آیین نامه های پژوهشی

 آیین نامه شرکت اساتید و دانشجویان در مجامع بین المللی

جهت برخورداری از تسهیلات دانشگاه، می بایست نام و مشخصات متقاضی و نام دانشگاه تهران در ابتدای مقاله متقاضیان واجد شرایط در صورت ارائه مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی حتما آورده شود . ضمنا در صورت ارائه مقاله مشترک فقط یک نفر می تواند از تسهیلات دانشگاه بهره مند گردد. لذا در چنین شرایطی از معرفی نفر دوم اکیدا به این معاونت خودداری فرمایند . ضمنا تعلق کمک هزینه پس از مراجعت از سفر مشروط به این است که هزینه ها از طرف برگزار کننده تقبل نشده باشد.

 

 اساسنامه مؤسسه انتشارات دانشگاه ، ضوابط تألیف و ترجمه کتاب