نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنترل واحدهای انتخابی

کنترل واحدهای انتخابی

08/03/1395

دانشجویان محترم

 

لطفاً نسبت به کنترل واحدهای انتخابی خود از نظر کد درس،نام استاد،روز و ساعت امتحان پایان ترم در گزارش 428 سامانه جامع آموزش گلستان اقدام فرمائید.

حضور در جلسه امتحان در غیر کد انتخاب شده مجاز نمی باشد.