نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام دانشجویان روزانه دکتری

وام دانشجویان روزانه دکتری

93/12/1

 

شرایط وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری

 

1-عدم دریافت پژوهانه توسط دانشجو درسنوات   گذشته

2- دانشجویان روزانه دکتری

3- شرکت در آزمون جامع

4-تصویب پروپوزال

5-مدت زمان 2 سال، از تحصیل باقی مانده باشد

 

 مراحل انجام کار:

    مرحله 1 - تکمیل پیوست های الف و ب (توسط دانشجو و دانشکده)

   مرحله 2 - تکمیل فرم شماره یک و دو (توسط دانشجو)

   مرحله 3- تهیه سند تعهد محضری جدید توسط دانشجو (دو ضامن، برای هر ضامن سند تعهد محضری جداگانه تهیه گردد.)

   مرحله 4- ارائه مدارک مرحله 1 تا 3 به امور دانشجویی پردیس

 

افراد واجد شرایط برای دریافت فرمهای لازم به آدرس http://civeng.ut.ac.ir/phdforms   مراجعه و پس از دریافت فرمها نسبت به تکمیل و تایید آن اقدام و هر چه سریعتر به امور دانشجویی پردیس تحویل نمایند.(مهلت ثبت نام تا 1393/12/10 می باشد.)