اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی برگی
نام خسرو
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2991
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک kbargi@ut.ac.ir
شماره اتاق 360

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه، زلزله و سازه‌های دریایی
کارشناسی مهندسی عمران (راه وساختمان), پلی تکنیک تهران - 1359
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, پل و راه پاریس - 1361
دکتری مهندسی عمران, پل و راه پاریس - 1364

درس های ارائه شده
1 اثر زلزله برسازه های ویژه
2 اصول مهندسی زلزله
3 دینامیک ساختمان
4 دینامیک سازه های 2
5 دینامیک سازه ها
6 اصول طراحی سازه های دریائی(متعارف)
7 دینامیک سازه های دریائی
8 مبانی رفتاری سازه های خاص دریا
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بررسی آسیب پذیری پل های راه آهن سریع السیر با استفاده از منحنی های شکنندگی مقاله کنفرانسی 96/11/28 چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
2 time dependent seismic ftagility curves for again jacket type offshore platforms subjected to earthquake ground motions مقاله ژورنالی 96/11/26 Structure and infrastructure engineering
3 numerical evaluation of effects of liquefaction and seimic wave propagation on buried gas pipelines مقاله کنفرانسی 96/08/02 international gas unlon research conference rio 2017
4 evaluation of mechanical behavior of textured pipelines subjected to strike-slip faulting مقاله کنفرانسی 96/06/09 2 nd international conference on civil engineering, architecture and urban design
5 effects of staircase on the seismic performance of reinforced concrete frame building considering the position of the staircase مقاله کنفرانسی 96/05/25 international conferecnce on contemporary iran on civil engineering architecture and urban development
6 ارزیابی اقتصادی دیوار برشی مستطیلی و T شکل بتنی در ساختمانهای بلند فلزی مقاله کنفرانسی 96/05/01 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 ارزیابی تغییرفتار لرزه ای ساختمان های بلند فلزی با دیوار برشی T شکل بتنی با تغییر نسبت طول بال به ضخامت بال دیوار برشی T شکل مقاله کنفرانسی 96/04/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
8 مقایسه رفتار لرزه ای و اقتصادی دیوار برشی T شکل بتنی با دیوار برشی مستطیلی بتنی در ساختمان بلند فلزی مقاله کنفرانسی 96/04/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
9 مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی T شکل بتنی با دیوار برشی + شکل بتنی در ساخمانهای بلند فلزی مقاله کنفرانسی 96/04/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
10 analysis the open-type piers under monotonic/cyclic loading مقاله کنفرانسی 96/03/05 19th international conference on civil engineering works
11 investigation the effect of pore water pressure on the seismic behavior of quays مقاله کنفرانسی 96/03/02 19th international conference on civil, enviromental structure engineering
12 comparative study of the existence or nonexistence of batter piles in pile supported wharf مقاله کنفرانسی 96/02/18 5th annual international conference on architecture and civil engineering
13 بررسی میزان خوردگی اعضای سکوی دریایی شابلونی در ناحیه تلاطم در مقایسه با خوردگی در کل سازه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی مقاله کنفرانسی 96/02/13 دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهر ها
14 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از منحنی های شکنندگی مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی احتمالاتی پارامترهای موثر بر وقوع روانگرایی در اسکله های کیسونی و نقش آن در عملکرد لرزه ای مقاله کنفرانسی 95/10/08 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران - معماری و توسعه شهری
16 بررسی شکنندگی سکوی دریایی در طول زمان در اثر خوردگی توسط آنالیز دینامیکی افزلیشی مقاله کنفرانسی 95/10/08 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران - معماری و توسعه شهری
17 Decisiion-making of alternative pylon shapes of a benchmark cable-stayed bridge using seismic risk assessment مقاله ژورنالی 95/09/14 Earthquakes and Structures
18 Performance - Based Design Criteria of Sheet Pile Piers through IDA مقاله کنفرانسی 95/08/27 35th INTERNATIONAL CONFERENCE on COASTAL ENGINEERING (ICCE ' 16)
19 Study on Different Cable Configuration of Cable-Stayed Bridges Using Developed Seismic Risk Assessment مقاله ژورنالی 95/08/20 Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
20 Dynamic Analysis of Reservoir by Finite Element Software (ABAQUS) مقاله کنفرانسی 95/07/24 International Conference on Civil and Building Materials (ICCBM 2016)
21 Contribution of tuned liquid column gas dampers to the performance of offshore wind turbines under wind, wave, and seismic excitations مقاله ژورنالی 95/06/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
22 Solution of Double Criterion Problem about Selecting Passive Control Device of Cable - Stayed Bridges مقاله ژورنالی 95/03/05 Journal of Seismology Earthquake Engineering
23 SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF CORRODED PILE-SUPPORTED WHARVES مقاله کنفرانسی 95/03/01 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering
24 INVESTIGATION ON THE EFFECT OF LATERAL SPREADING ON THE LONGITUDINALLY BURIED PIPELINES مقاله کنفرانسی 95/03/01 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering
25 Evaluation the effects of wave diffraction on coastal structures by using mike 21 software مقاله کنفرانسی 95/02/30 3th INTERNATIONAL BALKANS CONFERENCE ON CHALLENGES OF CIVIL ENGINEERING
26 Seismic Performance Assessment of Pile Supported Wharves Retrofitted on Carbon fibre Reinforced Polymer Composite Considering Ageing Effect مقاله ژورنالی 95/01/11 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
27 Investigation of Pylon Shape effct on Seismic Risk on Cable Stayed Bridge System مقاله ژورنالی 95/01/09 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
28 Investigation of Pylon Shape Effect on Seismic Risk of Cable - Stayed Bridge System مقاله ژورنالی 94/12/19 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
29 Seismic performance assessment of pile-supported wharves retrofitted by carbon fibre-reinforced polymer composite considering ageing effect مقاله ژورنالی 94/12/04 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
30 Fragility Curves : A Powerful Tool for Seismic Vulnerability Assessment of Pile - Supported Wharves مقاله ژورنالی 94/10/20 International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI)
31 An investigation about effects of fluid-structure-soil interaction on response modification coefficient of elevated concrete tanks مقاله ژورنالی 94/10/12 ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES
32 ارزیابی تئوری موج عبوری برای موج شکن شناور پانتون با استفاده از مدل عددی مقاله ژورنالی 94/10/10 انجمن مهندسی دریایی ایران
33 Floating pier modulation subjected by operational loads مقاله کنفرانسی 94/09/03 The 11 the international conference on coasts, ports and marine structures
34 renovation of pile supported wharves using steel jacketing مقاله کنفرانسی 94/09/03 The 11 the international conference on coasts, ports and marine structures
35 Two versions of the wilson-θ time integration method مقاله کنفرانسی 94/06/14 international conference on vibration problems
36 A Comparison between Boussinesq and NSW Theories for the Numerical Simulation of Wave Setup مقاله کنفرانسی 94/04/07 36th IAHR World Congress
37 Seismic Collapse Analysis of Structures Using Explicit Finite Element Method مقاله ژورنالی 94/03/30 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
38 Ultimate Strength of Fixed Offshore Platforms Subjected to Near-Fault Earthquake Ground Vibration مقاله ژورنالی 94/03/20 SHOCK AND VIBRATION
39 Improvement of seismic control of cable stayed bridge using simultaneous analysis of cost and loss مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference on seismology & earthquake engineering
40 Propose an optimal cable configuration for lalicable stayed bridge using seismic risk assessment مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference on seismology & earthquake engineering
41 بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر لوله های مدفون طولی1G با استفاده از آزمایشهای میزلرزه مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 Analysis seismic wave propagation on buried gas pipeline of tehran by finite element مقاله کنفرانسی 94/02/27 International civil engineering & architecture symposium for academicans
43 امکان سنجی اجرایی روشهای بهبود روانگرایی در زیر خطوط لوله گاز بافتهای شهری و مقایسه هزینه های آن با نگاه ویژه به بافتهای فرسوده مقاله کنفرانسی 94/02/21 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
44 Seismic Vulnerability Assessmrnt Framework for a Pile-Supported Wharf مقاله ژورنالی 94/02/20 International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI)
45 Evaluation of Sediment Transport behind a Single Detached Breakwater مقاله ژورنالی 94/02/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME TECHNOLOGY
46 منحنی های شکنندگی اسکله های شمع و عرشه مقاله کنفرانسی 94/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
47 ارزیابی آسیب پذیری اسکله شمع و عرشه با استفاده از منحنی های شکنندگی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
48 کاربرد کامپوزیت های پلیمری در صنعت فراساحل مقاله کنفرانسی 94/02/14 ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
49 Use of Applied Element Method pour Structural Analysis مقاله ژورنالی 94/01/19 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
50 Comparison Between Different Bearing Devices of Cable - Stayed Bridge Using Financial - Comparative Approach مقاله ژورنالی 94/01/09 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
51 Comparison Between Different Bearing Devices Cable-Stayed Bridge Using Financial - Comparative Approach مقاله ژورنالی 93/12/19 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
52 Assessment on the Effect of coupling Beam Locations on the Behavior of Coupled Shear Walls مقاله ژورنالی 93/12/13 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
53 Fragility estimation and sensitivity analysis of an idealized pile-supported wharf with batter piles مقاله ژورنالی 93/12/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
54 VIV of Tapered Cylinders:3D LES Numerical Simulation مقاله ژورنالی 93/12/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME TECHNOLOGY
55 Control of wind/wave-induced vibrations of jacket-type offshore wind turbines through tuned liquid column gas dampers مقاله ژورنالی 93/11/28 Structure and infrastructure engineering
56 Diver-less Method for Subsea Support and Mattress Installation مقاله ژورنالی 93/10/20 International Journal of Advances in Engineering & Technology
57 Comparison between transmission theores for fixed floating breakwater design using numerical model مقاله ژورنالی 93/10/20 International Journal of Advances in Engineering & Technology
58 Use of applied element method for structural analysis مقاله ژورنالی 93/10/15 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
59 Floating Piers Modulation to Provides Static Stability مقاله کنفرانسی 93/07/29 11th International Conference on Advances in Civil Engineering
60 Seismic Fragility Assessment of Cable- Stayed Bridge Using Incremental Dynamic Analysis and Uniform Design Method مقاله ژورنالی 93/06/19 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
61 Multi Body Floating Piers Modulation Regarding to External Effectives Loads مقاله کنفرانسی 93/05/01 14th International Conference on Architectural , Civil and Environmental Engineering
62 Use of Applied Element Method for Dynamic Analysis of Structures مقاله کنفرانسی 93/04/24 34th International Conference on Earthquake and Structural Engineering
63 Investigation of the Effect of Sediment and Foundation Rock Characteristics on Seismic Response of Concrete Gravity Dam مقاله کنفرانسی 93/04/24 34th International Conference on Civil and Construction Engineering
64 Numerical methods for seismic collapse simulation of structures مقاله کنفرانسی 93/04/17 9th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures
65 Developing New Codes for Dynamic Analysis of Structures Using Applied Element Method مقاله کنفرانسی 93/04/09 I X International Conference on Structural Dynamics
66 Seismic Analysis Wave Propagation on Buried Gas Pipelines of Tehran Province by Finite Element Simulation مقاله کنفرانسی 93/03/05 4th Annual International Conference on Civil Engineering ,Structural Engineering and Mechanics
67 بررسی پدیده نفوذ پانچ در پی های منفرد جکاب با استفاده از روش های تحلیلی و عددی و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با آن مقاله کنفرانسی 93/03/03 پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل
68 ارزیابی خطر پذیری لرزه ای سیستم پل کابلی با استفاده از روش هزینه - خسارت - سود مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی رفتار تیرهای همبند در دیوار برشی کوپله مقاله کنفرانسی 93/02/11 اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
70 ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای پشت بندار در راستای تعیین مدول بهینه طراحی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران و توسعه پایدار شهر
71 Seismic Performance Evaluation of Concrete Highway Bridges by Applying Incremental Dynamic Analysis مقاله کنفرانسی 92/07/25 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
72 Seismic Performance Assessment of a Two Span Concrete Bridge by Applying Incremental Dynamic Analysis مقاله کنفرانسی 92/07/25 3rd National Conference on Earthquake & Structure
73 Assessment of Seismic Wave Propagation on Buried Gas Pipelines مقاله کنفرانسی 92/07/12 3rd International Conference on Electrical, Electronics and Civil Engineering(ICEECE'2013)
74 Numerical Evaluation of Effects of Liquefaction Propagation on Buried Gas Pipelines مقاله کنفرانسی 92/07/12 3rd International Conference on Electrical , Electronics and Civil Engineering(ICEECE'2013)
75 Numerical Simulation of Multi-body Floating Piers to Investigate Pontoon Stability مقاله ژورنالی 92/06/19 Frontiers of Structural and Civil Engineering
76 ON THE ACCURACY AND COMPUTATIONAL COST OF TIME HISTORY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING BY THE QUASI-WILSON-THETA METHOD مقاله کنفرانسی 92/06/18 Eleventh International Conference on Vibration Problems
77 Seismic vulnerability assessment of pile-supported wharves using fragility curves مقاله ژورنالی 92/06/11 Structure and infrastructure engineering
78 Use of Applied Element Method for Static Small Deformation Analysis of Structures مقاله کنفرانسی 92/04/24 34th International Conference on Earthquake and Structural Engineering (ICESE 2013)
79 Determination of optimal probabilistic seismic demand models for pile-supported wharves مقاله ژورنالی 92/04/14 Structure and infrastructure engineering
80 Influence of Isolator Characteristics on the Responce of Bridge Structures under the Seismic Loads مقاله کنفرانسی 92/03/31 International Conference on Advances in Architecture and Civil Engineering (AARCV)
81 Performance Based Evaluation of Steel Hyperbolic Cooling Towers using Diagonal Grid System مقاله کنفرانسی 92/03/30 6th International Symposium on Cooling Towers
82 Simulation Methods for Evaluating Seismic Collapse of Structures مقاله ژورنالی 92/03/20 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
83 Effect of Cap Beam on Seismic Behavior of Contiguous Pile Quaywalls مقاله ژورنالی 92/03/20 Journal of Basic and Applied Scientific research
84 Fragility Curves Derivation for a Pile - Supported Wharf مقاله ژورنالی 92/02/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME TECHNOLOGY
85 معرفی روش المان اعمالی برای تحلیل و ارزیابی رفتار دینامیکی سازه ها مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
86 بررسی اثرات تغییر مشخصات رسوب و فونداسیون بر ضریب بازتاب کف مخزن سدهای بتنی وزنی به هنگام زلزله مقاله کنفرانسی 92/02/04 چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
87 Evaluation of Gas Distribution Pipelines Network Subjected to Seismic Wave Propagation in Greater Tehran Area مقاله کنفرانسی 92/01/06 10th International Conference on Urban Earthquake Engineering
88 Natural draft steel hyperbolic cooling towers: Optimization and performance evaluation مقاله ژورنالی 91/11/13 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
89 Enhancing Seismic Capacity of Pile-Supported Wharves Using Yielding Dampers مقاله ژورنالی 91/10/12 Journal of Structures
90 Economical Method to Repair and Retrofit the Pile - Deck Quays مقاله کنفرانسی 91/09/27 International Conference on Civil Engineering (ICCE'2012)
91 Investigation the Effect of Connection Type Between a Pervious Sheet Pile Quay - Wall مقاله کنفرانسی 91/09/27 International Conference on Civil Engineering (ICCE'2012)
92 تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و ویولت ها مقاله ژورنالی 91/09/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
93 Seismic Behavior of Concrete Retaining Wall with Shear Key Considering Soil-Structure Interaction مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference of Earthquake Engineering
94 Seismiv Analysis of L - Shaped Quay Walls Considering Soil - Structure Interaction مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference of Earthquake Engineering
95 Seismic Vulnerability Assessment of Concrete Bridges Applying Fragility Curves مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference of Earthquake Engineering
96 Optimum geometry of tuned liquid column - gas damper for control of offshore jacket platform vibrations under seismic excitation مقاله ژورنالی 91/06/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
97 Application of Incremental Dynamic Analysis in Seismic Vulnerability Assessment of Concrete Bridges مقاله ژورنالی 91/06/10 Journal of Basic and Applied Scientific research
98 Practical Approach to Fragility Analysis of Bridges مقاله ژورنالی 91/05/20 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
99 Probabilistic Assessment for Seismic Performance of Pile-Supported Wharves مقاله ژورنالی 91/05/20 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
100 Assessment of Wave Diffraction Behind the Breakwater Using Mild Slope and Boussinesq Theories مقاله ژورنالی 91/04/25 International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences
101 Seismic Fragility Analysis of Pile-Supported Wharves مقاله ژورنالی 91/04/25 Journal of Basic and Applied Scientific research
102 Evaluation of Different Methods of Sheet Piles Dynamic Analysis using Finite Element Software(ABAQUS مقاله ژورنالی 91/04/25 International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences
103 Probabilistic Frameworks for Seismic Loss Assessment of Bridges مقاله کنفرانسی 91/04/21 International Conference on Structural and Construction Engineering
104 Seismic Analysis of Cubic Buried Tanks Regarding Soil Structure Interaction مقاله ژورنالی 91/04/20 International Journal of Research in EngineeringIT and Social Sciences
105 Finite Element Modeling of Jacking System in Jack-Up Platforms مقاله ژورنالی 91/04/15 International Journal of Research in EngineeringIT and Social Sciences
106 Matrix Compression Strategies and its Properties for BEM Optimization مقاله کنفرانسی 91/04/11 3rd International Conference on Engineering Optimization
107 Seismic Demand for Pile-Supported Wharf Structures with Batter Piles مقاله ژورنالی 91/04/10 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
108 A New Formula for Stability of Berm Breakwaters مقاله ژورنالی 91/03/10 International Journal of Research and Review Applied Science
109 Evaluation of Tehran Provice Gas Distribution Pipelines During Liquefaction مقاله کنفرانسی 91/02/27 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
110 Study on the Stability of Berm Breakwater مقاله ژورنالی 91/02/20 International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development
111 تحلیل شکنندگی خطوط لوله مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 robabilistic Seismic Demand Models for Pile-Supported Wharf Structures With batter Piles مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
113 Probabilistic Seismic Demand Models for Pile-Supported Wharf Structures With Batter Piles مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Conference on Civil Engineering
114 Numerical Evaluation of Effects of Liquefaction and Seismic Wave Propagation on Buried Gas Pipelines مقاله ژورنالی 91/02/12 international journal of chemical modeling
115 Practical Application of Incremental Dynamic Analysis to Seismic Performance Assessment of Pile - Supported Wharves مقاله ژورنالی 90/12/20 Journal of Science University of Tehran
116 INCREMENTAL DYNAMIC ANALYSIS OF SHEET PILE QUAY - WALLS IN ORDER TO REACH PERFORMANCE - BASED DESIGN CRITERIA FOR THIS TYPE OF WHAEF مقاله ژورنالی 90/10/13 International Journal of Research and Review Applied Science
117 Probabilistic Seismic Demand Models of PEER - PBEE Framewrke for Pile and Deck Structures مقاله ژورنالی 90/10/11 international journal of chemical modeling
118 Evaluating the Effects of Liquefaction on Buried Gas Pipelines مقاله ژورنالی 90/10/11 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
119 New concept in analysis of floating piers for ship berthing impact مقاله ژورنالی 90/10/10 MARINE STRUCTURES
120 oPTIMUM PARAMETERS OF TUNED LIQUID COLUMN - GAS DAMPER FOR MITIGATION OF SEISMIC - INDUCED VIBRATIONS OF OFFSHORE JACKET PLATFORMS مقاله ژورنالی 90/09/29 Structural Control and Health Monitoring
121 Optimum parameters of tuned liquid column-gas damper for mitigation of seismic-induced vibrations of offshore jacket platforms مقاله ژورنالی 90/09/28 Structural Control and Health Monitoring
122 Piles Position and Inclination Angle in a Wharf مقاله کنفرانسی 90/08/05 International Conference on Civil and Environmental Engineering
123 Numerical Simulation of Batter Pile Group in Sands مقاله کنفرانسی 90/06/21 63rd CANADIAN GEOTECHNICAL CONFERENCE 6th CANADIAN PERMAFROST
124 Two Versions of the Wilson-Theta Time Integration Method مقاله کنفرانسی 90/06/14 The 10th International Conference on Vibration Problems
125 Dynamic nonlinear behavior of fixed offshore jacket piles مقاله ژورنالی 90/06/10 international journal of chemical modeling
126 Pile Inclination Effect Comparison in Finite Difference and P-Y Method in Pile Group Dynamic Analysis مقاله کنفرانسی 90/06/08 14th EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING
127 Numerical Study on Effect of Batter Piles Inclination in Groups مقاله کنفرانسی 90/06/03 International Conference on Applied Science Engineering and Technology
128 Response of Buried Pipelines Subjected to Underground Blast Loading مقاله کنفرانسی 90/05/06 11th International Conference on Structures Under Shock and ImpactSUSI 2010
129 Mitigation of Seismic-Induced Vibrations of Steel Jacket Platforms Utilizing Tuned Liquid Column-Gas Damper مقاله کنفرانسی 90/04/21 Fifth World Conference on Structural Control and Monitoring
130 Seismic Response of a Typical Fixed Jacket - Type Offshore Platform ( SPD1 ) under Sea Waves مقاله ژورنالی 90/04/10 Open Journal of Marine Science
131 Study on important factots of quay walls deformation under seismic loading مقاله ژورنالی 90/03/31 International Journal of Applied Engineering Research
132 Influence of pile group spacing on the P-Y method accuracy in seismic soil pile interaction analysis مقاله کنفرانسی 90/02/20 The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference
133 ارائه روش احتمالاتی جامع نگر ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای بنادر مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
134 The Effects of the Time Varying Tendons Strain on Nonlinear Dynamic Behavior of Triangular Tension Leg Platform مقاله کنفرانسی 90/01/09 International Conference on Marine and Naval Engineering
135 The Effects of the Hull Structure on Nonlinear Dynamic Behavior of Triangular Tension Leg Platform مقاله کنفرانسی 90/01/09 International Conference on Civil and Environmental Engineering
136 Nonlinear Dynamic Analysis of Triangular Tension Leg Platform with Considering Fluid-Structure Interaction مقاله کنفرانسی 90/01/09 International Conference on Marine and Naval Engineering
137 An Economical Method to Repair and Retrofit the Pile-Deck Quays مقاله کنفرانسی 90/01/09 International Conference on Civil Engineering
138 Analytical and numerical evaluation of flexible response of floating piers to ship berthing impact مقاله ژورنالی 89/10/11 international journal of chemical modeling
139 Evaluating the effect of penetration depth of a previous sheet pile quay wall on the seismic behavior of newly installed open - type wharf مقاله ژورنالی 89/10/11 international journal of chemical modeling
140 Comprehensive Evaluation of Probabilistic seismic Risk Methodology for Port Structures مقاله ژورنالی 89/10/11 Journal of American Science
141 Probabilistic holistic seismic risk evaluation methodology for port structures مقاله کنفرانسی 89/09/08 The 9th International Conference on Coast Ports and Marine Structures(ICOPMAS 20101
142 Probabilistic holistic seismic risk evaluation methodology for port structures مقاله کنفرانسی 89/09/08 The 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2010)
143 Metallic Dampers for Retrofit of Pile-Supported Wharves مقاله کنفرانسی 89/09/08 The 9th International Conference on CoastsPorts and Marine Structures(ICOPMAS2010 1
144 Elasto-Plastic Analysis of Continuous Buried Pipelines Subject to Underground Blast Loads مقاله کنفرانسی 89/07/25 3th International Conference on Oile Gas Pipelines Transportation
145 Effect of Pile and Soil Interaction Modeling Method on Lateral Structural Responces of Pile Supported Wharves مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
146 Numerical Simulation of Batter Pile Group in Sand مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
147 Evaluation of Pile Supported Gravity Quay Wall to Introduction for A novel Method to Repair and Retrofit the Pile-Deck Quays Using Concrete Blocks مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
148 Evaluation of the Vertical Component of Earthquake Acceleration Effect on Behavior of Caisson Quay Wall مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
149 Comparison of Finite-Difference and P-Y Methods in Pile Group Dynamic Analysis مقاله کنفرانسی 89/06/15 The Fourth International Conference on Structural Engineering Mechanics and Computation
150 Wavelet BEM for Wave Forces on A Large Offshore Structure in The Presence of Current مقاله کنفرانسی 89/05/17 The 5th Civil Engineering Conference in Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
151 Two-Dimensional Linear Elasticity by The Boundary Element Method Using Non-Orthogonal Spline Wavelet as Basis Function مقاله کنفرانسی 89/05/17 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region ana Australasian Structural Engineering Conference 2010ASEC
152 Response of Buried Pipelines to Underground Blast Loading مقاله کنفرانسی 89/05/17 The 5th Civil Engineering Coference in Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
153 Retrofitting an Existing Sheet Pile Quaywall by Construction New Open-Type Wharf in front of it with Wvaluating the Effect of Penetration Depth of Sheet Pile مقاله کنفرانسی 89/05/17 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
154 Numerical Study on Effect of Batter Piles Arrangement in A Pile Supported Wharf مقاله کنفرانسی 89/05/17 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
155 2D Non-Orthogonal Spline Wavelets and SchneiderS Level-Dependent Scheme for 3D Boundary Elements Method مقاله کنفرانسی 89/05/17 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian region and Australasian Structural Engineering Conference 2010ASEC
156 Assessment of Different Backfill Soil forms on Seismic Performance of Caisson Quay Walls مقاله کنفرانسی 89/05/16 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010ASEC
157 Evaluating the Effect of Section Thickness of Previous Sheet Pile Quaywall on the Seismic Behavior of Newly Installed Open-Type Wharf مقاله کنفرانسی 89/05/04 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
158 آنالیز دینامیکی پل های راه آهن تحت اثر عبور قطار سریع السیر با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قطار مقاله ژورنالی 89/04/01 Civil Engineering Infrastructures journal
159 Numerical Model to Predict Nonlinear Behavior of Flexible Dolphines مقاله ژورنالی 89/03/16 American Journal of Economics and Business Administration
160 Efficient Arrangement of Batter of a Pile - Supported Wharf in Sand مقاله ژورنالی 89/01/21 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
161 A Novel Method to Repair and Retrofit the Pile-Deck Quays using Concrete Blocks مقاله کنفرانسی 88/12/18 First Makassar International Conference on Civill Engineering (MICCE2020)1
162 Additional Anchor Influence on Dynamic Behavior of Anchored Retaining Wall مقاله کنفرانسی 88/12/12 7th International Conference on Urban Earthquake Engineering(7CUEE) & 5th International Conference on Earthquake Engineering(5ICEE) 2
163 Evaluation of Pile Diameter Effect on P-Y Method Precision , in Seismic Analysis of Pile Supported Wharves مقاله کنفرانسی 88/12/12 7th International Conference on Urban Earthquake Engineering (7CUEE) & 5th International Conference on Earthquake Engineering (5ICEE) 2
164 Influence of Extra Anchor on Seismic Behavior of Anchored Quay Wall in Clay مقاله کنفرانسی 88/12/09 First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010)i
165 رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون پیش تنیده بتنی بمنظور صنعتی سازی ساختمانها مقاله کنفرانسی 88/12/04 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
166 Effect of geometric dimensions on the transmission coefficient of floating breakwaters مقاله ژورنالی 88/10/11 international journal of chemical modeling
167 Marine Environment influences on concrete Structures مقاله کنفرانسی 88/08/15 1th International Conference on Concrete Technology
168 کاربردمفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
169 تبیین مبانی پدافند غیر عامل در حوزه سازه های نزدیک ساحل مطالعه موردی طرح توسعه بندر شهید رجایی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
170 بهسازی اسکله های سپری مهارشده از طریق تعیین محل مناسب میل مهار مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
171 کاربرد مفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
172 تحلیل لرزه ای اسکله بلوکی گوژ پشتی و پیشنهاد مشخصات هندسی بهینه مقاله ژورنالی 88/08/04 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
173 Dynamic design of the foundation for Installation in Persian Gulf مقاله کنفرانسی 88/07/29 International conference of Noise,Vibration,Seismic action
174 روش جدید برای تعمیر و تقویت اسکله های شمع و عرشه با بکارگیری بلوک های بتنی مقاله کنفرانسی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
175 ارزیابی رفتار اندرکنش پل و قطار سریع مقاله کنفرانسی 88/07/05 دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
176 Finite Element Analysis of Beam-Column Connections in Precast Conecrete Building under Seismic Loading مقاله کنفرانسی 88/05/13 7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference 2009 APSEC 2009 2nd European Asean Civil Engineering ForumEACEF 2009
177 Practical Matrix Compression Strategys and their Properties for Cost Reduction in Wavelet BEM مقاله کنفرانسی 88/04/31 10th International Conference on Boundary Element Techniques-BeTeq 2009
178 2D Non-Orthogonal Spline Wavelets and Beylkin-type Compression Algorithm for 3D Boundary Elements Mrthod مقاله کنفرانسی 88/04/31 10th International Conference on Boundary Element Techniques-BeTeq 2009
179 بررسی تنش در شمع های کنار هم اسکله با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
180 ارزیابی اثرات لایروبی اضافی جهت حفاظت پای اسکله های دیواری بلند در پایداری سازه تحت اثر نیروهای جانبی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
181 ارزیابی لرزه ای رفتار اتصالات بتنی تیر به ستون در ساختمانهای با اعضای پیش ساخته به روش اجزا محدود مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
182 تحلیل اتصال تیر به ستون پیش ساخته و پیش تنیده بتنی در برابر زلزله به روش اجزا محدود مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
183 بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر گرفتن رفتار پوسته ای و اندرکنش بین مواد داخل مخزن با پوسته مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
184 تعیین تیوریک محل مناسب میل مهار در طراحی اسکله های سپری مهار شده مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
185 Effect of Tierod Position in Siesmic Rehabilitation of Anchored Concrete Quaywalls مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete Development
186 َAnchor Position Effect in Siesmic Rehabilitation of Quaywalls مقاله کنفرانسی 87/12/07 International Conference on Earthquake and Structural Engineering ICESE 2009
187 Hydrodynamic and morphodynamic modeling of beach response due to low crested Breakwater مقاله کنفرانسی 87/12/07 INTERNATIONAL CONFERENCE IN OCEAN ENGINEERING ICOE 2009
188 Beach and Submerged detached Breakwater Interaction for Hydrodynamic modeling مقاله کنفرانسی 87/11/01 Third International Conference on Modeling , Simulation and Applied Optimization (ICMSA'09(
189 Dynamic Design of the Foundation of Reciprocating Machines for Offshore Installation in Persian Gulf مقاله ژورنالی 87/10/12 Romanian Journal of Acoustics and Vibration
190 Stochastic modeling of Iranian earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran مقاله ژورنالی 87/10/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
191 طراحی بهینه اتصالات ساختمانهای پیش ساخته در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 87/10/04 سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
192 طراحی مقاوم سیلوها در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 87/10/04 سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
193 مدولاسیون ابعاد پانتون های اسکله شناور و بررسی اتصالات بین آنها در اثر نیروی موج مقاله کنفرانسی 87/09/04 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS2008
194 بررسی اثر استفاده از لایه محافظ ماسه ای برای جلوگیری از آبشستگی اطراف موج شکن توده سنگی مستغرق مقاله کنفرانسی 87/09/04 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه هاس دریایی ICOPMAS2008
195 تحلیل لرزه ای اسکله بلوکی از نوع گوژپشتی و پیشنهاد مشخصات هندسی بهینه مقاله کنفرانسی 87/09/04 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2008
196 ارزیابی حساسیت موج شکن های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدروتیکی و ژئوتکنیکی مقاله ژورنالی 87/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
197 Presenting Design Criteria for Pile and Deck structures according to Seismic Design Guidline for Port Structure مقاله کنفرانسی 87/07/21 The 14th WCEE - World Conference on Earthquake Engineering
198 ٍEvaluation of Steel Piles Parameters Effect on Optimization of pile and Slab Arrangement in Dry Docks with Index Parameter Method مقاله کنفرانسی 87/07/10 The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
199 2D Non - Orthogonal Spline Wavelets and Schneider's Level dependent Scheme for 3'D Boundary Elements Method مقاله کنفرانسی 87/07/10 The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
200 Practical Matrix Compression Strategies and their Properties for Cost Reduction in Wavelet BEM مقاله کنفرانسی 87/07/10 The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
201 طراحی بهینه موج شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیر خطی مقاله ژورنالی 87/05/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
202 Numerical Investigation on Behavior of FRP - Strengthened Connections in Reinforced Concrete Frames مقاله کنفرانسی 87/05/01 Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering CICE2008
203 Coastal Dike Stability Assement during Earthquake by FEM Method in porous Media مقاله کنفرانسی 87/04/04 2nd BGA International Conference on Foundations ICOF 2008
204 Analysis of beach accretion induced by T-shape groin مقاله کنفرانسی 87/02/30 Coastal Environment 2008
205 بررسی عملکرد اتصال در سقف های پیش ساخته مرکب مقاله کنفرانسی 87/02/10 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
206 بررسی لرزه ای دیوارهای مهار شده بتنی مقاله کنفرانسی 87/02/10 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
207 بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوارساحلی بلوک بتنی برپایداری دیوار در شرایط لرزه ای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار مقاله کنفرانسی 87/02/10 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
208 مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق مقاله کنفرانسی 87/02/10 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
209 Knapsack Placing of Blocks in Concrete Block Type Quay Wall on Wall Stability in Seismic Regions and Optimum Formation Suggestion According to Seismicity Level and wall Height مقاله کنفرانسی 87/01/25 Solutions to Coastal Disasters Conference COPRI2008
210 Recursive evaluation of time convolution integrals in the spectral boundary integral method for mode III dynamic fracture problems مقاله ژورنالی 86/11/12 Computers and Geosciences
211 شبیه سازی حرکات ثبت شده در زلزله 1382 بم به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کمی نقش چشمه لرزه زا در شکل گیری توزیع خرابی مشاهده شده مقاله ژورنالی 86/10/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
212 بررسی عملکرد اتصال عمودی در سیستم های دیواری پیش ساخته مرکب مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
213 Study on the application of FRP laminates to RC KNEE joints مقاله کنفرانسی 86/09/21 The first Asia - Pacific conference on FRP in Structures
214 Effects of Column Loading on the Behaviour of Concrete Joints Reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer Laminates مقاله کنفرانسی 86/07/27 Eleventh International Conference on Civil,Structural and Environmental Engineering Computing
215 Tow D 'Non-orthogonal Spline Wavelet and Matrix Compression Scheme for Three D'Wavlete BEM مقاله کنفرانسی 86/06/19 Third International Conference on Structural Engineering,Mechanics and Computation(SEMC 2007)
216 Optimization of pile and slab arrangement in dry dock using the index parameter method مقاله کنفرانسی 86/06/19 Third International Conference on Structural Engineering , Mechanics and Computation (SEMC 2007)
217 Stochastic Finite - Fault Strong Ground - Motion Simulation of the 22 February 2005 (MW 6.4) Zarand (Central IRAN) Earthquake مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
218 کاهش تراز محدودیت های معماری در ساختمان های پیش سازی پانلی با استفاده از سیستم های نیمه پیش ساخته دو جداره مقاله کنفرانسی 86/03/03 اولین کنفرانس سازه و معماری
219 تولید شتاب نکاشت های میدان نزدیک جهت آنالیز تاریخچه زمانی سازه های واقع در میدان نزدیک گسل کاربرد برای سایت نزدیک گسل گرگان مقاله کنفرانسی 86/02/24 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
220 تخمین توزیع افت تنش استاتیکی روی گسل در جریان زمین لرزه دی ماه 1382 بم با کمک تبدیل فوریه و روش فضای عدد موج مقاله کنفرانسی 86/02/24 پنجمین کنفرانس بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
221 مقاوم سازی اتصا لات بتن آرمه با ورقه های FRP در مقابل نیروهای جانبی وارد بر قاب خمشی مقاله کنفرانسی 86/02/24 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
222 محاسبه پریود طبیعی دودکش های بتنی صنعتی با روش اجزاء محدود و مقایسه با روش های تجربی مقاله کنفرانسی 86/02/18 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
223 Analysis of Iranian strong - motion data using the specific barrier model مقاله ژورنالی 85/10/11 JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
224 بررسی روشهای ارتقاء ظرفیت باربری جانبی اسکله های متعارف در ایران وارائه راهکارهای بهینه مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
225 مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
226 بررسی رفتار سازه های شمع وعرشه تحت بارگذری جانبی چرخه ای مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
227 بررسی فرمول های دینامیکی تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از انجام بارگذاری استاتیکی مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
228 طراحی بهینه موج شکن کیسونی تحت اثر اماج غیر خطی مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
229 presenting per formanse -based design criteria of pile and deck struct ures according to seismic design guideline for port structure(planse). مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
230 comparison behavior of pile-suppor ted whar ves under monotonic and cyclic lateral load مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
231 recursive evaluation of time convolution integrals in the spectralboundary integral method for mode Dynamic Fracture problems مقاله کنفرانسی 85/06/13 International Conference on boundary Element Techniques
232 adequate newmark coefficient for hybrid bem/fem)solution of porous media under earthquake مقاله کنفرانسی 85/06/12 first european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee)
233 assessment of generated pore pressure and liquefaction with fem/bem hybrid analysis in earthquake مقاله کنفرانسی 85/06/12 first european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee
234 generation of near field ground motions in tehran form future large earthquakes in the alborz seismic zone مقاله کنفرانسی 85/06/12 first european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee)
235 مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی مقاله کنفرانسی 85/03/22 چهارمین همایش تخصصی مهندسی (مهندسی ارزش)
236 بهینه سازی آرایش شمع ودال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی وزلزله در حوض خشک -الف روش بارامتر مشخصه مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
237 بهینه سازی آرایش شمع ودال تحت اثر توام بارگذاری ثقلی وزلزله در حوض خشک به روش غیر خطی nlp مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
238 تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف طرح با استفاده از تبدیل موچک مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
239 ارزیابی قابلیت کوبش وظرفیت باربری شمع های اسپیرال مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
240 بهسازی لرزه ای پلها با استفاده از غلاف های فولادی jacket مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
241 یافتن ظرایب مناسب روش نیو مارک در حل هیبرید fem/bemدرمحیط متخلخل بستر دریا مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
242 Formulation for seisimic Response of a ship-Block system مقاله ژورنالی 84/10/11 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
243 Sensivity Analsis for seismic Response of ship - Block system مقاله ژورنالی 84/10/11 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
244 علت خاص همگرایی نا مطلوب در تحلیل گام به گام توسط بعضی روشها مقاله کنفرانسی 84/10/07 دومین گنگره مهندسی عمران
245 تحلیل و طراحی مونوپایل تحت بار ضربه کشتی با توجه به اندرکنش دینامیکی غیرخطی آب - سازه - خاک مقاله ژورنالی 84/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
246 معرفی روشی نو در تعیین جانمایی بهینه بنادر از منظر مسأله مهم رسوبگذاری مقاله کنفرانسی 83/09/10 ICOPMAS 2004
247 بررسی معیارهای طراحی لرزه ای آیین نامه ژاپن و دستورالعمل طرح لرزه ای سازه های بندری PIANC مقاله کنفرانسی 83/09/10 ICPMAS 2004
248 مدولاسیون ورفتار سنجی اسکله های شناور با توجه به عوامل محیطی مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی عمران
249 اندر کنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی مقاله ژورنالی 83/01/02 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
250 تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی مقاله ژورنالی 81/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
251 بررسی و تعیین خصوصیات امواج دریا به صورت تصادفی با استفاده از طیف و اریانس مقاله ژورنالی 79/01/02 اساس
252 اثر اندرکنش خاک و سازه در بررسی پدیده غیرخطی بلند شرده پی سازه های بلند تحت اثر زلزله مقاله کنفرانسی 79/01/02 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
253 تأثیر عدت تداوم زلزله در تغییرات چگالی طیفی کوان زلزله های مصنوعی مقاله کنفرانسی 79/01/02 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
254 همگرایی سریع به پاسخ با دقت کافی آنالیزهای گام به گام دینامیکی مقاله کنفرانسی 79/01/02 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
255 تحلیل سازه های با تحریک متفاوت تکیه گاهی در اثر زلزله مقاله کنفرانسی 79/01/02 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
256 مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی مقاله ژورنالی 78/07/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
257 دور نمای مهندسی زلزله و ضرورت ها مقاله ژورنالی 78/01/01 فصلنامه مهندس مشاور
258 گام های زمانی غیریکسان در آنالیز عددی دینامیک سازه ها مقاله کنفرانسی 78/01/01 سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله
259 بررسی اثر حرکت دورانی پی ناشی از زلزله بر روی سازههای بلند نامنظم در ارتفاع مقاله ژورنالی 77/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
260 توابع چگالی طیفی توان طرح و کاربرد آنها در مهندسی زلزله مقاله ژورنالی 77/01/01 اساس
261 بررسی طیف توان در مهندسی زلزله و تهیه طیف توان زلزله های ایران مقاله ژورنالی 76/10/01 اساس
262 اندرکنش برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق انعطاف پذیر با آب تحت اثر تحریکات زلزله مقاله کنفرانسی 76/02/14 چهارمین کنفرانس مهندسی عمران
263 مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران مقاله کنفرانسی 76/01/01 اندرکنش برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق انعطاف پذیر با آب تحت اثر تحریکات زلزله
264 ارزیابی خط تر از ساختمانهای برشی تحت اثر زلزله با توجه به اندرکنش خاک و سازه مقاله ژورنالی 75/01/02 اساس
265 اصلاح ضریب زلزله در طرح مقاوم پلهای تبنی مقاله کنفرانسی 75/01/02 کنفرانس بین المللی پل
266 Wave Propagation Analysis in Semi - Infinite Domain Using an Indirect Boundary Element Method مقاله ژورنالی 74/12/11 Bulletin of Earthquake Resistant Structure Research Center
267 تاثیر تراووش آب برروی سختی دینامیکی پی دایره ای مقاله کنفرانسی 74/02/25 دومین کنفرانس بین المللی زلزله
268 بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون مقاله ژورنالی 74/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
269 بررسی رفتار غیر خطی اتصالات بتنی هنگام زلزله مقاله ژورنالی 74/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
270 بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیدههای انکسار و تفرق مقاله ژورنالی 73/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
271 اندرکنش سازههای دریایی و محیط دریا مقاله کنفرانسی 71/01/01 کنفرانس محیط زیست دریایی و توسعه
272 Nonlinear seismic behaviol of gravity waterfront walls special structures dama report on the manji earthquake on مقاله کنفرانسی 70/10/11 Tenth World conference Earthquake Engineering Tenth World conferences Earthquake Engineering
273 Perusa for assigning competent reigforce masonry building again earthquake مقاله کنفرانسی 69/10/11 Asia Pacific conference on Masonry
274 آنالیز رفتار دینامیکی دیوارهای ساحل در مقابل زلزله با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و مسئله اندرکنش مقاله کنفرانسی 69/01/01 کنفرانس بین المللی بندرسازی و سازه های دریایی
275 تهیه بتن مقاومت بالا با استفاده از مصالح سنگی ویژه مقاله کنفرانسی 67/01/01 سمینار بتن 67
276 استفاده از بتن مقاومت بالا در پوشش تونل ها مقاله کنفرانسی 66/01/01 کنفرانس بین المللی تونل
277 آنالیز دینامیکی سازه های دریایی مقاله کنفرانسی 65/01/01 کنفرانس بندرسازی
278 Annual Meeting ARCHITECTURAL Institute مقاله کنفرانسی 65/01/01 Dynamic characteristics of RC-Framed Tube-in tuble linear systems
279 Improved Computational Method of internal forces in structural dynamics مقاله ژورنالی 64/10/09 Construction Metallique
280 New Method for Dynamic Analysis of Structures مقاله ژورنالی 62/10/11 Institute of Petroleum I.F.P
281 High strength concrete with clinker مقاله کنفرانسی 62/10/11 Aggregates international symposium
282 High strength concrete with active artificial Aggregates مقاله ژورنالی 55/04/23 BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT
283 Experimental Study of Armor Stone Diameter in Stability of Berm Breakwater مقاله ژورنالی 37561 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
284 High Strength Concrete مقاله ژورنالی 37/03/17 Bulletin of the L.C.P.C
285 مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تونل مقاله کنفرانسی 11/11/13 بررسی رفتار تونل های کم عمق تحت اثر امواج زلزله
286 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی رفتار لرزه ای پل هی بتن مسلح راه آهن سریع السیر براساس منحنی های شكنندگی با در نظر گرفتن سطوح آسیب و عملكرد مختلف بختیاری پرهام کارشناسی‌ارشد 1396.06.14
2 ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های بلند فلزی با دیوار برشی شكل بتنی در راستای كنترل اندر كنش بین قاب فولادی و دیوار برشی بتنی رحیمی بصرا مهران کارشناسی‌ارشد 1396.05.30
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از منحنی های شكنندگی قاسمی گوابر سعید کارشناسی‌ارشد 1396.03.13
4 ارزیابی رفتار لرزه ای تكیه گاههای الاستومری متعارف در پل ها با المان های كابلی یا مقاطع ساده فولادی و ارایه یك تكیه گاه بهینه نوین صامتی نوید کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
5 ارزیابی روش ضریب زلزله برای طرح لرزه ای پایه های قابی شكل بلند پل ها و ارائه ی پیشنهاد و اصلاح ضریب زلزله در ایران اعظمی بهنام کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
6 مقاوم سازی لرزه ای اسكله های شمع و عرشه با استفاده از مقطع فولادی مناسب حیدریان رادبخش سهیل کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
7 طرح بهینه اسكله كیسونی (صندوقه ای) بر روی شمع عباسی شنبه بازاری روح الله کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
8 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سكوهای شابلونی با استفاده از منحنی های شكنندگی وابسته به زمان (عمر سازه) جهانی تبار علی اكبر کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
9 شبیه سازی عددی رفتار آرمور جدید جهت بررسی پایداری آن در موجشكنهای سنگریزهای شیبدار تحت اثر امواج نامنظم ملك فرخ رضا کارشناسی‌ارشد 1394.03.18
10 تحلیل خطرپذیری لرزه ای پل های كابلی دارای سیستم اتلاف انرژی با رویكرد مهندسی زلزله براساس عملكرد آخوندزاده نوقابی وحید کارشناسی‌ارشد 1394.03.09
11 كنترل ارتعاشات توربین بادی ثابت دریایی تحت تحریكات ناشی از موج و باد توسط میراگر ستون مایع - گاز تنظیم شده با در نظر گرفتن اندركنش آب و سازه دزواره رسنانی رضا دكتری 1393.11.27
12 ارزیابی لرزه ای بهسازی اسكله شمع و عرشه با استفاده از منحنی شكنندگی بنایان كرمانی علی کارشناسی‌ارشد 1393.08.19
13 ارزیابی و صحت سنجی ضریب رفتار لرزه ای برج های آب در راستای طراحی بهینه آن هاشمی میرطاها کارشناسی‌ارشد 1393.06.19
14 ارزیابی رفتار لرزه ای تیر همبند فولادی- بتنی ( مركب) در دیوار برشی كوپله امیری سوادرودباری سامان کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
15 ارزیابی خرابی پیش‌رونده در قاب‌های ساختمانی فولادی تحت اثر بار زلزله شاكری حسین اباد علی اكبر کارشناسی‌ارشد 1392.10.14
16 بررسی اثر تحریك مودهای بالاتر در عملكرد سازه های با سیستم مهاربند های كمانش تاب تحت اثر زلزله های حوزه نزدیك نامی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1392.10.14
17 طراحی عملكردی بر اساس قابلیت اطمینان سكوهای شابلونی تحت اثر بارگذاری زلزله عطایی بهفر کارشناسی‌ارشد 1392.10.14
18 ارزیابی رفتار لرزه‌ای سدهای پشت بنددار در راستای تعیین مدول بهینه طراحی رحمانی حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1392.06.23
19 بررسی تحلیلی و عددی مدولاسیون اسكله های شناور چند عنصری به منظور تامین پایداری استاتیكی و دینامیكی شهرابی مصطفی کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
20 كاربرد مفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملكردبرای اسكله های شمع و عرشه امیرابادی روح الله دكتری 1391.12.26
21 تحلیل شكنندگی خطوط لولهی مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله اسوده حمیده کارشناسی‌ارشد 1391.10.24
22 بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای اسكله‌های شمع و عرشه با استفاده از تحلیل شكنندگی حیدری تركمانی حمید کارشناسی‌ارشد 1391.06.30
23 ارزیابی تأثیر تیر پیشانی بر روی رفتار لرزه‌ای اسكله‌های دیواری شمعی درویشی الموتی سعید کارشناسی‌ارشد 1391.06.23
24 بررسی عملكرد لرزه ای برج های خنك كننده فلزی با سیستم شبكه بندی قطری ایزدی مهدی کارشناسی‌ارشد 1391.06.21
25 بررسی رفتار لرزه ای پل های نامنظم با نامنظمی در دهانه ها با استفاده از آنالیز دینامیكی غیر خطی افلاكیان نجف ابادی محمد کارشناسی‌ارشد 1391.06.21
26 ارزیابی لرزه ای اسكله های L شكل پیش ساخته غروی امیر کارشناسی‌ارشد 1391.06.12
27 ارزیابی شكنندگی لرزه‌ای پل‌های بتنی بزرگراهی با استفاده از تحلیل دینامیكی فزاینده و درنظرگرفتن اثر اندركنش‌های خاك-سازه رفیع نظری یاسمین کارشناسی‌ارشد 1391.05.21
28 بررسی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندركنش سیلوهای مجاور و لحاظ كردن اثرات اندركنش مواد داخل با بدنه و پی با خاك معینی شبستری امیرمحمود کارشناسی‌ارشد 1390.12.26
29 بررسی اثر كلید برشی در پی دیوارهای حائل بتنی بر رفتار لرزه ای و فرضیات روش های متداول طراحی آن ها با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه عبادسیچانی مجید کارشناسی‌ارشد 1390.11.20
30 ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تقویت شده سر شمع های اسكله توسط FRP سلیمانی یحیی کارشناسی‌ارشد 1390.07.14
31 ارزیابی تحلیل عددی رفتار شمعهای مهاری در اسكله های شناور در هنگام پهلوگیری و طرح بهینه این شمعها مستوفی ازاده کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
32 بررسی رفتار لرزه ای كیسون‌ها تحت اثر توام مولفه افقی و قائم زلزله با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه امیریان پیام کارشناسی‌ارشد 1390.06.28
33 تحلیل وبررسی اثر انتشار امواج نورزاده دانش کارشناسی‌ارشد 1390.04.18
34 تحلیل و بررسی اثر انتشار امواج نورزاده دانش کارشناسی‌ارشد 1390.04.18
35 بررسی تاثیر سازه¬ای یك اسكله سپری موجود بر رفتار لرزه¬ای اسكله شمع و عرشه جدید دزواره رسنانی رضا کارشناسی‌ارشد 1389.11.06
36 بكارگیری میراگر ستون مایع-گاز تنظیم شده در فضای داخلی المان های سكوهای دریایی جكت به منظور كنترل ارتعاشات لرزه ای سكو موسوی سیدامین کارشناسی‌ارشد 1389.09.27
37 آرایش مناسب شمع مایل در بررسی رفتارلرزه ای اسكله شمع و عرشه با در نظر گرفتن اندكنش خاك - سازه رحیمی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1389.06.13
38 بررسی و بهسازی روش فنر معادل p-y برای مدلسازی اندركنش خاك و سازه در اسكله شمع و عرشه و آنالیز حساسیت روش فیاضی محمدسجاد کارشناسی‌ارشد 1388.12.22
39 آنالیز دینامیكی غیرخطی سكوی پایه كششی باپلان مثلثی بادرنظرگرفتن اثر اندركنش آب وسازه صادقی شهاب کارشناسی‌ارشد 1388.12.05
40 ارزیابی لرزه ای اسكله های وزنی استوار روی شمع با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه جواهریان یزدی عباس کارشناسی‌ارشد 1388.11.07
41 بررسی اثر انفجار روی سازه های ثابت فلزی دریائی درختی مرتضی کارشناسی‌ارشد 1388.07.08
42 ارزیابی اثرات لایروبی اضافی جهت حفاظت پای اسكله های دیواری بلند دررفتار محرك و مقاوم دیواره تحت تاثیر نیروهای جانبی صفرنژاد مرتضی کارشناسی‌ارشد 1388.06.28
43 ارزیابی رفتار لرزه ای غیر خطی اتصالات در ساختمانهای قابی با اعضائ پیش ساخته بتنی جعفریان كفشگر كلایی حسن کارشناسی‌ارشد 1388.04.31
44 بررسی اثر زلزله بر سیلوها با در نظر گرفتن رفتار پوسته ای و اندر كنش مواد داخل مخزن با پوسته تقدسی میلاد کارشناسی‌ارشد 1388.04.31
45 تعیین تئوریك محل مناسب یك یا دو میل مهار در طراحی اسكله های سپری مهار شده باتوجه به اندر كنش خاك و سازه درخشانی علی کارشناسی‌ارشد 1388.03.31
46 بررسی رفتار دینامیكی سیستم اسكله با شمع های كنار هم و سپرها با مدل سازی اصطكاك بین آنها تحت اندركنش خاك و سازه آهنگر محمد کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
47 ارزیابی رفتار غیرخطی دلفین های انعطاف پذیر تحت اثر ضربه كشتی و تعیین ظرفیت واقعی آنها شریفیان جزه حسام کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
48 مدلسازی عددی تغییرات مورفولوژی ساحل ناشی از موج شكن مستغرق میرزائی حمید رضا کارشناسی‌ارشد 1387.06.23
49 تحلیل دینامیكی دیوارهای ساحلی بلوكی با مدلسازی رفتار غیر پیوسته بلوكها و لحاظ اندركنش خاك و سازه سعدائی حسین کارشناسی‌ارشد 1386.11.30
50 شبیه سازی حركات زلزله با استفاده از روشهای تصادفی و دینامیكی زعفرانی حمید دكتری 1386.11.30
51 ارزیابی رفتار دیوارهای مهارشده در خاكهای سست با رفتار غیر خطی با لحاظ اندركنش خاك و سازه صداقی سیده معصومه کارشناسی‌ارشد 1386.10.12
52 بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های مقاوم شده با استفاده از مهاربندی های بتنی پیش‌تنیده با استفاده از تحلیل غیرخطی شهیدیان رضا کارشناسی‌ارشد 1386.09.28
53 ارزیابی رفتار لرزه‌ای اتصالات در ساختمانهای پیش‌ساخته بتنی پانلی با استفاده از روش اجزاء محدود نبی پور نیما کارشناسی‌ارشد 1386.09.28
54 افزایش خصوصیات مقاومتی و شكل پذیری اتصالات تیر-ستو صفری گرجی میثم کارشناسی‌ارشد 1386.06.28
55 ارزیابی پدیده رزونانس بادرنظر گرفتن اندر كنش پل - آقابزرگی صحاف یزدی علی رضا کارشناسی‌ارشد 1386.06.28
56 آنالیز داده های كوبش شمع جهت براورد ظرفیت باربری ش ناصریان آریو کارشناسی‌ارشد 1386.06.10
57 ارزیابی روشهای ارتقاء ظرفیت پذیری بار جانبی انواع سروش امیرعلی کارشناسی‌ارشد 1385.12.26
58 ارزیابی لرزه ای اتصال دال تخت به ستون تقویت شده با آرماتورهای برشی ضربدری سراج زاده سیدعادل کارشناسی‌ارشد
59 امكان سنجی استفاده از آلیاژهای حافظه دار شكلی در سكوهای دریایی ثابت فلزی تحت بار زلزله اقاجانی دلاور محمد کارشناسی‌ارشد
60 ارزیابی روشهای پیش بینی بار و برآورد تعداد اسكله در بنادر نفتی ساعدی محمد کارشناسی‌ارشد
61 ارزیابی سطوح آسیب در پل های دو انتها مایل عرشه فلزی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیك گسل با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه شاه بیكی محمد کارشناسی‌ارشد
62 ارزیابی لرزه ای پل های شهری بتنی موجود در جهت مقاوم سازی براساس معیارهای طراحی براساس عملكرد مبصری داوود کارشناسی‌ارشد
63 بهبود رفتار لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت گسلش با استفاده از لوله های چند وجهی موج دار ایزدی مهدی دكتری
64 ارزیابی افزایش پایداری موج شكن شناور پانتونی با استفاده از میراگر ستون مایع شهرابی مصطفی دكتری
65 تعیین و ارزیابی منحنی?های شكنندگی برای سكوی شابلونی با استفاده از تحلیل?های دینامیكی افزایشی غیرخطی و ركوردهای حوزه نزدیك شریفیان جزه حسام دكتری
66 ارزیابی طول عمر اتصالات لوله?ای ترك?دار سكوهای دریایی به روش مكانیك شكست با درنظرگرفتن اثر مودهای مركب حسینی سیدرضا دكتری
67 ارزیابی تحلیلی و عددی تاثیر تغییر مكانهای بزرگ ناشی از پهلو گیری در رفتار اسكله های شناور بزرگ مستوفی آزاده دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021