نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه انتخاب واحد

انتخاب واحد/ حذف و اضافه دانشجویان

1392/10/22

انتخاب واحد/ حذف و اضافه دانشجویان صرفاً می باید در بازه تعیین شده در تقویم آموزشی و توسط دانشجو خود صورت پذیرد. در صورتی که نیاز باشد که در خارج از بازه مذکور تغییری در وضعیت انتخاب واحد دانشجو صورت پذیرد (از جمله دانشجویان استعداد درخشان، مربیان، تاخیری ها)، این تغییرات می بایست طی مجوز ارسالی از طرف اداره کل آموزش دانشگاه و تایید این معاونت صورت پذیرد.