اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی پلاسی
نام مسعود
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2226
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mpalas@ut.ac.ir
شماره اتاق 303

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل
کارشناسی راه و ساختمان, شیراز - 1364
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1368
دکتری مهندسی عمران, واترلو - 1375

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه زمین شناسی
2 طراحی و اجراء تونل و فضاهای زیرزمینی
3 پروژه راهسازی
4 تونل سازی
5 زمین شناسی مهندسی
6 راهسازی
7 آزمونهای برجاورفتارسنجی درژئوتک
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards مقاله ژورنالی 97/03/11 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
2 کاربرد صنعتی بتن ژئوپلیمری و مشخصات این نوع از بتن های دوستدار محیط زیست مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی عمران
3 استفاده از انواع سرباره های ذوب آهن در روسازی های مختلف مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی عمران
4 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی در برابر پوسته‏ شدگی مقاله ژورنالی 97/02/15 مجله عمران شریف
5 ارزیابی دوام سنگدانه های بازیافتی بتنی و سنگدانه های طبیعی در برابر چرخه های ذوب و یخبندان مقاله ژورنالی 96/11/19 مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل
6 Evaluating The Characteristics of Waste Modified Asphalt Mixture مقاله ژورنالی 96/07/12 Petroleum and Coal
7 Effect of fouling and degradation on permeability of railway ballast مقاله کنفرانسی 96/07/09 70th Canadian Geotechnical Conference (Geo Ottawa 2017)
8 Evaluation of morphological properties of railway ballast particles by image processing method مقاله ژورنالی 96/06/10 Transportation Geotechnics
9 Thermal analysis of bitumen modified with LDPE and CR مقاله ژورنالی 96/05/12 PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
10 Evaluating the effect of waste material on viscoelastic characteristics of bitumen مقاله ژورنالی 96/05/12 PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
11 Effect of particle size distribution and subgrade condition on degradation of railway ballast under impact loads مقاله ژورنالی 96/05/02 GRANULAR MATTER
12 معرفی روش آزمون تعیین شاخص صیقلی شدن مصالح سنگدانه ای مقاله کنفرانسی 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
13 مقایسه روش های مختلف ارزیابی سلامت مصالح سنگدانه ای مقاله کنفرانسی 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
14 معرفی آزمایش سایش مصالح سنگدانه ای در دستگاه میکرودوال مقاله کنفرانسی 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
15 کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی مقاله ژورنالی 96/04/11 اساس
16 توسعه آزمون نفوذ دینامیکی مخروط در مصالح ماسه ای مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
17 ﺎرﺑﺮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ درﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﺘﺮ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی روﺳﺎزی مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،
18 بررسی تأثیر قطر صفحه و بعد گالری بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در مدل عددی 3DEC مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
19 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﺷﺪﮔﻲ ﺳﻨﮓداﻧﻪ های ﺑﺎﻻﺳﺖ راه آﻫﻦ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ بار ﺿﺮﺑﻪای مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
20 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻓﻮرﭘﻮﻟﻴﻨﮓ مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
21 The effect of in situ stresses on the results of plate load test مقاله کنفرانسی 95/07/11 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2016)
22 Numerical Modelling of Tunnelling by EPB Machine مقاله کنفرانسی 95/07/11 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2017)
23 Effect of freezing and chemical grouting on the shear behaviour of rock joints مقاله کنفرانسی 95/07/11 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2016)
24 Evaluation of strength of single railway ballast particles using various statistical distributions مقاله کنفرانسی 95/07/11 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2016)
25 ارزیابی تاثیر طول لوله‌های فورپولینگ در کاهش نشست تونل مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 مقایسه‌ی مدول تغییر شکل توده‌ی سنگ حاصل از نمودار تنش-کرنش و روابط مبتنی بر جابجایی‌ها در مدل عددی 3DEC مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 Evaluation of the Strength of Railway Ballast Using Point Load Test for Various Size Fractions and Particle Shapes مقاله ژورنالی 94/11/03 ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
28 Performance evaluation of nano-silica modified bitumen مقاله ژورنالی 94/09/28 International Journal of Transportation Engineering (IJTE)
29 Effect of carbon nanotube on the rheological properties of bitumen مقاله ژورنالی 94/09/09 petroleum and coal
30 مروری بر فرآیند تولید سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با رویکرد حفظ محیط زیست مقاله کنفرانسی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
31 سنگدانه بازیافتی بتنی مقاله کنفرانسی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
32 Relationships Between Abrasion/Degradation of Aggregate Evaluated from Various Tests and the Effect of Saturation مقاله ژورنالی 94/07/20 ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
33 Investigation on the Behavior of Rockfall Flexible Barriers by Numerical Simulation مقاله کنفرانسی 94/04/23 Geo Quebec 2015
34 Evaluation of Application of Thin HMA Overlay on the Existing Flexible Pavement for High-Traffic-Volume Rural Highways مقاله ژورنالی 93/10/11 PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
35 تخمین مقاومت بار نقطه ای سنگ با استفاده از از آزمایش نفوذ میخ مقاله کنفرانسی 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
36 کاربرد آزمایش بار نقطه ای لبه برای ارزیابی غیر مستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ مقاله کنفرانسی 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
37 ارزیابی دوام سنگدانه ها با استفاده از آزمون های مختلف هوازدگی مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
38 بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و اندیس دوام سنگدانه ها مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 تخمین شاخص بار نقطه ای سنگ با استفاده از آزمایش جدید بار نقطه ای لبه سنگ مقاله کنفرانسی 93/05/13 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
40 معرفی رابطه بین مقدار نفوذ میخ در سنگ و مقاومت فشاری تک محوری مقاله کنفرانسی 93/05/13 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
41 بررسی ارتباط نتایج آزمایش لوس آنجلس با آزمایش ضربه سنگدانه‌ها مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
42 A New Nail Penetration Test for Estmataion of Rock Strength مقاله ژورنالی 92/06/18 International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences
43 Numerical modelling of pressuremeter test مقاله کنفرانسی 92/06/04 66th Canadian Geotechnical Conference (GeoMontreal)
44 Edge load strength test for indirect estimation of unconfined compressive strength مقاله ژورنالی 92/04/10 International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences
45 Selection of the Proper Hammer in Pile Driving and Estimation of the Total Driving Time مقاله ژورنالی 91/09/20 Journal of Civil Engineering and Architecture
46 Numerical Modelling of Diametral Point Load Test مقاله کنفرانسی 91/06/09 65th Canadian Geotechnical Conference (GeoManitoba
47 معرفی رابطه بین بار شکست در گوشه سنگ و مقاومت فشاری تک محوره مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 مدلسازی آزمایش بارنقطهای در نرمافزار Abaqus و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 تاثیر زبری درزه ها در تعیین میزان حائل مورد نیاز برای پایدارسازی تونل های تکی و دوقلو راه احداث شده در سنگ های درزه دار مقاله ژورنالی 90/12/15 Civil Engineering Infrastructures journal
50 Response of orange trees to deficit irrigation strategies in the north of Iran مقاله ژورنالی 90/10/11 Archives of Agronomy and Soil Science
51 رفتارنگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق مقاله ژورنالی 90/07/01 Civil Engineering Infrastructures journal
52 مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق مقاله ژورنالی 89/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
53 Axially confined point load testing مقاله ژورنالی 89/10/11 International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences
54 Effects of geometrical conditions and construction procedures on the soil settlement and internal forces of twin tunnels مقاله کنفرانسی 89/06/21 63rd Canadian Geotechnical ConferenceGEO2010
55 Experimental equation for selecting a proper hammer to avoid overstress condition during pile driving مقاله کنفرانسی 89/06/21 63rd Canadian Geotechnical Conference GEO2010
56 Effect of excavation of tunnels in the convex slopes using distinct element method مقاله کنفرانسی 89/03/25 European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2010
57 Selection of proper hammer in pile driving and estimation of the total driving time مقاله کنفرانسی 89/03/12 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering
58 A general review on slope stability at Khersan III hydropwper plant using numerical modeling مقاله کنفرانسی 89/03/06 44th US Rock Mechanics Symposium and 5th U.S.-Canada Rock Mechanics Symposium
59 تخمین مدول بستر ریل بر اساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی مقاله ژورنالی 88/11/15 مهندسی حمل و نقل
60 آنالیز حساسیت ضخامت بالاست با توجه به افزایش بار محوری و سرعت عبوری در خطوط ریلی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
61 آنالیز حساسیت ضخامت زیر بالاست در خطوط ریلی ایران مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
62 تحلیل عددی تاثیر فاصله تونلهای دوقلو بر تنشهای بهوجود آمده در پوشش تونل و جابجایی زمین مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
63 Effect of lateral confinement on the results of point load test مقاله کنفرانسی 88/06/30 62nd Canadian Geotechnical Conference (GeoHalifax2009)
64 Comparison of 2D and 3D distinct element analyses in stability of convex jointed rock slopes مقاله کنفرانسی 87/07/02 61st Canadian Geotechnical Conference GeoEdmonton08
65 Study on the effect of cement grouting on the shear behavior of rock joints مقاله کنفرانسی 87/07/01 61st Canadian Geotechnical Conference GeoEdmonton08
66 Measured and computed movements of Gavoshan Tunnel مقاله کنفرانسی 87/07/01 61st Canadian Geotechnical Conference GeoEdmonton08
67 Design of Lining of Tunnels Excavated in Soil and Soft Rock مقاله ژورنالی 87/03/12 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
68 استفاده از تحلیل سه بعدی اجزا مجزا در تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی محدب مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 Numerical simulation of radial jacking test for the evaluation of rock mass deformation modulus مقاله کنفرانسی 86/07/29 60th Canadaian Geotechnical Conference
70 بررسی مدلهای الاستو- پلاستیک خاک برای تحلیل دو بعدی حفر تونلهای دوقلو و مقایسه با روش های تحلیلی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
71 Tunnel design using continuum and discontinuum approaches and the effect of joint orientation on the design مقاله ژورنالی 85/12/10 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
72 Computed and measured displacements of Maroon Dam مقاله کنفرانسی 85/07/09 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique 2006)
73 Development of plastic zone around underground excavations مقاله کنفرانسی 85/07/09 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique 2006)
74 بررسی اثر خواص توده سنگ بر طراحی راکبولت و شاتکریت در تونلها مقاله کنفرانسی 85/04/19 هفتمین کنفرانس تونل ایران
75 Comparison of tunnel support requirements based on a numerical method with the recommendations of the Q System مقاله کنفرانسی 84/06/27 58th Canadian Geotechnical Conference
76 Obtaining ground response curve for tunnels supported by rockbolts مقاله کنفرانسی 84/06/27 58th Canadian Geotechnical Conference
77 Application of numerical modeling in obtaining ground response curve for tunnels supported by grouted rockbolts مقاله کنفرانسی 84/03/29 11th IACMAG Conference
78 Calculating the GRC for tunnels supported by grouted rockbolts مقاله کنفرانسی 84/03/25 Fifth International Symposium TC28, Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
79 مدلسازی دو بعدی حفاری و پوشش تونل توسط یک برنامه تفاضل محدود مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
80 Design of Rockbolt and Shotcrete for Tunnels in Jointed Rock مقاله کنفرانسی 83/08/03 57th Canadian Geotechnical Conference
81 A Comparison between Numerical and Analytical Methods in the Design of Tunnel Linings مقاله کنفرانسی 83/08/03 57th Canadian Geotechnical Conference
82 استفاده از TBM باز در مصالح ریزشی و چگونگی مهار آن در تونل گاوشان مقاله کنفرانسی 82/11/07 ششمین کنفرانس تونل ایران
83 Seepage Problem in Papan Dam and the Treatment مقاله کنفرانسی 82/07/07 56th Canadian Geotechnical Conference
84 Re-Grouting of Maroon Dam Foundation مقاله کنفرانسی 82/07/07 56th Canadian Geotechnical Conference
85 Predicted and measured pore water pressures in Maroon dam مقاله کنفرانسی 81/07/28 55th Canadian Geotechnical Conference
86 مقایسه روش های تحلیلی با یک روش عددی در طراحی پوشش تونل ها مقاله کنفرانسی 80/08/07 پنجمین کنفرانس تونل ایران
87 انتخاب بین حفاری به روش چالزنی و انفجار و حفاری مکانیزه در تونل سازی مقاله کنفرانسی 80/08/05 پنجمین کنفرانس تونل ایران- کارگاه حفاری مکانیزه
88 عملکرد دستگاه حفاری تمام مقطع (TBM) تونل گاوشان مقاله کنفرانسی 80/08/05 پنجمین کنفرانس تونل ایران- کارگاه حفاری مکانیزه
89 Monitoring the movements of Maroon dam مقاله کنفرانسی 80/06/25 54th Canadian Geotechnical Conference (An Earth Odyssey)
90 مطالعه حرکات درونی سد مارون با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق مقاله کنفرانسی 79/01/02 کنفرانس سد سازی
91 An expert system for evaluation & remediation of rockfall hazards in highway cuts مقاله کنفرانسی 78/10/11 CSCE2000
92 Tunnex : An Export system for tunnelling through rock مقاله ژورنالی 77/01/01 Tunnelling Association of canada(TAC)News
93 Minimum span and stand time of underground excavations مقاله کنفرانسی 72/06/01 International Congress on Mine Design
94 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مقایسه روش طاق چتری و روش هسته فایبرگلاسی در پایدارسازی تونل های راه شمس الدینی امین کارشناسی‌ارشد 1396.06.21
2 مدلسازی عددی آزمایش بیش مغزه گیری یزدانی شورمستی سینا کارشناسی‌ارشد 1396.06.14
3 مدلسازی عددی زهكشی گودبرداری به روش چاه های نقطه ای یاری علی اصغر کارشناسی‌ارشد 1396.06.12
4 مقایسه حفاظ های میانی و كناری در جاده ها صفری محمد کارشناسی‌ارشد 1395.10.27
5 مقایسه فنی و اقتصادی تونل های تكی و دو قلو ریلی شهری (مترو) فرصت مسعود کارشناسی‌ارشد 1395.06.16
6 بررسی تاثیر استفاده از خرده لاستیك در عملكرد سنگدانه های مورد استفاده در بالاست راه آهن رسولی محمد کارشناسی‌ارشد 1395.06.16
7 مدل‌سازی عددی آزمایش بارگذاری صفحه برتوده سنگ و مقایسه ی نتایج آن با روش‌های تجربی كاسب محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1395.05.04
8 مدل‌سازی عددی عبور تونل از زیر ایستگاه مترو مدنی سیدعلی کارشناسی‌ارشد 1394.10.29
9 مدل‌سازی عددی حفاری تونل توسط دستگاه EPB بهمنی یگانه امین کارشناسی‌ارشد 1394.10.28
10 مدل‌سازی عددی روش طاق چتری در تونل‌های راهسازی مروت دار علی کارشناسی‌ارشد 1394.10.15
11 مدل سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی مكانیزم برش سنگ توسط دیسك كاتر TBM جنگی داریان محمود کارشناسی‌ارشد 1394.06.09
12 مدل سازی عددی انواع مختلف آزمایش های بار نقطه ای و آزمایش تك محوری و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و بررسی تاثیر اندازه و شكل نمونه سمندری گیگلو صابر کارشناسی‌ارشد 1394.05.19
13 بررسی پارامترهای موثر بر عملكرد توری محافظ برای جلوگیری از ریزش سنگ به مسیر راه و راه آهن عسكر سجاد کارشناسی‌ارشد 1393.12.25
14 بررسی تجهیزات ایمنی راه چند كشور مختلف و ارائه پیشنهادات به منظور كاهش سوانح جادهای در ایران خدادادیان عباس کارشناسی‌ارشد 1393.12.23
15 مقایسه آزمایش های مرتبط با هوازدگی سنگدانه اعظمی امید حامد کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
16 مدل سازی عددی آزمایش بار نقطه ای روی لبه سنگ و بررسی آزمایشگاهی ارتباط شاخص بار نقطه ای لبه سنگ و مقاومت فشاری تك محوری برای سنگهای ضعیف تا خیلی مقاوم رضائی میلاد کارشناسی‌ارشد 1393.06.04
17 مدل سازی عددی آزمایش بار نقطه ای روی لبه سنگ و بررسی آزمایشگاهی ارتباط شاخص بار نقطهای لبه سنگ و مقاومت فشاری تك محوری برای سنگ های ضعیف تا خیلی مقاوم رضائی میلاد کارشناسی‌ارشد 1393.06.04
18 تخمین مقاومت تك‌محوری سنگ با استفاده از آزمایش نفوذ و بررسی تاثیر اشباع‌بودن و یخ‌زدگی نمونه‌ها حریری محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1393.05.29
19 مقایسه آیین نامه كشورهای مختلف در مورد طراحی راه آهن كهن ترابی فرزاد کارشناسی‌ارشد 1393.02.27
20 مقایسه ازمایش های ضربه و خردشدگی و لس آنجلس در مورد مصالح سنگی راه دانش اكبر کارشناسی‌ارشد 1392.06.10
21 طراحی تونل در دامنه شیروانی های محدب سالمی میلاد کارشناسی‌ارشد 1391.05.31
22 مقایسه انواع مختلف تقاطع های غیر همسطح و بیان نحوه انتخاب بهترین مورد برای شرایط مورد مطالعه مستاجراسلامدوست علیرضا کارشناسی‌ارشد 1391.04.21
23 توسعه آزمایش بار نقطه ای برای كاربرد در لبه سنگ پیرپناهی مجتبی کارشناسی‌ارشد 1390.09.30
24 بررسی پارامترهای تاثیر كذار بر مقاومت برشی درزه های سنگی پرشده محققی مجید کارشناسی‌ارشد 1390.07.14
25 طراحی تونل‌های زیردریایی نیری حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1390.07.11
26 تخمین مقاومت فشاری تك محوری سنگ به وسیله آزمایش نفوذ میخ امامی وحید کارشناسی‌ارشد 1390.06.21
27 آزمایش بار نقطه ای با فك های اصلاح شده مهین اكبری جواد کارشناسی‌ارشد 1389.12.01
28 بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر پایداری تونل های دوقلوی حفاری شده در راه های شهری جعفری محمد کارشناسی‌ارشد 1389.06.31
29 بررسی رفتار تونل های راه آهن در برابر زمین لرزه با استفاده از تحلیل عددی نقرش محمد فادی کارشناسی‌ارشد 1389.03.19
30 تحلیل فرورفت شمع در خاك و پیشنهاد رابطه ای ساده برای تعیین نوع چكش و تخمین مدت زمان كوبش افشانی مهرآباد علی رضا کارشناسی‌ارشد 1388.11.20
31 بررسی اثرات فشار جانبی بر نتایج ازمایش بار نقطه ای محمدافضلی مجتبی کارشناسی‌ارشد 1388.06.25
32 تعیین ضخامت بهینه بالاست برای روسازی بالاستی خطوط ریلی ایران خورده بینان محمدوربا کارشناسی‌ارشد 1388.06.24
33 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای سنگی درزه‌دار محدب و مقعر و بررسی اندركنش حفر تونل در پای شیروانی محدب اشتیانی مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.06.07
34 بررسی مقاومت برشی درزه های تزریق شده كریمی سعید کارشناسی‌ارشد 1387.05.15
35 رفتارنگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق آرش محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1387.05.14
36 مقایسه تونل های تكی و دوقلوی راه كارگر علی کارشناسی‌ارشد 1387.05.14
37 توسعه آزمون صحرایی نفوذگر دینامیكی (DCP) در خاكهای ماسه ای غلامی ارش دكتری
38 بررسی تاثیر اندازه سنگدانه ها بر روی آزمایش های تعیین مشخصه های مكانیكی و تاثیر پدیده ذوب و یخ بندان بر روی آزمایش های تعیین مشخصه های دوامی نجابت شعار امیرحسین کارشناسی‌ارشد
39 شبیه سازی عددی حفاظ های میانی و كناری راه ها در برخورد وسایل نقلیه سبك و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در عملكرد آنها جمشیدی احمدرضا کارشناسی‌ارشد
40 اصلاح قیر پایه پالایشگاهی با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی به منظور تولید رده های عملكردی متناسب برای شرایط آب و هوای ایران زنجیرانی فراهانی حسین دكتری
41 بررسی خردشدگی سنگ دانه های بالاست راه آهن با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مقاومتی سنگ دانه ها كوه میشی مهدی دكتری
42 ارزیابی خصوصیات مكانیكی، دوام و آنالیز اقتصادی و زیست محیطی رویه های بتنی ساخته شده با سنگدانه بازیافتی عقیلی لطف میلاد کارشناسی‌ارشد
43 ارزیابی خصوصیات مكانیكی، دوام و آنالیز اقتصادی و زیست محیطی رویه های بتنی ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی عقیلی لطف میلاد کارشناسی‌ارشد
44 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ویژگیهای سنگدانه بر روی مقاومت برشی بلاست راه آهن دانش اكبر دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021