نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ارتقاء شایستگیهای حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تامین نیروی متخصص بازار کار

طرح ارتقاء شایستگیهای حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تامین نیروی متخصص بازار کار

139/09/10

طرح ارتقاء شایستگیهای حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تامین نیروی متخصص بازار کار