مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

 

 

 

 

 

آزمون جامع

به استحضار می رساند شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دانشجویان دکتری تخصصی مصوب کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه در شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 19/7/95 مطرح و مقرر گردید براساس ماده 6 شیوه نامه مذکور(زمان برگزاری ارزیابی جامع) ،مطابق آیین نامه آزمون جامع مصوب پردیس مورخ 27/5/93 به شرح ذیل اجرا گردد.

 

زمان برگزاری آزمون جامع در دانشکده ها

نیمسال اول: از 95/07/25  لغایت 95/08/09

نیمسال دوم:از 95/12/08 لغایت 95/12/22

 

زمان اعلام نتایج به معاونت آموزشی پردیس

نیمسال اول: از از 95/08/09 لغایت 95/08/23

نیمسال دوم: از 95/12/22 لغایت 96/01/16