اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بنی هاشمی
نام سید محمد علی
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2812
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک banihash@ut.ac.ir
شماره اتاق 364

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی هیدرولیک
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1365
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1367
Hydraulic Structures, University of Tehran - 1368
دکتری عمران, کویینزلند - 1373

درس های ارائه شده
1 مکانیک سیالات
2 هیدرولیک
3 هیدرولیک پیشرفته
4 هیدرولیک محاسباتی
5 طراحی هیدرولیکی سازه های آبی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows مقاله ژورنالی 97/01/27 ENGINEERING COMPUTATIONS
2 ارزیابی ریسک ایمنی سدها (مطالعه موردی: ریسک سیلاب در سد گلستان) مقاله ژورنالی 95/10/20 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
3 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method مقاله ژورنالی 95/10/12 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
4 مزایا و محدودیت های مدل چند فازی میکسچر در شبیه سازی عددی پدیده های هیدرولیکی مقاله کنفرانسی 95/09/24 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 A Report on the Recent five Decades Water Education and Capacity Building at the University of Tehran مقاله کنفرانسی 95/09/13 International Conference on Water and Environment in the New Millennium: Education and Capacity Building
6 حل چالش های زیست محیطی با مشارکت ذینفعان- مطالعه موردی: رفع شوری مخزن سد گتوند مقاله کنفرانسی 95/02/01 کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست
7 An Efficient Solution for Advection Equation in Multiphase ModelMixture مقاله کنفرانسی 94/12/24 2nd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development
8 انتخاب راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند مقاله کنفرانسی 94/11/29 دهمین سیمنار بین المللی مهندسی رودخانه
9 Development of 1D and 2D coupled model to simulate flood using unstructured triangular grid مقاله کنفرانسی 93/07/09 ACE 2014 11th International Congress on Advances in Civil Engineering
10 A cell vertex finite volume method for simulating shallow water flow in a channel with a sudden enlargment مقاله کنفرانسی 93/07/09 ACE 2014 11th International Congress on Advances in Civil Engineering
11 توسعه سامانه پیش بینی هشدار سیل حوضه آبریز رودخانه قمرود مقاله کنفرانسی 93/07/08 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
12 انواع سیلاب های ناشی از شکست سد و برنامه عملیاتی مدیریت بحران در استان گلستان مقاله کنفرانسی 93/07/08 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب شهری
13 Sediment settling in the Latian Dam in Iran مقاله ژورنالی 93/03/23 INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH
14 • ارزیابی ریسک سد گلستان بر اساس تلفات جانی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 • تخمین احتمال شکست سد گلستان در اثر فرسایش داخلی و رگاب مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 مدلسازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از شبکه بی ساختار مثلثی از نوع سلول گوشه مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 1. The Advantages of Using the Mixture Multiphase Model for Studying Air- Water Flow over Spillways مقاله ژورنالی 92/10/18 international journal of multidisciplinary research (ijmmr)
18 The advantages of using the mixture multi-phase model for studying air-water Flow over spillways مقاله ژورنالی 92/10/11 international journal of multidisciplinary research (ijmmr)
19 شکست سد بر اثر پدیده آبشویی، مطالعه عددی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 بررسی تغییرات آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی با تغییر عمق بحرانی پایاب و شکل روزنه مقاله ژورنالی 92/07/29 مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
21 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/08/23 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 مدلسازی تلفیقی یک بعدی - دوبعدی جریان به روش ضمنی با قابلیت تسخیر شوک مقاله کنفرانسی 91/08/16 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 شکست سدهای خاکی تحت روگذری مقاله کنفرانسی 91/08/10 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 A Numerical Modeling of Piping Phenomenon in Earth Dams مقاله کنفرانسی 91/07/17 International Conference on Environmental and Civil Engineering
27 نقش سازمان های متولی در تهیه برنامه عمل اضطراری برای خرابی یا شکست شریان های حیاتی-مطالعه موردی بحران ناشی از شکست احتمالی سدها مقاله کنفرانسی 91/02/27 مدیریت بحران در صنعت ساختمان سازه های زیر زمینی و شریان های حیاتی
28 بررسی رسوبگذاری و تشکیل دلتا و جریان غلیظ زیرین در پشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آن ها مقاله کنفرانسی 91/02/18 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 One - dimensional dam - break flow modeling for variable width channels using an implicit semi - Lagrangian method مقاله ژورنالی 90/10/11 journal of food agriculture & enviroment
30 Characterization of sedimentation pattern in reservoirs مقاله ژورنالی 90/10/11 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
31 Two - dimensional simulation of flow pattern around a groyne using semi - implicit semi - Lagrangian method مقاله ژورنالی 90/10/11 International Journal of Physical Sciences
32 A Godunov - type fractional semi - implicit method based on staggered grid for dam - break modeling مقاله ژورنالی 90/09/19 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
33 Introduction of a new empirical reservoir shape function to define sediment distribution pattern in dam reservoirs مقاله ژورنالی 90/02/06 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
34 مدلسازی عددی حرکت آب و رسوب در شکست سد به روش حجم محدود مقاله ژورنالی 89/04/14 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
35 مطالعه آزمایشگاهی پیشروی زبانه رسوبی در مخزن مقاله ژورنالی 88/04/31 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
36 بهینهسازی خروج رسوبات سدها در عملیات فلاشینگ با استفاده از مدل بهرهبرداری از مخزن : مطالعه موردی سد سفیدرود مقاله ژورنالی 88/03/31 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 مطالعه آزمایشگاهی اثر تراز آب مخزن و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی دلتا مقاله ژورنالی 87/10/15 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
38 Simple Efficient Algorithm SEA - for shalow flows with shock wave on dry and irregular beds مقاله ژورنالی 86/06/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
39 Numerical 3D simulation of turbulent flow through the draft tube of masjed - e Soleiman HEPP مقاله ژورنالی 83/04/01 IUST International Journal of Engineering
40 A Model Approach مقاله ژورنالی 81/12/10 International Water Power & Dam Construction
41 تغییرات انرژی در تبدیل های ناگهانی کانال های آبیاری با جریان فوق بحرانی مقاله ژورنالی 81/11/15 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
42 Design of flood spreading projects using an integrated surface - subsurface water model مقاله ژورنالی 77/09/01 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
43 مدل ریاضی دوبعدی جریان غیر ماندگار با استفاده از شبکه متقارن جهت بررسی هیدرولیک دریاها و دریاچه ها مقاله ژورنالی 73/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
44 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مقایسه روش‌های مختلف شبیه سازی اندركنش بین رودخانه و دشت سیلابی در مدل سازی یك بعدی دوبعدی سنجری كرهرودی ساغر کارشناسی‌ارشد 1394.11.05
2 شبیه سازی سازه های هیدرولیكی طولی و جانبی در ارتباط با روش های عددی صریح دارای قابلیت تسخیر شوك حضرتی آشور کارشناسی‌ارشد 1393.12.27
3 توسعه مدل یك بعدی – دو بعدی برای مدل سازی سیلاب ناشی از شكست سد با استفاده از شبكه بی ساختار مثلثی از نوع سلول گوشه بزرگی امیری هدی کارشناسی‌ارشد 1393.07.01
4 آنالیز ریسك شكست سد بر اساس خسارت اقتصادی مقدس امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1393.03.27
5 بهینه سازی عملكرد سرریزهای دریچه دار در هنگام وقوع سیلاب محسنی بیله سوارچی شایان کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
6 مقایسه عملكرد روش های عددی مختلف در شبیه سازی دوبعدی شكست موج حمیدیا محمدابراهیم کارشناسی‌ارشد 1392.06.09
7 مدل‌سازی عددی یك‌بعدی پیشروی دلتا و جریان گل‌آلود توأم با پرش هیدرولیكی در مخزن سد با استفاده از روش‌های تسخیر شوك بی مكر مژگان کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
8 تهیه چارچوب تدوین برنامه واكنش فوری سیل پایین دست سدها با توجه به تجارت بین المللی و قوانین داخلی-مطالعه موردی سد مهاباد حاجی قدیری راوندی حمید کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
9 مدلسازی عددی و آزمایشگاهی توسعه شكاف در سدهای خاكی در اثر روگذری حمیدیان دیوكلائی مریم السادات کارشناسی‌ارشد 1391.07.04
10 مدلسازی عددی توسعه شكاف در سدهای خاكی در اثر آب شویی ذكی علمداری نازلی کارشناسی‌ارشد 1391.07.04
11 شبیه سازی یك بعدی دو بعدی جریان سیلاب در رودخانه ها با استفاده از شبكه های نامنظم هنداوی احمد کارشناسی‌ارشد 1391.07.03
12 شبیه‌سازی عددی دوبعدی جریان روی سرریز خرمی زینب کارشناسی‌ارشد 1391.06.30
13 بررسی دقت روش‌های عددی مختلف در شبیه‌سازی جریان دوگانه آزمایشگاهی قادرمزی عرفان کارشناسی‌ارشد 1391.06.30
14 مدلسازی عددی حركت جریان های فوق غلیظ همراه با تسخیر شوك اسدیانی یكتا امیرحسین دكتری 1390.07.09
15 بررسی وتحلیل مقدار و روند رسوبگذاری در سدهای منتخب كشور رحمانیان محمدرضا دكتری 1390.06.26
16 استفاده از روشهای تسخیر شوك در شبیه سازی پدیده شكست موج بنی هاشمی سعیده کارشناسی‌ارشد 1390.05.17
17 بررسی فرآیند رسوبگذاری در مخزن سد كارده با استفاده از روابط و روش های تجربی، روش آماری، شبكه عصبی مصنوعی و مدل های عددی امینی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1389.07.06
18 شبیه سازی یك بعدی جریان ناشی از شكست سد در مناطق شهری و روستایی چیت سازان نیما کارشناسی‌ارشد 1389.05.03
19 شبیه سازی دو بعدی جریان شكست سد با استفاده از شبكه‌های نامنظم (روش حجم محدود)‏ خشوعی فواد کارشناسی‌ارشد 1389.04.30
20 بررسی روند رسوبگذاری درمخزن سد لتیان بهرنگی فرهنگ کارشناسی‌ارشد 1388.07.11
21 بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد سفیدرود به كمك روش های تجربی و عددی پوربوجاریان علی کارشناسی‌ارشد 1388.07.08
22 بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات فلاشینگ در مخازن سدها و تاثیر آنها در موفقیت عملیات اشرف واقفی سیدسعید کارشناسی‌ارشد 1387.06.30
23 الگوریتم عددی ساده و كارآمد برای مدلسازی شكست سد ضیاء علیرضا دكتری 1387.06.27
24 بررسی تاثیر هندسه و ابعاد روزنه بر آبشستگی پائین دست جت‌های ریزشی با استفاده از مدل‌های فیزیكی حدیدی هدی کارشناسی‌ارشد 1387.06.23
25 شبیه سازی عددی پیشروی دلتا و جریان كدر در مخازن سدها صدیق مهناز کارشناسی‌ارشد 1386.11.30
26 مدل دوبعدی عددی شكست تدریجی سد خاكی كیانیان مریم کارشناسی‌ارشد 1386.11.30
27 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد كرخه با استفاده از مدل عددی خسروپور حسین کارشناسی‌ارشد 1386.11.30
28 مدل دوبعدی عددی شكست تدریجی سد خاكی كیانیان مریم کارشناسی‌ارشد 1386.11.27
29 بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ الادگران مجید کارشناسی‌ارشد 1386.08.27
30 شبیه سازی جریان از درون سد رسوبگیر نفوذ پذیر مجتمع نادری مهسو کارشناسی‌ارشد 1386.08.27
31 بررسی عوامل مؤثر بر ضریب تخلیه سرریزهایی با تاج دایروی و بیضوی شكل در پلان مهرانی سیامك کارشناسی‌ارشد 1386.06.31
32 شبیه‌سازی شكست سد در مناطق شهری-مطالعه موردی سد مهاباد عزیزپور رامین کارشناسی‌ارشد
33 شبیه سازی بلند مدت رسوبگذاری در مخزن سد خرمی زینب دكتری
34 مدل?سازی عددی جریان مخلوط آب و هوا (دوفازه) بر روی سرریز شوت بهرنگی فرهنگ دكتری
35 بررسی و تكمیل روش اناندل در پیش بینی توزیع نسبی طولانی مدت رسوبات در طول مخازن سدها عارفی معصومه کارشناسی‌ارشد
36 حل تحلیلی معادلات دوبعدی آبهای كم عمق با استفاده از تكنیك تبدیلات لاپلاس صبوركازران حسین دكتری
37 بهبود سیستم مدیریت سیلاب در مخزن با هدف حداقل كردن خسارت سیل داورپناه سیداحمد کارشناسی‌ارشد
38 مقایسه روش های مختلف شبیه سازی اندركنش بین رودخانه و دشت سیلابی در مدل سازی یك بعدی دو بعدی صفررضوی زاده نسیم کارشناسی‌ارشد
39 مدل‌سازی عددی جریان آب و رسوب با رویكرد دوفازه اویلر-اویلر در كانال‌های باز فرهی مقدم كامبیز دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021