اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی شکرچی زاده
نام محمد
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2950
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک shekarch@ut.ac.ir
شماره اتاق 361

اطلاعات تحصیلی
گرایش تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
کارشناسی - 1364
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, تهران - 1364
راه و ساختمان, Insa de Lgon - 1372
دکتری راه و ساختمان, Insa de Lgon - 1377

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مصالح ساختمانی
2 تکنولوژی بتن
3 تکنولوژی عالی بتن
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Long-Run Effect of Alkali-Silica Reactions on the Structural Integrity of a Multi-Story Reinforced Concrete Building مقاله ژورنالی 96/06/17 Asian Journal of Civil Engineering
2 Prediction of Cover Thickness Based on Long-Term Chloride Penetration in a Marine Environment مقاله ژورنالی 95/11/13 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
3 Long-term field study of chloride ingress in concretes containing pozzolans exposed to severe marine tidal zone مقاله ژورنالی 95/08/25 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
4 Predicting long-term compressive creep of concrete using inverse analysis method مقاله ژورنالی 95/07/24 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
5 عملکرد بلندمدت نفوذ یون کلرید در بتن حاوی دوده سیلیسی در شرایط جزر و مدی خلیج فارس مقاله کنفرانسی 95/07/15 هشتمین کنفرانس ملی بتن
6 Durability and dimensional stability of steel fiber reinforced cementitius mortar in comparison to high Performance concrete مقاله ژورنالی 95/06/17 Asian Journal of Civil Engineering
7 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions مقاله ژورنالی 95/05/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
8 Linking stability characteristics to material performance of self-consolidating concrete-equivalent-mortar incorporating fly ash and metakaolin مقاله ژورنالی 95/04/16 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
9 Effect of binder composition on time-dependent stability and robustness characteristics of self-consolidating mortar subjected to prolonged agitation مقاله ژورنالی 95/01/24 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
10 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation مقاله ژورنالی 94/10/03 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
11 Effect of Wet Curing Duration on Long-Term Performance of Concrete in Tidal Zone of Marine Environment مقاله ژورنالی 94/09/03 International Journal of Concrete Structures and Materials
12 بررسی تاثیر سرعت دوران و مدت استفاده از دستگاه سانتریفیوژ بر مقاومت و نفوذپذیری بتن پیش ساخته متخلخل مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی بتن
13 مدلسازی عددی غلظت یون کلرید در بتن حاوی متاکائولن واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره قشم مقاله کنفرانسی 94/07/15 هفتمین کنفرانس ملی بتن
14 Effect of exposure temperature on chloride-binding capacity of cementing materials مقاله ژورنالی 94/04/24 MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
15 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation مقاله ژورنالی 94/03/19 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
16 Long-term performance of concrete surface coatings in soil exposure of marine environments مقاله ژورنالی 94/02/15 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
17 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment مقاله ژورنالی 94/02/11 Cement & Concrete Composites
18 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. مقاله ژورنالی 94/01/26 Cement & Concrete Composites
19 توسعۀ مهارتهای یاددهی یادگیری در دستیاران آموزشی برنامه های مهندسی مقاله ژورنالی 94/01/01 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
20 Studying effects of chemical admixtures on the workability retention of Zeolitic Portland cement mortar مقاله ژورنالی 93/05/15 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
21 Durability Performance of a Structure Made with High-Performance Concrete and Prefabricated Elements in a Marine Environment مقاله ژورنالی 93/04/18 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
22 An investigation on the use of zeolite aggregates for internal curing of concrete مقاله ژورنالی 93/02/31 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
23 Behaviour of steel fiber reinforced cementatious mortar and high performance concrete in triaxial loading مقاله ژورنالی 92/10/11 ACI Materials Journal
24 Transport properties of ternary concrete mixtures containing natural zeolite with silica fume or fly ash مقاله ژورنالی 92/09/27 instituation civil engineering (ICE)
25 Comparative studies of experimental and numerical techniques in measurement of corrosion rate and time-to-corrosion-initiation of rebar in concrete in marine environments مقاله ژورنالی 92/08/10 Cement & Concrete Composites
26 Influence of exposure temperature on chloride diffusion in concretes 4 incorporating silica fume or natural zeolite مقاله ژورنالی 92/06/29 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
27 Environmental assessment of green concrete containing natural zeolite on the global warming index in marine environments مقاله ژورنالی 92/05/24 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
28 Relationship between Workability and Mechanical Properties of Fiber Reinforced Self-Consolidating Mortar; a Fiber Factor Approach مقاله ژورنالی 92/05/10 MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
29 Performance Evaluation of Different Repair Concretes Proposed for an Existing Deteriorated Jetty Structure مقاله ژورنالی 92/03/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
30 In situ study of chloride ingress in concretes containing natural zeolite, metakaolin and silica fume exposed to various exposure conditions in a harsh marine environment مقاله ژورنالی 92/03/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
31 Environmental Assessment of Concrete Containing Natural Zeolite on the Global Warming Index in Marine Environments مقاله ژورنالی 92/03/11 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
32 Evaluation of concrete drying shrinkage related to moisture loss1 مقاله ژورنالی 92/02/18 ACI Materials Journal
33 بررسی خوردگی در آزمونه¬های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس مقاله ژورنالی 92/02/16 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
34 experimental study of behavior of reinforced lightweight concrete beams under reversed cyclic loads مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
35 Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite silica fume and fly ash مقاله ژورنالی 92/01/12 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
36 Optimized workability and mechanical properties of FRCM by using fiber factor approach: theoretical and experimental study مقاله ژورنالی 91/12/14 materials and structures
37 Study of chloride diffusion in defferent concrete under various exposure condition in narsh marine environments مقاله ژورنالی 91/12/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
38 Effect of workability characteristics on the hardened performance of FRSCCMs مقاله ژورنالی 91/12/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
39 Effect of mineral admixtures on fluidity and stability of self - consolidating mortar subjected to prolonged mixing time مقاله ژورنالی 91/12/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
40 بررسی تثیرات مصالح و ترکیبات تشکیل دهنده بتن خودتراکم بر روی پایداری مقاله کنفرانسی 91/12/08 چهارمین سمینار ملی بتن خودتراکم ایران
41 بررسی ریزپرکننده های پوزولانی و خنثی مورد استفاده در بتن خودتراکم مقاله کنفرانسی 91/12/08 چهارمین سمینار ملی بتن خودتراکم ایران
42 Comparing a Natural Pozzolan Zeolite to Metakaolin and Silica Fume in Terms of Their Effect on the Durability Characteristics of Concrete: A Laboratory Study مقاله ژورنالی 91/11/21 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
43 بررسی خوردگی در آزمونههای بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس مقاله ژورنالی 91/11/04 مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز
44 بررسی و پیش بینی اثر زمان بر اهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه های بتنی با نسبت های آب به سیمان مختلف در محیطهای دریایی با استفاده از شبکه عصبی مقاله کنفرانسی 91/09/21 دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
45 An investigation on the use of zeolite aggragates for internal curing of concrete مقاله ژورنالی 91/09/15 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
46 Statistical and experimental analysis on the behavior of fiber reinforced concretes subjected to drop weight test مقاله ژورنالی 91/09/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
47 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method مقاله ژورنالی 91/08/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
48 ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
49 بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن (نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن عمق نفوذ آب جذب آب سطحی و جذب آب کل بتن مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
50 بررسی تاثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد کندگیرکننده بر کارایی ملات حاوی زئولیت مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
51 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن های توانمند تحت اثر تنش های چند محوری مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
52 بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
53 بررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتکی مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
54 تاثیر ابعاد و شکل آزمونه ها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
55 استفاده از شاتکریت در ترمیم سازه های بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدی مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
56 امکان سنجی استفاده از زئولیت در گروتهای پایه سیمانی مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
57 بررسی و پیش بینی اثر میکروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون کلرید به آزمونه های بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
58 چگالی انباشتگی سنگدانه و تاثیر آن بر خواص تازه و سخت شده ملات خودتراکم (SCM مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
59 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن¬های توانمند تحت اثر تنش¬های چند¬محوری مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
60 application of defferent fibers to reduce plastic shrinkage cracking of concrete مقاله کنفرانسی 91/07/12 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements RILEM Bookseries
61 An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan مقاله ژورنالی 91/07/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
62 shrinkage properties of polyolefin fiber reinforced mortars مقاله کنفرانسی 91/06/29 BEFIB2012-Fiber reinforced concrete
63 Application of different fibers to reduce plastic shrinkage cracking of concrete مقاله کنفرانسی 91/06/29 8th International RILEM Conference on Cracking in Asphaltic Pavements
64 shrinkage Properties of polyolefin fiber reinforced mortars مقاله کنفرانسی 91/06/27 8th RILEM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIBRE REINFORCED CONCRETE: Challenges and Opportunities (BEFIB 2012
65 application of different fibers to reduce plastic shrinkage cracking of concrete مقاله کنفرانسی 91/06/27 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements
66 Repeatability responsiveness and relative cost analysis of SCC workability test methods مقاله ژورنالی 91/04/11 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
67 بهینه سازی مصرف سیمان در طرح اختلاط مخلوط های بتنی و بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های تولیدی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 Application of MCDM methods in selection of proper mix design for repairing deteriorated concrete structures مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
69 Inverse analysis method for concrete shrinkage Prediction from short - term tests مقاله ژورنالی 91/02/12 ACI Materials Journal
70 Time - dependent performance of concrete surface coatings in tidal zone of marine environment مقاله ژورنالی 91/02/12 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
71 Study of chloride diffusion in the field and laboratory in the concrete specimens containing silica fume مقاله کنفرانسی 91/01/23 second international conference on microstructural-related durability of cementitious composites
72 Evaluation of deterioration of damaged structures in aggressive environment مقاله کنفرانسی 91/01/23 second international conference on microstructural-related durability of cementitious composites
73 Corrosion Assessment of Reinforced Concrete Deck in a Jetty Structure Damaged by Chloride Attack مقاله ژورنالی 91/01/22 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
74 Effect of Curing Conditions on the Service Life Design of RC Structures in the Persian Gulf Region مقاله ژورنالی 90/12/09 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
75 بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه لیکای سازهای مقاله کنفرانسی 90/11/26 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
76 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت مقاله کنفرانسی 90/11/26 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
77 بررسی عملکرد بتن سبکدانه به عنوان قالب در بتنریزی حجیم سدها برای کنترل تنشهای حرارتی مقاله کنفرانسی 90/11/26 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
78 تثیر استفاده از سنگدانه سبکوزن لیکا در کاهش جمعشدگی ملات مقاله کنفرانسی 90/11/26 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
79 بررسی و مقایسه سبکدانههای موجود در ایران و سایر نقاط جهان مقاله کنفرانسی 90/11/26 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
80 بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه اسکریا به منظور کاربرد در بتن سبکدانه سازهای مقاله کنفرانسی 90/11/26 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
81 Deterioration of concrete in sewage treatment plant environment مقاله ژورنالی 90/11/12 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
82 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی مقاله ژورنالی 90/11/01 Civil Engineering Infrastructures journal
83 بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و خاکستر بادی مقاله ژورنالی 90/10/11 نشریه سیمان و افزودنیها
84 Use of Biologically Treated Domestic Waste Water in Concrete مقاله ژورنالی 90/10/11 KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
85 Failure criteria and triaxial behaviour of HPFRC containing high reactivity metakaolin and silica fume Original Research Article مقاله ژورنالی 90/10/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
86 Binding of externally supplied chlorides in micro silica concrete under field exposure conditions مقاله ژورنالی 90/08/10 Cement & Concrete Composites
87 بررسی عملکرد پوزولانها در بهبود خواص مکانیکی و پایایی مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
88 بررسی مشکلات بتنریزی در هوای گرم و تثیر خاکستربادی و روش بازیابی کارایی دربهبود آن مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
89 بررسی تاثیر عوامل اجرایی و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی بتن بسیار توانمند (VHPC مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
90 بررسی تثیر عوامل اجرایی و شرایط اختلاط برخواص مکانیکی بتن بسیار توانمند (VHPC مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
91 بررسی تثیر نسبت بهکارگیری اجزای مختلف تشکیل دهنده برخواص مکانیکی بتن بسیار توانمند (VHPC مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
92 بررسی تغییرات مقاومت فشاری بتن سد کارون 4 با رویکرد آماری مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
93 بررسی کاربرد پوششهای نفوذگر برای افزایش مقاومت بتن در محیط اسیدی مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
94 بررسی وضعیت خوردگی میلگرد در بتنهای حاوی میکروسیلیس در شرایط جزرومدی خلیجفارس مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
95 بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و خاکستربادی مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
96 اثر عملآوری داخلی بر جمعشدگی و مقاومت فشاری ملات با استفاده از سنگدانههای سبک زئولیت و لیکا مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
97 تثیر الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوستهشدگی بتن تزئینی ساختهشده از ملات خودتراکم مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
98 ارزیابی عملکرد بلندمدت بتن در اسکلههای حاشیه اروند رود مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
99 کاربرد روشهای غیرمخرب در ارزیابی سازههای آسیبدیده در محیط گزندبار مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
100 تاثیر الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوسته شدگی بتن تزئینی ساخته شده از ملات خودتراکم مقاله کنفرانسی 90/07/15 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
101 Application of Steel Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete in Underground Mining مقاله ژورنالی 90/06/10 JOURNAL OF MINING SCIENCE
102 Development of Fiber Reinforced SCM for Sustainable Construction مقاله ژورنالی 90/05/10 Journal of Structural Engineering and Geotechnics
103 Performance of Repair Concretes in Marine Environments مقاله کنفرانسی 90/03/24 2nd International Engineering Mechanics and Materials Specialty Conference
104 Chloride Surface Transfer Coefficient of Concrete in Submerged Condition of Persian Gulf مقاله کنفرانسی 90/03/24 CSCE 2011 General Conference
105 Polypropylene Fibers on the Residual Compressive Strength of Mortars at Elevated Temperatures مقاله کنفرانسی 90/03/24 3rd International Construction Specialty Conference
106 Effect of Cellulose and Polypropylene Fibers on the Residual Compressive Strength of Mortars at Elevated Temperatures مقاله کنفرانسی 90/03/24 2nd International Engineering Mechanics and Materials Specialty Conference
107 بررسی تثیر الیاف شیشه بر روی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیرسیمانی خودتراکم مقاله کنفرانسی 90/02/22 کنگره ملی بتن خودتراکم (بتن نسل جدید
108 بررسی تثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص رفتاری ملات تازه خودتراکم مقاله کنفرانسی 90/02/22 کنگره ملی بتن خودتراکم(بتن نسل جدید
109 بررسی تاثیر الیاف شیشه بر روی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیر سیمانی خود تراکم مقاله کنفرانسی 90/02/22 کنگره ملی بتن خودتراکم (بتن نسل جدید
110 بررسی تاثیر عمل آوری بتن بر نفوذ یون کلرید در سازه های بتنی در منطقه خلیج فارس مقاله ژورنالی 90/02/01 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
111 Consecutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression مقاله کنفرانسی 90/01/15 SEWC2011 Structural Engineers World Congress
112 Constitutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression SEWC2011 مقاله کنفرانسی 90/01/15 the 4th Structural Engineers World Congress
113 Corrosion damage of a reinforced concrete jetty structure in the Persian Gulf: a case study مقاله ژورنالی 90/01/09 Structure and infrastructure engineering
114 بررسی نفوذپذیری بتن در مقابل گار اکسیژن مقاله ژورنالی 90/01/08 Civil Engineering Infrastructures journal
115 Modeling the effects of additives on rheological properties of fresh self - consolidating cement paste using artificial neural network مقاله ژورنالی 89/12/28 COMPUTERS AND CONCRETE
116 بررسی خواص رفتار شناسی جمع شدگی و مکانیکی ملات خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن مقاله ژورنالی 89/11/30 مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
117 Investigation of different reinforcement corrosion in sewage environment-A case study مقاله کنفرانسی 89/11/19 First Middle East Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
118 Behavior of bonded concrete overlays under restrained shrinkage مقاله کنفرانسی 89/11/19 first middle east conference on smart monitoring assessment and rehabilitation of civil structures
119 Behaviour of bonded concrete overlays under restrained shrinkage مقاله کنفرانسی 89/11/19 Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
120 Confinement of compressive concrete element with Nikel-Titanium wires مقاله کنفرانسی 89/11/19 First Middle East Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
121 Finite element investigation of the flexural behavior of corroded RC beams before and after repairing مقاله کنفرانسی 89/11/19 First Middle East Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
122 Finite element investigation of the flexural behavior of corroded RC beams before and after repairing مقاله کنفرانسی 89/11/19 SMAR 2011 Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures Dubai
123 Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice مقاله ژورنالی 89/10/15 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
124 Use of Impact - echo Technique for Detection of Distributed Damage in Concrete due to Alkali - silica Reactivity مقاله ژورنالی 89/10/11 Materials Evaluation
125 مقایسه روش های ماکروپیل و پتانسیل نیم پیل در بررسی خوردگی آزمونه های بتنی واقع در شرایط محیطی خلیج فارس مقاله ژورنالی 89/10/05 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
126 Numerical investigation on the behavior of repaired reinforced concrete beams under monotonic loading مقاله کنفرانسی 89/09/03 2nd International Conference on Durability of Concrete Structures
127 Study on the flexural creep and shrinkage on high performance concrete considering effect of silica fume and slag مقاله کنفرانسی 89/09/03 2nd International Conference on Durability of Concrete Structures
128 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete ( SIFCON under triaxial compression ) مقاله ژورنالی 89/08/10 Cement and Concrete Research
129 بررسی ویژگی های مکانیکی بتن های حاوی الیاف سلولزی و پلی پروپیلن مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
130 بررسی خوردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس در بتن های حاوی پوزولان متاکائولن مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
131 بررسی عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر کاهش خطر پتانسیل ترک خوردگی خمیری مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
132 تثیر افزودنی های فوق روان کننده به همراه مواد قوام آور در خصوصیات رفتاری بتن تازه خودتراکم مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
133 انتقال نیروهای برشی از مقطع ترک در بتن خودتراکم غیرمسلح مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
134 اثر پوشش های سطحی بر روی نفوذ یون کلر به داخل سازه های بتنی و تثیر آن بر عمر مفید این سازه ها در منطقه خلیج فارس مقاله ژورنالی 89/07/06 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
135 An optimum combination of VMA and SP to obtain proper Self-Consolidating Concrete مقاله کنفرانسی 89/07/04 SCC 20106th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete
136 Effects of polypropylene fibers on the stability of self-consolidating engineered cementitious composites مقاله کنفرانسی 89/07/04 6th International Symposium on Self Compacting Concrete
137 An investigation on the effect of natural Zeolite o rheology and stability of Self-Consolidating Mortar مقاله کنفرانسی 89/07/04 SCC 2010 6th International RILEM Symposium on Self Compacting Concrete
138 بررسی تاثیر استفاده از پوزولان های میکروسیلیس متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت دربرابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم مقاله ژورنالی 89/04/27 مهندسی عمران فردوسی
139 Use of an Iranian natural Zeolite as an alternative to silica fume or fly ash in concrete مقاله کنفرانسی 89/04/19 Zeolit 2010-8th international conference of the occurrence properties and utilization of Natural Zeolit
140 بررسی مزایا و محدودیت های بتن خودتراکم مقاله ژورنالی 89/02/05 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
141 ارزیابی و ارائه طرح ترمیمی شمع های بتنی آسیب دیده یک اسکله قدیمی در مجموعه بندری شهیدباهنر شهر بندرعباس با استفاده از سیمان روباره ای مقاله ژورنالی 89/02/05 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
142 بررسی استفاده از میکروسیلیسمتاکایولن و زیولیت بر دوام بتن های با مقاومت فشاری یکسان در شرایط رویارویی جزر و مد مقاله ژورنالی 88/12/05 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
143 Aggregate: a key ingredient of self consolidating concrete CPI Concrete Plant International 1 pp. 56-67 مقاله ژورنالی 88/11/12 Concrete Plant International
144 بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سد های بتن غلتکی مقاله کنفرانسی 88/10/28 1st international conference on concrete technology
145 Relationship between fluidity and stability of self - consolidating mortar مقاله ژورنالی 88/10/17 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
146 Use of natural Zeolite as a supplementary cementitious material مقاله ژورنالی 88/10/12 Cement & Concrete Composites
147 Investigation of corrosion damage and repair system in a concrete jetty مقاله ژورنالی 88/10/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
148 Transport properties in metakaolin blended concret مقاله ژورنالی 88/10/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
149 مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان های فشاری و مقایسه با SIFCON مقاله ژورنالی 88/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
150 Wavelet based adaptive RBF method for nearly singular Poisson - Type problems on irregular domains مقاله ژورنالی 88/09/30 CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
151 Experimental Modelling of Compressive Concrete Elements Strengthened With Shape Memory Alloys مقاله کنفرانسی 88/09/17 the 1st International Conference on Concrete Technology
152 عملکرد پوزولان ها در بتن های توانمند در شرایط محیطی نامساعد مقاله کنفرانسی 88/09/12 سومین همایش بتن شرق کشور
153 بررسی آهنگ انتشار یون کلر در آزمونه های بتنی سه ماهه حاوی پوزولان متاکایولن در مقایسه با میکرو سیلیس در ناحیه جزرو مد و پاش مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس بین المللی بتن
154 ررسی خواص رفتارشناسی جمع شدگی و مکانیکی ملات خود تراکم مسلح به الیاف پلی پروپلین مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی بتن-
155 بررسی تثیر طراحی بر مبنای مقاومت فشاری یکسان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه های حاوی پوزولان میکروسیلیس متاکایولن و زیولیت مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی بتن
156 بررسی تثیر میکروسیلیس و روباره در مشخصات مکانیکی بتن های ترمیمی مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس بین المللی بتن
157 پیش بینی ویژگی ها و ریز ساختار بتن سخت شده به کمک آزمایشات مجازی مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
158 پیشنهاد معیار نفوذ پذیری بتن در برابر گاز برای ارزیابی دوام بتن مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی بتن
159 تثیر میکروسیلیس بر کربناتاسیون سازه های بتن مسلح مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
160 مقایسه روش آزمایشگاهی با مدل های نوین مجازی در تعیین نفوذ یون کلر در بتن مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس بین المللی بتن
161 بررسی تاثیر میکروسیلیس و روباره در مشخصات مکانیکی و مقاومت الکتریکی بتن های پر مقاومت مقاله کنفرانسی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
162 بررسی تثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی مقاله کنفرانسی 88/08/15 اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
163 بررسی مشخصات مکانیکی و مقاومت الکتریکی در بتن های حاوی نانوسیلیس مقاله کنفرانسی 88/08/15 اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
164 Comparison between traditional chloride permeability testing and new virtual models مقاله کنفرانسی 88/08/15 1st international conference on concrete tech
165 Effect of silica fume and ground granulated blast furnace slag on mechanical properties in concrete repair مقاله کنفرانسی 88/08/15 1st international conference on concrete tech
166 Long - Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates مقاله ژورنالی 88/08/10 Cement & Concrete Composites
167 تثیر استفاده از پوزولان درحرارت زایی بتن غلطکی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
168 بررسی تثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در شرایط محیطی جزیره قشم مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
169 تاثیر استفاده از پوزولان در حرارت زایی بتن غلتکی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
170 چگالی تراکمی سنگدانه:معرفی روش های محاسبه و بررسی نتایج آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
171 بررسی اثر میکروسیلیس بر کربناتاسیون سازه های بتن مسلح مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
172 Durability assessment of concrete structures in Gheshm Island Persian Gulf مقاله کنفرانسی 88/07/22 10th CANMET/ACI Int. Conf. on Recent Technology and Sustainability Issues
173 بررسی اولیه تغییرات پتانسیل نیم پیل و نرخ خوردگی آرماتور آزمونه های بتن مسلح در ناحیه جزر و مدی و پاشش در شرایط محیطی جزیره قشم مقاله کنفرانسی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
174 ارزیابی خوردگی در یک اسکله بتنی واقع در منطقه خلیج فارس مقاله کنفرانسی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
175 بررسی خواص رفتارشناسی جمع شدگی و مکانیکی ملات خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن مقاله کنفرانسی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
176 عوامل مثر بر پایایی بتن در محیط های هیدروکربوری مقاله کنفرانسی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
177 concrete basic creep prediction besed on time - temperature equivalence relation and short - term tests مقاله ژورنالی 88/07/09 Arabian Journal of Science and Engineering
178 Effect of ASR microcracking on load bearing capacity and serviceability of waffle slabs مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications
179 Durability characteristics of metakaolin in comparison with silica fume concrete مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications
180 Carbonation of concrete in Persian Gulf مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials: Performance Innovations and Structural Implications ConMat09
181 Effect of silica fume on chloride binding in concrete مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications (ConMat09
182 Effect of surface coating on chloride penetration in concrete structures placed in Persian Gulf region مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials: Performance Innovations and Structural Implications
183 The effect of cement content on concrete durability with respect to environmental compatibility مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications
184 Effect of curing conditions on the chloride diffusion to concrete in Persian Gulf region مقاله کنفرانسی 88/06/02 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications (ConMat09
185 تاثیرات مثبت استفاده از زئولیت در خواص بتن مقاله ژورنالی 88/05/05 جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)
186 بررسی خوردگی آرماتور در عرشه تعدادی از پل های راه آهن واقع در ناحیه کویری ایران مقاله کنفرانسی 88/04/20 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
187 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems مقاله ژورنالی 88/04/10 Engineering Analysis with Boundary Elements
188 Effect of fly ash and limestone powder on the rheological behavior and compressive strength of self-compacting mortar SCM مقاله کنفرانسی 88/04/01 3th Int Conf on Concrete and Development
189 تثیر مشخصات سنگدانه و چگالی تراکمی بر روی خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم مقاله کنفرانسی 88/03/30 دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم
190 بررسی موردی کاربرد بتن خودتراکم پرمقاومت در ستون های بتن مسلح ساختمان تجاری-امید مقاله کنفرانسی 88/03/30 دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم
191 A multi-scale investigation on the effect of viscosity modifying admixtures on the flowability and stability of SCC مقاله کنفرانسی 88/03/15 2nd International Symposium on Design Performance and Use of Self-Consolidating Concrete SCC2009
192 آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست مقاله ژورنالی 88/03/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
193 Prediction of free shrinkage strain related to internal moisture loss مقاله ژورنالی 88/03/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
194 آینده آموزش مهندسی بتن و سیمان با نگرشی به محیط زیست مقاله کنفرانسی 88/02/22 کنفرانس آموزشی مهندسی در 1404
195 تاثیر کربناته شدن یتن بر ری خوردگی میلگردهای فولادی در بتن مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
196 تحلیل حرارتی سد های بتنی غلتکی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
197 تثیرکربناته شدن بتن بر روی خوردگی میلگردهای فولادی در بتن مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشگاه شیراز
198 تثیر مقید سازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
199 تثیر مقیدسازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
200 بررسی اثر شرائط رویارویی بر آهنگ نفوذ یون کلرید به داخل بتن در محیط خلیج فارس مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
201 بررسی روشهای متداول طرح مخلوط بتن خود تراکم مقاله کنفرانسی 88/02/10 دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم
202 Study of different SCC mix design methods مقاله کنفرانسی 88/02/10 Second SCC Workshop
203 Application of high strength SCC in reinforced concrete columns of a high rise commercial building (Omid Building-Case study مقاله کنفرانسی 88/02/10 Second SCC Workshop
204 Effect of aggregate characteristics and packing density on fresh and hardened properties of SCC مقاله کنفرانسی 88/02/10 Second SCC Workshop
205 بررسی خوردگی آرماتور در عرشه تعدادی از پل های راه آهن مقاله کنفرانسی 88/02/07 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
206 DuraPGulf a probabilistic approach for durability design of RC structures in the Persian Gulf using مقاله کنفرانسی 88/02/07 3th Int. Conf. on Concrete and development
207 بهبود خواص بتن های توانمند با استفاده از متاکائولن مقاله ژورنالی 87/12/20 مجله تحقیقات بتن
208 Relationship between free and total chloride profiles for optimization of service life prediction in chloride exposed RC structures مقاله کنفرانسی 87/11/01 third Int. Conf. on Modeling Simulation and Applied Optimization ICMSAO09
209 بهبود خواص بتن با استفاده از پوزولان فراافزونه - قسمت دوم - واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه ها مقاله ژورنالی 87/10/08 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
210 A fast adaptive wavelet scheme in RBF collocation for near singular potential PDEs مقاله ژورنالی 87/10/05 CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
211 بررسی کاربرد سبکدانه طبیعی اسکریا در بتن سبک سازه ای مقاله ژورنالی 87/09/10 فصلنامه بتن ایران
212 Highly flowable concrete with different aggregate gradations مقاله کنفرانسی 87/08/06 8th International Symposium on Utilization of High-Strength and High Performance Concrete
213 Rheological properties of polypropylene fiber reinforced highly flowable mortar مقاله کنفرانسی 87/08/06 8th international symposium on utilization of high-performance concrete
214 بررسی اثر مشخصات سنگدانه ها در خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه مقاله ژورنالی 87/04/06 پژوهشنامه حمل و نقل
215 بهبود خواص بتن با استفاده از پوزولان فراافزونه قسمت اول - خواص مکانیکی و پایایی مقاله ژورنالی 87/04/05 انجمن بتن ایران
216 Experimental investigation of impact behaviour of high strength fiber reinforced concrete panels مقاله کنفرانسی 87/04/05 the second international symposium on ultra high performance concrete
217 کاربرد ضایعات کارخانجات سنگ بری در مواد پرکننده روان (flowable Fill) مقاله کنفرانسی 87/04/01 اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
218 Evaluation of the alkali-silica reactivity of rocks from Iran Aras region مقاله کنفرانسی 87/03/27 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete (ICAAR
219 Probabilistic durability design of RC structures in Persian Gulf using DuraPGulf model مقاله کنفرانسی 87/03/21 Proceeding of the First International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering
220 کاربردضایعات کارخانه های کاغذ سازی در تولید پوزولان متاکائولن مقاله کنفرانسی 87/03/03 دومِن همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
221 روباره فولادی جایگزینی مناسب برای سنگدانه های طبیعی در راهسازی مقاله ژورنالی 87/03/01 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
222 Experimental and numerical studies of impact behaviour of fiber lightweight aggregate concrete مقاله کنفرانسی 87/03/01 Structures 2008: crossing borders
223 کاربرد ضایعات کارخانه های کاغذ سازی در تولید پوزولان متاکائولن مقاله کنفرانسی 87/02/28 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
224 طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سدمخزنی دوبرج مقاله کنفرانسی 87/02/24 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
225 بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه های بتنی حجیم سرریز بتنی سد سیمره با استفاده از روش اجزای محدود مقاله کنفرانسی 87/02/23 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی
226 Concrete mix proportions with ultra high electrical resistivity مقاله کنفرانسی 87/02/22 11th International Conference on Durability of Building Materials and Components (11DBMC
227 Durability properties of polypropylene fiber reinforced concrete مقاله کنفرانسی 87/02/22 11th International Conference on Durability of Building Materials and Components (11DBMC
228 بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
229 تاثیر مقیدسازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
230 مقاومت دربرابر ساییدگی روسازی بتنی حاوی مواد نانو مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
231 دوام بتن در محیط خلیج فارس مقاله ژورنالی 87/02/01 دیدار
232 بررس عدد و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی(SIFCON) مقاله کنفرانسی 87/02/01 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
233 Nonlinear analysis of a fiber reinforced self-compacting concrete structure. مقاله کنفرانسی 87/01/01 THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ENGINEERING MECHANICS AND COMPUTATION
234 Concrete durability issues in Persian Gulf مقاله کنفرانسی 87/01/01 International Workshop-Cement Based Materials and Civil Infrastructure
235 Properties of roller compacted concrete containing a high-volume and low-volume non-plastic aggregates for pavements مقاله کنفرانسی 86/10/23 87th annual meeting of Transportation Research Board (TRB
236 Stable PDE Solution Methods for Large Multiquadric Shape Parameters مقاله ژورنالی 86/10/11 CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
237 A stabilized RBF collocation scheme for Neumann type boundary value problems مقاله ژورنالی 86/10/11 CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
238 DuraPGulf A Local Service Life Model For The Durablity Of Concrete Structures In The South Of Iran مقاله ژورنالی 86/10/11 Arabian Journal of Science and Engineering
239 Experimental and numerical studies of impact behaviour of fiber lightweight aggregate concrete مقاله کنفرانسی 86/10/11 Structures 2008: Crossing Borders
240 Durability - Basd design in the Persian Gulf مقاله ژورنالی 86/09/10 Concrete International
241 گزارش بررسی گروت های استفاده شده در پشت صفحه های فولادی تقویت کننده دیوارهای برشی برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش بهسازی لرزه ای مطالعه موردی برج56 طبقه
242 مقایسه اولیه کاربرد کامپوزیت های FRP و ورق های فولادی برای بهسازی پانلهای همبند دیوارهای برشی در سازه برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/01 همایش بهسازی لرزه ای
243 مقاومت بتن های توانمند دربرابر سیکل های ذوب و یخ مقاله ژورنالی 86/07/10 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
244 Comportement thermohydrique dune paroi en bton : influence du type de bton influence du type de chargement مقاله ژورنالی 86/07/09 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
245 Durability of fiber reinforced lightweight aggregates concrete مقاله کنفرانسی 86/06/28 Iabse Improving Infrastructure Worldwide IABSE Symposium
246 White self-compacting concrete with fibre reinforcement in architectural elements مقاله کنفرانسی 86/06/19 The third International Conference on the Structural Engineering Mechanics and Computation
247 Analysis of a self-compacting concrete structure with considering the shrinkage effect مقاله کنفرانسی 86/06/19 The third International Conference on the Structural Engineering Mechanics and Computation
248 Comparison between different test methods used for evaluation of self-compacting concretes stability مقاله کنفرانسی 86/06/12 5th International RILEM Symposium on Self-compacted Concrete
249 Effect of polypropylene fibers on shrinkage of self compacting concrete مقاله کنفرانسی 86/06/01 5th International RILEM Symposium on Self-compacted Concrete
250 برسی خواص مکانیکی و پایایی بتن های حاوی متاکائولن مقاله ژورنالی 86/04/12 ماهنامه بین المللی سیمان
251 بتن خودتراکم و کاربرد آن در سازه های بتنی مقاله ژورنالی 86/04/01 پیام نظام مهندسی
252 Analysis of a ‘self-compacting concrete’ structure with considering the shrinkage effect مقاله کنفرانسی 86/04/01 The third International Conference on the Structural Engineering, Mechanics and Computation
253 Effect of high reactivity Metakaolin on gas permeability oh high performance concrete مقاله کنفرانسی 86/03/30 9th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
254 Effects of material parameters on compressive behavior of HPFRC strengthened concrete columns مقاله کنفرانسی 86/03/14 5th Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions CONSEC07
255 Postcooling pipe modeling in mass concrete using finite element method مقاله کنفرانسی 86/03/14 Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions CONSEC07
256 معرفی بتن های تزیینی در عناصر کفپوش معماری مقاله کنفرانسی 86/02/30 دومین کنفرانس سازه های فضاکار
257 Comparative study of natural Zeolite and fly ash as a remedy to alkali-silica reaction مقاله کنفرانسی 86/02/30 9th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
258 Investigation the effect of temperature and silica fume on the rate of steel corrosion in concrete. مقاله کنفرانسی 86/02/29 5th Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions, CONSEC’07
259 کاربرد بتن های تزئینی خودتراکم در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س) مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
260 بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در یک سازه بتنی قدیمی در جزیره کیش مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
261 بررسی مقاومت بتن سبکدانه الیافِ در برار ضربه پرتابه مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومِن کنگره ملِ مهندسی عمران
262 مقایسه تاثیر سنگدانه های لیکا و پومیس بر روی مشخصات فیزیکی بتن الیافی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
263 محاسبه انرژی شکست بتن الیافی سبکدانه به کمک تیرهای استوانه ای شکافدار مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
264 بررسی نفوذ پذیری بتن در برابر گاز اکسیژن مقاله کنفرانسی 86/02/10 دومن کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
265 مقایسه تاثیر سبکدانه های لیکا و پومیس بر روی مشخصات فیزیکی بتن الیافی مقاله کنفرانسی 86/02/02 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران
266 بررسی اثرات پوزولان متاکالئلن برپایایی بتن در محیط خلیج فارس مقاله کنفرانسی 86/02/01 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
267 Study of chloride profiles on a concrete marine structure in Persian Gulf, comparison between field results and mathematical models مقاله کنفرانسی 86/01/01 International Conference on Advances in Cement Based Materials and Applications in Civil Infrastructure (ACBM-ACI
268 Self compacting concrete for developing countries using raw materials. مقاله کنفرانسی 86/01/01 5th International RILEM Symposium on Self-compacted Concrete
269 تاثیر دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم تازه و سخت شده مقاله کنفرانسی 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
270 تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر روی خصوصیات رفتاری بتن خودتراکم بخش دوم: بتن تازه مقاله کنفرانسی 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
271 آزمایشهای بتن خودتراکم و تفسیر نتایج به دست آمده در برآورد پایداری بتن تازه مقاله کنفرانسی 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
272 خصوصیات بتن خودتراکم مورد استفاده در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س) مقاله کنفرانسی 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
273 Investigation on chloride threshold value in an old concrete structure. مقاله کنفرانسی 85/12/01 5th Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions
274 Study on gas permeability of air-entrained concrete مقاله کنفرانسی 85/11/01 9th CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology
275 بررسی نفوذپذیری بتن دربرابر گاز اکسیژن به عنوان یکی از شاخصه های پایایی بتن مقاله ژورنالی 85/10/04 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
276 پارامترهای مهم در مقاومت الکتریکی بتن و روش های اندازه گیری مقاومت مقاله ژورنالی 85/07/09 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
277 Investigation of the use of the radial basis functions method for solving elastostatic problems مقاله کنفرانسی 85/06/21 The Eight International Conference on Computational Structures Technology
278 A numerical comparison of different approximation techniques in mesh free methods. مقاله کنفرانسی 85/05/27 Fifth International Conference on Engineering Computational
279 The gas permeability of concrete and its relationship with strength مقاله کنفرانسی 85/05/14 2nd Fib International fib Congress
280 Investigation of the use of the radial basis functions method for solving Elastostatyic problems, مقاله کنفرانسی 85/05/10 Fifth International Conference on Engineering Computational Technology
281 Smeared crack analysis using multiquadratic methods (abstract مقاله کنفرانسی 85/04/25 7th World Congress on Computational Mechanics
282 Aggregate sweetening and pozzolans as remedy to ASR مقاله کنفرانسی 85/04/25 7th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete
283 Large deformation analysis based on meshless methods a radial basis function approach (abstract مقاله کنفرانسی 85/04/25 7th World Congress on Computational Mechanics
284 Discrete analysis of concrete beam using multiquadrics method. (abstract) مقاله کنفرانسی 85/01/01 7th World Congress on Computational Mechanics
285 مقدمه ای بر خواص و کاربرد بتن های فوق توانمند ( بخش دوم ) مقاله ژورنالی 84/10/01 فصلنامه بتن ایران
286 Study of load-deflection response and flexural toughness parameters of SFRC with center point loading مقاله کنفرانسی 84/08/23 Collaboration and Harmonization in Creative Systems - Hara (ed.)
287 آشنایی با خواص و کاربردهای بتن های فوق توانمند مقاله ژورنالی 84/07/01 فصلنامه بتن ایران
288 Study of load-deflection response and flexural toughness parameters of SFRC with center point loading مقاله کنفرانسی 84/06/29 3th International Structural Engineering and Construction Conference
289 بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی1 مقاله ژورنالی 84/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
290 معرفی روش طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf مقاله کنفرانسی 84/04/22 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
291 The effect of different surface coatings on the chloride penetration into concrete. مقاله کنفرانسی 84/04/22 Th International Symposium on High strength/High Performance Concrete, 2005
292 Durability based design of RC structures in Persian Gulf area using DuraPgulf model. مقاله کنفرانسی 84/04/22 First International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR 2005)
293 Comparative study on mechanical and physical properties of Alag and electric arc furnace slag as aggregates in high strength concrete مقاله کنفرانسی 84/04/10 3th International Conference on Construction Material, ConMat'05
294 The effect of different exposure conditions on the chloride diffusion into concrete in the Persian Gulf region. ) مقاله کنفرانسی 84/04/10 3th International Conference on Construction Material
295 اثر دوده سیلیس در ارتقای خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه مقاله ژورنالی 84/04/01 مجله بین المللی علم و صنعت
296 Decorative precast concrete; high performance and attractiveness. مقاله کنفرانسی 84/03/14 Fib Symposium "Keep Concrete Attractive"
297 Prediction of compressive strength of concrete using adaptive network-Based fuzzy interface system (ANFIS) مقاله کنفرانسی 84/03/06 3th International Conference on Construction Material, ConMat'05
298 بررسی نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
299 بررسی و مقایسه نفوذ پذیری بتن در برابر آب و گاز مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
300 طراحی بر اساس پایایی سازه های بتنی در محیط خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نرم افزار DuraPGulf مقاله کنفرانسی 84/02/10 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
301 مطالعه نفوذپذیری اکسیژن در بتن و رابطه آن با نفوذپذیری آب مقاله کنفرانسی 84/02/01 دومین کنفرانس ملی مهندسِ عمران
302 معرفی روش طراحی بر اساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf مقاله کنفرانسی 83/09/08 کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
303 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت روسازی آسفالتی مقاله کنفرانسی 83/09/02 دومین همایش قیر و آسفالت
304 Use of slag gravel in roller compacted concrete-A case study مقاله کنفرانسی 83/08/14 8th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
305 Study the relation of P-wave velocity and compressive strength of RCC specimens using a Neuro-Fuzzy Method مقاله کنفرانسی 83/07/14 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries 7ICCT
306 برآورد ضریب انتشار پذیری کلر در بتن به روش شبکه عصبی فازی مقاله کنفرانسی 83/06/17 پنجمین کنفرانس سیستم های فازی
307 Application of the water absorption as a criterion for the durability of concrete structures in marine environments مقاله کنفرانسی 83/04/07 4th International Conference on Concrete under Severe Conditions CONSEC04
308 PREDICTING CHLORIDE PENETRATION INTO CONCRETE CONTAININGSILICA FUME,WITH MEASURING THE ELECTRICAL RESISTIVITY OF CONCRETE مقاله کنفرانسی 83/04/07 CONSEC'04
309 APPLICATION OF THE WATER ABSORPTION AS CRITERION FOR THE DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENTS مقاله کنفرانسی 83/04/07 CONCRETE UNDER SEVERE CONDITIONS
310 Estimating concrete strength with Impact Echo System using a neuro-fuzzy method. مقاله کنفرانسی 83/03/07 Annual Conference of the British Institute of Non-destructive Testing (BINDT)
311 Prediction of compressive strength behavior in RPC with applying an Adaptive Network-Based Fuzzy Interface System (ANFIS). مقاله کنفرانسی 83/03/07 International Symposium on Ultra High Performance Concrete
312 Optimizing mix proportions on normal weight reactive powder concrete with strength of 200-300 MPa مقاله کنفرانسی 83/03/07 International Symposium on Ultra High performance Concrete
313 Study of dividing strength in light weight aggregate concrete. مقاله کنفرانسی 83/02/30 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries, 7ICCT
314 Studying the relation of P-wave velocity and compressive strength of RCC specimens using a Neuro-Fuzzy Method. مقاله کنفرانسی 83/02/30 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries, 7ICCT
315 Predicting chloride penetration into concrete containing silica fume, with measuring the electrical resistivity of concrete مقاله کنفرانسی 83/02/27 4th international Conference on Concrete under Severe Conditions, CONSEC’04
316 بررسی ظرفیت مقاومتی به عنوان شاخص مقاومت بتن سبکدانه مقاله کنفرانسی 83/02/22 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
317 Study on the mechanical properties of heavy weight preplaced aggregate concrete using electric arc furnace slag as aggregate مقاله کنفرانسی 83/01/31 International Conference on Concrete Engineering and Technology CONCET
318 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions مقاله ژورنالی 82/12/11 NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
319 Study of distribution and orientation of fibers in steel fiber reinforced concrete. مقاله کنفرانسی 82/04/01 Sixth International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003)
320 بررسی تجربی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت مقاله کنفرانسی 82/03/23 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
321 Utilization of electric arc furnace slag as aggregates in concreteEnvironmental issue مقاله کنفرانسی 82/03/18 Sixth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology
322 Chloride penetration testing of silica fume concretes under Persian Gulf conditions مقاله کنفرانسی 82/03/11 The 6th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete
323 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت اساس و زیر اساس مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
324 High strength concrete beams subjected to shear force-Comparison of steel fibers and stirrups مقاله کنفرانسی 82/02/15 Sixth International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003
325 Heat and mass transfer of high performance concrete for reactor containment under severe accident conditions مقاله ژورنالی 81/10/11 FIRE TECHNOLOGY
326 Study of leak tightness integrity of containment wall without liner in high performance concrete under accidental conditions - I. Experimentation. مقاله ژورنالی 81/01/12 NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
327 روش نوین درکیفیت بتن بااستفاده ازشاخص حرارتی مقاله ژورنالی 81/01/03 فصلنامه بتن ایران
328 Use of silica fume in Roller Compacted Concrete Pavements (RCCP. مقاله کنفرانسی 80/11/18 The 6th International Conference on Concrete Technology for Developing Countries
329 Nondestructive Monitoring Technique Based on Electrical Resistivity for Moisture Condition in Containment Structures. مقاله کنفرانسی 80/06/29 SMiRT 16
330 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions. مقاله کنفرانسی 80/06/29 SMiRT 16
331 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions مقاله کنفرانسی 80/05/21 SMiRT 16
332 Influences of Iranian pozzolans on RCC properties مقاله کنفرانسی 80/04/31 7th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
333 ترک خوردگی در بتن حجیم مقاله ژورنالی 80/04/12 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
334 High Performance Concrete Behavior under Severe Accident Conditions. مقاله کنفرانسی 80/03/27 Third International Conference on Concrete under Severe Conditions CONSEC01
335 استفاده از روشهای الکتریکی برای تعیین میزان آب در بتن سخت شده مقاله کنفرانسی 80/02/10 اولین کنفرانس بتن و توسعه
336 High Performance Concrete Behaviour under Severe Accident Conditions مقاله کنفرانسی 79/11/03 Third International Conference on Concrete under Severe Conditions
337 The influence of compaction time on the mechanical properties of RCC مقاله ژورنالی 79/09/18 International Journal on Hydropower and Dams
338 کاهش اثرات زیست محیطی بتن مقاله ژورنالی 79/04/12 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
339 Utilization of high performance concrete in containment wall of nuclear power station مقاله کنفرانسی 79/03/29 6th International Conferences on Material Issues in Design Manufacturing and Operation of Nuclear Power Plants Equipment
340 زمان کوبش در بتن غلتکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن مقاله کنفرانسی 79/03/25 سومین کنفرانس بین المللی بتن
341 مطالعه نفوذپذیرِی گاز در بتن فوق توانمند مقاله کنفرانسی 79/03/23 سومین کنفرانس بین المللی بتن
342 مطالعه نفوذپذیری گاز در بتن های با کار آیی بالا مقاله کنفرانسی 79/02/12 سومین کنفرانس بین المللی بتن
343 Etude du transfert de masse sous sollicitation thermique dans les btons hautes performances (in french مقاله کنفرانسی 78/02/15 4me Journe dEtude sur les Milieux Poreux
344 High performance concrerte behaviour under accident conditions مقاله کنفرانسی 77/08/07 5th International Workshop on Material Properties and Design
345 Le bton en situation accidentelle-influence des conditions aux limites (thermiques hydriques-tude de cas (in french مقاله کنفرانسی 77/05/10 Journe SFT/GUT Ebullition en Milieux Poreux L.E.P.T.-ENSAM
346 Influence of silica fume on permeability of concrete to oxygen for temperatures up to 500C مقاله کنفرانسی 77/02/19 Sixth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
347 Discrete element midelling of thr failune of anisotropic Laminated coposite shells مقاله کنفرانسی 76/10/09 The second I ramian Confera nce on Aerospace Engineering
348 Permabilit du bton loxygne-Influence de la fume de silice influence de la temprature (in french مقاله کنفرانسی 76/09/20 AFPC-AFREM Compte-rendu des journes techniques Durabilit des btons
349 Leaktightness Integrity of Containment Wall in High Performance Concrete under Accidental Conditions. مقاله کنفرانسی 76/06/13 SMiRT 15
350 Leaktightness of HPC in Accidental Conditions - EDF Strategy in Terms of R&D. مقاله کنفرانسی 76/06/12 International Symposium on High Performance Concrete and Reactive Powder Concretes Sherbrooke
351 High performance concrerte behaviour under accident conditions. مقاله کنفرانسی 76/06/11 5th International Workshop on Material Properties and Design
352 Transfert diphasique dans le bton soumis un chargement thermo hydrique (in french مقاله کنفرانسی 76/06/10 13e Congrs Franais de Mcanique
353 Non-destructive technique for measurement of water content in the concrete wall with hygrothermal gradients مقاله کنفرانسی 76/06/10 Proceeding of the RILEM-IMEKO EXPERTCENTRUM International Conference on Non-Destructive Testing and Experimental Stress Analysis of Concrete Structures
354 Study of heat-mass transfer in reactor containment wall مقاله کنفرانسی 76/05/26 International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology: SMiRT 14
355 Thermal stability of concrete under accidental situation مقاله کنفرانسی 76/05/26 International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology: SMiRT 14
356 Comportement thermohydrique d’une paroi de béton épaisse en situation d’accident مقاله کنفرانسی 76/05/01 XVIème Rencontres Universitaires de Génie Civil
357 Study of blending process of cementitious ingredients, A case study مقاله کنفرانسی 76/04/01 3th international conference on construction material
358 Perméabilité du béton à l’oxygène - Influence de la fumée de silice, influence de la température مقاله کنفرانسی 76/01/01 AFPC-AFREM, Compte-rendu des journées techniques, Durabilité des bétons
359 Contribution à la caractérisation du béton armé de fibres métalliques- Résultats d’étude rhéologiqueLes Bétons renforcés de Fibres Métalliques مقاله کنفرانسی 73/01/01 Centre de Coopération Interuniversitaire Franco-Québécoise
360 بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی مقاله ژورنالی 37561 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
361 بررسی نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن مقاله ژورنالی 37561 فصلنامه بتن ایران
362 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 توسعه روش طرح مخلوط بیشینه سازی چگالی تراكمی و تاثیر آن بر كارپذیری بتن خودتراكم مورد كاربرد سرریز سدها وزین رام محمد کارشناسی‌ارشد 1395.06.27
2 بررسی آزمایشگاهی مشخصات ملات ترمیمی اصلاح شده پایه سیمانی با لاتكس و مقایسه اثر روش اجرا بر چسبندگی ملات ترمیمی به بتن پایه در سازه‌های هیدرولیكی نعمتی چاری مجید کارشناسی‌ارشد 1395.06.24
3 بررسی چسبندگی روكش آسفالتی بر روی روسازی بتن غلتكی سامع علیرضا کارشناسی‌ارشد 1395.04.21
4 مدلسازی انتقال یون كلر در بتن با درنظر گرفتن شرایط دما و رطوبت نعمتی چاری مهدی دكتری 1394.09.10
5 بررسی آماری و ارزیابی عوامل فنی و اقتصادی موثر بر كیفیت بتن مورد استفاده در ساخت سازه های شهری محمدیان مقداد کارشناسی‌ارشد 1394.06.08
6 بررسی كارایی آزمایشهای اندازه گیری پایداری بتن خودتراكم ترس گو سروش کارشناسی‌ارشد 1394.06.08
7 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای ساخته شده از بتن فوق توانمند حاجی اسمعیلی امیر کارشناسی‌ارشد 1394.04.10
8 بررسی خاصیت ابقاء در بتن خود تراكم مورد كاربرد در سازه های هیدرولیكی، روش های ارزیابی و بهبود آن صبری رزم خدیجه کارشناسی‌ارشد 1394.03.24
9 بررسی عوامل موثر بر پیوند یون های كلرید مخلوط های سیمانی جهت تدوین مدل پیش بینی عمر مفید سازه های بتنی دوستی علی دكتری 1394.03.19
10 بررسی كارایی مدل های عددی برای مطالعه خوردگی سازه های بتن آرمه در منطقه خلیج فارس خاقانپورشاهرضائی رایحه کارشناسی‌ارشد 1393.07.23
11 ارزیابی دراز مدت پارامترهای موثر بر نفوذ یون كلر در سازه های بتنی در محیط خلیج فارس ریاضی سیامك کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
12 بررسی كارایی مدل های عددی برای مطالعه انتشار یون كلر در سازه های بتنی در منطقه خلیج فارس فراهانی عطیه کارشناسی‌ارشد 1393.06.09
13 مدل سازی آزمایشگاهی و تحلیل رفتار المان های فشاری بتنی محصور شده توسط آلیاژهای حافظه دار شكلی در دو حالت فعال و غیر فعال هاشموندخیابانی علی کارشناسی‌ارشد 1391.11.29
14 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش - پیوستگی میلگردهای خورد شده با بتن جعفری نوده میثم کارشناسی‌ارشد 1391.11.11
15 بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی ترك های ناشی از جمع شدگی پلاستیك در بتن های الیافی رحمانی تارا کارشناسی‌ارشد 1391.06.29
16 بهبود خواص مكانیكی و پایانی بتن در سازه های هیدرولیكی بااستفاده از الیاف كیانی بهنام کارشناسی‌ارشد 1391.05.02
17 بررسی تاثیر مواد افزودنی معدنی بر خواص رفتارشناسی و پایایی بتن خود تراكم ثابت فرشته السادات کارشناسی‌ارشد 1391.05.02
18 بررسی عمل آوری داخلی بتن با استفاده از سنگدانه سبك وزن و اثرات آن بر جمع شدگی و مشخصات مكانیكی بتن قورچیان صادق کارشناسی‌ارشد 1391.03.06
19 بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای افقی سدهای بتن غلطكی افتخار محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1390.12.09
20 بررسی ترك های ناشی از جمع شدگی در بتن های الیافی حاوی پوزولان سامی فرزانه کارشناسی‌ارشد 1390.12.08
21 انتخاب مناسب ترین طرح اختلاط برای ترمیم سازه های بتنی خورده شده با استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری چند معیار - مطالعه موردی در خلیج فارس كریم بابانژادممقانی سعید کارشناسی‌ارشد 1390.09.28
22 كاربرد بتن سبكدانه به عنوان قالب در بتن ریزی حجیم به منظور كنترل تنش‌های حرارتی ارفاقی علی کارشناسی‌ارشد 1390.07.14
23 اثر تغییر شكل های وابسته به زمان بر روی رفتار سازه های بتنی ترمیم شده ساجدی سیاوش کارشناسی‌ارشد 1390.07.12
24 مطالعه عددی رفتار بتن‌های الیافی توانمند بارگذاری شده به صورت سه محوری با مدل‌های رفتاری موجود عربعلی پورا کارشناسی‌ارشد 1390.06.29
25 عملكرد بتن در محیط اسیدی و فاضلابی و ارائه راهكارهای ترمیم مرادیان مسعود کارشناسی‌ارشد 1389.11.30
26 بررسی اثر كربناتاسیون بر سازه‌های بتن مسلح در سواحل جنوبی ایران ساداتی سیدحامد کارشناسی‌ارشد 1389.09.15
27 بررسی عمر مفید سازه‌های بتن‌آرمه در منطقه خلیج فارس در معرض نفوذ یون كلر با رویكرد ‏احتمال‌اندیشانه ‏ قربانی بنیامین کارشناسی‌ارشد 1389.07.14
28 بررسی اولیه پایایی نانوبتن در محیط فاضلابی باباپورقادی كلایی حمید رضا کارشناسی‌ارشد 1389.07.14
29 ناپایداری در بتن خودتراكم، روش¬های اندازه¬گیری و شیوه¬های بهبود خوش نظر راحیل کارشناسی‌ارشد 1389.06.27
30 بررسی انتشار یون كلر بر خوردگی بتن مسلح در شرایط اقلیمی جزیره قشم با در نظر گرفتن شرایط قرار گیری و كاربرد مواد پوزولانی مختلف ولی پور مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.12.23
31 تاثیر مشخصات سنگدانه بر ویژگی های رئولوژیكی و مكانیكی بتن خودتراكم مورد كاربرد در سرریز سدهای بتنی موسوی سیدمهدی کارشناسی‌ارشد 1388.12.22
32 بهبود خواص مقاومتی و شكل پذیری المان های بتنی در سازه های هیدرولیكی به كمك محصور نمودن آنها با آلیاژهای حافظه دار شكلی میرزایی زانیار کارشناسی‌ارشد 1388.12.19
33 بهینه سازی طرح اختلاط بتن ترمیمی برای سازه های بتنی دریائی آسیب دیده در شرایط محیطی خلیج فارس قاسم زاده ثمرین فرنام کارشناسی‌ارشد 1388.12.01
34 بررسی ضریب نفوذ پذیری گاز بتن و مقایسه آن با سایر پارامترهای دوام برای ارزیابی كیفی بتن سازه های دریائی تدین محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1388.11.28
35 تجزیه و تحلیل نتایج پنج ساله پروژه نفوذ یون كلر در سازه های بتنی در محیط خلیج فارس خان زاده مرادلو مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.10.21
36 تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی(RCC) طاهری سیدرحمان کارشناسی‌ارشد 1388.07.05
37 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی با قالب تونلی و راهكارهای تامین عملكرد آنها یوسف پورسادات محله حسین کارشناسی‌ارشد 1388.06.31
38 كاربرد تحلیل موجك و توابع شعاعی غنی شده در حل وفقی معادلات دیفرانسیل شبر تكین لیبر نیكلاس علی دكتری 1388.06.24
39 بررسی علل ناپایداری روشهای تحلیل بدون المان مبتنی بر فرم قوی و راههای پایدارسازی آن امدادی آرزو دكتری 1388.02.27
40 بررسی رابطه میان یون كلرید آزاد و مقید در سازه های بتنی موجود در شرایط محیطی خلیج فارس دوستی علی کارشناسی‌ارشد 1387.12.05
41 بررسی عملكردی خواص بتن های تزئینی در محیط های اقلیمی گوناگون فلاح فاطمه کارشناسی‌ارشد 1387.07.06
42 بررسی اثر واكنش های قلیایی- سیلیسی بر مشخصه های مكانیكی المان های بتنی به كمك آزمایش های متداول و آزمایش های غیر مخرب لیثی حامد کارشناسی‌ارشد 1386.12.26
43 بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی رفتار پانل‌های بتن الیافی توانمند در برابر ضربه فرنام یعقوب کارشناسی‌ارشد 1386.11.15
44 بررسی عملكرد ملات ها و بتن های ترمیمی و كاربرد آن در سازه های آبی مرادی مرنی فرید کارشناسی‌ارشد 1386.11.10
45 مدلسازی آزمایشگاهی المانهای فشاری محصور شده بااستف عبدالهی بهاره کارشناسی‌ارشد 1386.09.10
46 بررسی و امكان سنجی استفاده از زئولیت به عنوان پوزو احمدی بابك کارشناسی‌ارشد 1386.08.30
47 بررسی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون كلر در بتن در محیط خلیج‌فارس با رویكرد احتمال‌اندیشانه رفیعی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1386.08.09
48 بررسی رفتار سه محوری بتن های توانمند مسلح به الیاف فرنام یعقوب دكتری
49 بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن معمولی و فوق توانمند UHPC جعفری نژاد سهیل کارشناسی‌ارشد
50 بررسی عمر مفید سازه‌های بتن‌آرمه در منطقه خلیج فارس در معرض نفوذ یون كلر با رویكرد ‏احتمال‌اندیشانه ‏ قربانی بنیامین کارشناسی‌ارشد
51 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی خمشی تیر بتنی مسلح در سازه پل آسیب دیده تحت اثر خوردگی با استفاده از الیاف پلیمری (fRP) غضنفری مطلق نیلوفر کارشناسی‌ارشد
52 مدل?سازی شروع و گسترش خوردگی فولاد در بتن به منظور تخمین عمر مفید سازه?های بتنی در محیط خلیج فارس تدین محمدحسین دكتری
53 طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن مسلح تحت تاثیر خوردگی فراهانی عطیه دكتری
54 بررسی رفتار ضربه‌ای بتن‌های فوق توانمند مسلح به الیاف فولادی (UHPC) به منظور استفاده در حوضچه‌های استغراق نوری افشین دكتری
55 نقش پیش كرنش آلیاژ حافظه دار در بهبود خاصیت محصور سازی بتن و مدلسازی آن خاتمی دنا کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021