اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی توکلان
نام مهدی
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3602
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mtavakolan@ut.ac.ir
شماره اتاق 311

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 مبانی مدیریت و برنامه ریزی پروژه های ساخت
2 ریاضیات عالی دکتری
3 تئوری تصمیم گیری در مدیریت ساخت
4 محاسبات نرم
5 تحلیل و طراحی سیستم ها
6 اقتصادمهندسی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Factors influencing safety performance on construction projects: A review مقاله ژورنالی 97/04/08 SAFETY SCIENCE
2 تدوین چارچوبی برای محاسبه خودکار امتیاز LEED ساختمان های مسکونی با استفاده از BIM مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 بررسی مبحث بهسازی انرژی ساختمانها در ایران با رویکرد تعیین روش پرداخت هزینه اولیه و محاسبه دوره بازگشت سرمایه مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 Modeling managerial behavior in real options valuation for project-based environments مقاله ژورنالی 97/02/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT
5 4D Modeling and BIM-Based Project Planning Using Constraint-Based Simulation for Implementation in Iran Considering an Actual Case Study مقاله کنفرانسی 97/01/13 Construction Research Congress (CRC) 2018
6 An Ontological Framework for Identification of Construction Resources Using BIM Information مقاله کنفرانسی 97/01/13 Construction Research Congress (CRC) 2018
7 مروری بر چالشها و فرصتهای مقوله ساختمان سبز با رویکرد بازسازی سبز ساختمانهای موجود مقاله کنفرانسی 96/10/05 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
8 بررسی تاثیر رفتارهای انسانی بر مصرف انرژی ساختمان با رویکرد افزایش بهرهوری بهسازی انرژی و کاهش پدیده اثر بازگشت مقاله کنفرانسی 96/10/05 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بررسی نحوه تعیین بهینه زمان ساخت و بهره برداری در پروژه های ساخت-بهره برداری-انتقال مقاله کنفرانسی 96/05/25 کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling: An Improved Method for Identification of Risk Interactions of the Construction Projects مقاله ژورنالی 96/02/25 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
11 Resource Optimization Using Genetic Algorithm in the Simulation-Based Project Planning Method مقاله کنفرانسی 96/02/10 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE)
12 اتوماسیون تعیین قالب ‏های سرستون مورد نیاز پروژه به کمک مدل BIM مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بهینه سازی منابع و تخمین میانگین تأمین مالی مورد نیاز پروژه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 Risk Management Workshop Application: A Case Study of Ahwaz Urban Railway Project مقاله ژورنالی 95/12/17 International Journal of Construction Management
15 زمانبندی پروژه با استفاده از روش شبیه سازی مقید مقاله کنفرانسی 95/12/01 سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
16 بهینه سازی زمان-هزینه-سود پروژه با توجه به ارزش خالص فعلی جریان نقدینگی مقاله کنفرانسی 95/11/24 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 بررسی چگونگی توسعه زیر ساخت های حوزه سلامت از طریق تجاری سازی طرح های عمرانی مصوب، مطالعه موردی: احداث بیمارستان های 400 تخت خوابی وزارت بهداشت مقاله کنفرانسی 95/11/24 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر شبیه سازی ساخت مقاله کنفرانسی 95/11/07 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری
19 A mathematical programming model for solving cost-safety optimization (CSO) problems in the maintenance of structures مقاله ژورنالی 95/10/20 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
20 برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از شبیه سازی ساخت مقاله کنفرانسی 95/10/07 چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری
21 Multiobjective Time-Cost-Profit Trade-off Optimization Considering Present Value of Cash Flow Parameters مقاله کنفرانسی 95/02/02 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE 2016)
22 Time-Cost-Environmental Impacts Optimization for Construction Projects Through the Selection of Resources using Particle Swarm Optimization Algorithm مقاله کنفرانسی 95/02/02 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE 2016)
23 Analyzing the Barriers Influencing the Application of Real Options in the Construction Industry مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
24 Optimizing the Selection and Layout of Table Forms with Different Dimensions Using BIM and Integer Programming مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
25 A Game Theoretic Model for Subcontractors Partnership in Construction Win-Win Game مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
26 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling; A New Method for Risks Path Identification of the Infrastructure Projects مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
27 Automated planning of building construction considering the amount of available floor formwork مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
28 The Process of Risk Identification, Assessment and Response of the Equipment Supply Phase in the Power Plant Projects in Iran مقاله کنفرانسی 94/02/15 10th International Congress on Civil Engineering
29 هذلساسی ارسشگذاری گشینه های سزهایه گذاری دارای ریسک اس هنظز شخص تصوین گیز در پزوصه های سیزساخت مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
30 مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
31 Risk Management of the Equipment Supply Process in the Power Plant Projects in Iran مقاله ژورنالی 94/02/03 International Journal of Construction Education and Research
32 Construction Risk Management Framework using Fuzzy sets and Failure Mode and Effect Analysis مقاله کنفرانسی 94/02/03 Association School of Construction (ASC) 2015
33 Optimizing the Structural Performance of Concrete Elements against Seismic Excitation by Placing Crack-like Joints: Infill Wall مقاله کنفرانسی 94/02/03 Association School of Construction (ASC) 2015
34 Valuing Investment Options from the Decision-Maker’s Viewpoint in Infrastructure Projects مقاله کنفرانسی 94/02/03 Association School of Construction (ASC) 2015
35 Synthesis of Best Practices for Determining Value of Transportation Research on Safety and Environmental Sustainability مقاله کنفرانسی 94/02/03 Association School of Construction (ASC) 2015
36 Lifetime Oriented Multi-objective Cost Optimization of Structural Maintenance Considering the Safety of the System مقاله کنفرانسی 93/03/07 CSCE Annual Conference
37 Lifetime Oriented Multi-objective Cost Optimization of Structural Maintenance Considering the Safety of the System مقاله کنفرانسی 93/03/07 CSCE Annual Conference
38 تسطیح منابع در پروژه های ساخت با استفاده از روش شبیه سازی بازپخت با توجه به شکافت فعالیت ها مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
39 Resource Leveling in Construction Projects using Simulated Annealing with Activity Splitting Allowed and Limited Resource Availabilities مقاله کنفرانسی 93/02/17 8th National Congress on Civil Engineering
40 بهینه سازی چندهدفه ی غیرقطعی هزینه های بهسازی در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ایمنی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
41 بهینه سازی چندهدفه ی غیرقطعی هزینه های بهسازی در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ایمنی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
42 ارزیابی ریسک های پروژه های صنعت ساخت با ترکیب روش های فازی و FMEA مقاله کنفرانسی 92/11/19 نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
43 Applying Magnetic Charged System Search Algorithm to the Construction Project Planning Problems مقاله کنفرانسی 92/04/10 2013 ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering (IWCCE
44 Construction Project Risk Assessment Using Fuzzy FMEA and AHP Method مقاله کنفرانسی 92/04/03 2013 IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting
45 Construction Project Risk Assessment Using Combined Fuzzy and FMEA مقاله کنفرانسی 92/04/03 IFSA World Congress 2013 NAFIPS Annual Meeting
46 Applying Magnetic Charged System Search Algorithm to the Construction Project Problems مقاله کنفرانسی 92/04/02 ASCE 2013 International Workshop on Computing in Civil Engineering (IWCCE)
47 Shuffled Frog-Leaping Model for Solving Time-Cost-Resource Optimization Problems in Construction Project Planning مقاله ژورنالی 92/01/27 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
48 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بهینه سازی برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع و تخصیص نیروی كار با در نظر گرفتن اثر یادگیری بوسیله الگوریتم تركیبی ژنتیك و كلونی مورچگان و مطالعه موردی یك پروژه واقعی ثابت علی کارشناسی‌ارشد 1396.06.21
2 تدوین مدل تركیبی بهینه سازی زمانبندی در پروژه های ساخت با استفاده از تحلیل مقایسه ای الگوریتم های فرا ابتكاری موجود نیكوكار شایان کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
3 مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از شبیه سازی گسسته- پیشامد برای زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن مطالعه ی موردی واقعی بر روی یك پروژه ی ساخت هادوی سیاه بومی پیام کارشناسی‌ارشد 1395.06.23
4 مطالعه روش های كمی موجود در شرایط عدم قطعیت جهت انتخاب مناسب ترین سیستم پیشبرد اجرای پروژه های ساخت با مطالعه موردی یك پروژه واقعی رشیدی رنجبر محمد کارشناسی‌ارشد 1394.07.28
5 توسعه مدل های تخمین هزینه برای پروژه های ساخت راه آهن با استفاده از روش شبكه عصبی و تحلیل رگرسیون میرهلی امیر کارشناسی‌ارشد 1394.05.11
6 بررسی عملكرد فوم بتن به منظور ارائه راهكارهای مناسب اجرایی در مدیریت زمان، هزینه و كیفیت پروژه های ساخت پورافشار افشین کارشناسی‌ارشد 1393.10.28
7 بهینه سازی چند هدفه ی هزینه های بهسازی در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ایمنی، با تاكید بر پل ها پیریونسی سیدمادح کارشناسی‌ارشد 1393.06.18
8 توسعه سیستم یكپارچه اتوماسسیون برنامه ریزی پروژه های ساخت با استفاه از مدلسازی اطلاعات ساخت و شبیه سازی رخدادهای گسسته محمدی سینا دكتری
9 انتخاب بهینه سبد پروژه های ساخت با توجه به منابع محدود برنامه ریزی پویا چوكان فرزاد کارشناسی‌ارشد
10 تدوین مدل بهینه سازی جهت تعیین نسبت دوره بهره برداری به دوره ساخت در انواع پروژه های ساخت بهره برداری انتقال در نظر گرفتن ریسك های پروژه و مطالعه موردی یك پروژه ساخت زعفری بهناز کارشناسی‌ارشد
11 بررسی اهم چالش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت ساخت ایران در حوزه تكنولوژی ساخت در كشور با مطالعه موردی یك پروژه عمرانی كاویانی پور محمدامین کارشناسی‌ارشد
12 تدوین مدل پیشنهادی حل تعارضات در پروژه های ساخت بر مبنای مذاكره منتج به همكاری طرفین با استفاده از روش های كمی اصل دهقان فاطمه کارشناسی‌ارشد
13 بهینه سازی مدیریت منابع مشترك و توسعه ی همكاری اعتماد محور در چارچوب نظریه ی بازی ها در پروژه های ساخت صمصامی ریحانه کارشناسی‌ارشد
14 بهینه سازی مدیریت منابع مشتركت و توسعه ی همكاری اعتماد محور در چارچوب نظریه ی بازی ها در پروژه های ساخت صمصامی ریحانه کارشناسی‌ارشد
15 بهینه سازی زمان، هزینه و شاخص های زیست محیطی در مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و مطالعه ی موردی یك پروژه ی عمرانی واقعی كردبچه حصار كلك رویا کارشناسی‌ارشد
16 بررسی و تدوین مدل پویا جهت ارزیابی عملكرد ایمنی در پژوه های ساخت در ایران محمدی امیر دكتری
17 تحلیل اثر متقابل ریسك در پروژه های ساخت به روش تحلیل تركیبی ساختاری دینامیكی اعتمادی نیا حنانه دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021