اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی دولتشاهی پیروز
نام محرم
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2258
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mdolat@ut.ac.ir
شماره اتاق 304

اطلاعات تحصیلی
گرایش سازه‌های دریایی
کارشناسی - 1374
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک, دانشگاه کالیفرنیای جنوبی - 1374
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان, دانشگاه تهران - 1375
دکتری دکترای مهندسی عمران, کالیفرنیای جنوبی - 1379

درس های ارائه شده
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces مقاله ژورنالی 97/04/27 Steel & Composite Structures, An International Journal
2 Tsunami risk assessment modeling in Chabahar Port, Iran مقاله کنفرانسی 96/06/27 ISPRS Geospatial Week 2017-ISSDQ 2017
3 Spatiotemporal visualization of tsunami waves using KML on Google Earth مقاله کنفرانسی 96/06/27 ISPRS Geospatial Week 2017
4 Makran tsunami modelling in Oman Sea coastal region مقاله کنفرانسی 96/03/03 The 1st International Conference of SilkGIS
5 MODEL OF SOLITARY WAVE OVER BED RISING USING NAVIER STOKES EQUATIONS WITH MAPPING TECHNIQUE مقاله کنفرانسی 95/02/21 6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab16)
6 مدلسازی سیستم هشدار سریع سونامی سواحل مکران بر مبنای سیستم های مکانی تصمیم یار مقاله کنفرانسی 95/02/19 بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک95
7 Dam break model with Eulerian equations using mapping technique مقاله ژورنالی 95/01/22 International Journal of Science and Technology
8 Plunging breaker model of solitary wave with arbitrary Lagrangian Eulerian approach using mapping techniques مقاله ژورنالی 94/08/19 International Journal of Science and Technology
9 AN ANALYTICAL SOLUTION FOR CALCULATION OF WATERWAVES LOADS ON THE PERMEABLE WALL BREAKWATERS مقاله کنفرانسی 93/09/03 ICOPMAS11
10 Navier Stokes model of solitary wave collision مقاله ژورنالی 93/08/10 CHAOS SOLITONS & FRACTALS
11 Three Dimensional Numerical Modeling of Oil Spill Behavior in Marine Environment مقاله ژورنالی 93/06/24 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
12 Navier Stokes Model of Flow over a Ripple Bed using an Arbitrary Lagrangian Eulerian Approach with a Mapping Technique مقاله کنفرانسی 93/06/10 The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
13 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models مقاله ژورنالی 93/05/10 APPLIED OCEAN RESEARCH
14 Undular Hydraulic Jump Modelling with Navier Stokes Equation Using Arbitrary Lagrangian Eulerian approach مقاله کنفرانسی 92/08/07 12th Iran Hydraulics Conference
15 Determination of optimal probabilistic seismic demand models for pile-supported wharves مقاله ژورنالی 92/04/14 Structure and infrastructure engineering
16 ﺪل ﺳﺎزی ﻋﺪدی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎی زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان مقاله کنفرانسی 91/11/28 اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران
17 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf مقاله ژورنالی 91/10/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
18 Plunging breaker model of tsunami with Arbitrary Lagrangian Eulerian approach مقاله کنفرانسی 91/07/03 The 15th World Conference on Earthquake Engineering
19 A study on the behavior and strain concentration in offshore steel pipeline with concrete coating under combined loads using Finite Element Analysis مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
20 Probabilistic Seismic Demand Models for Pile-Supported Wharf Structures With Batter Piles مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Conference on Civil Engineering
21 The Simulation of the Oil Weathering Processes in Marine Environment مقاله کنفرانسی 90/06/26 2011 International Conference on Environmental and Computer Science
22 New Analytical Solution to Water Content Simulation in Porous Media مقاله ژورنالی 90/06/15 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
23 NUMERICAL MODELLING OF OIL SPILL RESPONSE ACTIONS FLOATING BOOM مقاله کنفرانسی 90/03/31 8th International Conference on CFD in Oil Gas
24 یافتن وزن بهینه ی جاکت سکوهای دریایی با استفاده از روش شبکه های مصنوعی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 ارائه روش احتمالاتی جامع نگر ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای بنادر مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 Comprehensive Evaluation of Probabilistic seismic Risk Methodology for Port Structures مقاله ژورنالی 89/10/11 Journal of American Science
27 رفتارسنجی مهاربندهای یک سکوی دریایی نوع جکت تحت بارهای لرزهای با درنظر گرفتن اندرکنش آب-سازه-خاک مقاله کنفرانسی 89/09/12 اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
28 انسان٬ انرژی٬ محیط زیست و چشم اندازی به آینده مقاله ژورنالی 89/09/10 فصلنامه راهبرد
29 Probabilistic holistic seismic risk evaluation methodology for port structures مقاله کنفرانسی 89/09/08 The 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2010)
30 The Effects of Current on Cnoidal Wave مقاله کنفرانسی 89/09/08 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
31 اثر جریان بر موج نوئیدال مقاله کنفرانسی 89/09/08 نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
32 Effects of Sea Water Level Fluctuations on Seismic Response of Jacket Type Offshore Platforms مقاله ژورنالی 89/08/11 World Academy of Science, Engineering and Technology
33 Analytical solution of run-up for non-breaking long waves over quadratic-form beach topographies مقاله کنفرانسی 89/08/03 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE WASTE WATER DISCHARGES AND COASTAL ENVIRONMENT
34 Analytical solution of run-up for non-breaking long waves over bathymetry with arbitrary topography مقاله کنفرانسی 89/08/03 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE WASTE WATER DISCHARGES AND COASTAL ENVIRONMENT
35 اثر میراگر جرمی تنظیم شده (TMD بر روی نوسانات قائم سکوی پایه کششی (TLP مقاله کنفرانسی 89/07/28 دوازدهمین همایش صنایع دریایی
36 حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل با شیب دلخواه مقاله کنفرانسی 89/07/27 دوازدهمین همایش صنایع دریایی
37 Numerical Simulation of Tidal Currents in Persian Gulf مقاله ژورنالی 89/07/19 World Academy of Science, Engineering and Technology
38 Optimizing the Batter of the Sea Jacket Platforms Using Artificial Neural Networks مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
39 مدل سازی عددی سونامی محتمل در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند بخش اول : مدل سازی تولید و انتشار امواج سونامی مقاله ژورنالی 89/04/16 Civil Engineering Infrastructures journal
40 Optimization of Legs Batter in Fixed Offshore Platforms مقاله کنفرانسی 89/03/30 The Twentieth (2010 International OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE
41 Investigation of Water Content Simulation in Porous Media: Application of Traveling Wave Solution مقاله کنفرانسی 88/12/27 The First International Conference on Mathematics and Statistics
42 تحلیل آیرودینامیکی و آنالیز سازه ای توربین های بادی افقی محور در خلیج فارس مقاله کنفرانسی 88/08/19 یازدهمین همایش صنایع دریایی
43 کاربردمفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
44 کاربرد مفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
45 مطالعه الگوی انتشار امواج سونامی و بآورد زمان رسیدن آن به سواحل جنوبی ایران برای استفاده در سامانه هشدار سونامی مقاله ژورنالی 88/05/15 مهندسی مکانیک مدرس
46 شبیه سازی الگوی انتشار امواج بلند تسونامی و محاسبه زمان رسیدن آنها به خط ساحلی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 Modeling the near - field effects of the worst - case tsunami in the Makran Subduction zone مقاله ژورنالی 88/01/12 OCEAN ENGINEERING
48 Preliminary estimation of the tsunami hazards associated with the Makran subduction zone at the northwestern Indian Ocean مقاله ژورنالی 87/11/13 NATURAL HAZARDS
49 Evaluating Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean مقاله ژورنالی 87/09/11 PURE AND APPLIED GEOPHYSICS
50 تعیین شیب بحرانی در جاکت سکوهای ثابت دریایی قبل از عملیات کوبش شمع مقاله کنفرانسی 87/09/04 هشتمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
51 ارزیابی سونامی خیزی و ارائه ی ساختار یک سامانه ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه ی اقیانوس هند مقاله ژورنالی 87/07/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
52 بررسی تاریخچه رخداد سونامی و ارزیابی پتانسیل سونامی خیزی منطقه فرورانش مکران در سواحل دریای عمان مقاله ژورنالی 87/05/15 مجله علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
53 A Physical and Numerical Modeling for Launching of Jackets مقاله ژورنالی 87/05/12 Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
54 Numerical Modeling of Launching Steel Jackets with Consideration of Water Entry Forces مقاله کنفرانسی 87/03/26 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
55 The 28 November 1945 Tsunami in the Makran Subduction Zone with Emphasize on the Far-field Effects مقاله کنفرانسی 87/03/26 Conference on Marine Problems and Specific Solutions
56 Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean مقاله کنفرانسی 87/03/26 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
57 Numerical Modeling of Launching Offshore Jackets from Transportation Barge & the Significance of Water Entry Forces on Horizontal Jacket Members مقاله ژورنالی 87/02/29 دانشکده فنی دانشگاه تهران
58 بررسی و مدلسازی تقسیم جریان در کانالهای شاخه ای متقارن هندسی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بهینه سازی شیب پایه سکوهای ثابت دریایی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 Key Steps towards the Development of a Tsunami Warning System in Southern Coasts of Iran مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی فاز تولید سونامی در منطقه مکران با یافتن الگوی تغییر شکل زمین در اثر انواع لغزش گسل و حرکت افقی و قائم نقاط مقاله کنفرانسی 86/11/29 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
62 مخاطرات ناشی از نوسانات بلند مدت و کوتاه مدت تراز آب در دریای خزر مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
63 Evaluating the potential for tsunami generation in southern Iran مقاله ژورنالی 86/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
64 Modeling of Tsunami Propagation in the Vicinity of the Southern Coasts of Iran مقاله کنفرانسی 86/03/20 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
65 A Physical and Numerical Modeling for Launching of Jackets (Case Study on Balal PLQ Platform مقاله کنفرانسی 86/03/20 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
66 Possible Tsunami along the Southern Coasts of Iran Bordering the Indian Ocean مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
67 Numerical Simulation of the 28 November 1945 Makran Tsunami as a Tool to assess the Tsunami Risk in Southern Coasts of Iran مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
68 بررسی خطر سونامی در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند مقاله کنفرانسی 86/02/14 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی به به آب اندازی سکوهای دریایی باکمک مدلهای فیزیکی و عددی (مطالعة موردی سکوی بلال) مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
70 تفاوت آنالیز خطی استاتیکی و طیفی سکوهای دریایی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
71 مدل سازی سونامی سال 1945 میلادی در سواحل جنوبی ایران مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
72 A Tsunami Warning System for Iranian Vulnerable Coastlines along the Indian Ocean مقاله کنفرانسی 85/10/23 1th gathering on response to natural disasters
73 Evaluating the Tsunami Hazard in the Persian Gulf and its Possible Effects on Coastal Regions مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
74 Tsunami Hazard Associated with Makran Subduction Zone along the Southern Coasts of Iran مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
75 TSUNAMI GENERATION POTENTIAL OF MAKRAN SUBDUCTION ZONE IN SOUTHERN COASTS OF IRAN مقاله کنفرانسی 85/08/17 SYMPOSIUM ON EARTHQUAKE AND TSUNAMI DISASTER PREPAREDNESS AND MITIGATION
76 evaluating the tsunami hazard in the persian gulf and its possible effects on coastal regions مقاله کنفرانسی 85/08/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر وسازه های دریایی
77 Predicting Wave run - Up using full ALE Finite element approach considering moving boundary مقاله ژورنالی 83/10/12 CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
78 حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه مقاله ژورنالی 83/04/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
79 مقایسه روشهای مختلف بدست آوردن ارتفاع موج در طراحی سازه های دریایی (بندرچابهار) مقاله کنفرانسی 82/07/29 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 ارائه روابط جدید بازتاب امواج از دیوارهای ساحلی توده سنگی مقاله کنفرانسی 81/07/22 پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
81 تفرق امواج سولیتاری در برخورد با موج شکن مقاله کنفرانسی 81/07/22 پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
82 بررسی شرایط مناسب ورودی وخروجی در آب بندهای کشتیرانی با استفاده از مدل عددی مقاله کنفرانسی 80/08/15 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 تاثیر شکل مصالح لایه آرمور بر واکنش های هیدرولیکی دیوارهای ساحلی توده سنگی مقاله کنفرانسی 79/08/30 چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
84 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی و بررسی قابلیت اعتماد اعضای لوله ای سكوهای ثابت فلزی خرمی شاد حسام کارشناسی‌ارشد 1394.10.23
2 مقایسه روش های حل عددی رابطه انتشار یون كلر ید شدر بتن در شرایط محیط خلیج فارس موسوی سیدحسین کارشناسی‌ارشد 1394.06.07
3 مدل شكست شیرجه‌ای موج منفرد با استفاده از روش اختیاری لاگرانژی اولری لهراسبی علیرضا دكتری 1394.04.20
4 ارزیابی تحلیل اندركنش امواج و موج شكن‌های متخلخل نفوذپذیر بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی ورجاوند ایمان دكتری 1393.06.12
5 شبیه سازی عددی انتشارو اختلاط لكه نفتی آقاجانلو كامله دكتری 1391.07.05
6 حساسیت سنجی سكوهای دریایی از نوع جاكت با در نظر گرفتن اندركنش آب-سازه-خاك شجاعی سیدپویا کارشناسی‌ارشد 1391.07.01
7 تحلیل دینامیكی و اقتصادی توربین های بادی شناور پایه كششی نایب ولی نازنین کارشناسی‌ارشد 1391.07.01
8 حل تحلیلی معادلات خطی آب كم عمق بر روی سواحل با توپوگرافی دلخواه با استفاده از توابع هرمیت و لژاندر و مقایسه آن با نتایج خروجی نرم افزار Tunamiو Mike عظیمی فرزاد کارشناسی‌ارشد 1391.07.01
9 بررسی تمركز كرنش بر روی اتصالات لوله های دور از ساحل فولادی با روكش بتنی تحت بار تركیبی در روش S-LAY خیری پویا کارشناسی‌ارشد 1391.05.02
10 یافتن شیب بهینه پایه های جاكت سكوهای دریایی با استفاده از روش شبكه های عصبی مصنوعی علویان قوانینی فرخ کارشناسی‌ارشد 1389.07.14
11 حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشكنا روی سواحل منحنی الشكل عبادتی احمدرضا کارشناسی‌ارشد 1389.07.10
12 مدلسازی لرزه¬ای سكوهای ثابت دریایی با درنظرگرفتن اندركنش آب-سازه-خاك راد میثم کارشناسی‌ارشد 1389.07.07
13 توسعه روش اجزای محدود توسعه یافته‎(XFEM)‎‏ در مدلسازی ناپیوستگی توام مكانی-زمانی رضائی سیده نسیم کارشناسی‌ارشد 1389.03.25
14 تحلیل آئرو دینامیكی و آنالیز سازه ای توربین های بادی فرا ساحل در خلیج فارس صالحی قلعه ناظری مهرداد کارشناسی‌ارشد 1388.07.13
15 تاثیر میراگرا جرمی تنظیم شده بر كنترل ارتعاشات سكوهای پایه كششی دهخوارقانیان ودود کارشناسی‌ارشد 1388.07.13
16 شبیه سازی الگوی انتشار امواج سونامی و محاسبه زمان رسیدن آنها به خط ساحلی رادفر سحر کارشناسی‌ارشد 1388.06.16
17 بررسی ترك در كامپوزیت FGM به روش اجزای محدود توسعه یافته محمودی سیدنیما کارشناسی‌ارشد 1388.06.14
18 مدل سازی عددی سونامی و بررسی خطر آن در ناحیه فرورانش مكران در نواحی دور از سواحل جنوبی ایران و پاكستان حیدرزاده كلائی محمد دكتری 1388.03.11
19 مدلسازی عددی فاز تولید سونامی در نواحی فرورو قمری نژاد مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.07.13
20 بهینه سازی شیب پایه سكوهای ثابت دریایی محمدنژادشوركایی محسن کارشناسی‌ارشد 1387.05.16
21 بررسی و ارزیابی عدم قطعیت ها در استخراج الگوی جریان ناشی از بار در نیمه جنوبی دریای خزر رضوی شریفی سیده یسنا دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021