نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهمان شدن در دروس

مهمان شدن دانشجویان دانشکده در سایر دانشکده‌ها یا دانشگاه‌ها تنها در شرایط خاص و صرفاً در دروسی که در دانشکده ارائه نمی‌شود با توجیه استاد راهنما، سرپرست گرایش و معاون تحصیلات تکمیلی امکان‌پذیر است. فرم مربوطه از اینجا قابل دریافت است. 

 

برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که قصد مهمان شدن در دروس دانشکده مهندسی عمران را دارند مراحل زیر طی می‌شود:

 

- تسلیم درخواست دانشجو به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی (مستقر در پردیس 2 دانشکده‌های فنی واقع در امیرآباد شمالی)
 

- در صورت تایید پردیس، ارسال درخواست برای معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده 
 

- استعلام نظر استاد محترم درس در خصوص مهمانی دانشجو
 

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده بر اساس نظر استاد محترم درس تصمیم‌گیری و نتیجه موافق یا مخالف را به پردیس منعکس خواهد نمود.

 

تذکر:

برای مهمان شدن در دروس پرداخت شهریه الزامی است. 
 

فرآیند مهمان شدن باید حداکثر باید تا پایان بازه حذف و اضافه صورت پذیرد و پس از آن چنین درخواستهایی قابل بررسی نیست.

 
 
 بدینوسیله به استحضار می رساند:براساس رای جلسه مورخ 24/12/1393 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مقرر گردید جهت جلوگیری از جابه جایی مکرر دانشجویان در سطح دانشگاه وهمچنین باتوجه به به جدا بودن ردیف بودجه هر پردیس/ دانشکده(واحدهایی که ردیف بودجه آنان جداست) در صورت مهمان شدن یک دانشجو از یک پردیس/ دانشکده در یک پردیس /دانشکده دیگر در سطح دانشگاه مطابق آیین نامه نقل وانتقال وزارتخانه شهریه پردیس دانشکده مقصد را پرداخت نماید.