مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

مقررات امتحان

1- به کلیه اطلاعیه‌های آموزش، تاریخ و ساعت دقیق هر امتحان در طول مدت برگزاری امتحانات به طور مرتب توجه فرمایید. عدم شرکت یا تاخیر در امتحان به دلیل آگاه نبودن از زمان و محل برگزاری امتحان به هیچ وجه عنوان موجه نمی‌باشد.

 

2- حداقل یک ربع قبل از شروع هر امتحان در محل امتحان حاضر و بر اساس شماره تعیین‌شده روی صندلی مربوط بنشینید.
 

3- همراه داشتم کارت دانشجویی در هر امتحان الزامی است.

 

4- در امتحانات «کتاب‌بسته» همراه آوردن هر نوع یادداشت یا جزوه در جلسه امتحان ممنوع و به منزله تقلب است. در مورد امتحانات «کتاب‌باز»، که از قبل اعلام شده است، همراه داشتن کتاب یا یادداشت فقط با نظر استاد درس امکان‌پذیر است.

 

5- همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش، در جلسه امتحان ممنوع و به منزله تقلب است. برای مدیریت زمان باید «ساعت» به همراه داشته باشید.

 

6- فقط از وسایل تحریر شخصی استفاده کنید. رد و بدل کردن ماشین حساب ممنوع است و همراه داشتن ماشین حساب قابل برنامه‌ریزی فقط با نظر استاد درس مجاز می‌باشد.

 

7- رعایت کامل سکوت در طول امتحان و به هنگام ترک جلسه امتحانات ضروری است.

 

8- دانشجویانی که نام آنها در لیست دانشجویان مجاز برای امتحانات موجود نیست فقط با داشتن مجوز رسمی از آموزش پردیس می‌توانند در امتحانات شرکت کنند. ضمناً حضور در جلسه امتحان در غیر کد انتخاب‌شده مجاز نمی‌باشد.

 

9- پاسخ‌نامه و پیش‌نویس (برگه‌های زرد رنگ) در زمان برگزاری امتحان ممهور به مهر آموزش می‌شوند. برگه‌های فاقد مهر آموزش و برگه‌های جداشده از هم تصحیح نمی‌شوند.