اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی قربانی تنها
نام سید امیر کیوان
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2852
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ghtanha@ut.ac.ir
شماره اتاق 370

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی مهندسی عمران-عمران , دانشگاه تهران - 1378
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهران - 1379
دکتری مهندسی عمران-عمران, دانشگاه تهران - 1386

درس های ارائه شده
1 ارتعاشات تصادفی
2 تحلیل سازه های 1
3 تحلیل سازه های 2
4 دینامیک
5 دینامیک ساختمان
6 ریاضیات عالی مهندسی
7 سمینار
8 دینامیک سازه ها
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Type-1 and type-2 fuzzy logic control algorithms for semi-active seismic vibration control of the College Urban Bridge using MR dampers مقاله ژورنالی 96/09/10 Civil Engineering Infrastructures journal
2 Structural damage detection using K-means clustering algorithm under unknown environmental and operational conditions مقاله کنفرانسی 96/09/07 7th International Conference on Acoustics and Vibration
3 Structural damage identification using statistical moments and multi-objective linear regression of vibration time series مقاله کنفرانسی 96/09/07 7th International Conference on Acoustics and Vibration
4 Damage detection via closed-form sensitivity matrix of modal kinetic energy change ratio مقاله ژورنالی 96/05/13 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
5 The effect of traffic modeling on damage detection procedure of bridges مقاله کنفرانسی 96/04/21 Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures
6 Mass scaling of mode shapes based on the effect of traffic on bridges: a numerical study مقاله کنفرانسی 95/11/11 35th Conference and Exposition on Structural Dynamics (IMAC 2017)
7 کنترل ارتعاشات پل کالج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و میراگرهای جرمی تنظیم‌شونده چندگانه مقاله ژورنالی 95/11/01 مهندسی عمران مدرس
8 بررسی اثر پالس‌های جهت‌پذیری بر پاسخ لرزه‌ای پل‌های جداسازی‌شده با مطالعه موردی پل رودشور مقاله کنفرانسی 94/09/04 پنجمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
9 Vibration control of an inclined sagged cable using two different passive systems, a comparative study مقاله کنفرانسی 94/05/07 International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure
10 Application of TMD systems in vibration control of stay cables subjected to seismic loading مقاله کنفرانسی 94/05/07 International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure
11 Decentralized semi-active seismic control using fuzzy controller مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
12 Seismic behavior and vibration control of Lali Cable-Stayed Bridge using TMD مقاله کنفرانسی 93/11/04 4th International Conference on Bridges
13 تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه‌فعال با سختی متغیر مقاله ژورنالی 93/09/01 نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاش
14 A novel semi-active TMD with folding variable stiffness spring مقاله ژورنالی 93/06/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
15 Optimization of combination of sky-hook and ground-hook algorithms in semi-active control of steel frames مقاله کنفرانسی 93/04/24 Sixth World Conference on Structural Control and Monitoring
16 تنظیم میراگر جرمی با سختی متغیر برای کنترل ارتعاشات سازه‌ها مقاله کنفرانسی 92/09/04 سومین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
17 بررسی تاثیر جداسازی لرزه‌ای با استفاده از جداگرهای سربی - لاستیکی بر ساختمان‌های با ارتفاع متوسط مقاله کنفرانسی 92/08/28 جداسازی لرزه‌ای و کاربرد آن در ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها
18 Combination of an innovative instrument with a viscous damper to control the structure vibrations مقاله ژورنالی 92/05/25 World Of Sciences Journal
19 The effect of soil-structure-foundation interaction on lateral structural displacement and comparison with design codes requirements مقاله کنفرانسی 92/03/08 International Conference on Earthquake Engineering
20 Comparison of footing design code criteria and foundation effect on structural seismic behavior مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th International Conference on Concrete and Development
21 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces مقاله ژورنالی 91/10/12 Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
22 Reducing train-induced vibrations of Talezang Railway Bridge using tuned mass damper مقاله کنفرانسی 91/10/06 2nd International Conference on Acoustics and Vibration
23 Two degrees of freedom PID control for active vibration control of structures مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
24 Performance of Tuned Liquid Dampers with Different Tank Geometries for Vibration Control of Structures مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
25 Optimum placement and characteristics of velocity - dependent dampers under seismic excitation مقاله ژورنالی 91/06/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
26 Adaptive configuration tuned mass damper for mitigation of rotational vibrations مقاله ژورنالی 91/05/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
27 Crowed-induced vibration of footbridges and application of tuned mass damper for vibration mitigation مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
28 Stability criteria for lateral vibration of footbridges مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
29 An innovative base isolation system with Ni - Ti alloy and its application in seismic vibration control of Izadkhast Bridge مقاله ژورنالی 91/02/12 Journal of Intelligent Material Systems and Structures
30 A novel semiactive variable stiffness device and its application in a new semiactive tuned vibration absorber مقاله ژورنالی 90/03/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
31 Seismic vibration control of Izadkhast bridge using viscous dampers مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
32 Vibration control of structures with a novel semi-active tuned mass damper using wavelet transform مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
33 Study on rectangular tuned liquid damper TLD with different dimention sizes مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
34 A novel semi-active tuned mass damper and its application in vibration control of structures مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
35 توسعه یک میراگر فلزی جدید جهت کنترل ارتعاشات سازه ها مقاله کنفرانسی 90/02/26 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
36 Application of SMA for vibration control of a railway bridge مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
37 کنترل نیمه فعال سازه ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR مقاله ژورنالی 90/01/01 Civil Engineering Infrastructures journal
38 Development of a novel semi-active tuned mass damper for vibration control of structures مقاله کنفرانسی 89/04/21 5th World Conference on Structural Control and Monitoring
39 Mitigation of wind-induced motion of Milad Tower by tuned mass damper مقاله ژورنالی 88/06/10 Structural Design of Tall and Special Buildings
40 Vibration control of a dynamic rotary system using superelastic behavior of shape memory alloys مقاله کنفرانسی 88/04/29 3rd International Conference on Integrity Reliability and Failure
41 Semi-active vibration control of a washing machine using magnetorheological dampers مقاله کنفرانسی 88/04/29 3rd International Conference on Integrity Reliability and Failure
42 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti مقاله ژورنالی 87/05/25 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
43 A general fourth order ordinary differential equation with solution in terms of Bessel functions: theory and engineering application مقاله ژورنالی 86/09/19 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
44 Effect of ground surface irregularities for response reduction of structures مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
45 Performance of tuned mass dampers for response reduction of structures under near-field and far-field seismic excitations مقاله کنفرانسی 85/07/20 4th International Conference on Earthquake Engineering
46 Effects of different fault rupture scenarios on performance of tuned mass dampers for seismic response control of structures مقاله کنفرانسی 85/07/20 4th International Conference on Earthquake Engineering
47 Tuned mass damper for seismic response reduction of Tehran Tower مقاله کنفرانسی 85/07/20 Fourth International Conference on Earthquake Engineering
48 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 85/06/10 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
49 کنترل لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده (TMD مقاله کنفرانسی 85/02/05 همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
50 Dynamic response of Milad Tower in Tehran Iran under wind excitation مقاله کنفرانسی 84/09/19 The 7th International Conference on Multi-Purpose High Rise Towers and Tall Buildings
51 Application of Artificial Neural Networks in Optimal Tuning of Tuned Mass Dampers Implemented in High-Rise Buildings Subjected to Wind Load مقاله ژورنالی 78/10/09 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
52 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 آسیب یابی براساس تغییرات انرژی جنبشی مودال سازه به كمك ماتریس حساسیت جبری با فرم بسته حاجیان شهری امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1396.06.04
2 پایش سلامت پل های برزگراهی با استفاده از آنالیز مودال و ارائه راهكار برای بهبود رفتار دینامیكی آنها شیبانی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1396.04.13
3 ارزیابی ریسك خرابی پل های بتنی در برابر زلزله با در نظر گرفتن اثر آبشستگی خاك پیرامون ستون ها و مطالعه موردی كارگرنیاری احمد کارشناسی‌ارشد 1395.10.05
4 ارتعاشات تصادفی پل های عابر پیاده ناشی از حركت عابر مرعشی مهدی کارشناسی‌ارشد 1395.06.31
5 اثر زلزله های حوزه نزدیك بر پل ریلی جداسازی لرزه ای شده رودشور پورصدر كیاوش کارشناسی‌ارشد 1394.10.21
6 كنترل نمیه فعال غیر متمركز سازه ها با استفاده از میراگرهای MR كاویی دیلمی امین کارشناسی‌ارشد 1394.06.31
7 كنترل نیمه فعال ارتعاشات پل شهری كالج تحت اثر بار زلزله با استفاده از میراگر MR و الگوریتم منطق فازی نوع 1 و 2 بطهایی اكبر کارشناسی‌ارشد 1394.06.31
8 كنترل نیمه فعال ارتعاش سازه با استفاده از مواد پیزوالكتریك و الگوریتم منطق فازی سنگینان محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1394.06.31
9 كنترل ارتعاشات پل كابلی لالی تحت اثر بار باد شبیه سازی شده در فضای زمان با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده به روش الگوریتم ژنتیك رمضانی میثم کارشناسی‌ارشد 1394.06.18
10 راهكارهایی به منظور كاهش ارتعاشات نامطلوب كابل ها در پل های كابلی ایستاده تحت اثر بار باد سالاری سروش کارشناسی‌ارشد 1394.06.18
11 راهكارهای كنترل غیر فعال و نیمه فعال به منظور كاهش ارتعاشات نامطلوب كابل در پل های كابلی ایستاده تحت تحریكات دینامیكی سالاری سروش کارشناسی‌ارشد 1394.06.18
12 كنترل نیمه فعال ساختمانهای محاور متصل شده با در نظر گرفتن اثر حركات پیچشی مرتضوی مهریزی سیدوحید کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
13 كنترل نیمه فعال ارتعاشات پل های كابلی با مطالعه موردی پل كابلی لالی جوادی نسب هرمزآباد سجاد کارشناسی‌ارشد 1393.10.29
14 راهبرد كنترل با استفاده از منطق فازی و كاربرد آن در سیستم‌های كنترل نیمه‌فعال با سختی متغیر ارشادبخش امیرمحسن کارشناسی‌ارشد 1393.06.19
15 كنترل فعال ارتعاشات لرزه ای پل های راه آهن، مطالعه موردی: پل ایزدخواست زمانیان رضا کارشناسی‌ارشد 1393.03.31
16 تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه‌فعال با سختی متغیر با روش توازن انرژی مینائی علی کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
17 اندركنش دیسك دایره‌ای صلب واقع بر نیم‌فضای ایزوتوپ جانبی تحت بارگذاری افقی مقدسی كلیشمی حامد کارشناسی‌ارشد 1392.05.29
18 بررسی رویكردهای آیین نامه های متداول در طراحی و بهسازی لرزه ای فونداسیون ها و تاثیر آن بر ضریب تقلیل نیرو قمی قرایی مجدد علی کارشناسی‌ارشد 1392.04.25
19 كنترل غیرفعال ارتعاش پل تله زنگ تحت اثر عبور قطار جاسمی زرگانی احمد کارشناسی‌ارشد 1391.10.13
20 اندركنش دیسك صلب دایروی در محیط دوگانه ایزوتوپ جانبی تحت بارگذاری قائم حاجی محمدی كشمرزی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1391.08.30
21 ارائه یك میراگرا فلزی جدید و بررسی عملكرد آن در كنترل سازه ها پاینده پور محسن کارشناسی‌ارشد 1391.06.28
22 محاسبه تابع امپدانس صفحه صلب مستطیل شكل برای محیط چند لایه ایزوتروپ جانبی نیمه بی نهایت امیری هزاوه امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1390.12.02
23 كاربرد میراگراهای جرمی تنظیم شده نیمه فعال در سیستم های تحت تحریك پایه بوجاری محمد کارشناسی‌ارشد 1390.11.30
24 كنترل ارتعاشات پل عابر پیاده ناشی از حركت عابر با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده (TMD) جعفری محمد کارشناسی‌ارشد 1390.11.29
25 بهینه‌سازی شكل هندسی جداره میراگر تنظیم‌شده حاوی مایع حسینی سیدسجاد کارشناسی‌ارشد 1390.07.10
26 بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شكلی خداوردیان علیرضا کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
27 میراگر جرمی چرخشی با پیكربندی وقفی محمدی قاضی محله رضا کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
28 « كنتــرل ارتعاشات لرزه‌ای پل‌های كابلی به صورت غیر فعال و نیمه فعال با مطالعه موردی پل كابلی لالی زنگنه نیلوفر کارشناسی‌ارشد 1390.06.27
29 كنتــرل ارتعاشات لرزه‌ای پل‌های كابلی به صورت غیر فعال و نیمه فعال با مطالعه موردی پل كابلی لالی زنگنه نیلوفر کارشناسی‌ارشد 1390.06.27
30 میراگر جرمی نیمه فعال نوین با سختی متغیر و كاربرد آن در كنترل ارتعاشات سازه ها فیض ابادی ثانی سعیده سادات کارشناسی‌ارشد 1390.06.27
31 اندركنش دیسك صلب مدفون با محیط بی¬نهایت دوگانه ایزوتروپ جانبی محمدنژاد حمید کارشناسی‌ارشد 1389.11.26
32 كاهش ارتعاشات پل ها تحت بار ترافیك با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده سنجری پیرایواتلو فریبرز کارشناسی‌ارشد 1389.07.07
33 كاهش ارتعاشات پل ها تحت بار ترافیك با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده سنجری پیرایواتلو فریبرز کارشناسی‌ارشد 1389.07.07
34 كاربرد میراگر حاوی سیال مغناطیسی در كنترل نیمه فعال پل ها هرندی محمدمیلاد کارشناسی‌ارشد 1389.06.23
35 اندركنش دیسك صلب مدفون با محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی كاتبی امیرعباس کارشناسی‌ارشد 1388.12.19
36 محاسبه فشار هیدرودینامیكی واردبرسرریز نیلوفری بادرنظرگرفتن اندركنش سرریز بامخزن و پی صناعی ها علیرضا کارشناسی‌ارشد 1388.12.16
37 اندركنش شمع - خاك در محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی شاه محمدی مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.10.26
38 كاربرد میراگر سیال لزج به منظور كنترل پاسخ لرزه ای سازه ها با مطالعه موردی پل ایزدخواست آنجفی مرزیجرانی حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1388.09.30
39 کارشناسی‌ارشد امام علی کارشناسی‌ارشد
40 پایش سلامت و شناسایی آسیب های سازه ای پل ها با استفاده از روش تبدیل موجك اشراقی مجید کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021