نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش زمان ثبت نام نیمسال دوم 95-94

افزایش زمان ثبت نام نیمسال دوم 95-94

1394/10/27

" افزایش زمان ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394" در جلسه مورخ 22/10/1394 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مطرح و با افزایش زمان ثبت نام دانشجویان مذکور "تا 1394/11/06"موافقت شد.