نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری (شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)

حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری (شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)

1394/11/19

متعاقب نشست فیمابین معاونین پژوهشی دانشکده های پردیس فنی با مسئولین محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در تاریخ 5/11/94 در رابطه با حمایت این شرکت از پایان نامه های کارشناسی ارشد (4 میلیون تومان) و رساله های دکتری (7 میلیون تومان) (فرم ها پیوست می باشد) در زمینه های مرتبط با صنعت گاز، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا عناوین پیشنهادی در اسرع وقت به این معاونت (جهت تجمیع و سپس انعکاس به شرکت مزبور) ارسال گردند.

دانلود آیین نامه

دانلود فرم ها