مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

طول دوره و تمدید سنوات

  • طول دوره کارشناسی ارشد حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است.
  • حداقل طول دوره به هر حال کمتر از سه نیمسال نخواهد بود.
  • در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره نباید از 3 سال (برای ورودی‌های 92 به بعد دو و نیم سال) تجاوز نماید.
  • متقاضیان تمدید سنوات باید قبل از آغاز ترم مورد تقاضا، «فرم تمدید سنوات» را تکمیل و جهت بررسی در شورا، به دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند. چنین درخواستهایی باید قبل از پایان بازه انتخاب واحد به تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده رسیده باشد؛ وگرنه دانشجو مجاز به انتخاب واحد نخواهد بود.

جدول تمدید سنوات

 

احتراماً پیرو بخشنامه های مشروحه ذیل ومذاکرات جلسه مورخ 24/12/1395 شورای آموزشی دانشگاه در خصوص حداکثر مدت مجاز تحصیل ( سنوات تحصیلی ) دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به استحضار می رساند ؛ بر اساس آیین نامه های آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ؛ حداکثر سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی مهر ماه سال 1390 ( کلیه دوره ها )مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) و دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ( کلیه دوره ها )ورودی مهر ماه سال 1392 در شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . براین اساس ادامه تحصیل و ثبت نام انان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 مجاز نیست.

خواهشمند است دستور فرمایند در صورت اتمام کلیه واحدهای دوره تحصیلی وعدم فراغت از تحصیل قطعی تاپایان زمان فوق ،از ثبت نام آنان برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 خودداری و پس از صدور وارسال حکم محرومیت از تحصیل ، فرم های تسویه حساب و کارت های دانشجویی هر یک از افراد مذکور به این اداره کل ارسال نمایند .

در ضمن مزید استحضار موارد ذیل برای تمدید سنوات دانشجویان مربوط در موارد خاص واستثنایی وبا ارایه مدارک معتبرو با رعایت ضوابط تعیین شده قابل بررسی و اقدام است :

1-طبق بخشنامه تفویض اختیارات (معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1390 ) تمدید نیمسال یازدهم دانشجویان مجاز به تحصیل دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) برای دفاع از رساله با رعایت سایر شرایط و مقررات ودر صورت خاص بودن وضعیت دانشجو توسط کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 برای آخرین بار بلامانع است . بدیهی است به هر صورت ثبت نام رسمی غیر رسمی آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 بدون اخذ مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

2- طبق آیین نامه مصوب سال 1386 وزارتخانه ( موضوع تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگروبا رعایت تعریف دانشجویان شاهد و ایثارگر) برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1392 یک نیمسال علاوه بر حداکثر 6 نیمسال (ماده 10 فصل دوم)و برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1390 مقطع دکتری تخصصی ( ماده 5 فصل سوم) حداکثر تا دو نیمسال صرفا" با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل تمدید است .

3- مواردی که درکارنامه وسوابق دانشجویان مذکور با مجوز کمیسون بررسی موارد خاص دانشگاه یا آیین نامه اموزشی ، وقفه یا مرخصی بدون احتساب در سنوات در نظر گرفته شده طبق مفاد حکم مربوط سنوات انان باید بررسی واقدام گردد .

4-برای دانشجویان مذکور ، سایر شرایط ومقررات مربوط به زمان تصویب پروپوزال ، مهلت اتمام دوره آموزشی ، امتحان جامع دکتری تخصصی ، آزمون زبان دکتری و... باید رعایت واجرا گردد .

 

- سنوات تحصیلی حداکثر 4 تا 5 نیمسال برای کلیه ورودی ها و قبل از آن در کلیه دوره ها

* تمدید نیمسال ششم با توجه به تفویض اختیارات به عهده کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده گذاشته شده است .

تذکر مهم : تمدید نیمسال هفتم به هیچ وجه مجاز نمی باشد . " موارد بسیار استثنایی و خارج از اراده دانشجو " حتماً باید با تایید استاد راهنما و تکمیل فرم مربوط به تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص مربوط رسیده و سپس با ارسال فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع گردد .

- مشروطی منجر به محرومیت از تحصیل دانشجو برای کلیه ورودی ها ؛ دو نیمسال متوالی یا متناوب

تذکر مهم : مشروطی در نیمسال های با تعداد واحد کمتر از حدنصاب در ترم آخر با پایان نامه یا ترم های دیگر ، دارای دروس جبرانی ، پس از گزارش وضعیت و ارسال فرم کمیسیون خاص در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی می شود .

مقطع کارشناسی ارشد مجازی تیز طبق آیین نامه آموزشی مربوط و موارد فوق باید انجام شود . 

 

در خصوص تمدید سنوات ارفاقی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی طبق نامه تفویض اختیارات به شماره 249040/پ/122 مورخ 1392/9/26 موارد ذیل را به استحضار می رساند ؛

الف ) کارشناسی ارشد

1- تمدید سنوات پنجم دانشجوی دوره کارشناسی ارشد با مجوز و تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده و ثبت در صورتجلسه مربوط

2- تمدید نیمسال ششم دوره کارشناسی ارشد با مجوز و تایید کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده و ثبت در صورتجلسه مربوط

ب ) دکتری تخصصی

3- تمدید نیمسال نهم و دهم دوره دکتری تخصصی با مجوز و تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده و ثبت در صورتجلسه مربوط

4- تمدید نیمسال یازدهم دوره دکتری تخصصی با مجوز و تایید کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده و ثبت در صورتجلسه مربوط