اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی تابش
نام مسعود
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6649 8981
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mtabesh@ut.ac.ir
شماره اتاق 305

اطلاعات تحصیلی
گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی اصفهان - 1367
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1370
دکتری مهندسی عمران منابع آب, دانشگاه لیورپول - 1377

درس های ارائه شده
1 پروژه مهندسی آب و فاضلاب
2 مهندسی آب وفاضلاب
3 مهندسی آب وفاضلاب پیشرفته
4 طراحی شبکه های آب وفاضلاب
5 سمینار
6 هیدرولوژی
7 هیدرولیک
8 آب های زیرزمینی
9 تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد پذیری
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Risk Assessment and Management of Wastewater Collection and Treatment Systems Using FMADM Methods مقاله ژورنالی 96/12/10 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
2 Using bayesian networks for risk assessment of real losses in water distribution systems مقاله ژورنالی 96/09/10 European Water
3 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method مقاله ژورنالی 96/09/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
4 ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه جلالیه تهران) مقاله ژورنالی 96/07/15 مجله آب و فاضلاب
5 A comprehensive criteria-based multi-attribute decision-making model for rehabilitation of water distribution systems مقاله ژورنالی 96/05/19 Structure and infrastructure engineering
6 Using bayesian networks for risk assessment of real losses in water distribution systems مقاله کنفرانسی 96/04/14 10th World Congress of EWRA (EWRA2017)
7 Pressure dependent analysis for managing contaminant propagation in water supply systems مقاله کنفرانسی 96/04/14 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei” (EWRA2107)
8 رتبه بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP): (مطالعه موردی: شهر تهران) مقاله ژورنالی 96/03/31 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
9 Estimation and Evaluation of Greenhouse Gas Emission from the Life Cycle of Wastewater Pipelines مقاله ژورنالی 96/03/11 Civil Engineering Infrastructures journal
10 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع براساس وضعیت دور پمپ، نحوه ی تزریق کلر و نوع روش تحلیل مقاله ژورنالی 96/03/01 مجله آب و فاضلاب
11 بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب براساس وضعیت دور پمپ، نحوه تزریق کلر و روش تحلیل مقاله ژورنالی 96/03/01 مجله آب و فاضلاب
12 Multiobjective Optimization of Pressure Dependent Dynamic Design for Water Distribution Networks مقاله ژورنالی 96/02/08 WATER RESOURCES MANAGEMENT
13 Risk assessment model to prioritize sewer pipes inspection in wastewater collection networks مقاله ژورنالی 96/01/12 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
14 بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح‌های کاهش آب بدون درآمد مقاله ژورنالی 96/01/01 مجله آب و فاضلاب
15 ارزیابی زیست محیطی سامانه های آب و فاضلاب شهری از نظر تولید گاز های گلخانه ای: مطالعه موردی شهر ساری مقاله ژورنالی 96/01/01 محیط شناسی
16 بهینه سازی مخزن با در نظر گرفتن قیود کیفی در شبکه های توزیع آب مقاله ژورنالی 96/01/01 مجله مهندسی عمران شریف
17 شناسایی تهدیدات مؤثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران) مقاله کنفرانسی 95/11/26 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
18 استفاده از پساب در صنعت: مطالعه مروری مقاله کنفرانسی 95/11/26 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
19 بهینه سازی سامانه های تأمین آب نوبتی با بکارگیری تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار مقاله کنفرانسی 95/11/26 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
20 یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بازسازی شبکه های توزیع آب (WDSR) مقاله کنفرانسی 95/11/26 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
21 بررسی و تحلیل پایان‌نامه‌های مرتبط با آب و فاضلاب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) مقاله کنفرانسی 95/11/26 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
22 بررسی عددی نشت از لوله های فولادی مستغرق در آب با استناد به نتایج آزمایشگاهی لوله‌های غیر مستغرق مقاله ژورنالی 95/10/01 هیدرولیک
23 Water distribution network quality model calibration; a case study: Ahar مقاله ژورنالی 95/08/06 Water Science and Technology: Water Supply
24 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems مقاله ژورنالی 95/07/22 WATER RESOURCES MANAGEMENT
25 بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح های کاهش آب بدون درآمد مقاله کنفرانسی 95/05/05 اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
26 محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از شبکه های بیزین مقاله ژورنالی 95/05/01 مجله آب و فاضلاب
27 كاربرد تصميم‌گيري چندمعياره گروهي فازي براي توسعه پايدار سيستم‌هاي آب شهري مقاله ژورنالی 95/04/01 مهندسی منابع آب
28 New indices for reliability assessment of water distribution networks مقاله ژورنالی 95/03/27 JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
29 بیشینه سازی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 95/02/07 چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016)
30 مقایسه کارائی شاخص‌های قابلیت اطمینان هیدرولیکی در طراحی شبکه توزیع آب مقاله کنفرانسی 95/02/07 چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016)
31 بهینه‌سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان مقاله ژورنالی 95/01/01 مهندسی عمران فردوسی
32 بهینه‌سازی حداکثر تراز تانک با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان مقاله ژورنالی 95/01/01 مهندسی عمران مدرس
33 تعیین شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری آب سطحی مقاله کنفرانسی 94/09/26 پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
34 The least cost design of water distribution networks using water quality constraints مقاله ژورنالی 94/09/10 Journal of Water Sciences Researc
35 A pressure dependent analysis-based index to assess reliability of water distribution networks مقاله ژورنالی 94/08/08 International Journal of Environmental Engineering
36 بررسی میدانی ضرایب حداکثر مصرف آب (مطالعه موردی: تهران و کاشمر) مقاله کنفرانسی 94/07/25 کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
37 ارزیابی مدل های مختلف تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 94/07/25 کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
38 مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی مقاله کنفرانسی 94/07/04 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
39 A pressure dependent analysis-based index to assess reliability of water distribution networks مقاله کنفرانسی 94/07/04 the Forth International Conference On Advaces in Applied Science and Environmental Engineering (ASEE 2015)
40 تخمین و ارزیابی میزان گازهای گلخانه ای تولید شده در شبکه های توزیع آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر ساری مقاله کنفرانسی 94/06/31 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی (ICIUC2015)
41 A New Method for Quasi-Optimal Design of Water Distribution Networks مقاله ژورنالی 94/06/08 WATER RESOURCES MANAGEMENT
42 ارزیابی ریسک شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری فازی مقاله ژورنالی 94/05/28 مجله آب و فاضلاب
43 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینه شیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده مقاله کنفرانسی 94/05/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و زیرساختهای شهری
44 مقایسه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
45 مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
46 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه‌های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 تولید منحنی های شاخص کیفیت آبهای سطحی ایران مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب مقاله ژورنالی 93/12/23 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
51 Chlorine wall decay estimation for water distribution networks under measurements uncertainties مقاله ژورنالی 93/12/10 journal of environmental research and development
52 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage مقاله ژورنالی 93/10/30 Water SA
53 مروری بر شاخص های کیفیت آب مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
54 بررسی تأثیر پارامترهای ضریب تخلیه و سطح مقطع نشت در رابطة نشت- فشار مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
55 Chlorine wall decay estimation for water distribution networks under measurements uncertainties مقاله کنفرانسی 93/10/05 7th International Congress of Environmental Research (ICER-14)
56 پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی: شهر نیشابور) مقاله ژورنالی 93/10/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
57 مدیریت آب بدون درآمد در استانهای منطقه البرز جنوبی مقاله کنفرانسی 93/08/27 همایش مدیریت منابع و مصارف آب با تکیه بر توسعه پایدار منطقا البرز مرکزی: چالشها، راهبردها و رویکردهای نو
58 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت‌گرفته بر روی رابطه نشت- فشار مقاله کنفرانسی 93/08/21 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 Sustainability assessment of urban water systems: a case study مقاله ژورنالی 93/05/10 Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Engineering Sustainability
60 A comparison between performance of support vector regression and artificial neural network in prediction of pipe burst rate in water distribution networks مقاله ژورنالی 93/04/10 URBAN WATER JOURNAL
61 ارائه یک مدل گسترده بیزین به منظور پیش‏ بینی بلندمدت سرانه مصرف آب (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) مقاله کنفرانسی 93/04/02 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
62 Modeling of restoration process for potable water networks after probable earthquake مقاله کنفرانسی 93/02/24 4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology
63 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آّب با در نظر گرفتن هزینه های ساخت و کیفیت آب مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاد از شبکه بیزین مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
65 A comparative study between the modified and available demand driven based models for head driven analysis of water distribution networks مقاله ژورنالی 93/02/11 URBAN WATER JOURNAL
66 Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks مقاله ژورنالی 93/02/11 URBAN WATER JOURNAL
67 A New Method for Simultaneous Calibration of Demand Pattern and Hazen-Williams Coefficients in Water Distribution Systems مقاله ژورنالی 92/12/24 WATER RESOURCES MANAGEMENT
68 الگوی مدلسازی بازسازی شبکه آبرسانی بعد از زلزله احتمالی مقاله کنفرانسی 92/12/04 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی (INDM-2014)
69 مروری بر مطالعات و ضرورت های الگوی تحلیل ریسک و مدیریت ریسک شبکه های توزیع آب بعد از زلزله مقاله کنفرانسی 92/12/04 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی (INDM-2014)
70 توسعه مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره Fuzzy TOPSIS برای بازسازی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس منابع آب ایران
71 ارزیابی مدلهای پیش بینی بلند مدت مصرف آب شهری مقاله کنفرانسی 92/11/29 ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
72 کاربرد شبکه بیزین در پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس منابع آب ایران
73 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها مقاله ژورنالی 92/11/01 مجله آب و فاضلاب
74 A long-term prediction of domestic water demand using preprocessing in artificial neural network مقاله ژورنالی 92/10/11 JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
75 نحوه بدست آوردن توابع عضویت فازی پارامترهای ورودی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 92/09/07 همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی (زیر مجموعه هشتمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8th SASTech)
76 ارزیابی عملکرد زیست محیطی لوله های شبکه ی جمع آوری فاضلاب مقاله کنفرانسی 92/09/05 سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (3rd ICEPM)
77 Pressure-Discharge Relations with Application to Head-Driven Simulation of Water Distribution Networks مقاله ژورنالی 92/08/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
78 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن عدم قطعیت داده ها مقاله کنفرانسی 92/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 بهینه سازی چند هدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 92/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 Hydraulic calibration of water distribution networks based on ACO algorithms مقاله کنفرانسی 92/06/18 2nd Conference On Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures (SMAR 2013)
81 Hydraulic performance of post-earthquake water distribution networks based on head driven simulation method مقاله ژورنالی 92/06/10 Water Science and Technology: Water Supply
82 Scheduling and operating costs in water distribution networks مقاله ژورنالی 92/05/10 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT
83 بررسی محدودیتهای روش ارزیابی چرخه حیات و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آنها مقاله کنفرانسی 92/03/01 هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
84 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان مقاله کنفرانسی 92/02/25 اولین همایش ملی بحران آب
85 بهره برداری بهینه از منابع آب در شبکه های توزیع آب در جهت توسعه پایدار مقاله کنفرانسی 92/02/25 اولین همایش ملی بحران آب
86 ایجاد پایگاه داده جهت تحلیل ریسک سامانه های فاضلاب مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 محاسبه شاخص عملکرد زیست محیطی لوله های بتنی شبکه فاضلاب مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
88 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه‌های توزیع آب با حداقل سازی هزینه‌های پمپاژ مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
89 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
90 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی عمران
91 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap مقاله ژورنالی 92/02/11 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
92 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره مقاله کنفرانسی 91/12/08 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
93 بهینه سازی مخزن ذخیره در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم دو هدفه ACO مقاله کنفرانسی 91/12/08 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
94 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با حداقل نمونه برداری از شبکه مقاله کنفرانسی 91/12/08 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
95 کالیبراسیون کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان مقاله کنفرانسی 91/12/08 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
96 بهینه‌سازی تزریق کلر با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی با الگوریتم جامعه مورچگان در شبکه‌های توزیع آب مقاله کنفرانسی 91/12/08 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
97 مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری مقاله کنفرانسی 91/12/03 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
98 Reliability of storage tank in water distribution systems considering water quality constraints مقاله کنفرانسی 91/10/18 The 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013), ASCE
99 Camparison between hydraulic and quality calibration of water distribution networks مقاله کنفرانسی 91/10/18 The 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013), ASCE
100 Pressure dependent simulation of water distribution networks using a new pressure-discharge relationship مقاله کنفرانسی 91/10/18 The 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013), ASCE
101 Minimizing the amount of chlorine used in water distribution networks considering the hydraulic reliability مقاله کنفرانسی 91/10/18 the 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013)
102 بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب مقاله ژورنالی 91/10/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
103 Hydraulic performance of post-earthquake water distribution networks based on head driven simulation method مقاله کنفرانسی 91/06/26 the IWA 8th World Water Congress and Exhibition
104 Optimizing Pump Performance and Water Quality in Water Distribution Networks مقاله کنفرانسی 91/06/26 the IWA 8th World Water Congress and Exhibition
105 Study of Pressure-Discharge Relations in Water Distribution Networks Using Field Measurements مقاله کنفرانسی 91/06/26 the IWA 8th World Water Congress and Exhibition
106 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی مقاله کنفرانسی 91/06/20 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
107 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management مقاله ژورنالی 91/06/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
108 Dealing with the climate changes side effects on water stored with optimized pumps in water distribution networks مقاله کنفرانسی 91/04/25 10th International Conference on Hydroinformatics HIC 2012
109 Risk assesment and management of wastewater treatment plants using a fuzzy multi attribute decision making approach مقاله کنفرانسی 91/04/25 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
110 Risk analysis of drinking water systems by aggregation of Fuzzy Falt Tree analysis with Bayesian networks and Dempster-Shafer theory مقاله کنفرانسی 91/04/25 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
111 تدوین الگوریتمی به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از روشهای پرسشنامه تخصصی و تصمیم گیری چند شاخصه مقاله کنفرانسی 91/03/03 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
112 نقش ابعاد مخزن در قابلیت اطمینان کیفی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 91/03/03 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
113 رتبه بندی سناریوهای مدیریت ریسک سیستمهای تامین آب شهری با رویکرد تصمیم گیری گروهی مقاله کنفرانسی 91/03/03 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
114 بررسی میدانی روابط فشار-دبی مورد استفاده در مدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی برفشار شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 Multi-objective optimization of pumping station operation in water distribution networks using ACO مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
116 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی بر آسیب پذیری اجزا با قابلیت در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
117 A model for risk assessment of wastewater collection networks مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
118 Optimizing pump performance considering the qualitative constraints in water distribution networks مقاله کنفرانسی 90/10/18 International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012)
119 Reliability of water distribution networks due to pumps failure: comparison of VSP and SSP application مقاله ژورنالی 90/10/11 Drinking Water Engineering Science Discussion (DWESD)
120 تدوین الگوریتمی برای ارزیابی ریسک تصفیه خانه های فاضلاب مقاله کنفرانسی 90/08/28 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
121 الگوریتم ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب مقاله کنفرانسی 90/08/28 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
122 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی مقاله کنفرانسی 90/08/28 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
123 تخمین قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/08/17 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 بررسی آزمایشگاهی روابط فشار-دبی مورد استفاده در مدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/08/17 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
125 Ranking different strategies for leakage management of water distribution systems using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method مقاله کنفرانسی 90/07/10 4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition
126 Reducing the size of search space in pump scheduling for energy optimization in water distribution networks مقاله کنفرانسی 90/07/10 4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition
127 Prediction of pipe burst rate in water distribution networks using Support Vector Machine مقاله کنفرانسی 90/07/10 4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition
128 طراحى بهینه مبتنى بر عملکرد شبکه هاى جمع آورى فاضلاب مقاله ژورنالی 90/07/01 Civil Engineering Infrastructures journal
129 ارزیابی فرمول اریفیس در محاسبه نشت در سیستم های آبرسانی با منظور نمودن ترم غیر دائمی اصطکاک مقاله ژورنالی 90/04/01 Civil Engineering Infrastructures journal
130 Forecasting monthly urban water demand using Extended Kalman Filter and Genetic Programming مقاله ژورنالی 90/03/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
131 توسعه پایدار سامانه های تامین و توزیع آب شهری در کشور چالشها راهکارها و فرصتها مقاله کنفرانسی 90/03/02 همایش ملی عمران و توسعه پایدار
132 Investigation on the influence of utilizing average hydraulic pressure and maximum hydraulic pressure for pipe burst rate prediction in water distribution networks مقاله کنفرانسی 90/03/01 ASCE Annual Conference
133 Sustainability assessment of urban water supply and distribution systems: A case study مقاله کنفرانسی 90/02/28 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Water Resources (INWR 2011)
134 ارزیابی کارایی تکنیکهای SVM و KNN در پیشبینی نرخ شکست لولههای شبکه توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
135 ارزیابی پایداری سامانه های تامین و توزیع آب شهری: روش ارزیابی و معیارهای پایداری مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
136 بررسی تاثیر تغییرات فشار هیدرولیکی در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی عمران
137 برنامه عملکرد ایستگاههای پمپاژ در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از پمپهای دور متغیر مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی عمران
138 اثر هدفمندسازی یارانه ها بر تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر نیشابور مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی عمران
139 مقایسه عملکرد تکنیکهای SVM و ANFIS در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/02/05 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
140 رتبه بندی آسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/02/05 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
141 استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA در تعیین اهمیت بخشهای مختلف تصفیهخانههای آب مقاله کنفرانسی 90/02/05 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
142 Sustainable development of urban water supply and distribution systems in Iran: Challenges and opportunities مقاله کنفرانسی 90/02/05 the International Conference on Water and Waste Water (ICWW 2011
143 Calibration of water distribution hydraulic models: A comparison between pressure dependent and demand driven analyses مقاله ژورنالی 90/02/01 URBAN WATER JOURNAL
144 Quality Management of Water Distribution Networks by Optimizing Dosage and Location of Chlorine Injection مقاله ژورنالی 90/01/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
145 بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های آبرسانی توسط الگوریتم ژنتیک مقاله ژورنالی 90/01/01 مجله آب و فاضلاب
146 Risk mitigation plan in urban water systems: An application of MCDM methods مقاله کنفرانسی 89/10/14 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
147 Ant-Colony optimization of energy cost in water distribution systems using variable speed pumps مقاله کنفرانسی 89/10/14 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
148 Pressure and leakage management in water distribution networks using variable speed pumps مقاله کنفرانسی 89/10/14 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
149 A framework for sustainability of urban water systems using a participatory approach مقاله کنفرانسی 89/10/14 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
150 تحلیل سلسله مراتبی ریست کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
151 طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب با در نظر گرفتن شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
152 نگرشی بر مسئله بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ شبکه های آبرسانی شهری با در نظر گرفتن قیود مسئله بهینه سازی مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی پایداری سامانه های آب شهری مقاله کنفرانسی 89/08/15 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
154 Effects of Hydraulic Analysis and Quality Constraints on Optimization of Water Distribution Systems مقاله کنفرانسی 89/06/28 the IWA 7th World Water Congress and Exhibition
155 Performance Based Least Cost Design of Wastewater Collection Systems مقاله کنفرانسی 89/06/28 the IWA 7th World Water Congress and Exhibition
156 زمان بندی نت تاسیسات آب شهری با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه مقاله کنفرانسی 89/03/18 ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
157 بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار (مطالعه موردی شهر نیشابور مقاله کنفرانسی 89/03/03 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
158 بررسی اثرات تغییرات اقلیم برروی پارامترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی آستارا مقاله کنفرانسی 89/03/03 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
159 مدیریت ریست در سیستم های تامین آب شهری مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
160 بهینه سازی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گرهها مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی عمران
161 مدیریت ریسک در سیستمهای تامین آب شهری مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی عمران
162 یک مدل تلفیقی جامع برای محاسبه و مدیریت نشت در شبکه های توزیع آب شهری مقاله ژورنالی 89/01/01 Civil Engineering Infrastructures journal
163 پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری مطالعه موردی شهر تهران مقاله ژورنالی 89/01/01 مجله آب و فاضلاب
164 پیش بینی مصرف آب شهری با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم مطالعه موردی شهر نیشابور مقاله کنفرانسی 88/12/04 سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
165 طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه های توزیع آب در شرایط مختلف مصرف مقاله کنفرانسی 88/12/04 سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
166 بررسی الگوی مصرف آب مشترکین خانگی و تعیین سهم اجزای مصرف مقاله کنفرانسی 88/12/04 سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
167 A Prioritization Model for Rehabilitation of Water Distribution Networks Using GIS مقاله ژورنالی 88/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
168 A framework for risk management of urban water supply systems مقاله کنفرانسی 88/09/30 International Conference on Capacity Building in Urban Water Management Under Water Scarisity Conditions
169 Optimum design of water distribution systems considering quality constraints مقاله کنفرانسی 88/09/22 International Conference on Capacity Building in Urban Water Management Under Water Scarcity Conditions
170 مدل بازسازی لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیدهای اقتصادی هیدرولیکی و لحاظ کردن هزینه آب هدر رفته مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
171 حذف اثر حدس اولیه در حل دسته معادلاتH به روش نیوتن رافسون جهت تحلیل شبکه های آبرسانی شهری مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
172 تسریع همگرایی حل معادلات هد-دبی شبکههای آبرسانی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی مقاله کنفرانسی 88/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
173 تسریع همگرایی حل معادلات هد-دبی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی مقاله کنفرانسی 88/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
174 کالیبره سازی مدل تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تنظیم و شرایط مصرف مقاله ژورنالی 88/07/01 هیدرولیک
175 Calibration of Demand and Head Driven Simulation Models Using Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 88/05/18 The 33rd IAHR Congress on Water Engineering for a Sustainable Environment
176 Development of Gradient Method for Pressure-Driven Analysis of Water Distribution Networks مقاله کنفرانسی 88/05/18 The 33rd IAHR Congress on Water Engineering for a Sustainable Environment
177 An Improved Newton-Raphson Method to Simulate Water Distribution Networks مقاله کنفرانسی 88/05/18 The 33rd IAHR Congress on Water Engineering for a Sustainable Environment
178 مدل مدیریت حوادث شبکه های توزیع آب با استفاده ازسیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS مقاله ژورنالی 88/04/01 مجله آب و فاضلاب
179 ارایه مدل بهرهبرداری از شبکه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر جستجوی تصادفی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی عمران
180 تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی عمران
181 peace and cooperation in central eurasia ( an iranian outlook ) مقاله ژورنالی 88/01/12 Russia in Global Affairs
182 مدلی برای برآورد تلفات زمینه و شکستگیهای گزارش نشده در شبکه های توزیع آب شهری مقاله ژورنالی 87/12/28 مجله بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
183 مدلسازی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش تحلیل مبتنی بر فشار و الگوریتم گرادیان مقاله کنفرانسی 87/12/13 اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
184 بررسی نقش عوامل موثر بر فراوانی حوادث در لوله های اصلی آب رسانی با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی مقاله ژورنالی 87/12/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
185 Fuzzy and Neuro - Fuzzy Models for Short - Term Water Demand Forecasting in Tehran مقاله ژورنالی 87/11/15 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
186 An integrated model to evaluate losses in water distribution systems مقاله ژورنالی 87/11/13 WATER RESOURCES MANAGEMENT
187 بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آبرسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی مقاله ژورنالی 87/11/01 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
188 Evaluation of the Capability and Resiliency Indices to Measure Performance of Water Distribution Systems مقاله کنفرانسی 87/11/01 Third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization (ICMSAO09.
189 A Multi Oblective Model for Otimal Operation of Urban Water Systems مقاله کنفرانسی 87/11/01 Third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization (ICMSAO09
190 Two parameters neuro-fuzzy model for short-term water demand forecasting in Tehran A comparison between randomized and non-randomized data approaches مقاله کنفرانسی 87/10/30 The third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization
191 Evaluation of the capabilities of reliability and resiliency indices to measure performance of water distribution systems مقاله کنفرانسی 87/10/30 The third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization
192 Investigating the Effects of Pressure Dependent Analysis on Reliability Measures of Water Distribution Systems مقاله کنفرانسی 87/10/16 An International Perspective on Environmental and Water Resources
193 Assessing pipe failure rate and mechanical reliability of water distribution networks using data - driven modeling مقاله ژورنالی 87/10/12 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
194 مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری شبکههای آبرسانی در شرایط مختلف شاخص افزونگی با استفاده از NSGA-II مقاله کنفرانسی 87/08/28 پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
195 بررسی تاثیر شاخصهای هیدرولیکی در طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از GIS مقاله کنفرانسی 87/08/27 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
196 مدل نمودن اجزای هیدرولیکی بر روی شبکه آبرسانی شهری در تحلیل مبتنی بر فشار شبکه مقاله کنفرانسی 87/08/27 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
197 مدیریت نوسازی شبکه آب شهری با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس منابع آب ایران
198 مقایسه فرمولهای مختلف ارایه شده جهت مصارف کنترل شده در روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار برای شبکه های آبرسانی شهری مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس منابع آب ایران
199 مدلی برای محاسبه تلفات در شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس منابع آب ایران
200 پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهری تهران با استفاده از سیستم نروفازی سوگنو با دو ورودی و با تفکیک شبکه ای مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس منابع آب ایران
201 رابطه بین قیود سرعت و کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 87/07/16 دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
202 مدل مفهومی اصلاح و نوسازی شبکه های آب شهری با استفاده از GIS مقاله کنفرانسی 87/07/16 دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
203 Comparison of different methods to evaluate mechanical and hydraulic reliability of water distribution systems مقاله کنفرانسی 87/06/03 Computing and Control for the Water Industry 2007 (CCWI 2007)
204 Calibration of EPANET using Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 87/02/30 ASCE Annaul Conference
205 ارزیابی فرمول اریفیس در محاسبه نشت در سیستمهای آبرسانی با فرض جریان ناماندگار مقاله کنفرانسی 87/02/28 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
206 استفاده از قابلیت اطمینان کیفی بعنوان قیدی جدید در بهینه سازی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 87/02/28 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
207 بررسی پدیده نشت در سیستمهای آبرسانی به روش تحلیل فرکانس جریان ناماندگار مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
208 مدیریت مصرف در شبکه‌های توزیع آب به وسیله بهینه سازی بازشدگی شیرآلات کنترل جریان (FCV) با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
209 تاثیر قیود کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
210 مدیریت هدررفت در سیستمهای توزیع آب ایران به روایت استاندارد 308-الف مقاله کنفرانسی 86/11/02 اولین همایش سازگاری با کم آبی
211 مقایسه روشهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی نرخ شکست و قابلیت کاربری لوله ها در شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 86/08/22 چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
212 بررسی تغییرات شاخص های مؤثر در پیش بینی شکست لوله های اصلی آبرسانی مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
213 بررسی تاثیرات مدیریت فشار بر روی شاخص قابلیت اطمینان در شبکه های آبرسانی مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
214 ارزیابی تأثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدل های تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
215 تعیین مکان و میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
216 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves' settings using Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 86/03/03 The 4th IWA Specialist Conference in Efficient Use and Management of Urban Water Supply (Efficient 2007)
217 پیش بینی تقاضای کوتاه مدت اب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مقاله ژورنالی 86/02/31 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
218 عوامل موثر در شکست لوله های آبرسانی و روشهای پیش بینی آن مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
219 مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب از طریق تعیین میزان تزریق کلر با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
220 مدلسازی شکست لوله های شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
221 تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری باا استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
222 کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
223 یش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مقاله ژورنالی 86/02/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
224 ارزیابی قابلیت اطمینان مکانیکی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
225 پیش بینی شکست در سیستمهای توزیع آب با استفاده از محاسبات تکاملی مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس ملی منابع آب ایران (2WRM 2007)
226 مدیریت نشت در شبکه های آبرسانی به وسیله بهینه سازی تنظیم شیرهای فشارشکن با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس ملی منابع آب ایران (2WRM 2007)
227 تعیین زمان بهینه نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری مقاله ژورنالی 85/10/30 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
228 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves settings using genetic algorithm مقاله ژورنالی 85/10/11 Desalination and Water Treatment
229 کاهش میزان نشت در شبکه های توزیع آب شهری از طریق حداقل نمودن فشار اضافی در شبکه مقاله ژورنالی 85/06/31 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
230 A Performance Indicator for Wastewater Collection Systems مقاله کنفرانسی 85/06/19 The IWA 5th World Water Congress
231 Determination of Non-Revenue Water Components: An Iranian Case Study مقاله کنفرانسی 85/06/19 The IWA 5th World Water Congress
232 بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
233 بررسی شاخصهای عملکرد نشت در شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
234 مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
235 برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نورو فازی سوگنو (مدلهای دو پارامتری) مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
236 A Performance Indicator for Wastewater Collection Systems مقاله ژورنالی 84/10/11 Water Practice and Technology
237 Effects of pressure dependent analysis on quality performance assessment of water distribution networks مقاله ژورنالی 84/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
238 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران مقاله کنفرانسی 84/09/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
239 بررسی شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری مقاله کنفرانسی 84/08/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
240 مدلسازی نشت در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تلفیق روش اندازه گیری جریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET 2.10 مقاله کنفرانسی 84/08/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
241 برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) بر اساس پارامترهای دما و رطوبت مقاله کنفرانسی 84/08/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
242 Peaking demand factor - based reliability analysis of water distribution systems مقاله ژورنالی 84/08/10 ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
243 A software tool for non-revenue water calculations in urban water systems in conjunction with hydraulic and GIS models مقاله کنفرانسی 84/06/22 the IWA Leakage 2005 International Conference
244 Evaluation of Unaccounted for Water and Real Losses in Water Distribution Networks by Hydraulic Analysis of the System Considering Pressure Dependency of Leakage مقاله کنفرانسی 84/06/15 International Conference on Advances in Water Supply Management
245 A Fully integrated leakage model for water distribution networks مقاله کنفرانسی 84/06/08 10th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing (Civil-Comp)
246 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی مقاله ژورنالی 84/03/30 مجله آب و فاضلاب
247 تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری مقاله ژورنالی 84/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
248 مقایسه فرمولهای دبی - فشار برای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس ملی منابع آب ایران (WRM 2004)
249 Short-term water demand estimation using Artificial Neural Networks مقاله کنفرانسی 83/06/29 the IWA 4th World Water Congress and Exhibition
250 Performance assessment of water distribution networks based on quality parameters using head driven simulation method مقاله کنفرانسی 83/04/07 The World Water and Environmental Resources Congress
251 کاربرد GIS در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
252 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه اب شهر تهران مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
253 ارائه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
254 قابلیتهای مدل تلفیقی تحلیل هیدرولیکی و GIS در اصلاح شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
255 ارایه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبگه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین گنگره ملی مهندسی عمران
256 کاربرد تحلیل سریهای زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران مقاله کنفرانسی 83/02/22 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
257 کاربرد و ضرورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 83/02/22 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
258 Pressure dependent stochastic reliability analysis of water distribution networks مقاله ژورنالی 82/10/11 Water Science and Technology: Water Supply
259 معرفی یک مدل برای بازسازی و بهسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از سیساتمهای اطلاعات مکانی GIS مقاله کنفرانسی 82/08/03 اولین کارگاه آموزشی تخصصی بهبود بهره برداری از شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب
260 کاربرد و ضرورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در تحلیل حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 82/08/03 اولین کارگاه آموزشی تخصصی بهبود بهره برداری از شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب
261 ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب شهری بر اساس پارامترهای کیفیت آب با استفاده از مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار مقاله کنفرانسی 82/07/29 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
262 تخمین تقاضای کوتاه مدت آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 82/07/29 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
263 استفاده از GIS سه بعدی در طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری مقاله کنفرانسی 82/07/29 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
264 تعیین زمان بهینه نشت یابی شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 82/07/29 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
265 Application of GIS in Designing Urban Wastewater Collection Networks مقاله کنفرانسی 82/07/29 4th Iranian Hydraulic Conference
266 Application of integrated GIS and hydraulic models for unaccounted for water studies in water distribution systems مقاله کنفرانسی 82/06/14 The International Conference on Advances in Water Supply Management
267 بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری قابل اطمینان با در نظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی - فشار در گره ها مقاله ژورنالی 82/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
268 تهیه مدل تلفیقی GIS و تحلیل هیدرولیکی به منظور مدیریت شبکه های آبرسانی شهری مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (ICCE 2003)
269 تلفیق مدل تحلیل پارامترهای کیفی آب با مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (ICCE 2003)
270 بررسی نشت در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از مفهوم تلفات زمینه و شکستگیها مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (ICCE 2003)
271 بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرحهای تغذیه مصنوعی ) مقاله ژورنالی 82/02/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
272 A peaking factor based statistical approach to the incorporation of variations in demands in the reliability analysis of water distribution systems مقاله کنفرانسی 82/02/01 The 9th International Conference on Civil and Structural Engineering Computing
273 Pressure dependent stochastic reliability analysis of water distribution networks مقاله کنفرانسی 82/01/13 The 2nd International Conference on Efficient Use and Management of Urban Water Supply, Tenerife
274 The application and necessity of using geospatial information systems(GIS) in managing accident systems in urban water distribution systems مقاله کنفرانسی 82/01/01 First (National) Specialized Educational Workshop for Upgrading Utilisation in Water Distribution Networks and Transfer Pipelines, National Company of Water and Wastewater
275 Dynamic management of water distribution networks based on hydraulic performance analysis of the system مقاله ژورنالی 81/10/11 Water Science and Technology: Water Supply
276 تحلیل حوادث شبکه های توزیع آب شهری / مطالعه موردی مقاله ژورنالی 81/02/11 آب و محیط زیست
277 Dynamic management of water distribution networks based on hydraulic performance analysis of the system مقاله کنفرانسی 81/01/18 The IWA 3rd World Water Congress (Enviro 2002)
278 ارزیابی تلفات زمینه در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش BABE- NFM مقاله کنفرانسی 80/12/09 کنفرانس آب بحساب نیامده
279 Head driven simulation of water supply networks مقاله ژورنالی 80/11/12 International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
280 بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات در شبکه های توزیع آب شهری نتایج یک مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 80/10/25 اولین کنفرانس مشترک تهران - مادرید در مورد مدیریت و بهینه سازی مصرف آب
281 بررسی میزان سرویس دهی شبکه های توزیع آب شهری با ارزیابی مشخصه های هیدرولیکی مقاله کنفرانسی 80/09/15 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
282 ارزیابی اثرات پوشش خاک و غلظت رسوب معلق در آب مورد استفاده در طرحهای تغذیه مصنوعی مقاله کنفرانسی 80/09/15 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
283 آنالیز پویای آب بحساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 80/09/15 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
284 آنالیز هیدرولیکی شبکه های توریع آب شهری با در نظر گرفتن وابستگی مصرف و نشت با فشار مقاله کنفرانسی 80/09/15 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
285 Head driven simulation based reliability assessment of water supply networks مقاله کنفرانسی 80/02/30 The World Water and Environmental Resources Congress
286 آنالیز شکست لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 80/02/18 دومین کنفرانس آسیایی در مورد مدیریت شبکه های آب و فاضلاب
287 کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از روش تلفیقی مدیریت فشار واصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مقاله کنفرانسی 80/02/15 دومین کنفرانس آسیایی در مورد مدیریت شبکه های آب و فاضلاب
288 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 80/02/12 کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
289 بررسی شکست و قابلیت کاربری لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری مقاله کنفرانسی 80/02/12 کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
290 An appraisal of the source head method for calculating the reliability of water distribution networks مقاله ژورنالی 80/02/01 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
291 مدیریت پویای شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آنها مقاله کنفرانسی 79/08/26 پنجمین سمپوزیم مشترک ایران و آلمان در رابطه با آب و فاضلاب
292 Optimum design of reliable distribution systems considering pressure dependency of outflows مقاله کنفرانسی 79/06/21 International Symposium on Water Network Modelling for Optimal Design and Management
293 Some reflections on the building and calibration of useful network models مقاله کنفرانسی 79/06/21 International Symposium on Water Network Modelling for Optimal Design and Management
294 Extended period reliability analysis of water distribution systems based on head driven simulation method مقاله کنفرانسی 79/02/31 The World Water and Environmental Resources Congress
295 محاسبه قابلیت اطمینان شبکه آبرسانی شهری با روش بهبود یافته بار هیدرولیکی منبع مقاله کنفرانسی 78/08/25 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
296 مبانی تئوریک نشت در شبکه های توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 78/02/01 اولین گردهمائی در مورد مبانی نشت و تکنیکهای نشت یابی
297 Theoretical basis of leakage in water distribution networks مقاله ژورنالی 77/10/11 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
298 Modelling and reliability analysis of water distribution systems مقاله ژورنالی 77/10/11 Water Science and Technology
299 Reliability analysis of single source water distribution networks using advanced source head method مقاله کنفرانسی 77/10/11 proceedings of the 2nd Iranian conference on hydraulic university of Science and Technology of Iran
300 Proceedings of the first Workshop on Leakage Basis and Leak Dtection Techniques,Ministry of Energy مقاله کنفرانسی 77/10/11 Theoretical basis of Leakage in water distribution networks
301 Modelling and reliability analysis of water distribution systems مقاله کنفرانسی 77/07/02 International Conference on Application of Models in water Management
302 Developing a holistic approach to distribution management : B,Demand Leakage evaluation and data reconciliation مقاله کنفرانسی 77/04/24 IOPC Water Industry Conference
303 The basis of the source head method of calculating distribution network reliability مقاله کنفرانسی 76/02/23 3rd International Conference on water pipeline systems
304 Discussion of "Comparison of methods for predicting deficient - network performance" مقاله ژورنالی 75/10/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
305 An improved source head method for calculating the reliability of water distribution networks مقاله کنفرانسی 75/06/14 International Conference on Computing and Control for the water Industry
306 Comparison of Methods for Predicting Deficient - Network Performance مقاله ژورنالی 75/02/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
307 Water consumption and network leakage evaluation using a best parameter estimation technique مقاله کنفرانسی 74/10/25 Hydroinformatics 96
308 Investigation on aspects of water consumption and system Leakage in the uk مقاله کنفرانسی 73/11/12 Proceedings of Regional Conference on Water Resources Management (WRM 95)
309 Investigation on aspects of water consumption and system leakage in the UK مقاله ژورنالی 73/10/11 International Journal of Water Resources and Environmental Engineering
310 تعیین مکان بهینه تغذیه مصنوعی با هدف حداقل نمودن نرخ پمپاژ در سفره های آب زیرزمینی با جریان غیر ماندگار مقاله کنفرانسی 73/02/01 کنفرانس ملی منابع آب زیرزمینی
311 Proceedings of the National Conference on the Groundwater Resources , Ministryof Energy مقاله کنفرانسی 72/10/09 Determining optimum site for artificial recharge to minimize the pumping rates in aquifers with unsteady states flows
312 بررسی میدانی تاثیر نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در کاهش مصرف آب خانگی مقاله ژورنالی 37561 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
313 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تحلیل ریسك استفاده از پساب در مصارف آب خنك كننده صنعتی ارجمندی سلما کارشناسی‌ارشد 1396.06.06
2 مدیریت بهینه رواناب های سطحی شهری با رویكرد حداكثر سازی اطمینان پذیری و آب بازیافتی ارجمندی سلما کارشناسی‌ارشد 1396.06.06
3 بررسی پارامترهای موثر بر آب بدون درآمد با استفاده از شبكه بیزین راثی فقیهی نیوشا کارشناسی‌ارشد 1395.12.18
4 بهینه سازی سامانه های تامین آب نوبتی با رویكرد حداكثر سازی قابلیت اطمینان صفائی بروجنی رضا کارشناسی‌ارشد 1395.06.31
5 ارزیابی خطرپذیری تصفیه خانه های آب با استفاده از مدل تحلیل درخت خطا با لحاظ عدم قطعیت ها هادیگل فرهاد کارشناسی‌ارشد 1395.06.23
6 طراحی بهینه سیستم‌های جمع‌آوری آب سطحی با در نظر گرفتن هزینه‌های اعمال BMPها و عدم قطعیت‌ها اذری بابك کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
7 محاسبه Co2 تولیدی در چرخه ی آب آشامیدنی با تاكید بر سیستم تامین و توزیع آب كاظم نژادسنگرودی قاسم کارشناسی‌ارشد 1394.06.24
8 حداقل سازی اثرات ناشی از انتشار آلودگی در شبكه‌های توزیع آب بر اساس تحلیل مبتنی بر فشار ظفری محسن کارشناسی‌ارشد 1394.06.15
9 تدوین یك شاخص كیفیت آب برای ارزیابی رودخانه های ایران بیات هومن کارشناسی‌ارشد 1394.03.31
10 بررسی رابطه نشت- فشار در شبكه توزیع آب شاهنگیان سیداحمدرضا کارشناسی‌ارشد 1394.03.30
11 طراحی بهینه دو هدفه شبكه های توزیع آب با در نظر گرفتن پارامترهای كیفی شكوهی میثم کارشناسی‌ارشد 1393.10.27
12 مدیریت ریسك شبكه های توزیع آب شهری با توجه با عدم قطعیت ها در شرایط وقوع زلزله احتمالی مشتاقی مهرداد کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
13 پیش بینی مصرف آب شهری با استفاده از شبكه بیزین ملارمضانی مهدی کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
14 مدل‌سازی كیفی شبكه‌های توزیع آب با رویكرد طراحی و بهره‌برداری بهینه دینی مهدی دكتری 1393.04.25
15 ارزیابی عملكرد شبكه های توزیع آب بر مبنای منطق فازی ومهندسی ارزش عسكرزاده فراهانی مژگان کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
16 برآورد عملكرد شبكه فاضلاب بر پایه مهندسی ارزش و مباحث زیست محیطی روغنی بردیا کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
17 تحلیل ریسك سیستم های فاضلاب با استفاده از شبكه های بیزین عنبری محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
18 تدوین الگویی برای ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب شهری فیضی ماسوله مریم کارشناسی‌ارشد 1392.06.06
19 بهینه سازی چند هدفه شبكه های توزیع آب و ارائه مدلی جامع برای طراحی پویای این شبكه ها شیرزاد اكبر دكتری 1392.05.29
20 بهینه سازی عملكرد پمپ و كیفیت آب در شبكه های توزیع آب بابائی نادیا کارشناسی‌ارشد 1392.02.23
21 بهینه سازی مخازن ذخیره در شبكه های توزیع آب با در نظر گرفتن قیود كیفی خواجه پورخویی نگار کارشناسی‌ارشد 1391.12.15
22 مدل تصمیم گیری مبتنی بر ریسك برای مدیریت سیستم های آب شهری روزبهانی عباس دكتری 1391.07.25
23 بررسی تغییرات و نوسانات بر مصرف آب در شبكه های آب شهری و روستایی ایران و عوامل موثر بر آن قره خانی بابك کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
24 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از شبكه توزیع آب با درنظر گرفتن تاثیرات پمپ و مخزن مهزاد نازلی کارشناسی‌ارشد 1390.11.12
25 الگوریتم ارزیابی آمادگی سیستم های جمع آوری فاضلاب در شرایط بحرانی عسگریان مائده کارشناسی‌ارشد 1390.11.12
26 توسعه الگوریتمی برای ارزیابی عملكرد و مدیریت ریسك تصفیه خانه های فاضلاب در مواقع بحران بدلی باوانی ابراهیم کارشناسی‌ارشد 1390.11.12
27 بررسی اثر سناریوهای مختلف مدیریت مصرف بر كاهش مصرف آب علی باریانی احسان کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
28 تدوین چهارچوبی برای ارزیابی پایداری سامانه‌های آب شهری متولیان سیدساجد کارشناسی‌ارشد 1390.06.28
29 مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسك در مدیریت و بهسازی شبكه‌های توزیع آب شهری جهت عملكرد مطلوب پس از وقوع زلزله احتمالی مانی امیر کارشناسی‌ارشد 1390.05.05
30 بهینه سازی شبكه های آب با حداقل سازی انرژی پمپاژ هاشمی سیدسعید کارشناسی‌ارشد 1389.07.13
31 پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شهری ‏ بهبودیان باجگیران صادق کارشناسی‌ارشد 1389.06.15
32 طراحی بهینه شبكه های آب قابل اطمینان با روش دسته مورچگان عطائی كیا بهزاد کارشناسی‌ارشد 1388.06.31
33 تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار شبكه های آب رسانی با روش گرادیان عارف خانی وحید کارشناسی‌ارشد 1388.06.18
34 تدوین و ارائه یك مدل برای نوسازی و بهسازی بهینه شبكه های توزیع آب با در نظر گرفتن تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار (HDSM) با قیود قابلیت اطمینان سلطانی جابر دكتری 1388.02.12
35 طراحی بهینه شبكه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیود كیفی ذبیحی محمد کارشناسی‌ارشد 1387.07.07
36 طراحی بهینه شبكه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیود كیفی ذبیحی محمد کارشناسی‌ارشد 1387.07.06
37 بهینه سازی شبكه جمع آوری فاضلاب با در نظر گرفتن قید قابلیت اطمینان آخوندیان سمانه کارشناسی‌ارشد 1387.06.27
38 بررسی نقش پارامترهای مؤثر در سیستمهای تامین و توزیع آب شهری بر روی طرحهای توسعه و نوسازی با استفاده از GIS صابر حامد کارشناسی‌ارشد 1387.06.25
39 آنالیز نشت در سیستم های آبرسانی با فرض جریان ناماندگار جمشیدزاده زهرا کارشناسی‌ارشد 1386.11.29
40 بهینه یابی شیرآلات در خطوط انتقال آب برای جلوگیری از ضربه قوچ با استفاده از الگوریتم ژنتیك شهسواری گوغری مرتضی کارشناسی‌ارشد 1384.06.30
41 بهینه سازی طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های آبرسانی با رویكرد توسعه روابط آب، انرژی و گازهای گلخانه‌ای بیگی سهیلا دكتری
42 طراحی بهینه چند هدفه شبكه های جمع آوری فاضلاب با در نظر گرفتن راندمان تصفیه حیدرزاده رضا دكتری
43 ارزیابی عملكرد شبكه های توزیع آب عملكرد شبكه های توزیع آب بر اساس تحلیل كیفی آلودگی های چندگانه و تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار سجادی فاطمه کارشناسی‌ارشد
44 تعیین مشخصات منبع ورود آلودگی به شبكه های توزیع آب با ملاحظه عدم قطعیت ها خلیلی سجاد کارشناسی‌ارشد
45 بررسی پارامترهای موثر در تصمیم گیری برای طرحهای بازسازی و نوسازی شبكه های جمع آوری فاضلاب زندیه امیر کارشناسی‌ارشد
46 طراحی بهینه شبكه جمع‌آوری فاضلاب شهری با هدف افزایش اطمینان‌پذیری پوینده پور محمدحسین کارشناسی‌ارشد
47 مدل سازی جریان گذرا در لوله های آب حاوی بسته های هوای محبوس احدزاده نگین کارشناسی‌ارشد
48 كاربرد GIS در بررسی خطر لرزه‌ای ناشی از جنبش‌های قوی بر شبكه‌های آبرسانی خرم قهفرخی علیرضا کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021