اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی فرجودی
نام جمشید
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3346
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک jfarjood@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی زلزله
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 اصول مهندسی زلزله
2 دینامیک ساختمان
3 مقاومت مصالح 1
4 مقاومت مصالح 2
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 تخمین احتمال گسیختگی قطعه ی شمال غربی گسل تبریز، با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود مقاله ژورنالی 95/02/07 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
2 تخمین احتمال گسیختگی مجدد قطعه شمال غرب گسل شمال تبریز بر اساس مطالعات دیرینه لرزه شناسی با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
3 بررسی اثر نوع تابع زمانی و گام های زمانی، در روش تصادفی گسل محدود، بر روی پاسخ دینامیکی غیر خطی سازهای یک درجه آزادی مقاله ژورنالی 92/10/21 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 بررسی اثر نوع پنجره زمانی در روش تصادفی گسل محدود بر روی پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه های یک درجه آزادی مقاله کنفرانسی 92/09/06 کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری
5 ON THE ACCURACY AND COMPUTATIONAL COST OF TIME HISTORY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING BY THE QUASI-WILSON-THETA METHOD مقاله کنفرانسی 92/06/18 Eleventh International Conference on Vibration Problems
6 Multiresolution based adaptive schemes for second order hyperbolic PDEs in elastodynamic problems مقاله ژورنالی 92/04/10 Applied Mathematical Modelling
7 Practical Integration of Semidiscretized Nonlinear Equations of Motion: Proper Convergence for Systems with Piecewise Linear Behavior مقاله ژورنالی 91/11/13 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
8 Determination of Site Amplification in East-Central Iran from Investigation of Strong Motion Records مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
9 Stochastic Finite-Fault Simulation of 22 February 2005 (MW 6.4) Zarand Earthquake (Iran), based on Dynamic Corner Frequency مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
10 Multiresolution - Based Adaptive Simulation of Wave Equation مقاله ژورنالی 91/03/12 Applied Mathematics and Information Sciences
11 Estimation of site amplification attenuation and source spectra of S - Waves in the East Central Iran مقاله ژورنالی 90/07/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
12 Two Versions of the Wilson-Theta Time Integration Method مقاله کنفرانسی 90/06/14 The 10th International Conference on Vibration Problems
13 Wavelet based adaptive solution of wave equation مقاله کنفرانسی 90/05/04 The 2nd International Conference on Multimedia Technology ICMT2011 The International Workshop on Physics and Mathematics (IWPM 2011
14 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames مقاله ژورنالی 90/01/12 SCIENTIA IRANICA
15 How much can the analysis of variance be useful in attenuation relationship مقاله کنفرانسی 89/06/08 14th European Conference on Earthquake Engineering
16 Estimation of S-wave attenuation Qs in eastern and central Iran using generalized inversion method مقاله کنفرانسی 89/06/08 14th European Conference on Earthquake Engineering
17 More Maximum accuracies for time integration analyses involved in simple friction مقاله کنفرانسی 89/04/27 The 17th International Cogress on Sound Vibration
18 ارائه روابط کاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایس آن با روابط معمول برای فلات ایران مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 Simulating 2D waves propagation in elastic solid media using wavelet based adaptive method مقاله ژورنالی 88/12/10 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING
20 Asymptotic upper bounds for the errors of Richardson extrapolation with practical application in approximate computations مقاله ژورنالی 88/07/09 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
21 بررسی اثر تصحیح شتابنگاشتها با استفاده از تبدیل های مختلف نوفه زدائی موجک بر طیف های بازتاب غیر خطی مقاله کنفرانسی 87/10/04 سومین همایش مقایله با سوانح طبیعی
22 A unified starting procedure for the Houbolt method مقاله ژورنالی 86/10/11 Communication in Numerical Methods in Engineering
23 A Comparative Study on the Effects of Impact and Linear-Elastic/Perfectly-Plastic Nonlinearities on Structural Dynamic Behaviors مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
24 A Main Caution Over Researches on Seismic Resistant Structural Systems مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
25 Ground Motion Simulation Based on Wavelet Transform and Neural Networks مقاله کنفرانسی 85/06/12 First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (1st ECEES)
26 A Statement for the Convergence of Approximate Responses and its Application in Structural Dynamics مقاله کنفرانسی 85/04/14 2nd International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering (2nd IC-SCCE)
27 A New Measure for the Nonlinear Behaviour of Piece-Wisely Linear Structural Dynamic Models مقاله کنفرانسی 85/04/11 The thirteenth international congress on sound and vibration (ICSV13-Vienna)
28 Time integration of nonlinear equation of motion- numerical instability or numerical inconsistency مقاله کنفرانسی 84/05/16 Fifth EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference
29 On Practical Integration of Semi - Discretized Equations of Motion Part1 : Reasons for Probable Instability and Improper Convergence مقاله ژورنالی 84/03/23 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
30 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 1- علت اصلی همگرایی نامناسب در تحلیل دینامیکی مدلهای غیر خطی سیستم های سازه ای مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 4-امکان همگرایی پاسخهای حاصل از انتگرال گیری گام به گام به پاسخهای غیر دقیق مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 در باب همگرایی در تحلیل دینامیکی سازه ها مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 Responses' convergence for impact problems analyzed with different integration methods مقاله کنفرانسی 83/04/15 The Second International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation
34 A nonlinearity measure for piece-wisely linear structural dynamics مقاله کنفرانسی 83/04/15 Eleventh International Congress on Sound and Vibration
35 Implementation of Fractional-Time-Stepping in time integration of structural systems involved in impact مقاله کنفرانسی 83/03/24 17thEngineering Mechanics Conference of American Society of Civil Engineers, EM2004
36 ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای مقاله ژورنالی 82/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
37 Responses' Convergence in time integration of non-linear semi-discrete equations of motion مقاله کنفرانسی 82/04/23 Eighth International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics
38 Reliable convergence for dynamic linearly-elastic/perfectly-plastic systems analyzed with different integration Methods مقاله کنفرانسی 82/04/16 Tenth International Congress on Sound and Vibration
39 More reliable responses for time integration analyses مقاله ژورنالی 82/03/26 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
40 همگرایی بازتاب های حاصل از تحلیل گام به گام پدید? غیر خطی برخورد دینامیکی مقاله کنفرانسی 82/02/22 چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 Error control for step-by-step solution of linear semi-discrete equations of motion مقاله کنفرانسی 81/06/11 Fourth International Conference on Structural Dynamics , EURODYN2002
42 An improvement in nonlinear analysis مقاله کنفرانسی 81/03/12 15th ASCE Engineering Mechanics Conference EM2002)
43 Robust Convergence for the Dynamic Analysis of MDOF Elastoplastic Systems مقاله کنفرانسی 80/01/13 International Conference on Engineering Mechanics, Structures and Computation (SEMC 2001)
44 Efficient Automatic Selection of Tolerances in Nonlinear Dynamic Analysis مقاله کنفرانسی 80/01/13 International Conference on Engineering Mechanics, Structures and Computation (SEMC 2001)
45 ارائه روشی کارا برای افزایش دقت در حل گام به گام مسائل دینامیکی غیر خطی مقاله کنفرانسی 79/02/20 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
46 معرفی سه روش جدید جهت انتگرال گیری گام به گام در مسائل دینامیکی مقاله کنفرانسی 78/07/28 اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
47 Upgrading Earthquake Resistance of Existing Steel Frame Buildings مقاله کنفرانسی 73/06/06 10th European Conference on Earthquake Engineering (ECEE)
48 زلزله خیزی شمال مرکزی ایران مقاله کنفرانسی 72/07/05 هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزله های آینده
49 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آئین نامه 2800 مقاله کنفرانسی 72/07/05 هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزله های آینده
50 بررسی طیف های بازتاب کشور برای تعیین طیف طرح ایران مقاله کنفرانسی 72/07/05 هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزله های آینده
51 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آیین‌نامه 2800 مقاله کنفرانسی 72/07/05 هشتمین سمینار بین¬المللی پیش¬بینی برای زلزله
52 مقررات ساختمانی اروپا (UROCODE) - فلسفه و نحو? تدوین مقاله کنفرانسی 72/07/01 نخستین کنفرانس ملی مقرارت و کنترل ساختمان تهران
53 بررسی ومقایسه روشهای موجود برای تهیه طیف های طراحی وارائه روش مناسبی جهت کاربرد آنها در ایران مقاله کنفرانسی 70/03/06 اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
54 برآورد مدت دوام حرکت نیرومند زمین ناشی از زلزله مقاله کنفرانسی 70/03/06 اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
55 Application of Dense Seismograph Array Data to Evaluate Engineering Properties of Strong Ground Motions مقاله کنفرانسی 65/09/10 Seventh Japan Earthquale Engineering Symposium
56 Relation between ground strain and ground acceleration velocity and displacement مقاله کنفرانسی 65/07/09 41st annual conference of the japan society of civil engineering
57 Observation of Seismic-Induced Ground Strains (in Japanese) مقاله کنفرانسی 64/04/10 13th Symposium on Ground Vibration
58 Ground Strain Characteristics Deduced by Using Dense Seismograph Array Date مقاله کنفرانسی 64/04/10 18th J.S.C.E Symposium on Earthquake Engineering
59 Engineering Properties of Ground Motion Obtained from Dense Seismograph Array Data ( Part 1 : Ground Strain ) مقاله ژورنالی 63/12/10 Bulletin of Earthquake Resistant Structure Research Center
60 Comparison of Ground Strains Evaluated by a Dense Seismograph Array with Obsered مقاله کنفرانسی 63/07/09 39th Annual Conference of the Japan Society of Civil Engineering
61 Observation of earthquake ground motions and strains ( II ) ( In Japanese ) مقاله ژورنالی 63/06/10 Seisan-Kenkyu
62 Measurement of Seismic Ground Strain by a Dense Seismograph Array مقاله کنفرانسی 63/04/30 Eighth World Conference on Earthquake Engineering
63 Evaluation of ground strains by dense seinsmometer array observation مقاله ژورنالی 62/06/10 seisan -kenkyu
64 Estimation of Seismic Induced Ground Strains by Dense Seismometer Array Observation مقاله کنفرانسی 62/04/10 17th J.S.C.E. Symposium on Earthquake Engineering
65 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 حل مسئله معكوس گسل محدود با استفاده از تركیب داده های شتابنگاری و GPS داوری حامد کارشناسی‌ارشد 1395.06.31
2 بررسی تحلیل خطر زلزله وابسته به زمان، با لحاظ كردن عدم قطعیت های موجود منفرد زهرا کارشناسی‌ارشد 1394.10.23
3 مطالعه خصوصیات چشمه ی لرزه زای زلزله های تاریخی ایران با استفاده از روابط تجربی بین شدت حداكثر شتاب ( PGA) و حداكثر سرعت (PGV) هادیان محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1393.06.15
4 مطالعه خصوصیات چشمه ی لرزه ای زلزله های تاریخی ایران با استفاده از روش تجربی بین شدت حداكثر شتاب و حداكثر سرعت هادیان محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1393.06.15
5 بررسی اثر انتخاب پنجره زمانی در روش تصادفی گسل محدود بر روی پاسخ دینامیكی غیر خطی سازه های یك درجه آزادی زمان محمد کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
6 انجام آنالیز تحلیل خطر تابع زمان با استفاده از روش شبیه سازی مونته كارلو نوری سمیرا کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
7 تیتر FGM بر بستر ارتجاعی دو پارامتری ذاكری محمد کارشناسی‌ارشد 1392.06.04
8 ارائه سیستم های كاهش یافته سازه های قابی در تحلیل های غیر خطی لرزه ای پور آزرم بابك دكتری 1390.02.10
9 مطالعه اثر زاوی? تورب در رفتار لرزه¬ای گروهی از پل¬های نامنظم و ارائه ملزومات حداقل برای ‏تحلیل لرزه ای ‏ صالح پیمان کارشناسی‌ارشد 1389.05.31
10 مطالعه كاربرد دستگاه های تكیه گاهی الاستومر باقابلیت عملكرد به عنوان ایزو لاتور ارتعاشی ‏در كاهش تقاضای نیروی ناشی از زلزله و مطالعه موردی ‏ كاهه پدرام کارشناسی‌ارشد 1389.02.28
11 ارائه شبیه سازی حركات زمین با استفاده از مدل گسل محدود با فركانس گوشه دینامیكی برای زلزله های شرق و مركز ایران حسنی بهزاد کارشناسی‌ارشد 1388.11.28
12 ارائه روابط كاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایسه آن با روابط معمول برای فلات ایران صداقتی فرهاد کارشناسی‌ارشد 1388.11.19
13 كاربرد تئوری موجك در فرایند انتشار امواج به روش وفقی یوسفی قلعه جوق حسن دكتری 1388.11.14
14 بررسی اثر تصحیح شتابنگاشتها با استفاده از نوفه زدایی موجك بر روی طیف های پاسخ خطی و غیر خطی سروشیان سیاوش کارشناسی‌ارشد 1387.10.05
15 بررسی اثر تصحیح شتاب نگاشتها با استفاده از نوفه زدایی موجك بر روی طیف های پاسخ خطی و غیر خطی سروشیان سیاوش کارشناسی‌ارشد 1387.10.05
16 تحلیل خطر احتمالی زلزله در شهر تهران با در نظر گرفتن اثرات حوزه نزدیك عظیمی سیدامیرعمران کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021