نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان مصاحبه پذیرش دکتری مهندسی عمران 1395 (نیمه‌متمرکز و استعداد درخشان)

1395/03/01

گرایش

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

آب و سازه‌های هیدرولیکی

12 خرداد (صبح)

اتاق شورای پردیس

سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

8 خرداد (عصر)

اتاق شورای پردیس

مهندسی محیط زیست

10 خرداد (عصر)

اتاق شورای پردیس

مهندسی و مدیریت منابع آب

10 خرداد (صبح)

اتاق شورای پردیس

سازه

10 و 11 خرداد (صبح و عصر)

اتاق شورای عمران

مهندسی زلزله

9 خرداد (صبح)

اتاق شورای پردیس

مهندسی و مدیریت و ساخت

9 خرداد (صبح)

اتاق 204

ژئوتکنیک

10 خرداد (صبح)

اتاق 204