ریاست دانشکده مهندسی عمران

 

دکتر سهیل محمدی
 

مرتبه علمی: استاد       
                                              

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران از انگلستان