اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی کراچیان
نام رضا
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت Google Scholar
RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2176
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک kerachian@ut.ac.ir
شماره اتاق 309

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی آب و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران - عمران, دانشگاه تهران - 1375
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی, دانشگاه صنعتی شریف - 1377
دکتری دکتری: برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و محیط زیست, دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1383
پسادکتری: دوره پژوهشی, دانشگاه ایلی نوی در اربانا-شمپین، آمریکا - 1384

درس های ارائه شده
1 توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست
2 مهندسی سیستم ها
3 مهندسی محیطزیست
4 مدیریت کیفی منابع آب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Application of a Data Fusion Technique for Improving the Results of the Individual Groundwater-Level Simulation Models مقاله کنفرانسی 97/02/18 Eleventh International Congress on Civil Engineering
2 A geostatistical approach for temporal and spatial analysis of anisotropic reservoir water quality data مقاله کنفرانسی 97/02/18 Eleventh International Congress on Civil Engineering
3 مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب و ارزیابی مکانیزم‌های رایج آن مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 Developing a Comprehensive Framework for Eutrophication Management in Off-stream Artificial Lakes مقاله ژورنالی 97/02/02 JOURNAL OF HYDROLOGY
5 Total dissolved solid and dissolved oxygen modeling, thermocline calculation and applying reservoir salinity reduction scenario in Shahid Rajaee reservoir using CE-QUAL-W2 مقاله ژورنالی 97/01/12 Water Science and Technology: Water Supply
6 مدلسازی کمی و کیفی جریان آب زیرزمینی در آبخوان شهرکرد مقاله ژورنالی 96/12/01 مدیریت آب در کشاورزی
7 مدیریت تعارض‌ها در سامانه‌های منابع آب: کاربرد تئوری بازی‏ها مقاله کنفرانسی 96/12/01 هم ‏اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‏زیست
8 Conflict Resolution in Construction Projects Using Non-Zero Sum Fuzzy Bimatrix Games مقاله ژورنالی 96/11/25 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
9 Optimal Spatio-temporal Design of Water Quality Monitoring Networks for Reservoirs: Application of the Concept of Value of Information مقاله ژورنالی 96/11/15 JOURNAL OF HYDROLOGY
10 Developing a Methodology for Real-time Trading of Water Withdrawal and Waste load Discharge Permits in Rivers مقاله ژورنالی 96/11/13 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
11 یک مدل تحلیل ریسک به منظور مدیریت ایمنی در تصفیه‌خانه‌های آب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب سلمان فارسی مقاله ژورنالی 96/10/29 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
12 Optimum Operation of Reservoirs in the Karkheh Basin in Iran considering Impacts of Non-integrated Development and Climate Change مقاله ژورنالی 96/10/29 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
13 A Fuzzy KNN-based Model for Significant Wave Height Prediction in Large Lakes مقاله ژورنالی 96/10/29 OCEANOLOGIA
14 An Agent-based Behavioral Simulation Model for Residential Water Demand Management: The Case-Study of Tehran, Iran مقاله ژورنالی 96/06/16 SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY
15 A Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Optimal Spatio-Temporal Design of Groundwater Monitoring Networks مقاله ژورنالی 96/04/28 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
16 Wave Height Prediction Using Artificial Immune Recognition Systems (AIRS) and Some Other Data Mining Techniques مقاله ژورنالی 96/04/27 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
17 ترکیب الگوهای نمونه‌برداری شش ضلعی منظم و نامنظم در مکانیابی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی مقاله کنفرانسی 96/04/20 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
18 ارزیابی محصول تلفیق شده بارش ماهواره‌ای با استفاده از رویکرد ترکیب میانگین‌گیری بیزی مقاله کنفرانسی 96/04/20 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
19 A Data Fusion-based Methodology for Optimal Redesign of Groundwater Monitoring Networks مقاله ژورنالی 96/03/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
20 A Basin-wide Market-based Water Allocation Model for Drought Conditions مقاله کنفرانسی 96/01/30 10th National Congress on Civil Engineering
21 تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393) مقاله ژورنالی 95/12/07 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
22 Probabilistic Contaminant Source Identification in Water Distribution Infrastructure Systems مقاله ژورنالی 95/09/18 Civil Engineering Infrastructures journal
23 مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون مقاله ژورنالی 95/09/15 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
24 Assessment of Industrial Solid Waste Using the Intelligent Decison System (IDS) Method مقاله ژورنالی 95/08/26 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
25 Application of Ordered Weighted Averaging and a Hexagonal Gridding Pattern to Groundwater Monitoring Network Design مقاله کنفرانسی 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
26 مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب با استفاده از رویکرد مدلسازی عامل – محور، منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز رودخانه کن مقاله کنفرانسی 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
27 Developing an Optimal Water Intake Rule Curve for the Chitgar Lake مقاله کنفرانسی 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
28 کاربرد الگوی مکانی شبکه‌بندی شش ضلعلی منظم در طراحی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی دشت دهگلان مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 ارزیابی و مقایسه داده¬های بارش ماهواره¬ای PERSIANN-CCS و مشاهدات باران¬سنجی، مطالعه موردی: شبکه باران¬سنجی استان¬های تهران و البرز مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 ارزیابی عملکرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) در ترکیب نتایج روش‌های درون‌یابی در تخمین تراز آب زیرزمینی دشت دهگلان مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بهینه‌سازی مکانی ایستگاههای پایش کیفی مخازن سدها با استفاده از روش ارزش اطلاعات مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
32 بهنگام‌سازی سامانه‌های پایش آب زیرزمینی، پیش‌نیازی برای طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها: ارائه یک الگوی جدید مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
33 تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب کشور مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
34 Developing Water Quality Management Policies for the Chitgar Urban Lake: Application of Fuzzy Social Choice and Evidential Reasoning Methods مقاله ژورنالی 94/12/05 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
35 Pollution Source Identification in Groundwater Systems: Application of Regret Theory and Bayesian Networks مقاله ژورنالی 94/11/12 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
36 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories مقاله ژورنالی 94/11/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
37 A Conditional Value at Risk-based Model for Planning Agricultural Water and Return Flow Allocation in River Systems مقاله ژورنالی 94/10/22 WATER RESOURCES MANAGEMENT
38 Municipal water demand forecasting under peculiar fluctuations in population: a case study of Mashhad, a tourist city مقاله ژورنالی 94/10/13 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
39 A Multi-stakeholder Framework for Urban Runoff Quality Management: Application of Social Choice and Bargaining Techniques مقاله ژورنالی 94/10/11 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
40 آماده‌سازی محیط بیرونی طرح اجرا و نوسازی 550 هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی: ضرورت مطالعات فرابخشی مقاله کنفرانسی 94/08/26 اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح 550 هزار هکتاری
41 تعیین سهم منابع نقطه¬ای و گسترده بار فسفر در حوضه رودخانه کن مقاله کنفرانسی 94/08/14 اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
42 Application of Bayesian Static Games in River Water Quality Management مقاله ژورنالی 94/06/19 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
43 تدوین یک مدل شبیه‌سازی-بهینه‌سازی چند هدفه به منظور مدیریت کیفیت رواناب‌های سطحی شهری مقاله کنفرانسی 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
44 ارزیابی وضعیت دریاچه‌های شهری با استفاده از چارچوب‌های توسعه پایدار، مطالعه موردی: دریاچه چیتگر، تهران مقاله کنفرانسی 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
45 ارزیابی عوامل موثر بر میزان مصرف آب خانگی و پیش¬بینی تقاضای آن با استفاده از رویکرد عامل- پایه مقاله کنفرانسی 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
46 مدیریت کیفیت رودخانه‌های مجاور شبکه‌های آبیاری و زهکشی با در نظر گرفتن عدم قعطیت‌های عمیق: کاربرد رویکرد Info-Gap مقاله کنفرانسی 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
47 تدوین الگویی برای تجارت همزمان مجوزهای آب و تخلیه‌ی بار آلودگی کشاورزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها مقاله کنفرانسی 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
48 تعیین حداکثر آب قابل تخصیص در سطح حوضه آبریز کرخه تحت سناریوهای مختلف توسعه با استفاده از بهینه‌سازی بازه‌ای مقاله کنفرانسی 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
49 A Heuristic Evolutionary Game Theoretic Methodology for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 94/03/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
50 بررسی تغییرات فصلی اکسیژن محلول و BOD رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 94/02/29 کنفرانس مهندسی آب
51 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran مقاله ژورنالی 94/01/02 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
52 Joint Uncertainty Analysis in River Water Quality Simulation: A Case Study of the Karoon River in Iran مقاله ژورنالی 93/12/10 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
53 River Water Quality Management considering Agricultural Return Flows: Application of a Non-linear Two-Stage Stochastic Fuzzy Programming مقاله ژورنالی 93/12/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
54 Developing Environmental Penalty Functions for River Water Quality Management: Application of Evolutionary Game Theory مقاله ژورنالی 93/12/01 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
55 Water and waste load allocation in rivers with emphasis on agricultural return flows: application of fractional factorial analysis مقاله ژورنالی 93/07/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
56 تدوین مدل شبیه ‌سازی – بهینه‌سازی چندهدفه به منظور یافتن مساحت‌های بهینه BMP: کاربرد مدل بردا مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
57 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models مقاله ژورنالی 93/05/10 APPLIED OCEAN RESEARCH
58 تدوین یک مدل چانه‌زنی برای تعیین جزئیات راهکارهای مدیریت کمیت و کیفیت روانابهای شهری مقاله کنفرانسی 93/04/03 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست
59 تدوین الگوی تخصیص عادلانه آب و بار آلودگی در سیستم‌های رودخانه‌ای با استفاده از تئوری بازی‌ها: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 93/04/03 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست
60 Properties of green concrete made with alkali-activated materials and its commercialization policy in Iran مقاله کنفرانسی 93/03/01 International E-Conference on Green Economics
61 تعیین الگویی برای تعیین سهم آب آببران در طرحهای توسعه منابع آب با توجه به جنبه‌های زیست محیطی:کاربرد روشهای OWA و HWA مقاله کنفرانسی 93/02/24 کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
62 مدلسازی بازی چانه زنی برای تخصیص بار آلودگی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها: یک مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 93/02/24 چهارمین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
63 مدیریت کیفیت روانابهای سطحی شهری با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی، مطالعه موردی: بخشی از کلان‌شهر تهران مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 Optimal water and waste load allocation in reservoir–river systems: a case study مقاله ژورنالی 93/02/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
65 بهره برداری بلندمدت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن کیفیت آب (مطالعه موردی : حوضه زاینده رود) مقاله ژورنالی 93/01/07 مجله پژوهش آب ایران
66 Water and Waste Load Allocation in Rivers: Application of Factorial Analysis مقاله کنفرانسی 92/12/16 Regional Conference of Young Scientists on Recent Trends in Physical & Biological Sciences
67 Developing operating rules for conjunctive use of surface and groundwater considering the water quality issues مقاله ژورنالی 92/12/10 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
68 Evaluating the Relative Power of Water Users in Inter-Basin Water Transfer Systems مقاله ژورنالی 92/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
69 A stochastic model for optimal operation of inter-basin water allocation systems: a case study مقاله ژورنالی 92/10/10 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
70 تدوین مدل کوتاه مدت غیرخطی تخصیص آب و بار آلودگی در سیستم‌های رودخانه‌ای: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 92/09/05 سومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست
71 Evaluating sampling locations in river water quality monitoring networks: application of dynamic factor analysis and discrete entropy theory مقاله ژورنالی 92/08/10 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
72 Game Theory and Water and Environmental Resources Management: A Case Study مقاله کنفرانسی 92/07/09 TWAS General Meeting
73 Optimal Long-term Operation of Reservoir-river Systems under Hydrologic Uncertainties: Application of Interval Programming مقاله ژورنالی 92/06/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
74 A Fuzzy Variable Least Core Game for Inter-basin Water Resources Allocation Under Uncertainty مقاله ژورنالی 92/04/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
75 Rules for Optimal Operation of Reservoir-River-Groundwater Systems Considering Water Quality Targets: Application of M5P Model مقاله ژورنالی 92/03/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
76 Mathematical Programming for Optimal Design of Multireservoir Systems مقاله کنفرانسی 92/02/18 7th National Congress on Civil Engineering
77 تعیین تابع خسارت محصول پسته ناشی از کم‌آبیاری و کاربرد آن در تخصیص بهینه‌ آب مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 تدوین قوانین بلندمدت بهینه تخصیص آب و بار آلودگی در سیستمهای رودخانه - مخزن - آب زیرزمینی : کاربرد مدل شبیه سازی SVR مقاله ژورنالی 92/01/30 مهندسی آب و محیط زیست ایران
79 ارزیابی قابلیت تأمین بلند مدت آب در سطح حوضه آبریز زاینده‌رود تحت تأثیر طرح‌های انتقال آب توسط بهینه‌سازی چند دوره‌ای مقاله ژورنالی 91/12/01 مجله پژوهش آب ایران
80 Incorporating Economic and Political Considerations in Inter-Basin Water Allocations: A Case Study مقاله ژورنالی 91/11/13 WATER RESOURCES MANAGEMENT
81 Evaluating the Water Users Powers in Inter-basin Water Allocation Systems: Application of Analytical Network Process (ANP) مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
82 An Interval Parameter Optimization Model for Long-term Basin-wide Surface and Groundwater Allocation Considering the Water Quality Issues مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
83 Developing a Stochastic Dynamic Programming Model for Optimal Operation of Reservoir-Aquifer Systems: A Case Study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
84 Optimum Water Allocation Rules in Zayandehrood Waterbasin Considering Hydro-System Spatio-Temporal Interactions مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
85 A New Approach to Developing Ensemble Streamflow Prediction (ESP) for Optimal Reservoir Operation مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
86 A Multi-agent Multi-Attribute Model for Waste Load Allocation in River Systems Under Uncertainty مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
87 Estimating Water Rights in Inter-basin Water Transfer Projects: Reviewing the Main Criteria مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
88 Potential for Cooperation in Inter Basin Transfers of Water: Economic and Political Perspectives مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
89 A Stochastic Successive Linear Programming Approach to Water and Waste Load Allocation in River Systems: Application of BNs مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
90 Regional Hospital Solid Waste Management Using the Dempster-Shafer Theory مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
91 The Uncertainty Analysis of Model Parameters in Quality Simulation of Surface Flows مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
92 Application of Fallback Bargaining in Inter-basin Water Allocation Problems: A Case Study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
93 Developing an Evidential Reasoning-based Model for Industrial Solid Waste Management مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
94 Modeling a Bargaining Game for Water Quality Management of a River System مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
95 Sensitivity Analysis of Discount Factor (Alfa) in SSDP-based Reservoir Operation Optimization Models: A Case Study مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
96 The uncertainty analysis of model inputs and parameters in quality simulation of surface flow مقاله کنفرانسی 91/10/18 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
97 Developing an optimal valve closing rule curve for real-time pressure control in pipes مقاله ژورنالی 91/10/12 JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
98 Regional hospital solid waste assessment using the evidential reasoning approach مقاله ژورنالی 91/09/25 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
99 Equitable Waste Load Allocation in Rivers Using Fuzzy Bi - matrix Games مقاله ژورنالی 91/09/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
100 مقالات‌ یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مقاله کنفرانسی 91/08/16 تدوین قواعد بهره‌برداری بهینه‌ از مخازن سدها: مرور یک تجربه عملی
101 Developing Optimal Operating Rules for Reservoirs: Review of a Practical Experience مقاله کنفرانسی 91/08/06 The Eleventh Iranian Hydraulic Conference
102 Water Resources Allocation Using a Cooperative Game with Fuzzy Payoffs and Fuzzy Coalitions مقاله ژورنالی 91/07/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
103 THE IMPACT OF WINDOW CHARACTERISTICS ON GAS AND ELECTRIC COSTS IN EDUCATIONAL BUILDINGS : APPLICATION OF SUPPORT VECTOR MACHINES مقاله ژورنالی 91/07/10 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
104 An Interval Parameter Model for Cooperative Inter - basin Water Resources Allocation Considering the Water Quality Issues مقاله ژورنالی 91/06/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
105 Wave Height Prediction Using the Rough Set Theory مقاله ژورنالی 91/05/18 OCEAN ENGINEERING
106 Optimal Water and Wasteload Allocations in Rivers Using a Fuzzy Transformation Technique : A Case Study مقاله ژورنالی 91/04/20 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
107 The uncertainty analysis of model inputs in surface water quality simulations مقاله کنفرانسی 91/04/20 5th Engineering Conference-Encon 2012
108 مدل بلند مدت بهره برداری تلفیقی تخصیص آب و بار آلودگی در سیستمهای مخزن رودخانه-سفره آب زیرزمینی مقاله کنفرانسی 91/03/03 همایش ملی جریان و آلودگی آب تهران
109 An Analytical Estimation of the Strength of River Dikes Concrete Revetments Subjected to Ice Loads in Condition of Existence of Nonzero Shear Force مقاله کنفرانسی 91/02/19 Proceedings of 9th International Congress on Civil Engineering
110 Application of Rough Set Theory in Wave Height Prediction مقاله کنفرانسی 91/02/19 Proceedings of 9th International Congress on Civil Engineering
111 تدوین سیاستهای تخصیص آب زیرزمینی با استفاده از بازی های تکاملی با تکید بر نوسانات سطح آب زیرزمینی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 تدوین یک مدل بازی فازی همکارانه با تابع مشخصه فازی در تخصیص منافع طرحهای انتقال بین حوضهای مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
113 Application of Bays theory and signaling game in river water quality management مقاله کنفرانسی 91/02/19 Proceedings of 9th International Congress on Civil Engineering
114 Water and Pollution Discharge Permit Allocation to Agricultural Zones : Application of Game Theory and Min-Max Regret Analysis مقاله ژورنالی 90/10/21 WATER RESOURCES MANAGEMENT
115 A Multiple Pollutants Trading-Ratio System for River Water Quality Trading مقاله کنفرانسی 90/10/17 International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences (ICEEBS'2012)
116 A Multiple Pollutants Trading-Ratio System for River Water Quality Trading مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
117 Selecting Monitoring Wells in Groundwater Systems for Identifying an Unknown Pollution Source using ELECTRE-III Decision-Making Technique مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
118 Developing Evolutionary Stable Strategies for Groundwater Resources Exploitation: Application of Game Theory مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
119 An Analytical Solution to the Strength of River Dikes Revetments Subjected to Ice Loads Considering Nonzero Axial Force مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
120 A Fuzzy Transformation Model for Water and Waste Load Allocation in Rivers مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
121 Groundwater Quality Zoning Using Probabilistic Support Vector Machines مقاله کنفرانسی 90/10/17 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
122 A Nonlinear Interval Model for Water and Waste Load Allocation in River Basins مقاله ژورنالی 90/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
123 شبیه سازی داد و ستد مجوزهای تخلیه بار آلودگی با استفاده از مدل شبیه سازی GMDH مقاله کنفرانسی 90/08/30 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
124 کاربرد و مقایسه روشهایElectre III و Promethee در مکانیابی چاهکهای پایش نشت آلودگی در منابع آب زیرزمینی مقاله کنفرانسی 90/08/30 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
125 کاربرد مدل سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی در تدوین قوانین بهینه کمی کیفی از مخازن سدها در زمان واقعی با تکید بر رفع اختلاف مطالعه موردی: سد 15 خرداد ایران مقاله کنفرانسی 90/08/30 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
126 تدوین یک مدل بهینه سازی دو شاخصه تجارت بار آلودگی در رودخانه ها مقاله کنفرانسی 90/08/30 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
127 An Evolutionary Game Theoretic Approach for Conjunctive Surface and Groundwater Allocation مقاله کنفرانسی 90/07/11 American Geophysical Union (AGU Annual Meeting 2011
128 A probabilistic water quality index for river water quality assessment : a case study مقاله ژورنالی 90/07/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
129 River Water Quality Management under Incomplete Information : Application of an N - person Iterated Signaling Game مقاله ژورنالی 90/07/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
130 Water Resources Allocation Using Solution Concepts of Fuzzy Cooperative Games : Fuzzy Least Core and Fuzzy Weak Least Core مقاله ژورنالی 90/05/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
131 مدیریت کیفیت آب رودخانه ها در حالت وجود اطلاعات ناقص: کاربرد تئوری بیز و بازیهای سیگنالی مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
132 مکانیابی چاهکهای پایش آب زیرزمینی برای تشخیص آلودگی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره Promethee مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
133 تعیین الگوی تجارت بار آلودگی در رودخانه ها در زمان واقعی: کاربرد شبکه های بیزی مدلهای ماشین بردار پشتیبان و بازی ماتریسی با اهداف فازی مقاله کنفرانسی 90/02/13 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
134 تخصیص آب در رودخانه های مشترک: کاربرد تئوری بازیها مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
135 مدیریت کیفی رودخانه ها با کاربرد توابع جریمه دومتغیره برای تخلیه کنندگان بار آلودگی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
136 کاربرد بازی دونفره با اهداف فازی و ماشینهای بردار پشتیبان احتمالاتی در مدیریت کیفی رودخانه ها مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
137 پهنه بندی کیفی آب با کاربرد مدل فازی شبکه های عصبی احتمالاتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی رودخانه جاجرود مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
138 Revising River Water Quality Monitoring Networks using Discrete Entropy Theory : The Jajrood River Experience مقاله ژورنالی 90/01/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
139 تخمینی خطی از رابطه تولید کشاورزی در حالت کمآبیاری در بهینهسازی تخصیص آب به مصارف کشاورزی مقاله کنفرانسی 89/12/10 سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی
140 تخصیص آب به مصرف کنندگان کشاورزی با به کارگیری مفهوم کم آبیاری و اصول تئوری بازیها مقاله کنفرانسی 89/12/10 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
141 Trading Pollution Discharge Permits in Rivers Using Fuzzy Bi-matrix Games مقاله کنفرانسی 89/12/07 2nd International Conference on Environmental Science and Technology
142 کاربرد شبکه های بیزی در کنترل فشارهای حدی ناشی از پدیده ضربه قوچ مقاله کنفرانسی 89/12/04 همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
143 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis مقاله ژورنالی 89/11/16 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
144 Evaluating the Efficacy of SVMs, BNs, ANNs and ANFIS in Wave Height Prediction مقاله ژورنالی 89/11/12 OCEAN ENGINEERING
145 A Hybrid Water Quality Index for Water Quality Assessment: Case Study of the Jajrood River مقاله کنفرانسی 89/10/14 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
146 Developing a Waste Load Allocation Model Using General Meta Rationality and Nash Equilibriums مقاله کنفرانسی 89/10/14 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
147 An Evolutionary Game Theoretic Approach for River Water Quality Management مقاله کنفرانسی 89/10/14 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
148 Groundwater Pollution Source Identification Problem under Uncertainty: Application of the Regret Theory مقاله کنفرانسی 89/10/14 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
149 Application of Dynamic Bayesian Networks to Surface and Groundwater Resources Management مقاله کنفرانسی 89/10/13 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
150 A Game Theoretic Model for Trading Pollution Discharge Permits in River Systems مقاله ژورنالی 89/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
151 بهینه سازی کود آبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی مقاله ژورنالی 89/10/01 اب و خاک
152 تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره برداری بهینه تلفیقی کمی - کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی : کاربرد ماشینهای بردار پشتیبان مقاله ژورنالی 89/10/01 مجله آب و فاضلاب
153 کاربرد بازی های تکاملی در مدیریت کیفیت آب رودخانه ها مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
154 بررسی تأثیر تجارت آب در بخش کشاورزی در افزایش مقدار آب قابل تخصیص زیست محیطی در رودخانه ها مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران
155 کاربرد چانه زنی گروهی در بهره برداری کمی و کیفی از مخازن سدها مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
156 پهنه بندی کیفی منابع آب سطحی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان احتمالاتی و شبکه های بیزی مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
157 ارزیابی کیفیت آب رودخانه ها با تلفیق سیستم استنتاج فازی و شبکه های بیزی مطالعه موردی: رودخانه جاجرود مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
158 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخزن سد مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
159 کاربرد شبکه های بیزی در تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از مخزن سد در زمان واقعی مقاله کنفرانسی 89/08/01 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
160 Characterizing an Unknown pollution sourceing round water resources systems using PSVM and PNN مقاله ژورنالی 89/07/09 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
161 Optimal Inter - basin Water Allocation using Crisp and Fuzzy Shapley Games مقاله ژورنالی 89/05/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
162 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems مقاله ژورنالی 89/02/25 NATURAL HAZARDS
163 شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان احتمالاتی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
164 ارزیابی کارآیی شبکه های بیزی پویا در مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
165 A fuzzy game theoretic approach for groundwater resources management : Application of Rubinstein Bargaining Theory مقاله ژورنالی 89/01/12 RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
166 Locating monitoring wells in groundwater systems using embedded optimization and simulation models مقاله ژورنالی 88/12/10 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
167 Optimal Redesign of Groundwater Quality Monitoring Networks A Case Study مقاله ژورنالی 88/11/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
168 A Comparison between the Cooperative and Non-cooperative Basin-wide Water Quantity and Quality Management: A Case Study مقاله کنفرانسی 88/10/15 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
169 Developing a Fuzzy Game Theoretic Model for Optimal Inter-basin Water Allocation مقاله کنفرانسی 88/10/15 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
170 Fuzzy Cooperative Game Solution Concepts to a Water Resource Allocation Problem مقاله کنفرانسی 88/10/15 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
171 Real-time Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources A Case Study مقاله کنفرانسی 88/10/15 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
172 Application of some Probabilistic Simulation Models for Characterizing an Unknown Groundwater Pollution Source A case Study مقاله کنفرانسی 88/10/15 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
173 Deriving operating policies for multi-objective reservoir systems: Application of Self-Learning Genetic Algorithm مقاله ژورنالی 88/10/11 APPLIED SOFT COMPUTING
174 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study مقاله ژورنالی 88/10/11 Irrigation and Drainage
175 Developing operating rules for reservoirs considering the water quality issues: Application of ANFIS-based surrogate models مقاله ژورنالی 88/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
176 Trading Pollutant Discharge Permits in Rivers using Fuzzy Nonlinear Cost Functions مقاله ژورنالی 88/10/11 DESALINATION
177 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدلهای استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و مدل های بهینه سازی الگوریتم ژنتیک مقاله ژورنالی 88/10/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
178 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study مقاله ژورنالی 88/10/01 ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
179 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks مقاله ژورنالی 88/09/10 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
180 مدیریت تخصیص آب در طرحهای انتقال آب بین حوضه ای با کاربرد بازی شاپلی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
181 تاثیر نمونه برداریهای متوالی از منابع آب زیرزمینی بر تحلیل دادههای حاصل از شبکه های پایش مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
182 مدیریت بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد شبکه های بیزی مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
183 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study مقاله ژورنالی 88/05/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
184 A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems مقاله ژورنالی 88/04/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
185 Characterizing Intentional Contamination Events in Water Distribution Systems Application of Probabilistic Support Vector Machines مقاله کنفرانسی 88/03/02 The First IWA East European Regional Young Water Professionals Conference
186 تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه ای کاربرد تیوری بازیها مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
187 مدیریت کیفیت آب رودخانه بر اساس چند آلاینده شاخص با استفاده از مدل های تجارت مجوز های تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
188 تدوین مدل تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها در زمان واقعی کاربرد شبکه های بیزی و بازی های همکارانه مجموع صفر فازی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
189 مکانیابی بهینه محلهای پایش نشت از یک منبع آلودگی آب زیرزمینی و تحلیل دادههای پایش با استفاده از شبکه های بیزی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
190 ارزیابی کارایی شبکه های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه ها : کاربرد سیستم نسبت - تجارت مقاله ژورنالی 88/01/10 مجله آب و فاضلاب
191 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده مقاله ژورنالی 88/01/01 هیدرولیک
192 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks مقاله ژورنالی 87/11/13 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
193 Multi-objective Genetic Local Search Algorithm using Kohonens Neural Map مقاله ژورنالی 87/10/16 COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING
194 An Optimization Model for Groundwater Pollution Source Identification A Case Study مقاله کنفرانسی 87/10/16 Thailand 2009 An International Perspective on Environmental and Water Resources Conference
195 Conflict Resolution in Water Resources Development Projects Application of Non-Zero Sum Fuzzy Games مقاله کنفرانسی 87/10/16 Thailand 2009 An International Perspective on Environmental and Water Resources Conference
196 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers مقاله ژورنالی 87/10/12 Water Science and Technology
197 A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues : application of the Young conflict resolution theory مقاله ژورنالی 87/09/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
198 راهکارهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه بنادر و سازههای ساحلی مقاله کنفرانسی 87/09/04 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
199 بهینه سازی مکان یابی محلهای پایش منابع آلودگی آب زیرزمینی مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
200 تدوین قوانین بهره برداری از سیستم های سری رودخانه-مخزن با کاربرد مدل شبکه بیزی مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
201 کاربرد تئوری بازیها در تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و تخصیص مجدد هزینه های تصفیه مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
202 An Optimization Model for Design of Furrow Fertigation to Reduce Nitrate Losses مقاله کنفرانسی 87/07/27 The Second International Conference on Computer Computing Technologies in Agriculture-CCTA2008
203 رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
204 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها: کاربرد بازیهای همکارانه و مجموع صفر فازی مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
205 حل اختلاف در برنامه های تجارت مجوز تخلیه بارآلودگی در رودخانه ها با در نظرگرفتن توابع عضویت فازی برای رضایت تخلیه کننده ها مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
206 استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان احتمالاتی در تخمین مشخصات منبع آلودگی در حملات تروریستی به سیستمهای توزیع آب شهری مقاله کنفرانسی 87/07/18 دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
207 Optimal Location of River Water Quality Monitoring Stations using the Discrete Entropy Theory A Case Study مقاله کنفرانسی 87/06/17 IWA World Water Congress and Exhibition
208 Developing a Conflict Resolution Model for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources Application of NSGA-II and the Nash Bargaining Theory مقاله کنفرانسی 87/06/17 IWA World Water Congress and Exhibition
209 A Simplified Conflict Resolution Model for Reservoir Operation considering the Water Quantity Issues مقاله کنفرانسی 87/06/17 IWA World Water Congress and Exhibition
210 Flood damage estimation approach for supporting operation optimization model in River-Reservoir Systems مقاله کنفرانسی 87/06/17 IWA World Water Congress and Exhibition
211 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region Application of the Discrete Entropy Theory مقاله کنفرانسی 87/06/17 IWA World Water Congress and Exhibition
212 An Extended Trading Ratio System for Trading Water Pollution Discharge Permits مقاله کنفرانسی 87/06/16 Proceedings of IWA World Water Congress and Exhibition
213 Flood risk management in river-reservoir systems: Application of Fuzzy Inference Systems مقاله کنفرانسی 87/06/13 RIVER FLOW 2008
214 Developing a Closing Rule Curve for Valves in Pipelines to Control the Water Hammer Impacts Application of the NSGA-II Optimization Model مقاله کنفرانسی 87/05/01 Pipelines 2008
215 Developing a Fuzzy Dynamic Game Model for Conflict Resolution in Construction Projects مقاله کنفرانسی 87/04/10 13th International Symposium on Dynamic Games and Applications
216 بهینه سازی مکانیابی ایستگاههای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی مقاله ژورنالی 87/03/25 مجله آب و فاضلاب
217 تدوین سامانه اطلاعات مدیریت MIS برای تحلیل داده های کیفی رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه های کارون و دز مقاله ژورنالی 87/03/25 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
218 ارزیابی کارایی سیستمهای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته: مطالعه موردی رودخانه جاجرود مقاله کنفرانسی 87/03/03 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
219 ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک هیبریدی در بهره برداری بهینه کمی و کیفی سدها-مطالعه موردی سد 15 خرداد مقاله کنفرانسی 87/03/03 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
220 مدیریت بهنگام کیفیت آب در رودخانه زرجوب گیلان: کاربرد شبکه های بیزی و مدلهای تجارت بار آلودگی مقاله کنفرانسی 87/03/03 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
221 A Case Study for Conflict Resolution in Reservoir Operation for Water Quantity and Quality مقاله کنفرانسی 87/02/23 2008 World Water and Environmental Resources Congress
222 Spatial and Temporal Sampling Frequencies Analysis using the Discrete Entropy Theory A Case Study of River Water Quality Monitoring مقاله کنفرانسی 87/02/23 2008 World Water and Environmental Resources Congress
223 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks مقاله کنفرانسی 87/02/23 2008 World Water and Environmental Resources Congress
224 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Trading Discharge Permits in River Systems مقاله کنفرانسی 87/02/23 2008 World Water and Environmental Resources Congress
225 Developing a Conflict Resolution Model for Groundwater Quantity and Quality Management A Case Study مقاله کنفرانسی 87/02/23 2008 World Water and Environmental Resources Congress
226 Multi-Objective VLGA Model for Flood Control and Water Supply Management in a Cascade System of Reservoirs مقاله کنفرانسی 87/02/22 World Environmental & Water Resources Congress2008
227 بهره برداری بهینه غیرقطعی کمی وکیفی از مخازن سدها با کاربرد یک مدل رفع اختلاف مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
228 مدیریت کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدلهای تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
229 مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیرسازه ای مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
230 تعیین تابع خسارت سیلاب در پایین دست سامانه سدهای سری براساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوضه بالادست مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
231 A Multi-Objective Hybrid Gradient-based Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 86/12/13 Fifteenth International Working Seminar on Production Economics
232 کاربرد شبکه های بیزی در تدوین مدل غیر قطعی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی رودخانه مقاله کنفرانسی 86/11/01 نخستین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
233 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region: Application of the Discrete Entropy Theory مقاله ژورنالی 86/10/11 Water Science and Technology
234 A conflict-resolution model for the conjunctive use of surface and groundwater resources that considers water - quality issues : a case study مقاله ژورنالی 86/10/11 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
235 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm مقاله ژورنالی 86/10/11 WATER INTERNATIONAL
236 بهبود کارایی مدل های بهره برداری کمی _کیفی از مخازن سد ها با تلفیق مدل های کوتاه مدت و بلند مدت مقاله کنفرانسی 86/08/01 اولین همایش سد و سازه های هیدرولیکی ایران
237 ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون مقاله ژورنالی 86/07/01 مجله آب و فاضلاب
238 ارزیابی اهمیت ایستگاه های پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از آنالیزهای مولفه و فاکتور اصلی - مطالعه موردی : رودخانه کارون مقاله ژورنالی 86/07/01 مجله آب و فاضلاب
239 کاربرد تئوری آنتروپی و روش خوشه بندی C- میانگین در طراحی بهینه سامانه های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
240 تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلاب در مخازن سدها با مدل پهنه‌بندی و تعیین خسارت سیلاب در رودخانه پایین دست مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
241 تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی در سیستم های رودخانه ای با استفاده از توابع هزینه فازی مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
242 تحلیل حساسیت پارامترهای ماشین های بردار پشتیبان در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
243 Waste-load Allocation Model for River Water Quality Management: A Conflict Resolution Approach مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX Conference
244 Trading water pollution discharge permits in river systems using fuzzy nonlinear cost functions مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX
245 Application of Support Vector Machines in River Water Quality Zoning: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX Conference
246 A Simplified Model for Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX Conference
247 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX Conference
248 بهینه سازی تراز و ظرفیت آبگیرهای مخزن سد با توجه به کیفیت آب مقاله کنفرانسی 86/03/21 اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
249 بهره برداری بهینه کمی-کیفی از مخازن سدها مروری بر دستاوردهای اخیر مقاله کنفرانسی 86/02/29 کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
250 Optimal Groundwater Monitoring Network Design Using the Discrete Entropy Theory مقاله کنفرانسی 86/02/23 Water Malaysia 2007
251 طراحی بهینه سیستم های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته مطالعه موردی: آبخوان تهران مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
252 تدوین مدل بهینه سازی بهره برداری از سدها با تلفیق مدل کمی بلند مدت و مدل کمی - کیفی سالانه مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
253 تدوین سیاستهای بهره برداری سازگار شونده برای مدیریت بهره برداری از مخازن مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
254 Trading Water Pollution Discharge Permits in Urban River Systems: A Case Study مقاله کنفرانسی 86/02/04 6th World Wide Workshop for Young Environmentla Scientists
255 Reservoir Operation Optimization Using Adaptive Varying Chromosome Length Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 86/02/01 International Conference on Water Management and Technology Applications in Developing Countries
256 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems مقاله ژورنالی 86/01/12 ADVANCES IN WATER RESOURCES
257 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 85/12/29 WATER INTERNATIONAL
258 ارزیابی اهمیت ایستگاه های سنج کیفی آب رودخانه ها با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلی: مطالعه موردی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 85/11/30 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
259 ارزیابی کارایی سامانه های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته- مطالعه موردی: آبخوان تهران مقاله کنفرانسی 85/11/30 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
260 کاربرد تخمین های احتمالاتی ماشین های بردار پشتیبان در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها - مطالعه موردی: رودخانه کارون - دز مقاله کنفرانسی 85/11/30 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
261 مدل رفع اختلاف غیر قطعی برای مدیریت کیفی رودخانه ها مقاله کنفرانسی 85/11/30 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
262 مدیریت کیفی رودخانه ها بر اساس تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی مقاله کنفرانسی 85/11/30 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
263 پهنه بندی کیفی آب استخرهای شنا به روش C- میانگین مطالعه موردی: منطقه 3 شهر تهران مقاله کنفرانسی 85/11/30 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
264 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
265 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگارشونده مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
266 ارزیابی سیستم های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته - مطالعه موردی: آبخوان تهران مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
267 مدیریت کیفی سامانه های رودخانه ای با کاربرد تئوری رفع اختلاف Young مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع ایران
268 پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها به روش ماشین های بردار پشتیبان مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
269 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگار شونده مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
270 شبیه سازی کیفی مخازن سدها با استفاده از مدل استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و کاربرد آن در بهره برداری کمی - کیفی از مخازن سدها مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
271 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
272 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 85/10/11 WATER INTERNATIONAL
273 Reservoir Operation Optimization: An Adaptive Management Approach مقاله کنفرانسی 85/09/24 International Perspective on Environmental and Water Resources
274 Conflict Resolution in Water Resources Allocation مقاله کنفرانسی 85/06/10 7th International Conference on Hydroinformatics -HIC 2006
275 Design of a river water quality monitoring network an entopy based approach مقاله کنفرانسی 85/05/01 World Water and Envirnmental Resources Congress
276 Conflict Resolution in Water Allocation considering the Water Quality Issues مقاله کنفرانسی 85/04/10 7th International Congress on Civil Engineering
277 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management مقاله ژورنالی 85/04/06 WASTE MANAGEMENT
278 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach مقاله کنفرانسی 85/04/01 7th International Congress on Civil Engineering
279 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study مقاله کنفرانسی 85/02/31 World Environmental and Water Resources Congress 2006
280 Design of On-line River Water Quality Monitoring Networks using an Entropy Based Approach: a Case Studyd Approach مقاله کنفرانسی 85/02/31 World Water and Environmental Resources Congress
281 کاربرد یک مدل رفع اختلاف مرحله ای در مدیریت کیفی آبخوان تهران مقاله کنفرانسی 85/02/31 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
282 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues: Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) مقاله کنفرانسی 85/02/25 2006 World Water and Environmental Resources Congress
283 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering (ICCE7)
284 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management مقاله ژورنالی 84/12/10 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
285 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach مقاله ژورنالی 84/10/11 WATER RESOURCES RESEARCH
286 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management مقاله ژورنالی 84/10/11 International Journal of Environmental Science and Technology
287 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران مقاله کنفرانسی 84/09/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
288 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
289 Water Quality Monitoring Network of River Systems: Application of Ordinaring Kriging مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
290 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
291 River Water Qulaity Management: Application of Stochastic Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
292 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
293 Conflict Resolution in Water Allocation Considering the Water Quality Issues مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
294 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
295 Water Quality Monitoring Network for River Systems: Application of Ordinary Kriging مقاله کنفرانسی 84/02/25 Impacts of Global Climate Change
296 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms مقاله ژورنالی 84/01/12 SCIENTIA IRANICA
297 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) مقاله ژورنالی 84/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
298 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 83/12/17 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
299 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان مقاله کنفرانسی 83/12/17 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
300 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems مقاله ژورنالی 83/11/13 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
301 بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیر قطعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
302 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیرقطعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
303 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه مخزن مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
304 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
305 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
306 طراحی شبکه پایش کیفی رودخانه ها به روش زمین آماری کریجینگ مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
307 Conflict resolution in water pollution control in urban areas: A case study مقاله کنفرانسی 83/08/08 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
308 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater مقاله ژورنالی 83/06/30 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
309 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 83/06/17 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
310 Conjunctive use of surface and ground water resources: Application of genetic algorithms and neural networks مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
311 Design of water qualitymonitoring network for river systems مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
312 Optimal operation of reservoir systems considering the water quality: Application of stochastic sequential genetic algorithms مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
313 Optimal Operation of River-Reservoir Systems Considering the Water Quality مقاله کنفرانسی 83/04/07 World Water and Environmental Resources Congress 2004
314 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources: Application of Genetic Algorithms and Neural Networks مقاله کنفرانسی 83/04/07 World Water and Environmental Resources Congress 2004
315 Optimal reservoir operation considering the water quality: A conflict resolution approach مقاله کنفرانسی 83/04/02 6th international conference on hydro informatics
316 Optimal Reservoir Operation Considering the Water Quality مقاله کنفرانسی 83/04/01 Hydro-informatics 2004
317 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs مقاله کنفرانسی 82/04/02 World Water and Environmental Resources Congress 2003
318 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing, مقاله ژورنالی 82/03/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
319 Seasonal Waste-Load Allocation Model for River Water Quality Management: Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms مقاله کنفرانسی 82/02/25 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
320 Development of GA based Waste-Load Allocation Policies for Seasonal River Water Quality Management مقاله کنفرانسی 82/02/10 Water Resources Management II
321 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study مقاله ژورنالی 82/01/12 WATER INTERNATIONAL
322 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing مقاله ژورنالی 81/10/11 PHYSICS LETTERS B
323 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 81/10/01 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
324 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects مقاله ژورنالی 81/09/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
325 Multipurpose Reservoir Operation : Application of Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 81/03/01 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
326 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects مقاله ژورنالی 80/10/22 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
327 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها مقاله کنفرانسی 79/05/02 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
328 بهینه سازی سرریز سدها با در نظرگرفتن عدم قطعیتهای هیدرولوژیکی و روندیابی سیلاب مقاله کنفرانسی 78/08/25 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
329 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تدوین الگویی برای تجارب آب در حوضه های آبریز با توجه به دیدگاه آب مجازی مقامی ایمان کارشناسی‌ارشد 1396.05.10
2 بهینه سازی مكانی شبكه های پایین تر از آب زیرزمینی با استفاده از تركیب نتایج مدل عددی و رویكردهای زمین آمار پیرهادی وحید کارشناسی‌ارشد 1395.10.28
3 مدیریت كمیت و كیفیت آب در رودخانه ها با تاكید بر مدیریت زهاب های كشاورزی سلطانی مریم دكتری 1395.10.08
4 مدیریت كیفیت و كیفیت دریاچه های شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی، مطالعه موردی: دریاچه شهری شهدای خلیج فارس (چیتگر) تهران. خراسانی حامد کارشناسی‌ارشد 1395.06.28
5 كاربرد تركیب اطلاعات در مكانیابی بهینه ایستگاههای باران سنجی بهبودیان مسعود کارشناسی‌ارشد 1395.06.21
6 كنترل لرزه ای نیمه فعال پل های شاهتیر فولادی - دال بتنی بوسیله دیافراگم های انتهایی دارای میراگر و مقایسه عملكرد آنها با دیافراگم های شكل پذیری میمندی نهال کارشناسی‌ارشد 1395.06.07
7 بهینه سازی ایستگاه های پایش كیفیت آب مخازن سدها با استفاده از مفهوم ارزش اطلاعات میمندی نهال کارشناسی‌ارشد 1395.06.07
8 تدوین یك مدل رفع اختلاف مبتنی بر مدلسازی عامل - محور برای مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی دربندسری پدرام کارشناسی‌ارشد 1395.03.25
9 مدیریت چند هدفه كیفیت آب در رودخانه ها با تلفیق مدل بهینه سازی چند هدفه و مدل شبیه سازی آگروهیدرولوژیكی شمشیری فاطمه کارشناسی‌ارشد 1394.11.04
10 تدوین الگویی برای تجارت مجوزهای تخلیه ی بارهای آلودگی كشاورزی در رودخانه ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها نوبهاری فهیمه کارشناسی‌ارشد 1394.10.30
11 مدیریت كیفیت رواناب های سطحی شهری: كاربرد تئوری چانه زنی قدسی سیدحامد کارشناسی‌ارشد 1393.12.24
12 مدلسازی فرایند چانه زنی در مسائل مدیریت منابع آب با تاكید بر عدم قطعیت ها فیروزجنگ سمیرا کارشناسی‌ارشد 1393.06.16
13 تعیین الگویی برای صدور مجوزهای جدید تخصیص آب در سیستم های منابع آب صاحب زاده علی کارشناسی‌ارشد 1393.06.09
14 تدوین مدل غیر قطعی تخصیص آب وبار آلودگی در رودخانه ها كاربرد تحلیل فاكتوریل توكلی علی کارشناسی‌ارشد 1392.10.26
15 تدوین مل غیر قطعی تخصیص آب وبار آلودگی در رودخانه ها كاربرد تحلیل فاكتوریل توكلی علی کارشناسی‌ارشد 1392.10.26
16 تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای: كاربرد تئوری بازیها عابد علم دوست ارمغان دكتری 1392.10.23
17 تخصیص بین حوضه ای آب با استفاده از قوانین ورشكستگی: كاربرد تئوری بازی بر مبنای هسته فازی شرفی نیا شیما کارشناسی‌ارشد 1392.06.27
18 تحلیل ذخیره-آبدهی مخازن آبی با احتساب انواع سیاست های بهره برداری و قیود اعتمادپذیری برجیان سهیل کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
19 بهینه سازی هیدرولیكی بارش- رواناب برومند محمدرضا دكتری 1391.10.25
20 توسعه الگوریتم تحلیل همزمان عدم قطعیت متغیرهای كمی و كیفی در شبیه سازی كیفی رودخانه شجاعی منا کارشناسی‌ارشد 1391.10.20
21 تدوین سیاست‌های تخصیص تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از بازیهای غیرهمكارانه پارساپورمقدم پرنا کارشناسی‌ارشد 1391.10.03
22 تدوین یك مدل غیرقطعی برای بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای جعفرزادگان كیقباد کارشناسی‌ارشد 1391.07.04
23 تدوین مدل غیر قطعی تخصیص آب و بار آلودگی در حوضه های آبریز كاربرد تئوری بازی ها نیكو محمدرضا دكتری 1391.04.26
24 تدوین یك مدل تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها با در نظر گرفتن چند آلاینده حاتمی بهمن بیگلو پویان کارشناسی‌ارشد 1390.11.15
25 مدیریت كمی و كیفی رودخانه¬های مشترك- كاربرد تئوری بازی¬ها پورسپاهی سامیان حامد کارشناسی‌ارشد 1389.10.27
26 تدوین سیاست‌های مدیریت كیفی رودخانه‌ها با استفاده از بازیهای تكاملی ملك پوراسطلكی سیامك کارشناسی‌ارشد 1389.08.30
27 تحلیل داده های پایش كیفی منابع آب زیرزمینی برای شناسایی مشخصات منبع آلودگی باشی ازغدی سیدناصر کارشناسی‌ارشد 1388.12.05
28 تدوین الگوی انتقال آب بین حوضه ای با كاربرد تئوری بازی ها صادق مجتبی کارشناسی‌ارشد 1388.12.04
29 مدیریت بهره برداری تلفیقی در زمان واقعی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با كاربد شبكه های بیزی رفیع پورلنگرودی متین کارشناسی‌ارشد 1388.11.28
30 مدیریت بهره برداری تلفیقی در زمان واقعی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با كاربرد شبكه های بیزی رفیع پورلنگرودی متین کارشناسی‌ارشد 1388.11.28
31 تخمین احتمالی محل منبع آلودگی در شبكه های توزیع آب شهری بر پایه اطلاعات حاصل از سیستم پایش امیرخان زاده باراندوزی مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.06.31
32 « تدوین الگوریتم غیر قطعی برای رفع اختلاف مالی در مدیریت ساخت طرههای عمرانی شریف مهرداد کارشناسی‌ارشد 1388.05.15
33 تدوین یك مدل غیر خطی برای بهینه سازی پایش نشست از یك منبع آلودگی آب زیرزمینی سلوكی كاظم کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
34 مدیریت كیفیت آب رودخانه مبتنی بر مدل تصمیم گیری مجوز تخلیه بار آلودگی نیك سخن محمدحسین دكتری 1387.11.09
35 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه- مخزن بر پایه مدیریت ریسك سیلاب ملك محمدی بهرام دكتری 1387.08.05
36 بهینه سازی تراز و ظرفیت دریچه های مخزن سد با توجه به كیفیت آب حیدری ژاله علی کارشناسی‌ارشد 1387.07.03
37 تدوین مدل غیرقطعی فازی برای تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی در رودخانه‌ها نیكو محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1387.06.10
38 ارزیابی كارایی سیستم های پایش كیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته معصومی گنجگاه فریبرز کارشناسی‌ارشد 1387.06.04
39 مدیریت كیفی سیستم های رودخانه ای با كاربرد مدلهای رفع اختلاف امین پدرام کارشناسی‌ارشد 1386.11.10
40 كاربرد روشهای تركیب اطلاعات در طراحی بهینه مكانی - زمانی شبكه های پایش تراز آب زیرزمینی ملاحسینی مرجان دكتری
41 بهینه سازی مكانی زمانی ایستگاه های پایش كیفیت آب در مخازن سدها با استفاده از روشهای زمین آمار و نتایج یك مدل عددی كریمی كیمیا کارشناسی‌ارشد
42 تدوین یك مدل غیر قطعی برای مدیریت كیفیت رواناب‌های سطحی شهری: كاربرد تئوری بازیها ملك پوراسطلكی سیامك دكتری
43 تدوین یك مدل رفع اختلاف برای مدیریت تخصیص آب در محیط های شهری با توجه به دیدگاه یادگیری تقویتی عبدالحی علی کارشناسی‌ارشد
44 تدوین الگویی مبتنی بر بازار برای تخصیص تطبیقی و افزایش بهره وری آب در شرایط كم آبی فروهر لیلا دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021