معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

دکتر رضا کراچیان
 

مرتبه علمی: استاد
 

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران