اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی قلندرزاده
نام عباس
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2859
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک aghaland@ut.ac.ir
شماره اتاق 306

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی مهندسی عمران, تهران - 1367
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی, تهران - 1370
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه توکیو - 1376

درس های ارائه شده
1 پروژه پی سازی
2 پی سازی 1
3 دینامیک خاک
4 ژئوتکنیک لرزه ای
5 مباحث ویژه
6 ازمایشگاه خاک پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده ؛ مطالعه موردی خاک شمال تهران مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی سرعت موج‌برشی در ماسه‌های سیلتی با استفاده از آزمایش‌های المان خمشی با روش‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests' ' مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
5 Effects of non-plastic silt on liquefaction resistance of sands based on cyclic triaxial tests مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
6 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests' مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
7 معرفی زمین لغزش مله کبود-قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Stiffness Degradation and Damping Ratio of Sand-Gravel Mixtures Under Saturated State مقاله ژورنالی 96/10/02 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
9 Centrifuge modeling of geotechnical mitigation measures for shallow foundations subjected to reverse faulting مقاله ژورنالی 96/09/17 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
10 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach مقاله ژورنالی 96/05/22 SCIENTIA IRANICA
11 مقایسه رفتار تونلهای قطعه ای در گسلش عادی و معکوس با استفاده از مدلسازی در سانتریفیوژ مقاله ژورنالی 96/05/01 مجله مهندسی عمران شریف
12 Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios مقاله ژورنالی 96/02/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
13 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table مقاله ژورنالی 95/12/06 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
14 Settlement control by deep and mass soil mixing in clayey soil مقاله ژورنالی 95/11/13 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING
15 بررسی افزوده شدن شن بر سختی کرنش کوچک خاکهای ماسه ای مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
16 بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق در کاهش پتانسیل روانگرایی خاک زیر فونداسیون های سطحی مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
17 بررسی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای مخلوط با شن مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
18 Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting مقاله ژورنالی 95/07/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
19 مدل¬سازی فیزیکی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون با استفاده از میز لرزان و مقایسه با روابط تحلیلی مقاله ژورنالی 95/05/20 نشریه زمین شناسی مهندسی
20 Dynamic properties of polyurethane foam-sand mixtures using cyclic triaxial tests مقاله ژورنالی 95/05/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
21 پاسخ لرزه‌ای رسوبات آبرفتی ناشی از مؤلفه‌ قائم زلزله‌های‌ حوزه نزدیک گسل مقاله ژورنالی 95/03/04 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
22 بررسی اثر آتش سوزی تانکرهای حمل سوخت بر روی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی مقاله کنفرانسی 95/03/01 کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
23 FIROOZKUH SAND: INTRODUCTION OF A BENCHMARK FOR GEOMECHANICAL STUDIES مقاله ژورنالی 94/10/24 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
24 Experimental modeling of segmental shallow tunnels in alluvial affected by normal faults مقاله ژورنالی 94/10/16 TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
25 بررسی تاثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل های زمان وابسته در شرق ایران مقاله ژورنالی 94/10/14 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
26 بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ مقاله ژورنالی 94/10/01 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
27 تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک: مطالعه آزمایشگاهی و عددی مقاله ژورنالی 94/09/28 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
28 مدل سازی گسلش نرمال و تونل قطعه ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی مقاله ژورنالی 94/09/09 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
29 Centrifuge model tests of fault rupture effect on some geotechnical structures مقاله کنفرانسی 94/08/18 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
30 اثر محتوای فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوار مخازن با استفاده از میز لرزان مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
31 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون در زلزله مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
32 Centrifuge modeling of shallow embedded foundations subjected to reverse fault rupture مقاله ژورنالی 94/06/10 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
33 مدلسازی فیزیکی تونلهای سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آنها در دستگاه میزلرزه مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر لوله های مدفون طولی1G با استفاده از آزمایشهای میزلرزه مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 بررسی روانگرایی خاکهای ماسه ای اشباع با استفاده از روش انرژی به وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه توخالی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
36 بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح Kσ در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
37 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه های تثبیت شده مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
38 Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips مقاله ژورنالی 94/01/16 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
39 Experimental study of remediation measures of anchored sheet pile quay walls using soil compaction مقاله ژورنالی 93/10/11 OCEAN ENGINEERING
40 پارامتر حالت برای ماسه های تثبیت شده با سیمان مقاله کنفرانسی 93/09/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
41 Effects of soil improvement on seismic behaviors of anchored sheet pile quay walls embedded in liquefiable sites مقاله کنفرانسی 93/07/29 11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014
42 بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر روانگرایی ماسه ها در شرایط برش ساده و مقایسه آن با نتایج دستگاه سه محوری سیکلیک مقاله کنفرانسی 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
43 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test مقاله ژورنالی 93/04/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
44 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار آب در طول مخازن بسته مستطیلی شکل بتنی با استفاده از آزمایش میز لرزه مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
45 Experimental investigation on interaction of concrete gravity dam-reservoir-foundation on shaking table مقاله کنفرانسی 92/02/17 7th National Congress on Civil Engineering
46 Experimental investigation on interaction of concrete gravity dam-reservoir-foundation on shaking table مقاله ژورنالی 91/12/26 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
47 The relationship between clay geotechnical data and clay electrical resistivity مقاله ژورنالی 91/12/25 BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA
48 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting مقاله ژورنالی 91/12/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
49 Experimental study of the grading characteristic effect on the liquefaction resistance of various graded sands and gravelly sands مقاله ژورنالی 91/12/03 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
50 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting مقاله ژورنالی 91/09/25 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
51 Recent Developments in Faulting Simulators for Geotechnical Centrifuges مقاله ژورنالی 91/08/11 GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
52 Performance Evaluation of Stone columns as Mitigation Measure against Lateral Spreading in Pile Groups using Shake Table Tests مقاله کنفرانسی 91/08/09 International Conference on Ground Improvement and Ground Control (ICGI 2012)
53 Effects of Liquefiable Layer on Dynamic Response of Anchored Flexible Quay Wall مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
54 Effects of loading rate and initial stress state on stress–strain behavior of rock fill materials under monotonic and cyclic loading conditions مقاله ژورنالی 91/07/10 Scientia Iranica
55 Embedment Depth Effect on the Shallow Foundation-Fault Rupture Interaction مقاله کنفرانسی 91/07/03 15 World Conference on Earthquake Engineering
56 Shaking table test on reduced-scale mechanically stabilized earth walls with different reinforcement lengths مقاله کنفرانسی 91/07/03 15 World Conference on Earthquake Engineering
57 Effects of Anisotropic Consolidation and Stress Reversal on the Liquefaction Resistance of Sands and Silty Sands مقاله ژورنالی 91/03/12 Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS AGSSEA
58 بررسی پارامترهای حالت مختلف برای ماسه فیروزکوه مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 بررسی رفتار زهکشی نشده ماسه 161 فیروزکوه تحت بارگذاری های مونوتونیک به منظور معرفی ماسه مرجع در تحقیقات ژئوتکنیکی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
60 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای مقاله ژورنالی 91/01/07 Civil Engineering Infrastructures journal
61 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' مقاله ژورنالی 90/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
62 Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials مقاله ژورنالی 90/11/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
63 Seismic refraction and downhole survey for characterization of shallow depth materials of Bam city southeast of Iran مقاله ژورنالی 90/11/11 Journal of The Earth
64 Loading frequency effect on stiffness damping and cyclic strength of modeled rockfill materials مقاله ژورنالی 90/10/16 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
65 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting مقاله ژورنالی 90/10/11 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
66 Electrical Resistivity Relation with Clays Water Content and Density مقاله کنفرانسی 90/09/20 First International Conference on Engineering Geophysics
67 Effects of seawaterstructuresoil interaction on seismic performance of caisson - type quay wall مقاله ژورنالی 90/09/10 Computers and Structures
68 A physical model study on site condition effect on seismic performance of storage tanks مقاله کنفرانسی 90/07/10 14th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 64th Canadian Geotechnical Conference
69 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی مقاله ژورنالی 90/07/02 Civil Engineering Infrastructures journal
70 طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات مجزا و بررسی تکرار پذیری نتایج بدست آمده از آن مقاله کنفرانسی 90/06/15 هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
71 مدلسازی عددی روشهای کاهش خطرات ناشی ازاندرکنش گسل نرمال و پی های سطحی مقاله کنفرانسی 90/06/12 اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال
72 بررسی تجربی تاثیر عمق مدفون در عملکرد لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه مقاله کنفرانسی 90/06/12 اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال
73 بررسی پایداری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با نگاهی به مکانیزم گسیختگی مقاله کنفرانسی 90/02/26 6 th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
74 CENTRIFUGE MODELING OF BURIED PIPELINES RESPONSE DUE TO REVERSE FAULTING مقاله کنفرانسی 90/02/26 6 the International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
75 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls مقاله ژورنالی 89/12/05 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
76 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله مقاله ژورنالی 89/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
77 مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله مقاله ژورنالی 89/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
78 CENTRIFUGE MODELING OF BURIED PIPELINES RESPONSE DUE TO REVERSE FAULTING مقاله کنفرانسی 89/10/20 5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
79 تعیین سرعت موج یرشی در لایه های رسوبات آبرفتی با به کار گیری اندازه گیری های میکروترومور مقاله ژورنالی 89/10/01 Civil Engineering Infrastructures journal
80 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور مقاله ژورنالی 89/10/01 Civil Engineering Infrastructures journal
81 CORRELATION BETWEEN ELECTRICAL RESISTIVITY DATA AND GEOTECHNICAL DATA ON A CLAY SOIL مقاله کنفرانسی 89/09/02 THE 19th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS and EXHIBITION of TURKEY
82 A Numerical Study of Liquefaction Induced Deformation on Caisson - Type Quay wall Using a Partially Coupled Solution مقاله ژورنالی 89/08/25 Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
83 Effect of amount of clay on undrained behavior of clayey sand under Isotropic consolidation compression stresse by means of undrained monotonic triaxial tests مقاله کنفرانسی 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
84 Study on the effects of amount of clay content on undrained behavior of clayey sands under anisotropic consolidation compression stress by means of undrained monotonic triaxial tests مقاله کنفرانسی 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
85 مدلسازی سانتریفیوژ خطوط لوله های مدفون مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
86 بررسی تئوری و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاری بر رفتار مصالح سنگریزه ای مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
87 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی الف: آزمایش مدل میز لرزه مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
88 بررسی مودهای تغییر شکل لرزه ای دیوارهای خاک مسلح مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
89 ساخت جعبه دو بخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفیوژ مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
90 Study on the Inherent Anisotropic Behavior of Clayey Sands by means of Undrained Monotonic Triaxial Tests مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
91 Study on the Effect of Induced Anisotropy Based on Consolidation Stress Ratio (KC Parameter in Clayey Sands by Means of Undrained Monotonic Triaxial Tests مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
92 New ideas for reducing seismic displacement of gravity quay walls مقاله کنفرانسی 89/04/07 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
93 centrifuge at the University of Tehran I.R. Iran مقاله کنفرانسی 89/04/07 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
94 بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای مقاله ژورنالی 89/03/11 مجله مهندسی عمران شریف
95 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group مقاله ژورنالی 88/12/10 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
96 برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه مقاله ژورنالی 88/12/01 مجله علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
97 Preparation of Engineering Geological Maps of Bam City Using Geophysical and Geotechnical Approach مقاله ژورنالی 88/10/11 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
98 Dynamic properties of gravelly materials مقاله ژورنالی 88/10/11 SCIENTIA IRANICA
99 بررسی رفتار لرزه ای مخازن انعطاف پذیر و انکر نشده با توجه به عملکرد زمین مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
100 ارزیابی روش های متداول تخمین پریود اصلی نوسان ساز هها توسط نتایج حاصل از آزمایش اندازه گیری میکروترمور و آزمایش میز لرزه مقاله ژورنالی 88/07/01 مهندسی ساختمان و علوم مسکن
101 تخمین پارامترهای دینامیکی سازه با استفاده از ثبت میکروترمورها توسط سرعت نگار و تحلیل آنها به روش نسبت طیفی مولفه ا فقی به قایم و کاربرد آن در مقاوم سازی مقاله کنفرانسی 88/05/28 فستیوال سراسری بتن
102 Numerical modeling of the seismic behavior of gravity type quay walls مقاله کنفرانسی 88/03/25 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
103 Anisotropic behavior of silty sand by means of undrained monotonic triaxial tests مقاله کنفرانسی 88/03/25 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
104 Pressure dissipator panels for seismic mitigation of caisson quay walls مقاله کنفرانسی 88/03/25 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
105 Dynamic performance of core in asphaltic concrete core dams by means of 1g shaking table tests مقاله کنفرانسی 88/03/25 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
106 Anisotropic behavior of silty sands by means of undrained monotonic triaxial tests مقاله کنفرانسی 88/03/25 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering — from case history to practice
107 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls مقاله ژورنالی 88/03/18 OCEAN ENGINEERING
108 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
109 بررسی تاثیر روشهای بهسازی بر نحوه عملکرد لرزهای دیوارهای ساحلی وزنی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
111 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
112 Experimental study on seismic deformation modes of reinforced - soil walls مقاله ژورنالی 87/10/12 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
113 اندازه گیری ویژگی های مکانیکی و فیزیکی سپیدار کبوده ایران Populus alba و تدوین مقاومت های مجاز آن مقاله ژورنالی 87/10/01 مجله منابع طبیعی ایران
114 2D Nonlinear Analysis of Asphaltic Concrete - Core Embankment Dams مقاله کنفرانسی 87/07/10 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG)
115 Effect of Non - Plastic Silt on the Anisotropic Behavior of Sand مقاله ژورنالی 87/05/11 SOILS AND FOUNDATIONS
116 Seismic microzonation of Shiraz city (southwest of Iran) مقاله کنفرانسی 87/03/01 Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV
117 بررسی تاثیر انیزوتروپی بر روی مقاومت روانگرایی ماسه ها مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی عمران
118 بررسی منحنی های رفتاری مصالح با استفاده از تحلیل نتایج آزمایشهای میز لرزه بر روی سدهای هسته آسفالتی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی عمران
119 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی عمران
120 Seismic microzonation of Shiraz city, southwes of Iran مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی عمران
121 Estimation of Shear Wave Velocity by Means of Array Measurement of Microtremors Using Genetic Algorithm Method مقاله کنفرانسی 87/01/24 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
122 Static and dynamic behavior of hunchbaked gravity quay walls مقاله ژورنالی 86/11/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
123 DETERMINATION OF SHEAR MODULUS (G0) OF A CALCAREOUS SOIL BY MEANS OF SCPTU AND RESONANT COLUMN TESTS مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
124 Investigation on the liquefaction of clayey-sandy soil during Chanureh earthquake مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
125 Seismic study of reinforced earth walls by shaking table model tests مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
126 Determination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using one-point microtremor measurements مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
127 Determination of Vs profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using one-point microtremor measurements مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international conference on earthquake geotechnical engineering (4ICEGE)
128 The effect of chemical groutings on liquefactuion potential of fine sand مقاله کنفرانسی 86/04/04 Greece 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
129 Efficiency of cement grouting on the triaxial reponse of block-sampled liquefiable sand مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
130 Effect of silt content on the undeained anisotropic behavior of sand in cyclic loading مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
131 Laboratory invetigation of the effect of plastic fines on cyclic resistance of sand-clay mixtures مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
132 مطالعه بر روی درستی تخمین مدل فین در افزایش فشار آب حفره ای مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی عمران
133 Possible effects of local site conditions (site effect) on building damage during the Zarand (southeast of Iran) earthquake of February 2005) مقاله کنفرانسی 85/12/20 2nd ACEE
134 Seismic Microzonation and Damage Assessment of Bam City Southeast of Iran مقاله ژورنالی 85/11/15 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
135 "بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی مقاله کنفرانسی 85/10/14 کارگاه تخصصی کاربرد مصالح آسفالتی در احداث سدهای خاکی-سنگریزه ای
136 مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر مقاله کنفرانسی 85/09/07 7th ICOPMAS
137 گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای اسکله ها برای ایران مقاله کنفرانسی 85/09/07 7th ICOPMAS
138 INVESTIGATION ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF SURFACE SOIL DURING THE 2003 BAM EARTHQUAKE IN IRAN مقاله کنفرانسی 85/06/12 the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (1st ECEES)
139 EFFECTS OF LOCAL SITE CONDITIONS ON BUILDING DAMAGE DURING THE ZARAND (FEB2006, IRAN) EARTHQUAKE مقاله کنفرانسی 85/06/12 1st ECEES 2006
140 NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY ON SEISMIC PERFORMANCE OF GRAVITY TYPE QUAY WALL مقاله کنفرانسی 85/06/12 1st ECEES 2006
141 An Experimental Study of the Liquefaction Resistance of Sand-Clay Mixtures مقاله کنفرانسی 85/06/12 1st ECEES 2006
142 INVESTIGATION ON THE LIQUEFACTION OCCURRED IN A CLAYEY SANDY SOIL DURING THE CHANGUREH EARTHQUAKE مقاله کنفرانسی 85/06/12 1st ECEES 2006
143 Effect of Polastic Fines on Cyclic Resistance of Saturated Sands مقاله ژورنالی 85/06/01 Journal of Seismology Earthquake Engineering
144 بررسی تاثیر ریز دانه های پلاستیک بر مقاومت روانگرائی ماسه اشباع مقاله ژورنالی 85/04/30 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
145 Determination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using microtremor measurements مقاله کنفرانسی 85/03/16 GeoShanghai International Conference
146 ِDetermination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city(southeast of Iran) using microtremor measurements مقاله کنفرانسی 85/03/15 Geoshanghai 2006 International Conference
147 Effect of Plastic Fines on Cyclic Resistance of Sands مقاله کنفرانسی 85/03/15 Geoshanghai 2006 International Conference
148 The dynamic response of gravity type quay wall during earthquake including soil-structure interaction مقاله کنفرانسی 85/03/15 25th International Conference on Offsore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2006-92313
149 Total Dissipated Energy Curve Analysis in Undrained Cyclically Loaded Saturated Sand مقاله کنفرانسی 85/03/15 Geoshanghai 2006 International Conference
150 Effect of Plastic Fines on the Undrained Behavior of Sands مقاله کنفرانسی 85/03/15 Geoshanghai 2006 International Conference
151 کاربرد اندازه گیریهای نقطه ای و آرایه ای میکروترمور جهت ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهرهای ارومیه و بم مقاله کنفرانسی 85/03/09 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
152 کاربرد اندازه گیریهای نقطه ای و آرایه ای میکروترمور جهت ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهرهای ارومیه و بم مقاله کنفرانسی 85/03/09 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
153 State Boundary Surface for Very Loose Firoozkooh Sand مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering
154 The dynamic response of gravity type quay wall during earthquake induced soil-sea-structure interaction مقاله کنفرانسی 85/02/14 7th International Conference on Civil Engineering
155 State-boundary surface for very loose Firoozkooh sand مقاله کنفرانسی 85/02/14 7th International Conference on Civil Engineering
156 Possible effects of local site conditions (site effects) on building damage during the Zarand(south-east of Iran) earthquake of February 2005 مقاله کنفرانسی 84/12/19 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
157 اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه مقاله ژورنالی 84/11/21 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
158 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS مقاله ژورنالی 84/10/11 SOILS AND FOUNDATIONS
159 " Effect of stress anisotropy on the cyclic behavior of saturated sand in undrained condition مقاله کنفرانسی 84/06/17 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
160 Evaluation of gravel drains and compacted sand piles in mitigating liquefaction مقاله ژورنالی 84/04/10 Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
161 Factors Affecting Shaking Induced Water Pressure Behind A Quay Wall مقاله کنفرانسی 83/04/11 13th World Conference on Earthquake Engineering(WCEE)
162 Seismic Behavior of Local Soil and Foundations in Bam City During the 2003 Bam Earthquake مقاله ژورنالی 82/10/11 Bulletin of the Earthquake Research Institute
163 Study on the behavior of shallow foundations during liquefaction and mitigation methods by means of 1G shaking table test مقاله کنفرانسی 82/05/12 BGA conference 2003
164 Processing method of microtremors for local site effect estimation مقاله کنفرانسی 82/03/27 Safety and Reliability
165 ریز پهنه بندی شهر ارومیه با استفاده از اندازه گیریهای میکرو ترمور مقاله کنفرانسی 82/02/23 SEE4
166 بررسی روشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور مقاله کنفرانسی 82/02/23 SEE4
167 بررسی خطر لرزه در شهر ارومیه مقاله کنفرانسی 82/02/23 SEE4
168 پهنه بندی رسوبات شهر ارومیه بر اساس استاندارد 2800 مقاله کنفرانسی 81/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
169 ارزیابی طیف پاسخ استاندارد 2800 برای انواع مختلف رسوبات با استفاده از آنالیز پاسخ ساختگاه مقاله کنفرانسی 81/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
170 نحوه پردازش داده های میکروترمور جهت تعیین اثر ساختگاه مقاله کنفرانسی 81/09/18 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
171 A Numerical study of Deep Foundations Under Lateral Looads مقاله ژورنالی 80/10/11 JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
172 Shaking induced water pressure acting on quay walls مقاله کنفرانسی 80/05/12 XVth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
173 Shaking table tests on seismic deformation of gravity quay walls مقاله ژورنالی 77/05/12 SOILS AND FOUNDATIONS
174 Study on liquefying simulation test of retaining structure ground of Kobe Port مقاله ژورنالی 76/10/11 Journal of China University of Geosciences
175 Dynamic failures of subsoils observed in waterfront areas مقاله ژورنالی 75/05/01 SOILS AND FOUNDATIONS
176 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی آزمایشگاهی عملكرد اندركنش خاك سازه در فونداسیون های شمعی با به كارگریری سیستم با رفتار غیر خطی هیبرید سازه و فونداسیون های شمعی افشانی زینب کارشناسی‌ارشد 1396.06.29
2 ارزیابی پتانسیل روانگری ماسه های سیلتی با استفاده از نتایج آزمایش های سه محوری تناوبی و نفوذ مخروط (CPT) به همراه اندازه گیری سرعت موج برشی (Vs) زهفروش فرشاد کارشناسی‌ارشد 1396.06.15
3 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پارامترهای دینامیكی ماسه فیروزكوه مجتهدزاده نیما کارشناسی‌ارشد 1396.05.09
4 مطالعه نحوه فراگیری پی سطحی بر انتشار گسلش در لایه های خاك زیرین زمانی علی کارشناسی‌ارشد 1395.06.15
5 ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی آجر رسی بهسازی شده با تسلیح مغزه رهگذر آرش کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
6 بررسی اثر اضافه شدن شن روی رابطه مدول برشی و میرایی با كرنش برشی در مخلوط‌های شن و ماسه مهدوی نفت چالی فهیمه کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
7 بكارگیری سرعت انتشار موج برشی در تخمین پتانسیل روانگرایی برای ماسه‌های مخلوط با شن كبیری فریبا کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
8 بررسی اثر اضافه شدن ریزدانه به ماسه بر پارامترهای دینامیكی (مدول برشی و میرایی) مخلوط ماسه و سیلت عطائی سارا کارشناسی‌ارشد 1395.06.08
9 بررسی روش های كاهش اثرات گسلش بر عملكرد پی های سطحی آشتیانی مهدی دكتری 1394.11.25
10 بررسی نقش تغییرات تنش كولمب در مدل های تابع زمان (زمان - وابسته) زلزله سرخوندی سمیرا کارشناسی‌ارشد 1394.10.23
11 ارزیابی آزمایشگاهی عملكرد لرزه ای مخازن مدفون مستطیلی شكل بتنی موجود دارای درزهای انبساطی با استفاده از میز لرزه حاتمی نیا حامد کارشناسی‌ارشد 1394.06.31
12 بررسی اندركنش غیر خطی خاك - سازه فونداسیون بر عملكرد سازه های یك درجه آزادی بر روی میز لرزه ناظمی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1394.06.30
13 بررسی اثر كاهشی یا افزایشی اندركنش خاك و سازه بر نیروی برشی پایه با استفاده از آزمایش میز لرزه افشار مهدی کارشناسی‌ارشد 1394.06.30
14 بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح k? در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاك های ماسه ای عسكریان سعید کارشناسی‌ارشد 1394.05.28
15 بررسی روانگرایی خاكهای ماسه ای با استفاده از روش كرنش برشی و روش انرژی به وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه تو خالی رضانژادملكشاه روزبه کارشناسی‌ارشد 1394.05.25
16 ارائه روشی جهت تصحیح خط پایه شتاب نگاشت های میدان نزدیك گسل و محاسبه میزان جابجایی ماندگار زمین حسن ارش کارشناسی‌ارشد 1393.06.16
17 ارزیابی روش نیومارك اصلاح شده در تعیین مكان و تغییر شكل شیب های خاك مسلح با استفاده از آزمایش های میز لرزه جعفری سپیده کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
18 بررسی اثر توام جهت تنش های اصلی تنش برشی استاتیكی اولیه و بازگشت تنشهای انحرافی بر روانگرایی ماسه ها با استفاده از آزمایش های سه محوری سیكلی سراج پور سعید کارشناسی‌ارشد 1393.06.10
19 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مخازن مدفون مستطیلی شكل بتنی موجود در اثر زلزله لطفی راد پویا کارشناسی‌ارشد 1393.02.27
20 استفاده از روشهای شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی، مطالعه موردی شهر تهران حاجی محمدی بابك کارشناسی‌ارشد 1392.12.21
21 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف لغزش و ساز و كار كانونی زلزله بر روی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در میدان نزدیك گسل علی پوربهبهانی مهدی کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
22 بررسی جهت تنش های اصلی تنش برشی استاتیكی اولیه و بازگشت تنش ها بر روانگرایی ماسه ها در شرایط برش ساده بلوری بزاز حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1392.06.26
23 بررسی فشار دینامیكی آب پشت دیوار ساحلی با استفاده از آزمایش میزلرزه رحیمی سلمان کارشناسی‌ارشد 1392.04.29
24 بررسی اندركنش سد بتنی وزنی و پی به روش‌های عددی و مقایسه با نتایج آزمایش روی میز لرزه رساطلب سروش کارشناسی‌ارشد 1391.10.26
25 بررسی روش‌های بهسازی لرزه‌ای دیوارهای مهارشده با استفاده از آزمایش‌های میزلرزه قاسمی پویان کارشناسی‌ارشد 1391.10.24
26 مطالعه رفتار لرزه ای موج شكن های تركیبی كیسونی-سنگریزه ای با استفاده از آزمایشهای مدل میزلرزه 1 نجما علیرضا کارشناسی‌ارشد 1391.06.15
27 بررسی اثر بركنش و واژگونی بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی میرزایی مهدیه کارشناسی‌ارشد 1391.02.30
28 بررسی رفتار زهكشی نشده ماسه 161 فیروزكوه تحت بارگذاری های مونوتونیك فشاری و كششی به منظور معرفی ماسه مرجع فرهمند كیا کارشناسی‌ارشد 1390.11.15
29 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای خاك مسلح تسمه فلزی توسط آزمایش های میز لرزه مهدوی گلوجه مهدی کارشناسی‌ارشد 1390.07.13
30 بررسی رفتار لرزه‌ای تونل‌های اجراشده با روش قطعه‌ای با استفاده از آزمایش میزلرزه 1g احمدی محمد کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
31 بررسی اثرات اندركنش خاك و سازه در ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی صدیقی ممان مهرداد کارشناسی‌ارشد 1389.12.09
32 بررسی نظری و آزمایشگاهی رانش دینامیكی ناشی از زلزله برای خاكهای دارای چسبندگی و زاویه اصطكاك داخلی (c-?) رجبی محمدشریف کارشناسی‌ارشد 1389.07.08
33 بررسی تأثیر افزودن ریزدانه رسی بر رفتار غیرهمسان ماسه های اشباع در شرایط بارگذاری زهكشی نشده درگاهی مجتبی کارشناسی‌ارشد 1389.06.09
34 اندركنش گروه پی سطحی در محیط ایزوتروپ جانبی یغمائی رضا کارشناسی‌ارشد 1388.12.24
35 بررسی دقت تحلیل و اندازه گیری با نرم افزارها و دستگاه های متعارف با مقایسه نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی و مدل واقعی حیدری معاف مجتبی کارشناسی‌ارشد 1388.07.11
36 بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر روش های بهسازی بر نحوه عملكرد لرزه ای دیوارهای ساحلی وزنی مصطفوی مقدم امیرعلی دكتری 1388.07.06
37 ارزیابی مقایسه ای نتایج تحلیل تعینی و احتمالاتی خطر لرزه ای و بررسی آثار تركیبی آنها اردوخانی كیوان کارشناسی‌ارشد 1388.07.05
38 بررسی میزان تاثیر روشهای بهیسازی در نحوه عملكرد لرزه ای دیوارهای ساحل وزنی با استفاده ارز آزمایش میزلرزه g 1 حاجی علیخانی پوریا کارشناسی‌ارشد 1388.05.31
39 بررسی تاثیر ریز دانه غیر پلاستیك برروی رفتار ناهمسان ماسه های اشباع با استفاده از آزمایشهای مونوتونیك زهكشی نشده سه محوری رفیعی دهخوارقانی رضا کارشناسی‌ارشد 1388.04.03
40 بررسی تاثیر ریزدانه غیر پلاستیك برروی رفتار ناهمسان ماسه های اشباع با استفاده از آزمایشهای مونوتونیك زهكشی نشده سه محوری رفیعی دهخوارقانی رضا کارشناسی‌ارشد 1388.04.03
41 بررسی رفتار دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن اسفالتی فیضی خانكندی سیامك دكتری 1387.07.30
42 بررسی تاثیر لایه‌های در سیلتی مستعد روانگرایی بر رفتار لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهارشده با استفاده از آزمایش‌های میز لرزه باقرزاده خسروشاهی سیدكمال کارشناسی‌ارشد 1387.07.08
43 تعیین پروفیل سرعت موج برشی آبرفت بوسیله اندازه‌گیریهای میكروترمور با استفاده از الگوریتم ژنتیك صحرائیان سید محمد صادق کارشناسی‌ارشد 1387.06.27
44 بررسی تجربی ناهمسانی در رفتار مونوتونیك ماسه اشباع و تاثیر افزودن سیلت بهادری هادی دكتری 1387.05.13
45 بررسی رفتار ماسه‌های مخلوط با ریزدانه تحت بارگذاری فشاری و كششی یكنواخت محوری سیكلیك احمدی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1387.04.16
46 مطالعه رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی با استفاده از آزمایش های میز لرزه (1g) میردامادی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1386.11.13
47 بررسی تاثیر نامنظم بودن بارهای ناشی از زلزله برروا آبادی مرند محمد کارشناسی‌ارشد 1386.08.29
48 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شمع بر عملكرد لرزه ای سیستم دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه رضایی زاده مهابادی محمد کارشناسی‌ارشد
49 بررسی آزمایشگاهی اندركنش خاك سازه بر روی سازه یك درجه آزادی الاستوپلاستیك به همراه فونداسیون بهسازی شده با شمع موسویان سیدمحمدهادی کارشناسی‌ارشد
50 ررسی تحلیلی و تجربی تغییر شكل دیوارهای خاك مسطح درشرایط زلزله صابرماهانی محسن دكتری
51 بررسی روش های پیشگیری از آسیب به پی های كم عمق در اثر گسلش سطحی با استفاده از آزمایش های سانتریفیوژ صدرا وحید کارشناسی‌ارشد
52 بررسی رفتار تونل های در معرض گسلش سطحی شیب لغز و روش های كاهش خسارت آنها صباغ رنانی مهدی دكتری
53 بررسی رفتار لرزه ای دیوار های ساحلی از نوع بلوكی گ جلوخانی نیاركی باقر کارشناسی‌ارشد
54 بررسی تاثیر اضافه كردن خرده لاستیك بر پارامترهای دینامیكی خاك های شنی ذوق پیمان کارشناسی‌ارشد
55 ارزیابی روشهای پیش بینی بار و برآورد تعداد اسكله در بنادر نفتی احمدیان راد سینا کارشناسی‌ارشد
56 بررسی تاثیر ستون های اختلاط در عمق بر كاهش عوارض روانگرایی زیر پی های سطحی دهقان خلیلی حسام دكتری
57 روابط بین مقاومت سیكلی و سرعت موج برشی برای ماسه های كربناتی بابایی امیر کارشناسی‌ارشد
58 مدل سازی فیزیكی مونوپایل تحت بار جانبی سیكلیك در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتكنیكی (با سیستم كنترل بار) شهیدی خواه مهدی کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021