سمت های اجرایی

اعضای شورای آموزشی

دکتر نائینی

دکتر محمودزاده

دکتر بنی هاشمی

خانم دکتر زهرایی

دکتر رحیمیان

 

اعضای کمیته استخدام

دکتر بنی هاشمی

دکتر رحیمیان

دکتر فاخر

دکتر میرقاسمی

 

اعضای اصلی شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر هروی

دکتر بنی هاشمی

دکتر معرفت

دکتر قربانی تنها

 

سرپرست کارآموزی

دکتر رمضانیانپور

 

 

  مدیر قطب علمی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

خانم دکتر بنفشه زهرایی

 

سرپرستان آزمایشگاهها

دکتر نائینی (هیدرولیک و سیالات  )

دکتر تقدس  (مرکز کامپیوتر)

دکتر محمدی( محاسبات سریع)

دکتر غیاثی (سنجش و پایش آب و محیط زیست )

دکتر پلاسی (زمین شناسی)

دکتر شکرچی زاده (مصالح ساختمانی)

دکتر معرفت (سازه)

دکتر لطیفی (روسازی راه )

دکتر قلندرزاده (مکانیک خاک)

(نقشه برداری)

 

 

متفرقه

نام

سمت

مهندس علیرضا عالم زاده

مشاور رئیس و عضو کمیته ارتباط با فارغ التحصیلان و شرکت های مهندسی عمران

دکتر زهرایی

نماینده دانشکده در آموزشهای آزاد

دکتر کاوند

دبیر کمیته ایمنی دانشکده

دکتر محمودزاده

نماینده دانشکده در کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه و مسئول امور بین الملل

دکتر بهنیا

نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه

دبیر کمیته ارتباط با فارغ التصیلان و شرکت های مهندسی عمران

دکتر رحیمیان

معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر رمضانیانپور

نماینده دانشکده در انجمن علمی و سرپرست کارآموزی

دکتر فرزانه

نماینده کمیته کتاب دانشکده

دکتر بدیعی

سرپرست موسسه آب و عضو شواری موسسه آب دانشگاه تهران

خانم دکتر زهرایی

عضو شواری موسسه آب دانشگاه تهران

دکتر محمدی عضو شواری موسسه آب دانشگاه تهران

دکتر کراچیان

مسئول اینترشیپ

دکتر ناصری

مشاور و رئیس دفتر معاون پژوهشی دانشگاه