اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی فاخر
نام علی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2264
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک
شماره اتاق 304

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌‌های دریایی
کارشناسی مهندسی عمران, تهران - 1367
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1370
دکتری مهندسی عمران, نیوکاسل - 1375

درس های ارائه شده
1 پی سازی پیشرفته
2 روشهای پژوهش
3 اجرای سازه های دریائی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 3D responseof excavation adjacent to the buildings supported by inclined struts مقاله ژورنالی 96/03/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
2 Acase study to derive SRD curves for offshore piles in Persian Gulf مقاله کنفرانسی 96/03/14 geoottawa 2017
3 An investigation into the performance of excavation with inclined struts connected to مقاله ژورنالی 95/08/28 Geomechanics and Engineering
4 مطالعه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرسایش داخلی در خاکهای با دانهبندی گسسته مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
5 توسعه آزمون نفوذ دینامیکی مخروط در مصالح ماسه ای مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
6 طبقه بندی اولیه آبرفتهای درشت دانه Bn تهران بر اساس ویژگیهای زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی مقاله کنفرانسی 95/07/06 نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 حدود مجاز جابه جایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی بر اساس سطوح خرابی سازههای مجاور گود مقاله ژورنالی 95/04/10 مهندسی عمران مدرس
8 طبقه¬بندی اولیه آبرفتهای درشت¬¬دانه Bn تهران بر اساس ویژگیهای زمین¬شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی مقاله کنفرانسی 95/02/14 نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 Proposing a framework to combine geological and geotechnical information for city planning in Sanandaj (Iran) مقاله ژورنالی 95/02/09 ENGINEERING GEOLOGY
10 Uncertainty analysis in a deep excavation by application of Random Set Finite Element Method (RS-FEM) مقاله کنفرانسی 95/02/07 The 4th International Reliability Engineering Conference
11 کاربرد روش غیراحتمالاتی مجموعه های تصادفی برای تحلیل قابلیت اعتماد گودبرداری ها مقاله کنفرانسی 95/02/07 ،)IREC چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان ) 2016
12 Reliability analysis in Iran - Zamin excavation by application of Random Se t Finite Element Method مقاله کنفرانسی 95/02/07 The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016
13 بررسی دقت نقشه های زمین شناسی مربوط به گسترش جغرافیایی آبرفتهای شهر تهران مقاله کنفرانسی 94/12/03 کارگاه‌های آموزشی و سی‌وچهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین
14 مدلسازی فیزیکی تونلهای سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آنها در دستگاه میزلرزه مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 Evaluation of Pseudo-Static and Numerical Methods to Calculate Seismic Soil Pressure on Basement Walls مقاله کنفرانسی 94/02/15 10th International Congress on Civil Engineering
16 بررسی اثر فشار آب حفرهای آزاد و محدود شده بر عملکرد لرزهای اسکلههای سپری مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
17 تعیین ارتفاع بهینه بادشکن برای کاهش پخش گرد و غبار با استفاده از تونل باد مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
18 توزیع فشار لرزهای برای خاکهای دارای چسبندگی بر دیوار زیرزمینهای عمیق مقاله کنفرانسی 93/09/25 دومین کنگره بین المللی معماری، معماری و توسعه شهری
19 A Simple Algorithm for Analyzing a Piled Raft by Considering Stress Distribution مقاله ژورنالی 93/09/10 Civil Engineering Infrastructures journal
20 The performance of buildings adjacent to excavation supported by inclined struts مقاله ژورنالی 93/07/18 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
21 مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیلی برای محاسبه فشار لرزهای خاک بر دیوارههای زیرزمین مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
22 نقش پیش تنیدگی تیرک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسایه مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
23 بررسی عملکرد تیرک مایل با استفاده از ابزاربندی گود در مجاور ساختمان همسایه مقاله ژورنالی 92/06/10 مهندسی عمران مدرس
24 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization Based Approach مقاله کنفرانسی 92/06/03 ASCE Proceedings of PORTS 2013
25 بررسی عددی مودهای تغییرشکل لرزهای دیوارهای خاک مسلح مقاله ژورنالی 92/04/01 نشریه زمین شناسی مهندسی
26 بررسی نقش لایه ی درشت دانه واقع بر رس نرم در توزیع تنش ناشی از بار سطحی مقاله کنفرانسی 92/04/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
27 مطالعه فرورفت شمع¬های فرا ساحل برای خاک¬های رسی در خلیج فارس همراه با مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 92/03/02 پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل (OIC2013)
28 Selection of the Proper Hammer in Pile Driving and Estimation of the Total Driving Time مقاله ژورنالی 91/09/20 Journal of Civil Engineering and Architecture
29 مشخصات فنی خاک خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی مقاله کنفرانسی 91/08/29 دهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
30 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO) Based Approach مقاله کنفرانسی 91/08/29 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS2012)
31 Berth allocation in container ports: A Particle Swarm Optimization (PSO based approach مقاله کنفرانسی 91/08/29 The 10th International Conference on Coasts Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012
32 BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH مقاله کنفرانسی 91/08/29 The 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012)
33 مشخصات فنی خاک خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی مقاله کنفرانسی 91/08/29 دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 The effect of confining stress on the analysis of excavations adjacent to existing buildings مقاله کنفرانسی 91/08/24 Second International Conference on Geotechnique
35 The effect of confining stress on the analysis of excavations adjacent to existing buildings مقاله کنفرانسی 91/08/24 Second International Conference on Geotechnique Construction Materials and Environment Kuala Lumpur Malaysia
36 Where Wave-Induced Pore Pressure Is Effective on Geotechnical Stability of Berm Breakwaters مقاله ژورنالی 91/07/27 Middle East Technical University
37 Where Wave-Induced Pore Pressure Is Effective on Geotechnical Stability of Berm Breakwaters مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
38 Energy-based horizontal slice method for pseudo-static analysis of reinforced walls مقاله ژورنالی 91/07/10 GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
39 بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل مقاله کنفرانسی 91/04/01 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 مطالعه عددی مودهای تغییرشکل لرزشی دیدار خاک مسلح مقاله کنفرانسی 91/04/01 همایش منطقه ای مهندسی عمران
41 Self-Compacted Soil Identify of Specification by Experimental Evaluation مقاله کنفرانسی 91/03/17 Annual General Conference Assemble gnrale annuelle Edmonton Alberta
42 Self-Compacted Soil; Identify of Specification by Experimental Evaluation مقاله کنفرانسی 91/03/17 Annual General Conference
43 خاکهای خود متراکم: تعیین مشخصات با بررسی آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
44 پیش بینی تقاضای بار بنادر مطالعه موردی بندر تجاری کیش مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 خاک های خود متراکم : تعیین مشخصات با بررسی آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
46 طراحی و ساخت دستگاه بزرگ مقیاس بررسی و تعیین پتانسیل آب شستگی زیرسطحی در خاک مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی مقاله ژورنالی 90/11/01 Civil Engineering Infrastructures journal
48 تأثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکلههای شمع و عرشه مقاله ژورنالی 90/10/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
49 Full scale lateral behaviour of monopiles in granular marine soils مقاله ژورنالی 90/10/11 MARINE STRUCTURES
50 ضرورتهای تونل جادهای دو طبقه در مناطق شهری تهران با نگرشی بر تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیادشیرازی مقاله کنفرانسی 90/08/09 نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل فضاهای زیرزمینی برای توسعه پایدار
51 تاثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکلههای شمع و عرشه مقاله ژورنالی 90/06/01 Civil Engineering Infrastructures journal
52 مزایای روش شمعهای کاهنده نشست در طراحی گروه شمع مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران
53 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله مقاله ژورنالی 89/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
54 An Investigation into inclined struts method as a type of Shoring مقاله کنفرانسی 89/11/27 7th International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
55 Improvement of seismic performance of wharves including batter piles مقاله کنفرانسی 89/11/27 16th International conference of seismology and earthquake engineering
56 A numerical investigation on the use of Inclined Struts in Excavation Next to Existing Buildings مقاله کنفرانسی 89/11/27 Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
57 تغییر سختی خاکهای درشت دانه با افزایش تغییر شکل مقاله ژورنالی 89/09/15 مهندسی عمران مدرس
58 بررسی مودهای تغییر شکل لرزه ای دیوارهای خاک مسلح مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
59 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزه¬ای گروه شمع با شمع مایل مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین¬المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
60 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزهای گروه شمع با شمع مایل مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بینالمللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
61 اصلاح مدل غیرخطی فاهی در خاک درشت دانه با استفاده از آزمایشهای پرسیومتری در آبرفت تهران مقاله ژورنالی 89/07/01 مهندسی عمران مدرس
62 Experimental equation for selecting a proper hammer to avoid overstress condition during pile driving مقاله کنفرانسی 89/06/21 63rd Canadian Geotechnical Conference GEO2010
63 Field measurements on monopile Dolphins مقاله کنفرانسی 89/05/17 Second International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics
64 Selection of proper hammer in pile driving and estimation of the total driving time مقاله کنفرانسی 89/03/12 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering
65 دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازهگیریهای دینامیکی با استفاده از روش PDA مقاله ژورنالی 89/03/01 مجله مهندسی عمران شریف
66 Selection of the proper hammer in pile driving and estimation of the total driving time مقاله کنفرانسی 88/12/11 Numerical Methods in Geotechnical
67 The Effects of Geogrids to Prevent the Penetration of Aggregates into Soft Seabeds مقاله کنفرانسی 88/11/21 Geotechnical
68 An Investigation into a Shoring Method to Support Buildings Adjacent to Excavations مقاله کنفرانسی 88/11/21 Geotechnical
69 Construction on super Soft clays مقاله ژورنالی 88/10/11 Ground Engineering
70 Seismic strain wedge model for analysis of single piles under lateral seismic loading مقاله ژورنالی 88/10/11 Australian geomechanics society
71 The Effect Of Concrete Ringwall Foundation On Bowl-Shape Settlement In Storage Steel Tanks مقاله کنفرانسی 88/08/15 International Conference on Concrete Technology Tabriz Iran 6-7 November 2009
72 The Effect Of Concrete Ringwall Foundation On Bowl-Shape Settlement In Storage Steel Tanks مقاله کنفرانسی 88/08/15 The 1st International Conference on Concrete Technology
73 تاثیر سختی قاب خمشی بر رفتار پی مقاله ژورنالی 88/05/15 مهندسی مکانیک مدرس
74 Criteria of settlement in small and large steel tanks مقاله کنفرانسی 88/04/31 8th International Congress on Civil Engineering May 11-13 2009 Shiraz University Shiraz Iran
75 A numerical study on the effect of uneven settlements of oil storage tank مقاله کنفرانسی 88/03/07 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 28-30 May 2009 Near East University Nicosia North Cyprus
76 Assessment of lateral load - transfer methods of piles by full scale in - situ tests مقاله ژورنالی 88/02/11 Geotechnical Engineering
77 ASSESMENT OF LATERAL LOAD-TRANSFER METHODS OF PILES BY FULL SCALE IN-SITU TESTS مقاله کنفرانسی 87/12/10 New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
78 A correlationbetween fricyion angle and particle shape metrics in Quaternary coarse alluvia مقاله ژورنالی 87/10/12 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
79 تحلیل پی گسترده مستقر بر شمع و خاک و مقایسه دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع مقاله ژورنالی 87/07/15 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
80 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاکهای رسی نرم مقاله ژورنالی 87/07/01 فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
81 ارزیابی و پهنه بندی زمین لغزش در دامنه های شمالی الاداغ با استفاده از مدلLIM مطالعه موردیحوضه زهکشی چناران دراستان خراسان شمالی مقاله ژورنالی 87/06/29 پژوهش های جغرافیایی
82 زمین شناسی آبرفتهای تهران و ارزیابی طبقه بندی ریبن جهت مطالعات زمین شناسی مهندسی مقاله ژورنالی 87/03/30 مجله علوم
83 Failure Mechanisms and Deformation Modes of Reinforced Soil walls مقاله کنفرانسی 87/03/18 4th European Geosynthetics Conference
84 Evaluating the effects of the magnitude and amplification of pseudo - static acceleration on reinforced soil slopes and walls using the limit equilibrium Horizontal Slices Method مقاله ژورنالی 87/03/12 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
85 بررسی رفتار شمع های مایل منفرد به روش عددی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
86 Physical modeling of desiccation cracking in plastic soils مقاله ژورنالی 86/12/22 ENGINEERING GEOLOGY
87 Cyclic Behavior Parameters of Reinforced Soil Walls مقاله کنفرانسی 86/12/12 4th European Geosynthetics Conference
88 The effect of amplification on the seismic stability of reinforced soil slopes using horizontal slice method مقاله کنفرانسی 86/11/29 Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics
89 The repeatability in results of dynamic probing مقاله کنفرانسی 86/10/11 3rd International conference on site characterization
90 Variation of pile bearing capacity derived from pile dynamic measurements مقاله کنفرانسی 86/10/11 3rd International Conference on Site Characterization
91 Desiccation-induced cracking and its effect on the hydraulic conductivity of clayey soils from Iran مقاله ژورنالی 86/10/01 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
92 تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها مقاله ژورنالی 86/06/15 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
93 A case study of liqufaction assessment using Swedish Weight SOUNDING مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th International Conferance on Earthquake Geotechnical Engineering in Thessaloniki on June 25-28 2007
94 Seismic study of reinforced earth walls by shaking table model tests مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
95 An Insight into the Bad Reputation of Batter Piles in Seismic performance of Wharves مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4ICEGE 2007)
96 بررسی بکارگیری فیوز سازهای جهت بهبود عملکرد لرزهای اسکلههای شمع و عرشه مقاله کنفرانسی 86/02/23 کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
97 نحوه تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاک با استفاده از آزمایشهای مدل مقاله کنفرانسی 86/02/23 کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
98 بررسی به‌کارگیری فیوز سازه‌ای جهت بهبود عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
99 تعین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها جهت استفاده در طراحی سازه های آبیاری مقاله ژورنالی 86/02/01 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
100 Finite Element Approach for Consolidation with Variable Compressibility and Permeability مقاله ژورنالی 86/01/12 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
101 Advantages and disadvantages of using Swedish Weight Sounding for liquefaction assessments مقاله کنفرانسی 86/01/05 Earthquake Geotechnical Engineering
102 An insight into the bad reputation of batter piles in seismic performance of wharves مقاله کنفرانسی 86/01/05 Earthquake Geotechnical Engineering
103 The effect of earthquake on the seismic stability of reinforced slopes using Horizontal Slice Method مقاله کنفرانسی 86/01/05 Earthquake Geotechnical Engineering
104 A Correlation between Friction Angle and Particle Shape Metrics in Quaternary Coarse Alluvia مقاله ژورنالی 85/10/11 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
105 Finite difference approach for consolidation with variable compressibility and permeability مقاله ژورنالی 85/10/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
106 The addition of geotechnical properties to a geological classification of coarse - grained alluvium in apediment zone مقاله ژورنالی 85/10/11 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
107 مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مقاله کنفرانسی 85/09/07 7th ICOPMAS
108 گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای اسکله ها برای ایران مقاله کنفرانسی 85/09/07 7th ICOPMAS
109 مطالعه تغییرات فشار آب حفرهای در پشت دیوار ساحلی انعطافپذیر مهار شده مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بینالمللی مهندسی بنادر سواحل و سازههای دریایی
110 مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
111 بررسی رفتار شمعهای مایل در اسکله ها تحت بار قائم و جانبی به روش عددی مقاله کنفرانسی 85/09/01 ICOPMAS 1385
112 پیشنهاد کنترل ضخامت مترس برای جلوگیری از فرو رفت سنگدانه های موج شکن در بستر لجنی مقاله ژورنالی 85/08/15 مهندسی مکانیک مدرس
113 استفاده از شناسایی های ساده ژئوتکنیکی در بهینه سازی ابنیه کوچک مقاله کنفرانسی 85/06/13 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
114 بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط 3 و 7 متروی شهری مقاله کنفرانسی 85/06/04 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
115 A case study of liquefaction assessment using Swedish Weight Sounding results مقاله کنفرانسی 85/04/21 Earthquake Engineering Taipei Taiwan
116 The effect of near-field and far-field earthquake on the seismic stability of reinforced soil slopes مقاله کنفرانسی 85/03/13 Earthquake Engineering
117 Evaluation of Seismic Stability of Reinforced Soil Slopes and Walls Using Horizontal Slice Method مقاله کنفرانسی 85/03/13 Earthquake Engineering and Seismology
118 Development of horizontal slice method for seismic stability analysis of reinforced slopes and walls مقاله ژورنالی 85/03/11 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
119 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهای سازنده هزار دره تهران (سازنده A با آزمایشهای برجا مقاله کنفرانسی 85/03/01 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
120 شناسایی های ژئوتکنیکی برای ساختمانهای سبک در تهران مقاله کنفرانسی 85/03/01 سیمنار ساخت و ساز در پایتخت
121 توصیه هایی برای بهبود گودبرداریهای سنتی در تهران با استفاده از تیرکهای مایل در مجاورت ساختمان همسایه مقاله کنفرانسی 85/03/01 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
122 طراحی بهین قابهای خمشی فولادی دو بعدی با پی انعطاف پذیر با در نظرگیری اثر اندرکنش خاک-پی و روسازه مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
123 Experimental study on the compaction of waste مقاله کنفرانسی 85/01/06 Environmental Geotechnics
124 Progressive failure of reinforced slopes subjected to seismic loads using Horizontal Slice Method مقاله کنفرانسی 84/12/15 Geoshanghai International Conference
125 بهینه نمودن عرض مغزه موج شکن های بنادر جهت حفظ منابع سنگی کشور مقاله کنفرانسی 84/12/04 چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
126 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی مقاله ژورنالی 84/11/15 نام نشریه
127 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاکهای ریز دانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی مقاله ژورنالی 84/11/15 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
128 مکانیزم تیرک مایل در گودبرداری های متداول در مجاورت ساختمان همسایه مقاله ژورنالی 84/06/01 -
129 Comparison of stiffness derived from pressuremeter and monitoring of a heavy building مقاله کنفرانسی 84/06/01 International Symposium for the 50th anniversary of pressuremeter
130 اثر دوده سیلیس در ارتقای خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه مقاله ژورنالی 84/04/01 مجله بین المللی علم و صنعت
131 Casing mounted method used for geotechnical drilling in Lavan مقاله کنفرانسی 84/03/29 Frontiers in Offshore Geotechnics
132 تغر ار رشمعهای رخایهارزاه مقاله ژورنالی 84/03/03 مجلهعلمپژوهشام
133 COMPARISON OF STIFFNESS DERIVED FROM PRESSUREMETER AND MONITORING OF A HEAVY BUILDING مقاله کنفرانسی 84/03/01 PRESSUREMETERS INTERNATIONAL SYMPOSIUM
134 ارزیاب فرمول هیلی برای برای تعیین باربری در جای شمع مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره مهندسی عمران
135 ارزیابی فرمول هیلی برای تعیین باربری درجای شمع مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
136 ناحیه بندی بهسازی درز و ناحیه بندی طرح اختلاط در سدهای بتن غلتکی بر اساس توزیع تنشهای استاتیکی و دینامیکی مقاله کنفرانسی 84/02/10 بتن و توسعه
137 THE USE OF MACKINTOSH PROBE FOR SITE INVESTIGATION IN SOFT SOILS مقاله ژورنالی 83/10/12 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
138 Study the relation of P-wave velocity and compressive strength of RCC specimens using a Neuro-Fuzzy Method مقاله کنفرانسی 83/07/14 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries 7ICCT
139 An essential foundation control for the design of rubble mound breakwaters on soft soils مقاله کنفرانسی 83/07/02 ICGE
140 STUDING THE RELATION OF P-WAVE VELOCITY AND COMPRESSIVE STRENGTH OF RCC SPECIMENS USING A NEURO-FUZZY METHOD مقاله کنفرانسی 83/04/15 Concrete Technology in developing countries
141 The repeatability in results of Mackintosh probe test مقاله کنفرانسی 83/04/03 Int. Site Characterization 2
142 مطالعه تجربی تراکم زباله های شهری مقاله ژورنالی 83/04/02 مجله بین المللی علوم مهندسی
143 افزایش باربری شمعهای کوبیده شده در رس نرم با گذشت زمان مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
144 اولین عملیات حفر گمانه ژئوتکنیکی در اب عمیق با تجهیزات و کادر ایران مقاله کنفرانسی 83/01/02 عدم اعلام
145 شکل مناسب اسکله های بلوک بتنی در مناطق لرزه خیز مقاله کنفرانسی 83/01/02 ششمین همایش سواحل
146 ملاحظات نشست در عبور خطوط لوله محصولات نفت و گاز از روی تاج موج شکن مقاله کنفرانسی 83/01/02 مجموعه مقالات ششمین همایش سواحلک بنادر و سازه های دریایی
147 ده سال تجربه استفاده از سکوهای خود بالا رو برای شناسایی ژئوتکنیکی در دریا مقاله کنفرانسی 83/01/02 ششمین همایش سواحلک بنادر و سازه های دریایی
148 بررسی آزمایشگاهی فرو رفت مصالح خاکریز در بسترهای لجنی مقاله کنفرانسی 83/01/02 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
149 مطالعه متغیرهای تغییر شکل پذیری آبرفتهای درشت دانه تهران با استفاده از پرسیومتر منارد مقاله ژورنالی 82/11/01 علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور
150 Effects on roller compacted concrete of Isfahan slag مقاله کنفرانسی 82/08/02 4th Int. symp. On Roller Compacted concrete
151 درسهایی از برخی روشهای تجربه شده در ایران برای گودبرداری زیر سطح آب مقاله ژورنالی 82/03/01 فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
152 Primary Stages of Construction Over Hydraulically Placed Clays مقاله کنفرانسی 82/02/14 Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
153 بررسی چهار حادثه برای جک آب بارجهای ژئوتکنیکی در چند پروژه در ایران مقاله ژورنالی 82/02/01 فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
154 Study of Roller Compacted Concrete permeability, JAGIN RCC Dam Case Study, Iran. مقاله کنفرانسی 81/11/29 A New Era of Building, Cairo
155 جنبه های ژئوتکنیکی کنترل شیرابه و نشست زباله های شهری در ایران مقاله کنفرانسی 81/09/18 سومین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
156 Individual penetration of aggregates into soft seabed and the effects of geosynthetics مقاله کنفرانسی 81/04/05 Geosynthethics 7 th ICG
157 Individual penetration of aggregates into soft seabed and the effects of geosynthetics مقاله کنفرانسی 81/04/01 7th International Conference on Geosynthetics
158 Analysis of reinforced slopes and walls using Horizontal Slice Method مقاله کنفرانسی 81/01/11 Landmarks in Earth Reinforcement
159 Coastal soft clay improvements using preloading, Acase study مقاله کنفرانسی 81/01/11 The 3rd Int
160 Influence of iranian pozzokans on mechanical properties of roller compacted concrete مقاله کنفرانسی 81/01/11 th CANMET ACI Int conf
161 تعادل حدی دیوارهای خاک مسلح حین زلزله مقاله کنفرانسی 81/01/01 سومین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
162 مباحث اخیر در طراحی و اجرای سدهای بتن غلتطکی مقاله کنفرانسی 81/01/01 مجموعه مقالات کارگاه تخصصی سدهای بتن غلتکی
163 استفاده از نفوذ سنج های دینامیکی در پروژه های بهسازی زمین مقاله کنفرانسی 80/12/14 نخستین کنفرانس بهسازی زمین
164 مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم در منطقه اقتصادی ماهشهر مقاله کنفرانسی 80/12/14 نخستین کنفرانس بهسازی زمین
165 Closure of discussion by Lam and Li on Horizontal slice method of analysis مقاله ژورنالی 80/10/11 GEOTECHNIQUE
166 Analysis of reinforced slopes and walls using Horizontal Slice Method مقاله کنفرانسی 80/09/05 IS Kyusho
167 Influence of Iranian pozzolans on mechanical properties of roller compacted concrete7th مقاله کنفرانسی 80/04/05 Int Conf. on Fly Ash, Silica Fume and Natural Pozzolans in Concrete
168 تحلیل پی های گسترده در ساختمانهای بلند مقاله کنفرانسی 80/02/17 دومین همایش بین المللی ساختمانهای بلند
169 Horizontal slice method of analysis مقاله ژورنالی 80/02/04 GEOTECHNIQUE
170 نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جدا کننده ها مقاله ژورنالی 80/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
171 بتن ریزی مستقیم در زیر آب مقاله ژورنالی 79/12/02 فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
172 When the bending stiffness of geodynthetic reinforcement is important مقاله ژورنالی 79/10/12 Geosynthetic International Journal
173 کنترل شیرابه زباله مقاله کنفرانسی 79/10/02 مجموعه مقالات همایش دفن مهندسی بهداشتی مواد زاید جامد شهری
174 The influence of compaction time on the mechanical properties of RCC مقاله ژورنالی 79/09/18 International Journal on Hydropower and Dams
175 Lesson Learned from using Jacl - up barges for geotechincal srilling مقاله کنفرانسی 79/09/06 Geo-Engineering in Arid Lands
176 آماده سازی و بهره برداری از مدفن مقاله کنفرانسی 79/09/02 همایش آموزشی دفن مهندسی - بهداشیت مواد زاید شهری
177 مقدمه بر دفع زباله مقاله کنفرانسی 79/09/02 همایش آموزشی دفن مهندسی - بهداشتی مواد زاید جامد شهری
178 جنبه های ژئوتکنیکی آبگیر پروژه پارس جنوبی مقاله کنفرانسی 79/09/01 چهارمین کنفرانس بین المللی سواحلک بنادر و سازه های دریایی
179 Closure of discussion by Zreik ,Ladd and Germain مقاله ژورنالی 79/05/11 GEOTECHNIQUE
180 کاربرد مدل های فیزیکی در آموزش دروس مهندسی مقاله ژورنالی 79/04/01 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
181 زمان کوبش در بتن غلتکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن مقاله کنفرانسی 79/03/25 سومین کنفرانس بین المللی بتن
182 سدهای بتنی غلطکی جهان روشنگر تجربه آنها در ایران مقاله کنفرانسی 79/02/11 سومین کنفرانس بین الملی بتن
183 بررسی ژئوتکنیکی یک مدفن زباله مقاله ژورنالی 79/01/02 فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
184 آظرههی خاک جدد کربردی خاک ه درد مقاله ژورنالی 78/12/24 خبرنامه انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک ایران)
185 نکاتی در خصوص شناسایی ژئوتکنیکی خاک تهران مقاله ژورنالی 78/12/15 خبرنامه انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک ایران)
186 کنترل آلودگی ناشی از دفن زباله مقاله کنفرانسی 78/07/19 چهارمین سمینار مشترک آب و فاضلاب ایران و آلمان
187 میل مهارها و میخ ها در سازه های نگهبان مقاله ژورنالی 78/07/01 نشریه برق
188 فن آوری مورد نیاز در زمینه شناسایی های ژئوتکنیکی دور از ساحل و نحوه دستیابی به آن مقاله کنفرانسی 78/02/26 اولین همایش ملی صنایع دریایی
189 تثبیت شیرونی های مارنی با ستونهای آهکی مقاله کنفرانسی 78/02/05 اولین سمینار زمین شناسی مهندسی ایران
190 Yield strees of super soft clays مقاله ژورنالی 77/10/11 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE
191 رفع پاره ای ابهامات در طراحی لرزه ای پل ها طبق آئین نامه زلزله پل های ایران و آشتو مقاله کنفرانسی 77/09/24 چهارمین همایش حمل و نقل ریلی
192 روشی ساده جهت برآورد ظرفیت باربری شمع حین کوبش مقاله کنفرانسی 77/09/22 سومین کنفرانس بین المللی سواحلک بنادر و سازه های دریاییک تهران
193 تجربیات استفاده از سکوی خود بالا رو در رودخانه و دریا برای مطالعات ژئوتکنیکی مقاله کنفرانسی 77/09/22 سومین کنفرانس بین المللی سواحلک بنادر و سازه های دریایی
194 ملاحضات ژئوتکنیکی در کنترل شیرابه زباله های شهری مقاله ژورنالی 77/02/04 فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
195 تعیین بار نهایی شمع از نتایج آزمایش بارگذاری مقاله ژورنالی 77/01/01 فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
196 Anchorage behaviour of geosynthetic embedded at clay-sand interface مقاله کنفرانسی 76/05/03 3rd Int.Conf. On Ground Improvement, Geosystem, Densification & Reinforcement,
197 Geosynthetic material with improved reinforcement capabilities مقاله کنفرانسی 75/06/05 IS Kyushu 96
198 A NEW UNIT - CELL TO STUDY THE DEFORMATION MECHANISM OF SUPER SOFT CLAY OVERLAID BY GEOGRID AND SAND مقاله ژورنالی 74/10/11 GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
199 Bearing Capacity of Rectangular Footings on Geogrid‐Reinforced Sand مقاله ژورنالی 72/10/11 Journal of Geotechnical Engineering
200 Experimental and numerical study of leachate movement from municipal landfill مقاله کنفرانسی 71/01/11 Geoengineering in arid lands
201 Lessons learned from using jack-up barges for geotechnical deilling مقاله کنفرانسی 71/01/11 Geoengineering in arid lands
202 Hprizontal slice method of analysis مقاله ژورنالی 37561 GEOTECHNIQUE
203 Geosynthetic material with improved reinforcement capabilities مقاله کنفرانسی 31/01/11 IS Kyushu 96
204 Dealing with super soft clays in land reclamation projects مقاله کنفرانسی 31/01/11 The fourth iranian civil engineering seminar
205 Laboratory and analytical investigation into construction on super soft soil مقاله کنفرانسی 31/01/11 BGS Yong Geotechical Engineers Symposium
206 The influence of dimensional analysis on the interpretation of model loading testes of reinforced ground مقاله کنفرانسی 31/01/11 IS Kyushu 96
207 Conventional theory of bearing capacity: The validity of assumptions مقاله کنفرانسی 21/01/13 The Third Iranian Civil Engineering Seminar
208 The study of effective parameters on RCC mix proportionning مقاله کنفرانسی 11/01/11 2th IC.T.D.C
209 Stiffness of cemented gravel of tehran from pressuremeter and other in-situ test مقاله کنفرانسی 11/01/11 ISC'2
210 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مطلالعه تنش وارد بر وجه خارجی دیواره در پایدارسازی گود با میخ كوبی و میل مهار اسدالهی سیدمسعود کارشناسی‌ارشد 1396.06.12
2 مطالعه تراوش در گودبرداری های عمیق در مناطق مركزی و شمالی تهران رضامند عباس کارشناسی‌ارشد 1396.06.12
3 تحلیل اثر نشست موج شكن ها بر انواع خطوط لوله با سازه لوله نگهدار دلفان بیرانوند عماد کارشناسی‌ارشد 1396.06.11
4 تحلیل عددی و تهیه سیستم خبره برای انتخاب تكنولوژی مناسب بدون ترانشه جهت اجرای خطوط لوله آبگیری و تخلیه در سواحل ایران ابراهیمی معصومه کارشناسی‌ارشد 1395.06.15
5 مدل‌سازی عددی گودبرداری با روش بالا به پایین و مطالعه عوامل مهم نافعی نیكجه حبیب کارشناسی‌ارشد 1395.03.30
6 تحلیل لرزهای اسكله های شمع و عرشه با هدف بهبود عملكرد شمع های مایل نقدی سده مهرداد کارشناسی‌ارشد 1394.10.30
7 به كارگیری روش مجموعه های تصادفی برای تحلیل اجزا محدود گودبرداری های عمیق قاضیان عربی مهسا کارشناسی‌ارشد 1394.06.11
8 فشار دینامیكی خاك بر دیوار زیرزمین های چند طبقه وكیلی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1394.02.30
9 مطالعه تجربی كنترل گرد و غبار ناشی از تخلیه و بارگیری مواد فله در بنادر جمالی نیا الهه کارشناسی‌ارشد 1394.02.30
10 مطالعه عددی و میدانی گودبرداری مجاور ساختمان همسایه با استفاده از تیرك مایل سبزی زهرا دكتری 1393.12.11
11 بررسی اثر فشار آب حفره ای در عملكرد لرزه ای سپری ها نامداربابلی ساناز کارشناسی‌ارشد 1393.11.08
12 تاثیر شكل دانه ها و جریان پذیری خاك بر خواص خود متراكمی ترابی سحر کارشناسی‌ارشد 1393.11.01
13 شناسایی و پیشگیری ریسك های ژئوتكنیك حین گودبرداری عمیق شهری كریمی پور محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
14 طراحی عملكردی گودبرداری عمیق مهار شده با میخكوبی یا میل مهار قناد مهران کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
15 توسعه روش قطعات افقی برای تخمین تغییر شكل لرزه ای دیوارهای خاك مسلح سربیشه ئی سهیل دكتری 1393.03.26
16 بررسی تحلیل پایداری بدنه موج شكن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر فشار آب حفره ای ناشی از موج شفیعی فر علیرضا کارشناسی‌ارشد 1392.12.25
17 توسعه روش مقاومت بسیج‌شده برای طراحی لرزه‌ای اسكله‌های سپری و مقایسه با روش‌های تنش مجاز و حالات حدی محمودی میمند فاطمه کارشناسی‌ارشد 1392.12.25
18 رفتار لایه سخت خرده سنگی واقع بر خاك سست تحت پی سطحی راشدمحصل روشن کارشناسی‌ارشد 1392.10.21
19 توسعه روش مقاومت بسیج شده برای پی كسترده با شمع های كاهنده نشست عبدالرضائی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1392.06.04
20 فشار دینامیكی ناشی از زلزله خاك بر روی دیوارهای زیرزمین های عمیق ساختمان سلیمانی سپهر کارشناسی‌ارشد 1391.12.22
21 مطالعه عددی تاثیر حفرات ناشی از آبشستگی زیرسطحی در مجاورت تونل های شهری میدانی مسعود کارشناسی‌ارشد 1391.12.05
22 پیش‌بینی بار و تخصیص اسكله در بنادر كانتینری جوهریان زاده محمد کارشناسی‌ارشد 1391.11.01
23 تحلیل پایداری موج‌شكن با توجه به فشار آب حفره‌ای اضافی موسوی فر سعیده سادات کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
24 بررسی اصطكاك منفی در اسكله شمع و عرشه موازی ساحل حامدی جهرمی راحله کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
25 مطالعه مصالح سنگدانه ای خودمتراكم شعبانپور علیرضا کارشناسی‌ارشد 1391.06.05
26 بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای افقی سدهای بتن غلطكی افتخار محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1390.12.09
27 مطالعه تجربی آب شستگی زیرسطحی در رسوبات درشت دانه (با نگاه ویژه به خاك تهران) پاچیده وحید کارشناسی‌ارشد 1390.10.28
28 امكان استفاده از پی های پوسته ای برای تحمل نشست های غیر یكنواخت در مخازن نفتی پیروزفرد سارا کارشناسی‌ارشد 1390.10.05
29 مطالعه اثر لایه آرتزین كم فشار بر روی احداث حوضچه های ساحلی محسنین فر محمد کارشناسی‌ارشد 1390.06.29
30 تحلیل اسكله های سپری در شرایط زلزله مرادی یاسین کارشناسی‌ارشد 1390.06.28
31 بهبود عملكرد لرزه ای اسكله های شمع و عرشه با شمع مایل با به كار گیری فیوز سازه ای معماری مهرداد کارشناسی‌ارشد 1390.02.31
32 مقایسه روش سنتی طراحی گروه شمع و روش شمع¬های كاهنده نشست به كمك یك روش ساده تحلیل گروه شمع عربانی نژاد عارفه کارشناسی‌ارشد 1389.11.26
33 توسعه روشی ساده برای حوضچه های برداشت آب از دریا ‏ محمدورامینی محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1389.07.14
34 تاثیر پی رینگی بر نشست مجاز مخازن نفتی اخوان زنجانی علی کارشناسی‌ارشد 1389.06.22
35 آزمایش آب كنترل شده برای بهبود زمین زیر مخازن فولادی محصولات نفتی مهدی زاده سیدامیرعلی کارشناسی‌ارشد 1389.05.12
36 نشست مجاز خطوط لوله مواد نفتی در شرایط بستر خاكی ناهمگن یا در محل اتصال به مخزن فاعلی زهرا کارشناسی‌ارشد 1389.03.18
37 بررسی تجربی فرورفت تكی سنگ دانه ها در بسترهای نرم دریا كاظمی رودسری هادی کارشناسی‌ارشد 1388.12.04
38 تحلیل فرورفت شمع در خاك و پیشنهاد رابطه ای ساده برای تعیین نوع چكش و تخمین مدت زمان كوبش افشانی مهرآباد علی رضا کارشناسی‌ارشد 1388.11.20
39 قابلیت آبرفت A رسا تهران برای گود برداری قائم مجاور ساختمان همسایه غفوری سید حسن کارشناسی‌ارشد 1388.06.23
40 تهیه برنامه كامپیوتری برای تحلیل شمع های تكی و گروه شمع تحت بارهای جانبی صادقی حكم آبادی اصلان کارشناسی‌ارشد 1388.05.12
41 تهیه بسته نرم افزاری تحلیل و طراحی گروه شمع با سر شمع متكی به خاك تحت بار قائم سعیدی عزیز كندی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1388.04.16
42 مدلسازی ترمینالهای نفتی در بنادر به كمك نظریه صف نیك حالت جهرمی حامد کارشناسی‌ارشد 1387.10.09
43 به كارگیری شبیه‌سازی فعالیتهای ساخت در بهره‌برداری از ترمینال كانتینری سبزوار پیمان کارشناسی‌ارشد 1387.06.25
44 توزیع فشار جانبی خاك تهران بر ابینه مورد استفاده در گودبرداری های مجاور ساختمان همسایه صمدزاده علیرضا کارشناسی‌ارشد 1386.11.14
45 بررسی تغییرات غیرخطی سختی خاك درشت دانه تهران با عمق و كرنش با استفاده از نتایج آزمایشات پرسیومتری و انتشار موج برشی سنگتراشها كاوه کارشناسی‌ارشد 1386.10.24
46 رفتار سازه ای و مكانیك خاكی مونوپایل سیفی حامد کارشناسی‌ارشد 1386.10.23
47 بررسی اطمینان پذیری نتایج آزمایش برجای دینامیكی شم خوشبخت مروی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1386.07.10
48 كاربرد روشهای احتمالاتی و غیر احتمالاتی تحلیل قابلیت اعتماد در مدل سازی عددی گودبرداری ها و ارزیابی ریسك عربانی نژاد عارفه دكتری
49 مطالعه لرزه ای طول مهار در اسكله های دیوار ساحلی مهارشده فلاحت نژاد عماد کارشناسی‌ارشد
50 توسعه روش های تخمین تغییر شكل لرزه ای اسكله های سپری برای تحلیل عملكرد مرادی یاسین دكتری
51 استفاده از میراگر برای بهبود عملكرد لرزه ای شمع های مایل در اسكله های شمع و عرشه غیاثیان سیدمحمدرضا کارشناسی‌ارشد
52 تحلیل قابلیت اطمینان و محاسبه ریسك گودبرداری های شهری با روش مجموعه های تصادفی پورجمشیدی زینب کارشناسی‌ارشد
53 مطالعه سه بعدی گود برداری با روش های بالا به پایین اصلاح شده مرتاض مسعود کارشناسی‌ارشد
54 ررسی تحلیلی و تجربی تغییر شكل دیوارهای خاك مسطح درشرایط زلزله صابرماهانی محسن دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021