نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الزام ارزشیابی توسط دانشجویان

الزام ارزشیابی توسط دانشجویان

1394/05/12

به استحضار می رساند در نیمسال آتی علاوه بر عدم امکان رویت نمرات و ثبت نام نیمسال بعد، در بازه زمانی ارزشیابی دسترسی های دانشجویان به استثنای ارزشیابی و پرداخت الکترونیکی از ایشان سلب شده و به محض اینکه دانشجو ارزشیابی را انجام دهد دسترسیهای وی فعال خواهد شد. شایان ذکر است در صورت ورود دانشجو به سیستم، وی ملزم به ارزشیابی خواهد شد.