرم دانشجویان استعدادهای درخشان را جهت ورود به کارشناسی ارشد کامل نموده اند. لطفاً مبلغ 750.000 ریال به شماره حساب 5225557690  بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد واریز 1130 به نام حساب غیر برداشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 95/3/9پرداخت نمایند و اصل فیش را به دفتر آموزش دانشکده مهندسی عمران تحویل فرمایند.

 

95/3/3