دستاوردهای دانشکده مهندسی عمران

 سرکار خانم نیلوفر قلی زاده، رئیس دفتر دانشکده مهندسی عمران، به عنوان کارمند نمونه دانشگاه انتخاب شدند. (1395/07/10)

 

 

 آقای مهندس شهریار طلوعی و مهندس محمدرضا اقبال از دانشکده عمران دانشگاه تهران حائز رتبه های اول و دوم بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1395 (مهندسی عمران) شدند. (1395/07/05)

 

 با حکم رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مهدی زهرایی به مقام استادی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی نائل گردیدند. (1395/04/13)

 

 با حکم رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مجید صادق آذر به مقام استادی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی نائل گردیدند.  (1395/04/13)