اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی کارآموز
نام محمد
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2169
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک karamouz@ut.ac.ir
شماره اتاق 312

اطلاعات تحصیلی
گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
کارشناسی عمران, شیراز - 1356
کارشناسی ارشد عمران, جورج واشنگتن - 1358
دکتری عمران, پردو - 1361

درس های ارائه شده
1 آب های زیرزمینی
2 آب های زیرزمینی پیشرفته
3 تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آبII
4 هیدرولوژی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Developing a Model for Optimizing the Geometric Characteristics of Water Diversion Systems مقاله ژورنالی 96/11/12 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
2 Using Joint Probability Distribution of Reliability and Vulnerability to Develop a Water System Performance Index مقاله ژورنالی 96/11/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
3 An uncertainty-based framework to quantifying climate change impacts on coastal flood vulnerability: case study of New York City مقاله ژورنالی 96/07/25 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
4 Distributed Hydrologic Modeling of Coastal Flood Inundation and Damage: Nonstationary Approach مقاله ژورنالی 96/05/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
5 Application of Dynamic Simulation Modeling Approach and Load-Resistance Concept to Water–Infrastructure Interactions in Coastal Areas مقاله ژورنالی 96/05/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
6 Assessment of Sustainability in Water Supply-Demand Considering Uncertainties مقاله ژورنالی 96/03/18 WATER RESOURCES MANAGEMENT
7 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model مقاله ژورنالی 96/03/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
8 Vulnerability Assessment of Drinking Water Distribution Networks to Chemical and Biological Contaminations: Case Study مقاله ژورنالی 96/03/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
9 تحلیل پایداری تأمین و تقاضا مبتنی بر بیلان آب، حرکت بسوی تدوین یک شاخص ترکیبی )مطالعه موردی: حوضه آبریز اهرچای( مقاله ژورنالی 95/10/09 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
10 Quantifying Resilience and Uncertainty in Coastal Flooding Events: Framework for Assessing Urban Vulnerability مقاله ژورنالی 95/07/02 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
11 Uncertainty-based flood resiliency evaluation of wastewater treatment plants مقاله ژورنالی 95/05/22 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
12 توسعۀ شاخص ارزیابی کیفی آموزش مهندسی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها مقاله ژورنالی 95/05/19 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
13 Regional Drought Resiliency and Vulnerability مقاله ژورنالی 95/04/31 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
14 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures مقاله ژورنالی 95/04/29 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
15 Coastal Flood Damage Estimator: An Alternative to FEMA’s HAZUS Platform مقاله ژورنالی 95/03/12 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
16 Determination of CSO Volume for Impact Assessments under Extreme Flooding Conditions: A Case Study Read More: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/9780784479858.018 مقاله کنفرانسی 95/02/30 World Environmental and Water Resources Congress 2016: Watershed Management, Irrigation and Drainage, and Water Resources Planning and Management
17 How Accurate and Practical Flood Inundation Maps Are Using Low Resolution DEMs مقاله کنفرانسی 95/02/30 World Environmental and Water Resources Congress 2016: Watershed Management, Irrigation and Drainage, and Water Resources Planning and Management
18 World Environmental and Water Resources Congress 2016 مقاله ژورنالی 95/02/27 American Society of Civil Engineers
19 بررسی رویکرد بار- مقاومت در تحلیل شکست زیرساختهای آبی شهری در مواجهه با سیلاب مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
20 مدیریت منابع آب : ایجاد نگرش مشترک )Resilience( دوام و قوام در پیوند اکولوژی با چرخهی آب مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
21 Farm-based cropping pattern optimization and conjunctive use planning using piece-wise genetic algorithm (PWGA): a case study مقاله ژورنالی 94/11/05 Modeling Earth Systems and Environment
22 MAPPING REGIONAL DROUGHT VULNERABILITY: A CASE STUDY مقاله ژورنالی 94/09/20 The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
23 Progress and Recommendations for Advancing Performance-Based Sustainable and Resilient Infrastructure Design مقاله ژورنالی 94/09/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
24 MAPPING REGIONAL DROUGHT VULNERABILITY: A CASE STUDY مقاله کنفرانسی 94/09/02 The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
25 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... مقاله ژورنالی 94/06/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
26 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies مقاله ژورنالی 94/05/21 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
27 Combined Impact of Inland and Coastal Floods: Mapping Knowledge Base for Development of Planning Strategies مقاله ژورنالی 94/05/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
28 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering مقاله ژورنالی 94/04/15 ADVANCES IN WATER RESOURCES
29 Prediction of Sea Level Using a Hybrid Data Driven Model: New Challenges after Hurricane Sandy مقاله ژورنالی 94/04/10 WATER QUALITY EXPOSURE AND HEALTH
30 Multicritera Evaluation of Combined sewer overflow ompacts in coastal cities مقاله کنفرانسی 94/03/20 9th WORLD CONGRESS OF EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities"
31 Flood Scenarios Determination Using Non-stationary Flood Frequency Analysis in Coastal Areas مقاله کنفرانسی 94/03/20 9th WORLD CONGRESS OF EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities"
32 SIMULATION OF SEA WATER LEVEL VARIATIONS USING DATA DRIVEN MODELS: A CASE STUDY OF NEW YORK BAY مقاله کنفرانسی 94/03/20 9th WORLD CONGRESS OF EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities"
33 Climate Change Impacts on Urban Runoff in a New York City watershed مقاله کنفرانسی 94/02/27 World Environmental & Water Resources Congress 2014
34 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration مقاله ژورنالی 93/12/04 JOURNAL OF HYDROLOGY
35 Low-Impact Development Practices to Mitigate Climate Change Effects on Urban Stormwater Runoff: Case Study of New York City مقاله ژورنالی 93/10/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
36 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model مقاله ژورنالی 93/09/10 Journal of Water and Climate Change
37 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa مقاله ژورنالی 93/07/09 Journal of Water and Climate Change
38 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study مقاله ژورنالی 93/06/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
39 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City مقاله ژورنالی 93/06/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
40 Analysis of the Effects of Climate Change on Urban Storm Water Runoff Using Statistically Downscaled Precipitation Data and a Change Factor Approach مقاله ژورنالی 93/04/06 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
41 Coastal floodplain mapping and evaluation using GIS and HEC-GeoRAS models مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
42 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014
43 Integration of coastal storm inundation model (GSSHA) with grid surface and subsurface hydrological model مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
44 Climate Change Impacts on Urban Runoff in a New York City Watershed مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014
45 LID Implementation to Mitigate Climate Change Impacts on Urban Runoff مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014:
46 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City a مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress a
47 Coastal Floodplain Mapping and Evaluation Using GIS and HEC-GeoRAS Models مقاله کنفرانسی 93/03/11 ASCE World Environmental & Water Resources Congress 2014
48 Integration of Coastal Storm Inundation Model (GSSHA) with Grid Surface and Subsurface Hydrological Model مقاله کنفرانسی 93/03/11 World Environmental and Water Resources Congress 2014
49 Prediction of sea level using a hybrid data driven model: New challenges after hurricane Sandy مقاله ژورنالی 93/01/08 WATER QUALITY EXPOSURE AND HEALTH
50 “Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization مقاله ژورنالی 92/12/10 Journal Agriculture Sciences
51 Assessment of Waste Water Treatment Facilities Resiliency to Coastal Flooding مقاله کنفرانسی 92/10/18 7th International Perspective onWater Resources and the Environment
52 Climate Change Impact on Sea Level in New York City مقاله کنفرانسی 92/10/18 7th International Perspective on Water Resources and the Environment
53 Climate Change Impact on Sea Level in New York City مقاله کنفرانسی 92/10/18 7th International Perspective onWater Resources and the Environment
54 Assessment of waste water treatment facilities resiliency to coastal flooding مقاله کنفرانسی 92/10/16 IPWE 2014
55 Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization مقاله ژورنالی 92/10/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
56 Economic Assessment of Water Resources Management Strategies مقاله ژورنالی 92/10/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
57 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions مقاله ژورنالی 92/07/09 EARTH INTERACTIONS
58 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate مقاله ژورنالی 92/07/09 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
59 Self-Organizing Gaussian-Based Downscaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems مقاله ژورنالی 92/07/09 the American Society of Civil Engineering (ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
60 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance مقاله ژورنالی 92/07/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
61 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts مقاله ژورنالی 92/06/13 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
62 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin مقاله ژورنالی 92/04/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
63 Developing an Agricultural Planning Model in a Watershed Considering Climate Change Impacts مقاله ژورنالی 92/04/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
64 مقاله کنفرانسی 92/03/16 IPWE conference 2013
65 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance مقاله ژورنالی 92/03/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
66 Cloud Computing in Urban Flood Disaster Management مقاله کنفرانسی 92/02/29 World Environmental and Water Resources Congress 2013
67 Assessment of Floodplains in New York City مقاله کنفرانسی 92/02/29 World Environmental and Water Resources Congress 2013
68 Evaluation of Widespread Contaminant on Water Distribution Systems مقاله کنفرانسی 92/02/29 World Environmental and Water Resources Congress 2013: Showcasing the Future
69 Realization of sea level rise using climate variables considering climate change scenarios مقاله کنفرانسی 92/02/29 WORLD ENVIRONMENTAL & WATER RESOURCES CONGRESS
70 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems مقاله ژورنالی 91/11/13 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
71 Incorporating rainfall-runoff model parameters uncertainty in for flood risk management: A case study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
72 Development of integrated drought management indices in urban areas with surface water supply resources: a case study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Enviroment
73 Development of Integrated Drought Management Indices in Urban Area: A Case Study مقاله کنفرانسی 91/10/18 IPWE
74 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models مقاله ژورنالی 91/09/14 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
75 Integrated Planning of Land Use and Water Allocation on a Watershed Scale Considering Social and Water Quality Issues مقاله ژورنالی 91/07/24 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
76 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics مقاله ژورنالی 91/07/10 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
77 Climate Change Impacts on Groundwater Resources:A Case Study مقاله کنفرانسی 91/04/20 5th Engineering Conference-Encon 2012
78 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning مقاله ژورنالی 91/04/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
79 Evaluation of Climate Change Impact on Future Bioclimatic Condition and Water Demand مقاله کنفرانسی 91/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2012
80 EValuation of water distribution reliability under unpleasent contamination events مقاله کنفرانسی 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
81 Development of an algorithm for vulnerability zoning of water distribution network مقاله کنفرانسی 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
82 Development of a reliability based dynamic model of urban water supply system: a case study مقاله کنفرانسی 91/02/30 Asce-EWRI 2012
83 climate change impacts on runoff evaluation مقاله کنفرانسی 91/02/30 ASCE 2-EWRI 2012
84 تاریخچه توسعه منابع آب در خاورمیانه مقاله کنفرانسی 90/12/02 همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
85 Evaluation of interactions among water resources management practices مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
86 Analysis of Future Hydro-climatic condition in a semi arid region: A case study مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
87 Evaluation of Joint Reliability of Treated Water in Water Treatment Plants Proceedings مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
88 Hierarchy process based vulnerability assessment of water distribution systems مقاله کنفرانسی 90/10/18 IPWE 2012
89 Hierarchy Process based Vulnerability Assessment of Water Distribution Systems مقاله کنفرانسی 90/10/15 Proceedings of 5th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (
90 تدوین مدل مدیریتی فسفر در مخزن با استفاده از رویکرد شبیه سازی پویایی سیستم مقاله ژورنالی 90/08/18 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
91 selecting a domestic water demand prediction model for climate change studies مقاله کنفرانسی 90/03/01 ASCE-EWRI 2011
92 A System Dynamics Approach to Economic Assessment of Water Supply and Demand Strategies مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2011
93 A Spatial Decision Support System (SDSS Framework for Optimal Utilization of Water and Cropping Pattern مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress
94 Simulation of Streamflow to Reservoirs using a Data Based Mechanistic Model: A Case Study مقاله کنفرانسی 90/03/01 Proceedings of the world Environmental water resources congress 2011
95 توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی مقاله کنفرانسی 90/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
96 توسعه مدل بارش-رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده ازمدل های مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین گنفرانس مدیریت منابع آب
97 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
98 توسعه مدل بارش-رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده از مدلهای DBM مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
99 Resolving Disputes over Reservoir - River Operation مقاله ژورنالی 90/02/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
100 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study مقاله ژورنالی 90/02/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
101 Evaluation of floodplain variability considering impacts of climate change مقاله ژورنالی 89/10/11 Hydrobiological Processes
102 Optimization of Watershed Control Strategies for Reservoir Eutrophication Management مقاله ژورنالی 89/09/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
103 Robust Method for Identifying Optimal Reservoir Operation using Deterministic and Stochastic Formulation مقاله ژورنالی 89/06/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
104 State of the Art for Genetic Algorithm and Beyond in Water Resources Planning and Management مقاله ژورنالی 89/05/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
105 Water Allocation in a Watershed Considering the Climate Change Impacts مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
106 Selection of Most Appropriate Indicators in Development of Drought Monitoring Schemes مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
107 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
108 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
109 Statistical Downscaling of GCM Simulations for Estimation of Climate Change Impacts on Drought Characteristics A Case Study مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
110 The Effects of Climate Change on the Bioclimatic Future of Human Conditions: A Case Study مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGY HYDRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT (CANADA WATER 2010)
111 Selection of Appropriate Indicators for Development of Drought Monitoring Schemes مقاله کنفرانسی 89/04/14 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
112 state of the art algorithms and bayon in water resources planning and management مقاله ژورنالی 89/04/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
113 Development of an Algorithm for Risk Based Strategic Water Supply Planning: A Case Study مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
114 Vulnerability Assessment and Risk Reduction of Water Supply Systems مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
115 Developing a system dynamics model for phosphorous TMDL in reservoir a case study مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
116 Developing an Integrated Drought Monitoring System Based on Socioeconomic Drought in a Transboundary River Basin: A Case Study مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010
117 Risk Analysis in Development of Reconstruction and Rehabilitation Programs of Urban Water Infrastructures مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
118 Rainfall Downscaling Using Statistical Downscaling Model and Canonical Correlation Analysis: A Case Study مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
119 تعیین شاخص هایی جهت ارزیابی آسیب پذیری مخازن: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانشس ملی ژوهش های کاربردی منابع آب ایران
120 تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی آسیبپذیری مخازن: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 89/02/21 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
121 توسعه شاخص پایش خشکسالی شهری: مطالعه موردی شهر تهران مقاله کنفرانسی 89/02/21 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
122 developping and integrated drought monitoring system based on socio economic drought in transboundary river basin: a case study مقاله کنفرانسی 89/01/28 world invironmental and water resources congress 2010
123 Application of Multi-objective Particle Swarm Algorithm for Reservoir Operation: A Case Study مقاله کنفرانسی 88/12/11 The 1st IWA Malaysia Young Water Professionals Conference
124 Climate Change Impacts on Crop Water Requirements: A Case Study مقاله کنفرانسی 88/12/11 The 1st IWA Malaysia Young Water Professionals Conference
125 On the Relationship of Regional Meteorological Drought with SOI and NAO Over Sought West Iran مقاله ژورنالی 88/12/10 THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
126 ارزیابی آسیب¬پذیری سدها با رویکرد مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 88/12/10 دومین همایش ملی سد سازی
127 Deriving Reservoir Operating Strategies Using Dynamic Programming and Artificial Neural Networks مقاله کنفرانسی 88/11/15 -3rd International Perspective on Current & Future State of Water Resources & the Environment
128 ارزیابی اثرات بهترین راهکارهای مدیریتی در حوزه ی ابخیز بر بهره برداری کمی و کیفی از مخزن مقاله ژورنالی 88/11/13 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
129 Interbasin water transfer economic water qualiyu based مقاله ژورنالی 88/11/12 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
130 ارزیابی اثرات بهترین راهکارهای مدیریتی در حوزه ی ابخیز بر بهره برداری کمی و کیفی از مخزن ب مقاله ژورنالی 88/10/16 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
131 Development of an Entropy-Based Fuzzy Eutrophication Index for Reservoir Water Quality Evaluation مقاله ژورنالی 88/10/11 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
132 Selecting Appropriate Project Delivery System A Fuzzy Approach with Risk Analysis مقاله ژورنالی 88/10/11 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
133 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study مقاله ژورنالی 88/10/11 Irrigation and Drainage
134 Pressure management model for water distribution networks مقاله ژورنالی 88/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
135 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدلهای استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و مدل های بهینه سازی الگوریتم ژنتیک مقاله ژورنالی 88/10/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
136 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study مقاله ژورنالی 88/10/01 ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
137 Development of managementschemes in Irrigation planningEconomic parameters and croppattern consideration مقاله ژورنالی 88/09/10 SCIENTIA IRANICA
138 Long Lead Flood Simulation Using Downscaled GCM Data in Arid and Semi - arid RegionsA Case Study مقاله ژورنالی 88/09/10 DESERT
139 Probabilistic Reservoir Operation Using Bayesian Stochastic Model and Support Vector Machine مقاله ژورنالی 88/08/10 ADVANCES IN WATER RESOURCES
140 ارزیابی حداکثر بار آلودگی روزانه مواد مغذی از حوضه ی آبریز به مخزن سد مقاله کنفرانسی 88/07/25 سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
141 آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک مقاله ژورنالی 88/07/15 فصلنامه آموزش مهندسی ایران
142 بررسی اثر تغییر اقلیم بر شوری آب مقاله کنفرانسی 88/06/06 -
143 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study مقاله ژورنالی 88/05/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
144 Development an Integrated Algorithm to Evaluate Drought Planning Schemes in Urban Area A Case Study مقاله کنفرانسی 88/04/24 IAHR Vancouver Canada August
145 Development of an Algorithm for Evaluation of Reservoir Vulnerability in Disasterst مقاله کنفرانسی 88/04/20 IAHR Vancouver Canada Augus
146 INTER - BASIN WATERBTRANSFERAN ECONOMIC - WATER QUALITYBASED MODEL مقاله ژورنالی 88/04/10 asce
147 تحلیل اقتصادی تاثیر سیاست‌های مدیریت تقاضا در طرح‌های توسعه منابع آب مقاله ژورنالی 88/04/01 مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی
148 آموزش مهندسی با نگاه محیط زیست توسعه هرم فکری هالیستیک اکولوژیکی مقاله کنفرانسی 88/03/12 اموزش مهندسی 1404
149 Development of a Hybrid Index for Drought Predicition: A Case Study مقاله ژورنالی 88/03/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
150 Impact of Climate Change on Sediment Load Transport in a Watershed Scale A Case Study مقاله کنفرانسی 88/03/06 ICWR Langkawi Kedah Malaysia 26-27 May
151 Application of a DSS-Based Model for Improvement in Water Demand Management A Case Study مقاله کنفرانسی 88/03/06 ICWR Malaysia 26-27 May
152 Evaluation of Uncertainty in Urban Water Drainage System Performance مقاله کنفرانسی 88/03/06 ICWR Malaysia 26-27 May
153 Optimal Design of Water Diversion System A Case Study مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
154 impact of climate change on sediment loads transport in a watershed scale مقاله کنفرانسی 88/02/27 international conference on water resources (ICWR 2009
155 Economic Sustainability Evaluation of an Interbrain Water Transfer Project Using GWP Statement مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
156 Evaluation of Uncertainties in the Simulation of Watershed Nutrient Load A Case Study مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO ??-?? May
157 Development of Sustainable Water Supply Scheme in Reservoir Operation A Case Study مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
158 Long-lead Forecasting of Monthly Rainfall Using Large Scale Climate Signals and Statistical Desegregation Models مقاله کنفرانسی 88/02/27 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
159 تدوین الگوی بهرهبرداری از مخزن با در نظر گرفتن تغییر اقلیم مقاله کنفرانسی 88/02/15 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
160 ارزیابی ریسک بهرهبرداری از سیستمهای شهری مقاله کنفرانسی 88/02/15 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
161 توسعه دانش نرم افزاری در طراحی شبکههای توزیع آب شهری تدوین پردازشگر بهینهسازی مقاله کنفرانسی 88/02/15 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
162 تدوین چارچوب سیستم پشتیبانی در تصمیمگیری با رویکرد حل اختلاف مطالعه موردی سد کرخه مقاله کنفرانسی 88/02/01 کنففرانس مدیریت منابع آب ایران
163 کاربرد تیوری تصمیم‌گیری بی در بهره‌برداری از مخزن: مطالعه موردی مقاله ژورنالی 88/01/30 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
164 Long Lead Rainfall Prediction Using Statistical Downscaling and Artificial Neural Networks Modeling مقاله ژورنالی 88/01/12 Journal of Science University of Tehran
165 Design of Water Distribution Networks Using Scattered Search A Case Study مقاله کنفرانسی 87/10/25 WEES
166 Optimization of Best Management Practices for Reservoir Eutrophication Management Using SWAT Model مقاله کنفرانسی 87/10/21 SWAT-Sea
167 Rainfall Prediction Considering the Climate Signals Using Hybrid KNN-ANN Model مقاله کنفرانسی 87/10/20 -
168 OPTIMAL SELECTION AND PLACEMENT OF POINT AND NONPOINT SOURCE POLLUTION CONTROL STRATEGIES USING A GENETIC ALGORITHM مقاله ژورنالی 87/10/12 International Agricultural Engineering Journal
169 Optimal Flood Management Options with Probabilistic Optimization A Case Study مقاله ژورنالی 87/10/12 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
170 An Algorithm for Assessment of Water Distribution Systems Readiness Planning for Disaster مقاله ژورنالی 87/10/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
171 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers مقاله ژورنالی 87/10/12 Water Science and Technology
172 input Data Selection for Solar Radiation Estimation مقاله ژورنالی 87/09/15 Hydrobiological Processes
173 ارزیابی شاخص های پایداری طرح های توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش مقاله کنفرانسی 87/09/06 سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
174 الگوی تعیین حریم رودخانه با درنظر گرفتن عوامل هیدرولیکی و اقلیمی مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
175 بررسی تغییرات ظرفیت ایمن مسیل¬های شهری در اثر توسعه شهری مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
176 بررسی تغییرات ایمن مسیلهای شهری در اثر توسعه شهری مقاله کنفرانسی 87/08/12 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
177 Industrial Solids waste management in the southern part of iran application of a new plan مقاله کنفرانسی 87/08/07 environmental management engineering planning and economics
178 ارزیابی اثر بهترین راهکارهای مدیریتی در کاهش بار مواد مغذی ورودی بهمخزن سد مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
179 مدیریت جامع منابع آب چالشها و دغدغههای حوضه آبریز اهرچای مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
180 ارایه رویکرد جامع ارزیابی عملکرد سیستم های تصفیه آبب در مواجهه با بحران مقاله کنفرانسی 87/07/15 دومین همایشش ملی آبوفاضلاب با رویکرد بهره برداری
181 Drought Mitigation through Long-Term Operation of Reservoirs: Case Study مقاله ژورنالی 87/05/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
182 Design of new load shedding special protection schemes for a double area power system . ( Report ) : An article from: American Journal of Applied Sciences مقاله ژورنالی 87/04/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
183 تدوین سامانه اطلاعات مدیریت MIS برای تحلیل داده های کیفی رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه های کارون و دز مقاله ژورنالی 87/03/25 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
184 تدوین الگوی نگرش پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری مقاله کنفرانسی 87/03/15 همایش مدیریت تامین تقاضا و مصرف آب شهری در استان تهران
185 سیستم تدارک پروژه و سیستم پیشبرد اجرایی پروژه مقاله کنفرانسی 87/03/01 دومین کنفرانس ملی نظام تمین و تدارک کالا و خدمات در پروژهها
186 تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه مطالعه موردی رودخانه اهر چای مقاله کنفرانسی 87/02/28 دومین همایش مهندسی محیط زیست
187 بررسی قابلیتهای استفاده از مهندسی ارزش در طرحهای توسعه منابع آب مقاله کنفرانسی 87/02/25 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران
188 الگوی پیشبینی شدت و مدت خشکسالی مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 87/02/25 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران
189 Application of nash bargaining theory in Water Allocation A Conflict Resolution Approach مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congres
190 Impact of River Morphology on Floodplain Zoning A Case Study مقاله کنفرانسی 87/02/17 A Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
191 An Algorithm for Evaluation of Water Resources Development Projects Using Value Engineering مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
192 Planning for UNESCO IHP VII Challenge and Opportunities مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
193 Assessment of Watershed Nutrient Load Input to Resevoir مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
194 Development of an Algorithm for Evaluation of a Water Treatment Plant Performance مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources
195 Evaluation of Uncertainties in Downscaling Precipitation due to Climate Change Scenarios مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congres
196 Development of an Algorithm for Contingency Planning in Dry Period مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
197 Developing Virtual Drought Exercise Scenarios A Case Study مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
198 Middle Eastern Hydrologic History and Water Developments مقاله کنفرانسی 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
199 Developing a Flood Warning System A Case Study مقاله کنفرانسی 87/02/16 4th International Conference on Flood Defense
200 Evaluation of Urban Floods Considering Climate Change Impacts مقاله کنفرانسی 87/02/16 4the International Conference on Flood Defense
201 کاربرد مدلهای حل اختلاف در بهرهبرداری از سدهای چند منظوره برقابی مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 87/02/02 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
202 تحلیل سطح تغذیهگرایی مخزن با استفاده از روش ارزیابی ترکیبی فازی مقاله کنفرانسی 87/02/02 دومین کنفرانس سد ونیروگاههای برق آبی
203 Development of optimization schemes for floodplain management مقاله ژورنالی 87/01/04 WATER RESOURCES MANAGEMENT
204 The Scaling Technique in Palmer Drought Severity Index Generalized Calibration and Modification مقاله ژورنالی 86/12/11 JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
205 سیستم تدارک پروژه و سیستم های پیشبرد (اجرایی) پروژه مقاله کنفرانسی 86/11/02 دومین سمینار و تدارک پروژه ها مرکز مطالعات تکنولوژیک
206 بهره برداری از منابع آب رویکرد جامع و پایدار مقاله کنفرانسی 86/11/02 اولین همایش سازگاری با کم آبی و نمایشگاه بین المللی تجهیزات بهینه ساری مصرف آب و کشاورزی شهری
207 A Fuzzy Stochastic Dynamic Nash Game Analysis of Policies for Managing Water Allocation in a Reservoir System مقاله ژورنالی 86/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
208 Long - Lead Seasonal rainfall Forecasting using time - delay recurrent neural networks a case study مقاله ژورنالی 86/10/11 Hydrobiological Processes
209 بحران آب: آمادگی سیستم تامین و توزیع آب" دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
210 Dealing with conflict over Water Quality and Quantity Allucation: A Case Study مقاله ژورنالی 86/10/01 Journal of Science University of Tehran
211 ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست های بهره برداری انتقال آب بین حوزه ای مقاله ژورنالی 86/08/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
212 چارچوب مطالعات اجتماعی در بهره برداری از تأسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دشت پیر سهراب مقاله کنفرانسی 86/08/01 دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تأسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی
213 Evaluation of System Readiness in Urban High Water Demand Seasons مقاله کنفرانسی 86/07/05 Conference on Demand Management
214 Bayesian Stochastic Genetic Algorithm for Operation of Reservoirs مقاله کنفرانسی 86/07/02 اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
215 Application of Conflict Resolution in Water Allocation: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/04/11 proceeding of the 3rd WSEAS int. conf. on energy, environment
216 Evaluation of Spans Characteristics Considering Climate Change Effects مقاله کنفرانسی 86/04/04 Second International Conference on Earth Systems Modeling
217 Climate Change and Water Availability مقاله کنفرانسی 86/04/04 Second International Conference on Earth Systems Modeling
218 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX Conference
219 Adaptive Neural Network for Flood Routing in River Systems مقاله ژورنالی 86/03/20 WATER INTERNATIONAL
220 Entropy based Optimization Model of Wasr-Load Allocation مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
221 River Water Quality Management with Conflicting Objectives: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
222 Dealing with Conflict on How to Operate Multi-Purpose Reservoirs: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
223 Prediction of Mosoon Rainfall Using Large Scale Climate Signals: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
224 Assessment of Uncertainty in Flood Forecasting using downscaled rainfall data مقاله کنفرانسی 86/02/14 ASCE-EWRI Congress 2007
225 کاربرد استوکستیک بهره برداری از مخزن با استفاده از تئوری بی: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
226 تدوین مدل پیش بینی بارش جهت بهره بر داری از منابع آب حوزه آبریز اهر چای ربز مقیاس کردن آماری مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
227 جامع نگری در مدیریت خشکسالی حوزه آبریز اهر چای مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
228 تدوین مدل بهینه سازی بهره برداری از سدها با تلفیق مدل کمی بلند مدت و مدل کمی - کیفی سالانه مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
229 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems مقاله ژورنالی 86/01/12 ADVANCES IN WATER RESOURCES
230 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 85/12/29 WATER INTERNATIONAL
231 Development of Stochastic Dynamic Nash Game Model for Reservoir Operation I - The Symmetric Stochastic Model مقاله ژورنالی 85/12/10 ADVANCES IN WATER RESOURCES
232 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب مقاله کنفرانسی 85/12/06 ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست
233 تخصیص بار آلودگی رودخانه بر اساس تغییرات آنتروپی مقاله کنفرانسی 85/11/28 اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
234 تعیین و شبیه سازی متغیرهای کیفی در بهره برداری از رودخانه کارون: بررسی تغییرات کیفی در انتقال آب کوهرنگ 3 به زاینده رود مقاله کنفرانسی 85/11/24 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
235 مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک مقاله کنفرانسی 85/11/24 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
236 مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 85/11/24 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
237 تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های عصبی مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
238 مدیریت جامع سیلاب: سیستم هشدار سیل سد زیردان مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
239 پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (منطقه جنوب شرق ایران) مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
240 الگوریتم ارزیابی اقتصادی طرحهای انتقال آب: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
241 شبیه سازی کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی: مطالعه موردی: دشت لنجانات اصفهان مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
242 مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه کرخه مقاله ژورنالی 85/10/23 مجله آب و فاضلاب
243 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 85/10/11 WATER INTERNATIONAL
244 Case Study of Monthly Regional Rainfall Evaluation by Spatiotemporal Geostatistical Method مقاله ژورنالی 85/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
245 Long-lead seasonal rainfall forecasting using time-delay recurrent neural networks: a case study مقاله ژورنالی 85/10/11 Hydrological Processes
246 Water Allocation from River System Cosidering the Interaction between River and Aquifer مقاله کنفرانسی 85/09/27 An International Perspective on Environmental and Water Resources
247 Analysis of Spatial Variation of Precipitation Considering Virtual Stations: A Case Study مقاله کنفرانسی 85/09/27 An International Perspective on Environmental and Water Resources
248 Effects of large Scale Climate Signal on Iran Monsoon Rainfall مقاله کنفرانسی 85/09/27 An International Perspective on Environmental and Water Resources
249 Flood Forecasting using downscale long-lead Precipitation forecost مقاله کنفرانسی 85/07/30 The second Korea-Iran Joint Workshop on Climate Modeling
250 A new stochastic optimization model for deficit irrigation مقاله ژورنالی 85/07/09 IRRIGATION SCIENCE
251 تحلیل اقتصادی انتخاب طرحهای کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای انحرافی: مطالعه موردی مقاله ژورنالی 85/07/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
252 چالشها و فرصتهای بکارگیری مدلهای بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب مقاله کنفرانسی 85/06/14 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
253 Design of a river water quality monitoring network an entopy based approach مقاله کنفرانسی 85/05/01 World Water and Envirnmental Resources Congress
254 Conflict Resolution in Water Allocation considering the Water Quality Issues مقاله کنفرانسی 85/04/10 7th International Congress on Civil Engineering
255 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management مقاله ژورنالی 85/04/06 WASTE MANAGEMENT
256 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach مقاله کنفرانسی 85/04/01 7th International Congress on Civil Engineering
257 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study مقاله کنفرانسی 85/02/31 World Environmental and Water Resources Congress 2006
258 Risk Based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management مقاله کنفرانسی 85/02/31 ٌWorld Environmental and Water Resources Congress 2006
259 Design of On-line River Water Quality Monitoring Networks using an Entropy Based Approach: a Case Studyd Approach مقاله کنفرانسی 85/02/31 World Water and Environmental Resources Congress
260 Improvment of Water Network Reliability : A Conflict Resolution Approach مقاله کنفرانسی 85/02/31 ٌWorld Environmental and Water Resources Congress 2006
261 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues: Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) مقاله کنفرانسی 85/02/25 2006 World Water and Environmental Resources Congress
262 رویکرد سیستمی به بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
263 پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
264 Analysis of Spatial Variations of Precipitation: A Case Study of Western Iran مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
265 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering (ICCE7)
266 Long-lead probabilistic forecasting of streamflow using ocean-atmospheric and hydrological predictors مقاله ژورنالی 84/12/10 WATER RESOURCES RESEARCH
267 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management مقاله ژورنالی 84/12/10 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
268 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach مقاله ژورنالی 84/10/11 WATER RESOURCES RESEARCH
269 A SYSTEM DYNAMICS - BASED CONFLICT RESOLUTION MODEL FOR RIVER WATER QUALITY MANAGEMENT مقاله ژورنالی 84/10/11 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
270 Grain Yield Reliability Analysis With Crop Water Demand Uncertainly مقاله ژورنالی 84/10/11 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
271 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management مقاله ژورنالی 84/10/11 International Journal of Environmental Science and Technology
272 Long - Lead probabilistic forcasting of streamflow using ocean - atmospheric and hydrological predictors مقاله ژورنالی 84/10/11 WATER RESOURCES RESEARCH
273 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران مقاله کنفرانسی 84/09/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
274 Predictiors for Long-lead Precipitation Forecasting in Western Iran مقاله کنفرانسی 84/08/25 Proceedings of First Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
275 Predictors for Long-Lead Precipitation Forcasting in Western Iran مقاله کنفرانسی 84/08/25 Joint Workshop on Climate Modeling
276 Long-Lead Rainfall Forcasting, Using Dynamic Neural Networks: Case Study of Western Part of Iran مقاله کنفرانسی 84/08/25 The first Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
277 مدیریت تقاضا و مصرف در چرخه آب شهری مقاله کنفرانسی 84/08/17 کارگاه آموزشی مدیریت تقاضا
278 Development of an Object Oriented Programming Model for Water Transfer in Tehran Metropolitan Area مقاله کنفرانسی 84/05/30 10th International Congress on Urban Drainage
279 پیش بینی بلند مدت رواناب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی مقاله ژورنالی 84/04/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
280 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی مقاله ژورنالی 84/03/30 مجله آب و فاضلاب
281 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
282 Development of Water Allocation Policies Considering the Demand Variations: A System Dynamic Approach مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
283 Water Quality Monitoring Network of River Systems: Application of Ordinaring Kriging مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
284 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
285 Water allocation improvement in river basin using adaptive neural fuzzy reinforcement learning approach مقاله ژورنالی 84/03/03 APPLIED SOFT COMPUTING
286 River Water Qulaity Management: Application of Stochastic Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
287 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
288 Conflict Resolution in Water Allocation Considering the Water Quality Issues مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
289 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
290 Water Quality Monitoring Network for River Systems: Application of Ordinary Kriging مقاله کنفرانسی 84/02/25 Impacts of Global Climate Change
291 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study مقاله ژورنالی 84/02/11 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
292 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms مقاله ژورنالی 84/01/12 SCIENTIA IRANICA
293 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) مقاله ژورنالی 84/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
294 مدل تلفیقی بهره برداری از مخازن برق آبی ( مطالعه موردی بر سیستم پاعلم - کرخه ) مقاله ژورنالی 84/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
295 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 83/12/17 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
296 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان مقاله کنفرانسی 83/12/17 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
297 انتقال آب بین حوضه ای: یک ضرورت ملی در قالب حسابرسی های اقتصادی و زیست محیطی مقاله کنفرانسی 83/11/26 سمینار انتقال بین حوضه ای آب و نقش آن در توسعه پایدار کشور
298 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems مقاله ژورنالی 83/11/13 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
299 Water crisis management مقاله کنفرانسی 83/11/06 Joint work shop of Tehran-Madrid-Melbourne on optimal management of water demand and consumption
300 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study مقاله ژورنالی 83/10/12 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
301 Fuzzy - State Stochastic Dynamic Programming for Reservoir Operation مقاله ژورنالی 83/09/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
302 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
303 بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیر قطعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
304 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه زاینده رود مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
305 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیرقطعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
306 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه مخزن مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
307 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
308 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
309 طراحی شبکه پایش کیفی رودخانه ها به روش زمین آماری کریجینگ مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
310 مدلسازی هیدرو اقلیمی برای پیش بینی جریان ورودی به مخزن: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
311 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach مقاله ژورنالی 83/08/20 SCIENTIA IRANICA
312 Conflict resolution in water pollution control in urban areas: A case study مقاله کنفرانسی 83/08/08 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
313 Application of artificial neural networks in flood estimation مقاله کنفرانسی 83/08/08 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
314 Design of a site for urban water experts مقاله کنفرانسی 83/08/08 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
315 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater مقاله ژورنالی 83/06/30 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
316 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 83/06/17 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
317 Conjunctive use of surface and ground water resources: Application of genetic algorithms and neural networks مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
318 Design of water qualitymonitoring network for river systems مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
319 Optimal operation of reservoir systems considering the water quality: Application of stochastic sequential genetic algorithms مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
320 Calibration and validation of long-term stream flow forecasting models مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
321 Climate regionalizing for the assessment of ENSO, NAO and SST effect on regional meteorological drought: Application of fuzzy clustering مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
322 Optimal Operation of River-Reservoir Systems Considering the Water Quality مقاله کنفرانسی 83/04/07 World Water and Environmental Resources Congress 2004
323 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources: Application of Genetic Algorithms and Neural Networks مقاله کنفرانسی 83/04/07 World Water and Environmental Resources Congress 2004
324 Optimal reservoir operation considering the water quality: A conflict resolution approach مقاله کنفرانسی 83/04/02 6th international conference on hydro informatics
325 Application of Artificial Neural Networks and Fuzzy Inference System in Long-Lead Streamflow مقاله کنفرانسی 83/04/02 6th international conference on hydro informatics
326 Optimal Reservoir Operation Considering the Water Quality مقاله کنفرانسی 83/04/01 Hydro-informatics 2004
327 River Water Quality Zoning : A Case Study of Karoon and Dez River System مقاله ژورنالی 82/10/11 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
328 Seasonal Streamflow Forecasting Using Snow Budget and Elnino Southern Oscillation Climate Signals : Application of the Salt River Basin in Arizona مقاله ژورنالی 82/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
329 UNCERTAINTY BASED OPERATION OF LARGE SCALE RESERVOIR SYSTEMS: DEZ AND KAROON EXPERIENCE مقاله ژورنالی 82/05/10 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
330 Computational improvement for dynamic programming models by diagnosing infeasible storage combinations مقاله ژورنالی 82/05/10 ADVANCES IN WATER RESOURCES
331 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs مقاله کنفرانسی 82/04/02 World Water and Environmental Resources Congress 2003
332 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی مقاله کنفرانسی 82/03/06 کنفرانس ملی نیروگاه های آبی کشور
333 Seasonal Waste-Load Allocation Model for River Water Quality Management: Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms مقاله کنفرانسی 82/02/25 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
334 Development of GA based Waste-Load Allocation Policies for Seasonal River Water Quality Management مقاله کنفرانسی 82/02/10 Water Resources Management II
335 انعطاف پذیری در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مقاله ژورنالی 82/02/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
336 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study مقاله ژورنالی 82/01/12 WATER INTERNATIONAL
337 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran مقاله ژورنالی 81/12/10 WATER INTERNATIONAL
338 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran مقاله کنفرانسی 81/10/19 َُASCE-EWRI
339 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: A Case Study مقاله ژورنالی 81/10/11 International Journal of Water
340 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 81/10/01 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
341 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects مقاله ژورنالی 81/09/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
342 Multipurpose Reservoir Operation : Application of Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 81/03/01 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
343 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects مقاله ژورنالی 80/10/22 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
344 An Integrated Approach to Water Resources Deevelopment of Tehran Region in Iran مقاله ژورنالی 80/07/09 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
345 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها مقاله کنفرانسی 79/05/02 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
346 اثر تغییرات نیاز روی عملکرد مدل های بهره برداری از مخازن مقاله ژورنالی 77/12/01 مجله آب و فاضلاب
347 روش های مدیریتی (غیرسازه ای) برای کنترل سیلاب مقاله ژورنالی 77/03/01 آب و توسعه
348 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها مقاله ژورنالی 75/09/01 مجله آب و فاضلاب
349 افزایش توانایی بهره برداری از سد بوکان مقاله ژورنالی 73/06/01 آب و توسعه
350 Demand‐Driven Operation of Reservoirs Using Uncertainty‐Based Optimal Operating Policies مقاله ژورنالی 72/10/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
351 Bayesian stochastic optimization of reservoir operation using uncertain forecasts مقاله ژورنالی 71/02/11 WATER RESOURCES RESEARCH
352 Optimization and Simulation of Multiple Reservoir Systems مقاله ژورنالی 70/10/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
353 Computing in Civil Engineering Curriculum: Needs and Issues مقاله ژورنالی 69/01/12 Journal of Professional Issues in Engineering - ASCE
354 COMPARISON OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC DYNAMIC PROGRAMMING FOR RESERVOIR OPERATING RULE GENERATION مقاله ژورنالی 65/11/12 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
355 Annual and monthly reservoir operating rules generated by deterministic optimization مقاله ژورنالی 61/07/09 WATER RESOURCES RESEARCH
356 Uncertainty in reservoir operation مقاله ژورنالی 61/04/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
357 Optimal Arma Models for the Statistical Analysis of Reservoir Operating Rules مقاله ژورنالی 60/10/11 Developments in Water Science
358 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تدوین شاخص پایداری تامین و تقاضای آب محمدپور پانیذ کارشناسی‌ارشد 1396.04.07
2 شبیه سازی اندركنش سیلاب های ساحلی و خشكی با استفاده از مدل های هیدرولیكی توزیعی احمدوند فروغ کارشناسی‌ارشد 1394.10.30
3 بررسی آلودگی گسترده شبكه های توزیع آب شهری زنجانی سروش کارشناسی‌ارشد 1394.08.09
4 كمی نمودن شاخص‌های برگشت پذیری منطقه‌ای خشكسالی زین العابدین امین کارشناسی‌ارشد 1394.06.25
5 تدوین الگوی انطباقی شهرهای مقاوم در مقابل سیل زحمتكش زهرا دكتری 1393.06.29
6 ارزیابی اطمینان پذیری سیستم های تامین آب در مواجهه با آلودگی گسترده اكبریان احسان کارشناسی‌ارشد 1390.10.26
7 توسعه الگوریتم پویای ارزیابی آمادگی سیستم تامین آب شهری گوهریان عرفان کارشناسی‌ارشد 1390.10.26
8 توسعه ساختارهای بهینه جهت افزایش امنیت آبی در سیستم های آب شهری یوسفی محسن کارشناسی‌ارشد 1390.10.25
9 389345 یوسفی محسن کارشناسی‌ارشد 1390.10.25
10 تدوین الگوی اثر تغییر اقلیم بر چرخه آب شهری نظیف سارا دكتری 1389.10.22
11 مدل مبتنی بر اقلیم افزایش بهره وری آب در بخش كشاورزی احمدی بهزاد کارشناسی‌ارشد 1389.10.19
12 الگوی ارزیابی آمادگی سدها در شرایط بحرانی دهقانی محمدابادی مهدی کارشناسی‌ارشد 1389.06.31
13 تدوین الگوریتم ارزیابی چرخه حیات زیرساخت های آب شهری یاسری كورش کارشناسی‌ارشد 1389.06.31
14 الگوی ارزیابی آمادگی سدها در شرایط بحرانی دهقانی محمدابادی مهدی کارشناسی‌ارشد 1389.06.31
15 مدیریت تقاضای آب كشاورزی با در نظر گرفتن اثرات پدیده تغییر اقلیم سمساریزدی محمدصالح کارشناسی‌ارشد 1389.05.04
16 تدوین مدل تخصیص آب از مخزن با استفاده از الگوریتم های توسعه یافته تكاملی شرافت محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1389.05.02
17 مدل حوزه‌ای برنامه‌ریزی كیفی یك سیستم رودخانه-مخزن سیدابادی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1389.05.02
18 برنامه بهره برداری از مخزن سد با استفاده از قوانین فازی و برخورد حوزه ای رنجبر مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.10.22
19 برنامه ریزی سیستم رودخانه مخزن در مدیریت جامع منابع آب احمدی آزاده دكتری 1388.06.09
20 تدوین الگوی تاثیر تغییر اقلیم بر بهره برداری از مخازن امامی فرزاد کارشناسی‌ارشد 1387.12.11
21 تدوین و بررسی الگوی شبیه سازی تمرین خشكسالی در برنامه ریزی شرایط اضطراری احمدی نیا صالح کارشناسی‌ارشد 1387.12.07
22 تدوین الگوریتم پیش بینی بار رسوب رودخانه با استفاده از اطلاعات ریز مقیاس روحانی زاده بهزاد کارشناسی‌ارشد 1387.11.30
23 تدوین الگوی ارزیابی آمادگی سیستم های تصفیه آب شهری در شرایط بحرانی توكلی فر حامد کارشناسی‌ارشد 1387.07.14
24 تدوین الگوی بررسی پتانسیل های توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش الیاسی علی اصغر کارشناسی‌ارشد 1387.07.08
25 الگوی تعیین حریم رودخانه با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم نوری نویده کارشناسی‌ارشد 1387.07.07
26 تدوین الگوی بررسی اثرات عوامل محیطی و اقلیمی در هیدرولیك سیلاب های شهری حسین پور آنا کارشناسی‌ارشد 1387.07.07
27 تدوین مدل فازی جهت انتخاب سیستم پیشبرد مناسب مصطفوی دارانی علی کارشناسی‌ارشد 1387.04.16
28 تدوین الگوی برنامه ریزی شرایط اضطراری در مدیریت خشكسالی ایمن ساناز کارشناسی‌ارشد 1386.07.07
29 تحلیل ریسك سیلاب شهرهای ساحلی تحت شرایط ناایستایی با استفاده از داده های مكانی با وضوح مخلف فرشته پور محمد دكتری
30 ایجاد سازگاری در زیر ساخت های آبی شهری در مواجهه با سیلاب علیایی محمدعلی دكتری
31 اصلاح پهنه سیل با استفاده از مدل های هیدرولیكی و هیدرولوژیكی با در نظر گرفتن بهترین راهكارهای مدیریتی (BMPs) در مناطق ساحلی طاهری مهكامه کارشناسی‌ارشد
32 تخصیص منابع مالی براساس افزایش دوام و قوام زیرساختهای منابع آب در مقابله با سیل خلیلی پویا کارشناسی‌ارشد
33 طراحی سیستم های پایش رطوبت خاك برای تدقیق اطلاعات ماهواره ای تیموری جواد کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021