محل برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی عمران نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

رديف

نام درس

نام استاد

تاريخ امتحان

محل برگزاری

1

تحليل سازه هاي 1

دکتر قرباني

شنبه23/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

2

سازه هاي فولادي 2

دکتر ميرقادري

شنبه23/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

3

مصالح ساختماني

دکتر خان محمدي

شنبه23/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

4

مصالح ساختماني

دکتر رمضانيانپور

شنبه23/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 4

5

اصول مهندسي زلزله

دکتر يوسفي

شنبه23/10/96 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

6

سازه هاي فولادي 1

دکتر قيامي آزاد

شنبه23/10/96 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

7

سازه هاي فولادي 1

دکتر ميرقادري

شنبه23/10/96 14 بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

8

مهندسي محيط زيست

دکتر كراچيان

یکشنبه24/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

9

سازه هاي بتن آرمه 1

دکتر محمودزاده

دوشنبه25/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 4

10

سازه هاي بتن آرمه 1

دکتر خان محمدي

دوشنبه25/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

11

مهندسي ترابري

دکتر خادمي

دوشنبه25/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

12

طراحي معماري و شهرسازي

دکتر محمودي

دوشنبه25/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

13

زبان تخصصي

دکتر رمضانيانپور

دوشنبه25/10/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 4

14

مكانيك سيالات

دکتر نائيني

دوشنبه25/10/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

15

مباني مديريت و برنامه ريزي

دکتر توكلان

سه شنبه 26/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

16

بناهاي آبي

دکتر منتظري

سه شنبه 26/10/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

17

بناهاي آبي

دکتر غياثي

سه شنبه 26/10/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

18

استاتيك

بيطرف مريم

چهارشنبه 27/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

19

تحليل سازه هاي 2

دکتر عطارنژاد

چهارشنبه 27/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

20

تحليل سازه هاي 2

دکتر قرباني

چهارشنبه 27/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

21

مهندسي ترافيك

دکتر بابازاده

چهارشنبه 27/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

22

بارگذاري

دکتر زهرايي

چهارشنبه 27/10/9614بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

23

تكنولوژي بتن

دکتر شكرچي زاده

چهارشنبه 27/10/9614بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 10

24

روشهاي اجراي ساختمان

دکتر مالك

شنبه30/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

25

مقاومت مصالح 1

دکتر اسكندري

شنبه30/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

26

مقاومت مصالح 1

دکتر صمدزاد

شنبه30/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

27

هيدرولوژي

دکتر زهرايي

شنبه30/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

28

هيدرولوژي

دکتر ناصري

شنبه30/10/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

29

ماشين آلات ساختماني

دکتر حسيني

شنبه30/10/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

30

مكانيك خاك

دکتر ميرقاسمي

شنبه30/10/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

31

مهندسي سيستم ها

دکتر كراچيان

یکشنبه1/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

32

تحقيقات محلي

دکتر كاوند

یکشنبه1/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

33

مدل سازي سازه ها

دکتر وهداني

یکشنبه1/11/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 9

34

ديناميك

دکتر قاسميه

دوشنبه2/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 5

35

ديناميك

دکتر رفيعي

دوشنبه2/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

36

روسازي راه

دکتر لطيفي

دوشنبه2/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

37

روسازي راه

دکتر علوي

دوشنبه2/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 4

38

هيدروليك

دکتر بني هاشمي

دوشنبه2/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

39

هيدروليك

دکتر بديعي

دوشنبه2/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

40

زمين شناسي مهندسي

دکتر پلاسي

دوشنبه2/11/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

41

مهندسي آب و فاضلاب

دکتر تابش

دوشنبه2/11/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

42

اقتصادمهندسي

دکتر خادمي

سه شنبه 3/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

43

تاسيسات مكانيكي برقي

دکتر دلفاني

سه شنبه 3/11/96 14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

44

پي سازي 1

دکتر  قلندرزاده

چهارشنبه 4/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 11

45

پي سازي 1

دکتر مرادي

چهارشنبه 4/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 10

46

سازه هاي صنعتي

دکتر صادق آذر

چهارشنبه 4/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 9

47

نقشه برداري و عمليات

دکتر كريمي پور

چهارشنبه 4/11/96 30/8 صبح

همکف شمال 195-63

48

راهسازي

دکتر آقابيك

چهارشنبه 4/11/96 30/8 صبح

کلاس علوم مهندسی 3

49

سازه هاي بتن آرمه 2

دکتر معرفت

چهارشنبه 4/11/96  14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 3

50

مقاومت مصالح 2

دکتر صمدزاد

چهارشنبه 4/11/96  14بعدازظهر

کلاس علوم مهندسی 11

 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021