اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بدیعی
نام سید پیمان
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2812
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک pbadiei@ut.ac.ir
شماره اتاق 364

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی آب و هیدرولیک
کارشناسی مهندسی راه و ساختمان, تهران - 1365
کارشناسی ارشد هیدرولیک, IHE Delft - 1369
دکتری مهندسی عمران, Queen's University - 1375

درس های ارائه شده
1 هیدرولیک
2 مبانی هیدرولیک دریا
3 مهندسی رسوب
4 مهندسی سواحل
5 مباحث پیشرفته درهیدرولیک دریا
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Observing and estimating of intensive triad interaction occurrence in very shallow water مقاله ژورنالی 95/04/11 CONTINENTAL SHELF RESEARCH
2 Conservation of energy for non-dissipative water waves مقاله ژورنالی 94/07/09 OCEAN ENGINEERING
3 ارزیابی به کارگیری استفاده از المان نامحدود در مساله اندرکنس سد و مخزن با دیدگاه اویلری مقاله کنفرانسی 94/06/30 کنفرانس سالانه بین المللی عمران معماری و شهرسازی
4 تعیین فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد بتنی بر اثر اندرکنش سد و مخزن با کمک روابط تولرین مقاله کنفرانسی 94/06/16 دومین کنفرانس بین المللی سد و مهندسی لرزه ای
5 Evaluation and modification of time splitting method applied to the fully dynamic numerical solution of water wave propagation مقاله ژورنالی 94/04/13 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
6 A Comparison between Boussinesq and NSW Theories for the Numerical Simulation of Wave Setup مقاله کنفرانسی 94/04/07 36th IAHR World Congress
7 بررسی تاثیر باد و کم عمق شدگی بر روی امواج در طراحی موج شکن بندر کانی مقاله کنفرانسی 94/02/15 کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیستی
8 مدل‌سازی اندر کنش موج با موج‌شکن مستغرق با استفاده از MIKE 21 BW مقاله کنفرانسی 94/02/15 کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیستی
9 مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی موج‌شکن شناور همراه با ستون نوسانگر آب مقاله کنفرانسی 94/02/14 ششمین همایش بین المللی صنایع فرا ساحل
10 Hydrodynamic performance of floating breakwater with air chambers مقاله کنفرانسی 93/11/16 1st National Conference on Civil Engineering, Urbansim & Sustainable Development
11 مدلسازی هیبرید یکبعدی-دوبعدی ناحیه ساحلی در اطراف آبشکن مقاله کنفرانسی 93/11/16 اولین همایش ملی منهدسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
12 ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺒﻮر و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮج ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﻣﻮاج مقاله کنفرانسی 93/09/11 ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ
13 The application of a Godunov-type shock capturing scheme for the simulation of waves from deep water up to the swash zone مقاله ژورنالی 93/09/10 COASTAL ENGINEERING
14 Land Use Planning Priorities in Shoreline management Plan by using Analytic Network Process مقاله کنفرانسی 93/09/03 11th International Conference on Coasts, Ports, and Marine Structures
15 LAND USE PLANNING PRIORITIES IN SHORELINE MANAGEMENT مقاله کنفرانسی 93/09/03 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
16 مدلسازی انتقال رسوب با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار مقاله کنفرانسی 93/08/21 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 مدل سازی عددی موج و جریان و انتقال رسوب نزدیک ساحل مقاله کنفرانسی 93/08/21 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی اﺛﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﺸﻜﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا در ﺗﻔﺮق اﻣﻮاج مقاله کنفرانسی 93/08/21 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 شبیه سازی جریان¬های عمود بر ساحل به کمک مدل عددی دوبعدی جریان و موج در مناطق ساحلی مقاله کنفرانسی 93/08/21 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 Derivation of depth integrated energy conservation equation for multidirectional linear waves مقاله کنفرانسی 93/02/17 8th National Congress on Civil Engineering
21 مطالعه الگوی حرکت رسوبات در نزدیکی بستر در میدان جریان غیر یکنواخت به کمک مدل عددی دوفازه مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 حل ضمنی معادله پخشیدگی افقی به روش عددی در شبکه بندی سیگما با استفاده از تعریف شبکه بندی پلکانی مقاله کنفرانسی 89/09/08 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2010
23 اثر جریان بر موج نوئیدال مقاله کنفرانسی 89/09/08 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2010
24 حل تحلیلی shoaling موج بر اساس تئوری موج کنوئیدال مقاله کنفرانسی 89/09/08 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2010.
25 The Effects of Current on Cnoidal Wave مقاله کنفرانسی 89/09/08 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
26 اثر جریان بر موج نوئیدال مقاله کنفرانسی 89/09/08 نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 حل عددی دو بعدی قائم پخشیدگی در شبکه بندی سیگما با استفاده از روش احجام محدود و تعریف شبکه بندی پلکانی مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 مدلسازی عددی دو بعدی قائم آبشستگی در مقابل دیواره های منعکس کننده امواج مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 Numerical modeling of flow around pipelines in currents مقاله کنفرانسی 89/06/06 Pipeline 2010
30 The third generation spectral wave model WAVEWATCH - III enhanced for use in near shore regions مقاله ژورنالی 89/04/10 Journal of Civil and Surveying Engineering
31 ارتفا مدل هیدرودینامیک سه بعدی COHERENS جهت شبیه سازی فرآیندهای انتقال رسوبات مقاله کنفرانسی 89/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 مدلسازی مورفولوژی ساحلی مقاله کنفرانسی 89/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 Implementation of baroclinic terms in a three-dimensional hydrodynamic model and its application to Anzali Port, Iran مقاله ژورنالی 88/05/10 OCEAN ENGINEERING
34 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﺳﻮﺏ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﻋﺪﺩﯼ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﻗﺎﺋﻢ مقاله کنفرانسی 87/09/04 ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺍﺣﻞ، ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ (ﺳﺎﻝ:1387)
35 ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻋﺪدی اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﺟﺮﻳﺎن دو ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺋﻢ مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 مدل سازی پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows مقاله ژورنالی 86/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
38 Sedimentation in some Iranian Reservoirs مقاله کنفرانسی 86/07/23 Hydro 2007-New Approache for a New Era
39 An efficient boundary fitted non-hydrostatic model for free surface flows مقاله کنفرانسی 86/05/24 Fifth International Conference on Fluid Mechanics
40 بررسی و مقایسه عملکرد توابع محرک خطی و غیر خطی لجستیک در شبیه سازی انتشار آلودگی در رودخانه ها و مخازن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 85/11/24 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 An implicit two-dimensional non-hydrostatic model for free-surface flows مقاله ژورنالی 85/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
42 مطالعات پخش حرارت در طراحی آبگیر نیروگاه پره سر با در نظر گرفتن میدانهای دور و نزدیک مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
43 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺨﺶ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﺑﮕﯿﺮ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﭘﺮﻩ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
44 مقایسه نتایج مدلهای ریاضی تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد و اندازه گیری های محلی در بخش جنوبی دریای خزر مقاله کنفرانسی 85/08/06 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
45 مقایسه نتایج مدلهای ریاضی تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد Mike 21 SWAN و مدل پارامتریک SPM در خلیج چابهار. مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 مقایسه نتایج مدل ریاضی پیش بینی موج در آب عمیق WaveWatch III با مدلهای پارامتریک مقاله کنفرانسی 84/08/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 شبیه سازی جریانهای کم عمق چرخشی در اطراف آبشکن مقاله کنفرانسی 83/09/09 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
48 مدلسازی دوبعدی و سه بعدی رسوبگذاری در بندر انزلی مقاله کنفرانسی 83/09/09 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
49 مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی مقاله ژورنالی 81/03/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
50 مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی مقاله ژورنالی 79/12/06 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
51 مقایسه طیفهای موج حاصل از مدل ریاضی برای خلیج فارس با مدلهای رایج و پیشنهاد الگوی طیف موج مناسب مقاله کنفرانسی 79/08/30 چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2000.
52 استفاده از روش های تکراری در حل معادله شیب ملایم مقاله کنفرانسی 79/08/30 چهارمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2000.
53 مدل ریاضی تاثیر جریانات محیطی بر امواج مقاله کنفرانسی 76/06/11 اولین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 A 2DH model for the effects of currents on a refractive diffractive and dissipative wave field مقاله کنفرانسی 74/07/26 Canadian Coastal Conference 1995
55 Physical and numerical study of waves induced currents in wave basin of various sizes مقاله کنفرانسی 74/06/13 Coastl Dynamics 95
56 Physical experiments in the effects of groins on shore morphology مقاله کنفرانسی 73/08/01 International Conference on Coastal Engineering 1994
57 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مطالعه میدانی و عددی فرآیند تغییر شكل موج در محدودهی نزدیك ساحل محموداف سیدمسعود دكتری 1395.07.05
2 مدل عددی سازی عددی اندركنش موج و موج شكن?های مستغرق در فضای دو بعدی قائم علی عسگری سروش کارشناسی‌ارشد 1394.11.03
3 استخراج معادله انتشار موج مبتنی بر معادله انرژی صادقیان هادی دكتری 1394.07.14
4 مدلسازی سه بعدی امواج در ناحیه شكست با خط ساحل متحرك شیركوند علی دكتری 1394.07.01
5 طرح مدیریت نوار ساحلی و طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم برای تعیین كاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی لطفی خواه سعید کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
6 فرمولسازی اویلرین فشار هیدرودینامیكی ایجاد شده بر اثر اندركنش مخزن و سد تحت زلزله ی دوردست یوسفی اهنگری زهرا کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
7 مدل سازی هیبرید یك بعدی - دو بعدی تغییرات مورفولوژیك در اطراف سازه های ساحلی قراگوزلو علی رضا کارشناسی‌ارشد 1394.04.31
8 محاسبه فشار هیدرودینامیك بر اثر اندركنش مخزن و سد تحت اثر زلزله رفیعی امین کارشناسی‌ارشد 1394.04.01
9 مطالعه عددی عملكرد هیدرودینامیكی موج شكن شناور همراه با ستون مایع نوسان كننده مرتضوی مریم کارشناسی‌ارشد 1394.02.30
10 مدلسازی عددی جریانات غلیظ به منظور تخلیه رسوب مخازن استادرحیمی پیمان کارشناسی‌ارشد 1393.06.16
11 شبیه سازی عددی جریان های عمود بر ساحل با استفاده از مدل نرم افزاری SWASH كاظمی خالدی طه کارشناسی‌ارشد 1393.06.15
12 مدلسازی تغییر شكل ساحل در اطراف سازه های ساحلی، بوسیله نرم افزار XBEACH خدادادزاده خالدی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1393.06.15
13 مدلسازی تغییر شكل ساحل در اطراف سازه های ساحلی بوسیله نرم افزار XBEACH خدادادزاده خالدی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1393.06.15
14 مدلسازی عددی دو فازه آب شستگی در پایین دست پوشش های حفاظتی رافعی فرزین کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
15 محاسبه نرخ انتقال رسوب با استفاده از روش هیدرودینامیك ذرات هموار اس پی اچ برآبادی ساناز کارشناسی‌ارشد 1393.05.29
16 اثر غیر دائمی بودن جریان بر روی بار رسوبی بستر در یك جریان جزر و مدی دهناد سپیده سادات کارشناسی‌ارشد 1392.06.18
17 مدل‌سازی عددی انتقال رسوب در كانال‌های دسترسی بنادر رجب محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1392.06.18
18 مدل‌سازی و مطالعه پارامتریك موج‌شكن‌های شناور شاگردی احمد کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
19 استفاده از روشهای تسخیر شوك در شبیه سازی پدیده شكست موج بنی هاشمی سعیده کارشناسی‌ارشد 1390.05.17
20 مدلسازی عددی دوبعدی افقی تغییر شكل سواحل روح نیا محمد کارشناسی‌ارشد 1390.03.16
21 شبه سازی شكست موج با در نظر گرفتن پدیده آشفتگی عارفی سرشت رضا کارشناسی‌ارشد 1389.12.04
22 توسعه مدل سه بعدی انتقال رسوب چسبنده جعفرخوش خلق علی دكتری 1389.06.22
23 شبیه سازی ریاضی مرزهای تر و خشك شونده به كمك یك مدل دو بعدی قائم تهرانی راد بابك کارشناسی‌ارشد 1388.12.24
24 مدل سازی عددی رفتار هیدرودینامیكی موج شكن های شناور پیله چی ابوالقاسم کارشناسی‌ارشد 1388.12.22
25 توسعه شبكه ریز موضعی در مدل COHERENS اطیابی سیدمهدی کارشناسی‌ارشد 1388.12.19
26 توسعه مدل عددی شبه سه بعدی برای شبیه سازی جریانهای ساحلی ناشی از شكست امواج به روش حجم محدود خلدبرین آرش کارشناسی‌ارشد 1388.06.25
27 مدلسازی دوبعدی قائم شكست امواج ناشر جواد کارشناسی‌ارشد 1387.11.30
28 مدلسازی عددی تغییر شكل بستر رسوبی در جریانات متغیر سریع ابراهیمی محسن کارشناسی‌ارشد 1387.07.09
29 مدلسازی سه بعدی جریان و امواج در مناطق ساحلی احمدی افشین دكتری 1387.03.20
30 مدلسازی عددی تغییر شكل خط ساحل به روش تك خطی كیوانی قمصری علی کارشناسی‌ارشد 1386.09.25
31 مقایسه نتایج تحلیل دوبعدی شبه سه بعدی و سه بعدی در كلینی سیدعلی کارشناسی‌ارشد 1386.08.13
32 مدلسازی عددی دو بعدی- افقی مورفولوژی ساحلی پارسا رضا کارشناسی‌ارشد 1386.06.26
33 بررسی آزمایشگاهی تولید و انتشار امواج ناشی از باد ایهاوندكوهزادی امین دكتری
34 بررسی اندركنش موج موج با استفاده از مدلسازی ریاضی و داده های میدانی یوسفی ابوالفضل کارشناسی‌ارشد
35 بررسی عددی اندركنش موج با محیط متخلخل جعفری ابراهیم دكتری
36 توسعه مدل عددی غیر هیدروستاتیك در شبیه سازی انتشار امواج در ناحیه زوال موج ایروانی نیكتا دكتری
37 مدل‌سازی عددی جریان آب و رسوب با رویكرد دوفازه اویلر-اویلر در كانال‌های باز فرهی مقدم كامبیز دكتری
38 حل عددی معادله انتشار موج مبتنی بر معادله انرژی اكبری نیا محسن کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021