نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمان بندی برگزاری جلسه مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سال 1393

جدول زمان بندی برگزاری جلسه مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سال 1393

1393/03/20

 

گرایش

تاریخ و زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

مهندسی زلزله

 

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

 

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 

سازه

 

ژئوتکنیک

 

مهندسی و مدیریت منابع آب

 

مهندسی محیط زیست

 

راه و ترابری

 

مهندسی و مدیریت ساخت

 

شنبه 31/03/1393 (ساعت 8 صبح)

 

 شنبه 31/03/1393(ساعت 14 عصر)

 

شنبه 31/03/1393(ساعت 8 صبح)

 

یک شنبه 01/04/1393 (ساعت 8 صبح)

 

چهار شنبه 28/03/1393 (ساعت 10 صبح)

 

دوشنبه 02/04/1393 (ساعت8 صبح)

 

یک شنبه 01/04/1393 (ساعت 8 صبح)

 

یک شنبه 01/04/1393 (ساعت 8 صبح)

 

دو شنبه 02/04/1393 (ساعت 8 صبح)

 

اتاق شورای دانشکده عمران

 

اتاق شورای پردیس فنی

 

اتاق شورای پردیس فنی

 

اتاق شورای دانشکده عمران

 

اتاق شورای پردیس فنی

 

اتاق شورای پردیس فنی

 

اتاق شورای پردیس فنی

 

اتاق 204 دانشکده عمران

 

اتاق شورای دانشکده عمران