News

Return to Full Page
« Back

عضویت اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران در کارگروه تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی

عضویت در کارگروه تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی

1396/05/16

جناب آقای دکتر کامبیز بهنیا

جناب آقای دکتر نوید خادمی

جناب آقای دکتر محسن ناصری

نظر به مراتب علمی و تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو کارگروه "تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی" منصوب می شوید. امید است که با بهره گیری از تمامی تجارب و مهارت های مرتبط و موجود در دانشگاه موجبات ارتقاء این مجموعه از دانش های فنی در کشور و پیاده سازی موفق آن در زمان مقتضی فراهم شود.