نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بورس دانشجویان برای دانشگاه سنگاپور

بورس دانشجویان برای دانشگاه سنگاپور

1394/03/17

هیات دانشگاه سنگاپور با  هماهنگی معاونت محترم دانشجویی وزارت علوم و دانشگاه تهران جهت معرفی برنامه سینگا( بورس دانشجویان برای دانشگاه سنگاپور) در تاریخ 20/3/94 ساعت 14 در سالن دهشور پردیس علوم حضور خواهند یافت.