مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

مقررات رساله

ماده 8 آیین نامه دکتری از ورودی سال 1392 تا سال 1395 به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم تقدیم می گردد:

ماده 8:دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله با نمایه ISI ) ، می تواند در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع نماید.

تبصره یک: فرد مکاتبه کننده (دانشجوی دکتری یا اساتید راهنما/مشاور) می بایست عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانشکده مربوطه بوده که از طریق آدرس ایمیل دانشگاه تهران مکاتبات را انجام می دهد.

تبصره دو: ترتیب اسامی نویسندگان مقاله/ مقالات به صورت دانشجو، استاد / اساتید راهنما و مشاورین می باشد. چنانچه دانشجویان و یا افراد دیگری در مقاله باشند ،به عنوان دستاورد علمی رساله جهت احراز شرایط برای دفاع از رساله دکتری محسوب نمی شود. 

 

 

  

 معادل سازی و ثبت درجه دفاعیه رساله :

الف ) ورودی های سال 1395 و پس از آن ( آیین نامه آموزشی وزارتخانه و مصوبه سال 1395 شورای آموزشی دانشگاه)

- عالی ( -/19 تا -/20 )

- خیلی خوب ( -/18 تا 99/18 )

- خوب ( -/16 تا 99/17 )

- مردود ( کمتر از -/16 )

ب ) ورودی های سال 1392 الی 1394 ( آیین نامه آموزشی وزارتخانه و مصوبه سال 1395 شورای آموزشی دانشگاه )

( طبق مصوبه سال 1384 )

- عالی ( -/19 تا -/20 )

- خیلی خوب ( -/17 تا 99/18 )

- خوب (99/15 تا -/16 )

- مردود ( کمتر از -/16)

ج )ورودی های سال 1391 و قبل از آن ( آیین نامه آموزشی مصوب سال 1394 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه )

- عالی ( -/19 تا -/20 )

- خیلی خوب ( -/17 تا 99/18 )

- خوب (-/16 تا 99/16 )

- قابل قبول ( -/15 تا 99/15)

- مردود - غیرقابل قبول ( کمتر از -/15 )