معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی عمران

دکتر مجید مرادی
 

مرتبه علمی: استادیار       
                                              

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران از انگلستان