آرشیو اطلاعیه های کارشناسی

مراحل پرینت انتخاب واحد دانشجویان ورودی 95

 

اطلاعیه دستیاران آموزشی

 

اطلاعیه مهلت ارائه گزارش کارآموزی تابستان 95
 

اطلاعیه اخذ پروژه تابستان 95

 

اطلاعیه ثبت نام  نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

اطلاعیه در خصوص معافیت تحصیلی و تاییدیه پیش دانشگاهی

 

 
 

اسامی رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز سال تحصیلی94-93

 

اطلاعیه در خصوص کنترل واحدهای انتخابی 

 

اطلاعیه در خصوص ارزشیابی دروس نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

اطلاعیه زمان حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 95- 94

 

اطلاعیه در خصوص رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز

 

اطلاعیه کارآموزی تابستانی 94

 

اطلاعیه اخذ پروژه در تابستان 94 
 

اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی در تابستان 94 

 

اطلاعیه در خصوص ارزشیابی دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 

اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی در تابستان 94 

 

اطلاعیه در خصوص ارزشیابی دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 94 93