اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی کاوند
نام علی
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2859
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک akavand@ut.ac.ir
شماره اتاق 306

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و زلزله
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک, دانشگاه صنعتی شریف - 1391

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مکانیک خاک
2 تحقیقات محلی
3 تحلیل خطروخطرپذیری زلزله
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بررسی رفتار شمع‌های منفرد سخت و انعطاف‌پذیر تحت گسترش جانبی ناشی از روانگرایی 1g با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیکی میز لرزه مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده ؛ مطالعه موردی خاک شمال تهران مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 تخمین سختی برشی اولیه (Gmax) خاک¬ ماسه¬ای سیلتی اشباع در سطوح تنش همه جانبه کم با استفاده از آزمایش انتشار موج در محفظه کالیبراسیون مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی سرعت موج‌برشی در ماسه‌های سیلتی با استفاده از آزمایش‌های المان خمشی با روش‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests' ' مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
6 Effects of non-plastic silt on liquefaction resistance of sands based on cyclic triaxial tests مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
7 An Experimental Investigation of a Full-scale Reinforced Lightweight Aggregate Embankment مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th International Congress on Civil Engineering
8 معرفی زمین لغزش مله کبود-قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 اندازه گیری ارتعاشات محیطی ناشی از حرکت قطارهای متروی شهری و بررسی اثرات آنها بر عملکرد تجهیزات و سلامت انسان مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Investigation of nailed slope behavior during excavation by Ng centrifuge physical model tests مقاله کنفرانسی 96/12/16 9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics 2018
11 Site-specific probabilistic seismic hazard analysis for northern part of the Qeshm Island, Iran مقاله ژورنالی 96/02/09 NATURAL HAZARDS
12 بررسی رفتار خاک ماسه ای در سطوح تنش همه جانبه کم حین روانگرایی و گسترش جانبی با استفاده از نتایج آزمایش بزرگ مقیاس میز لرزان 1g مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی افزوده شدن شن بر سختی کرنش کوچک خاکهای ماسه ای مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
14 بررسی میزان جابجایی افقی دیوار میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل سانتریفیوژ مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
15 بررسی تغییرات سختی برشی اولیه (Gmax) در خاکهای ماسه ای حاوی ریزدانه سیلتی با استفاده از آزمایشهای انتشار موج در محفظه کالیبراسیون مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
16 بررسی میزان نشست پی نواری واقع بر شیروانی میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل فیزیکی سانتریفیوژ مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
17 ارزیابی اثر سرعت نفوذ مخروط بر روی پارامترهای آزمایش نفوذ مخروط (CPT) در خاک ماسه ای سیلتی مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
18 بررسی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای مخلوط با شن مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
19 پاسخ لرزه‌ای رسوبات آبرفتی ناشی از مؤلفه‌ قائم زلزله‌های‌ حوزه نزدیک گسل مقاله ژورنالی 95/03/04 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
20 بررسی رفتار خاک حین پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش بزرگ مقیاس میز‌لرزان مقاله کنفرانسی 94/01/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 Evaluation of Seismic Performance of an Existing Dolphin-Type Berth Subjected to Liquefaction-Induced Lateral Spreading by Large Scale Shake Table Test مقاله کنفرانسی 93/09/03 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
22 Observations from a Large Scale Shake Table Test on a Model of Existing Pile-Supported Marine Structure Subjected to Liquefaction Induced Lateral Spreading مقاله کنفرانسی 93/06/03 Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES)
23 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test مقاله ژورنالی 93/04/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
24 بررسی اثرات روانگرایی بر شمعهای منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران
25 Large scale shake table model test on the response of a stiff pile group to liquefaction induced lateral spreading مقاله کنفرانسی 92/06/11 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE)
26 Performance Evaluation of Stone columns as Mitigation Measure against Lateral Spreading in Pile Groups using Shake Table Tests مقاله کنفرانسی 91/08/09 International Conference on Ground Improvement and Ground Control (ICGI 2012)
27 Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing مقاله ژورنالی 91/04/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
28 بررسی عملکرد ستونهای سنگی در کاهش اثرات گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر گروه شمع انعطاف پذیر با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' مقاله ژورنالی 90/12/01 Civil Engineering Infrastructures journal
30 بررسی پاسخ گروه شمع چهارتایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور مقاله ژورنالی 89/10/01 Civil Engineering Infrastructures journal
32 بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیق منفرد با استفاده از آزمایش میز لرزان مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
33 1g Shaking table model test on single piles response to liquefaction-induced lateral spreading مقاله کنفرانسی 89/08/11 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics (4ICGESM)
34 Probabilistic evaluation of liquefaction-induced lateral spreading displacement for a site in south of Iran مقاله کنفرانسی 88/03/25 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (IS Tokyo 2009)
35 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' مقاله ژورنالی 87/03/12 SCIENTIA IRANICA
36 Seismic microzonation of Shiraz city (southwest of Iran) مقاله کنفرانسی 87/03/01 Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV
37 Estimation of Shear Wave Velocity by Means of Array Measurement of Microtremors Using Genetic Algorithm Method مقاله کنفرانسی 87/01/24 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
38 Determination of Vs profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using one-point microtremor measurements مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international conference on earthquake geotechnical engineering (4ICEGE)
39 بررسی عملکرد ساختمانهای مختلف در زلزله اسفند ماه 1383 داهوئیه - زرند کرمان مقاله کنفرانسی 85/10/05 اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی (دانشکده فنی دانشگاه تهران)
40 Impact of seismic excitation characteristics on the efficiency of Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs) مقاله ژورنالی 85/09/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
41 An investigation on the effects of earthquake excitation parameters on effectiveness of Tuned liquid Column Dampers مقاله کنفرانسی 85/05/23 5th International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas
42 Determination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using microtremor measurements مقاله کنفرانسی 85/03/16 GeoShanghai International Conference
43 کاربرد اندازه گیریهای نقطه ای و آرایه ای میکروترمور جهت ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهرهای ارومیه و بم مقاله کنفرانسی 85/03/09 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
44 Possible effects of local site conditions (site effects) on building damage during the Zarand(south-east of Iran) earthquake of February 2005 مقاله کنفرانسی 84/12/19 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
45 Comparing the Iranian seismic standard and the guidelines for the seismic rehabilitation of buildings مقاله کنفرانسی 84/12/19 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
46 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی سرعت موج برشی در خاكهای ماسه ای سیلتی اشباع با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط آزمایشگاهی (CPT) روشنفر محمد کارشناسی‌ارشد 1396.06.15
2 بررسی رفتار لرزه ای سازه ساحلی متكی بر شمع (دلفین) در نواحی مستعد گسترش جانبی ناشی از روان گرایی صادقی میبدی علی کارشناسی‌ارشد 1395.06.15
3 تخمین سرعت موج برشی در خاك‌های ماسه‌ای حاوی ریزدانه با استفاده از نتایج آزمایش‌های نفوذ مخروط (CPT) آزمایشگاهی عارف كشفی سیدكیوان کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
4 تحلیل پاسخ لرزه ای رسوبات آبرفتی تحت تحریك مولفه قائم زلزله ی میدان نزدیك سركشیك زاده مطلق سیداحمد کارشناسی‌ارشد 1394.10.28
5 بررسی اندركنش بین شمع های واقع در یك گروه تحت اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیكی1g شیبانی امیر کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021