آرشیو اطلاعیه های کارشناسی ارشد

طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی 94-93

 

شرکت کلیه دانشجویان در طرح سنجش سلامت دانشجویان سال 94-93 در بازه زمانی که متعاقباً اعلام خواهد گردید، اجباری بوده و فرم تأیید نهایی اداره کل بهداشت و درمان یکی از مدارک اصلی ثبت نام برای ترم بعد می باشد.