معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی عمران

Dr. Majid Moradi
 

Academic rank: Assistant Professor        
                                              

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران از انگلستان