معاونت آموزشی دانشکده مهندسی عمران

دکتر جمشید فرجودی
 

مرتبه علمی: استادیار
 

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران از ژاپن