مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

ارزشیابی تحصیلی

  • حداقل نمره قبولی در هر درس، اعم از دروس اصلی و جبرانی، 12 است.
  • چنانچه میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال کمتر از 14 شود، دانشجو در آن ترم مشروط محسوب می‌شود.
  • در صورتی که دانشجو در دو نیمسال تحصیلی مشروط شود، محروم از تحصیل محسوب می‌شود.
  • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت، دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی‌شود.
  • چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو کمتر از 14 باشد، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است، فقط در یک نیمسال، تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش آموخته می‌شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصیل محروم می‌شود و مدرکی دریافت نمی‌کند.