اطلاعات عضو هیات علمی



تصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی لطیفی
نام منوچهر
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2256
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mlatifi@ut.ac.ir
شماره اتاق 363

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل
کارشناسی -
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, تهران - 1365
دکتری ژئوتکنیک, آلبرتا - 1377

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه روسازی راه
2 روسازی راه
3 مکانیک خاک پیشرفته
4 مکانیک خاک
5 ژئوتکنیک ومحیطزیست
6 مکانیک محیطهای پیوسته وپلاستیسیت
7 مکانیک خاکهای غیراشباع
8 آزمایشگاه روسازی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 A coupled hydro-mechanical constitutive model for unsaturated frictional and cohesive soil مقاله ژورنالی 97/03/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
2 Collapse surface approach as a criterion of flow liquefaction occurrence in 3D FEM models مقاله ژورنالی 97/01/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
3 Analytical definition of collapse surface in multiaxial space as a criterion for flow liquefaction occurrence مقاله ژورنالی 96/07/09 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
4 Predicting flow liquefaction, a constitutive model approach مقاله ژورنالی 95/10/15 ACTA GEOTECHNICA
5 ارائه یک رابطه جدید برای پیش بینی رفتار حجمی خاک های غیر اشباع در حالت بحرانی مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
6 Applying an Appropriate Cap in an Elastoplastic Model with Open Bounding and Yield Surfaces at High Pressures مقاله ژورنالی 95/03/06 Indian Journal of Science and Technology
7 اثر آهک هیدراته و نانو ماده ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
8 Experimental Investigation on Mineral and Organic Fibers Effect on Resilient Modulus and Dynamic Creep of Stone Matrix Asphalt and Continuous Graded Mixtures in Three Temperature Levels مقاله ژورنالی 94/07/09 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
9 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه های تثبیت شده مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
10 پارامتر حالت برای ماسه های تثبیت شده با سیمان مقاله کنفرانسی 93/09/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
11 Experimental Investigation on the Effect of Hydrated Lime on Mechanical Properties of SMA مقاله ژورنالی 93/08/24 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
12 بررسی عددی دو بعدی و سه بعدی اثر تمایل هسته رسی و رس تماسی بر رفتار سدهای سنگریزه ای واقه در دره های تنگ مقاله کنفرانسی 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مهندسی ‍ژئوتکنیک ایران
13 بررسی اثر فاصله دریاچه از بدنه اصلی سد بر روی پایداری استاتیکی سدهای باطله بالا دست مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی اثر سرعت تخلیه مواد باطله بر روی پایداری استاتیکی سدهای باطله بالا دست مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 Experimental Study of the Effect of Polymer on Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalts with Dense Graded مقاله کنفرانسی 92/09/26 International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Sustainable Development
16 بررسی تاثیر تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزه ای مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
17 بررسی اثر مدل های رفتاری در تحلیل تنش تغییر شکل پایان ساخت در سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شیرین دره) مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلر آهک بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 Using state parameter to improve numerical prediction of a generalized plasticity constitutive model مقاله ژورنالی 91/11/27 Computers and Geosciences
21 بررسی اثر پارامترهای حالت مختلف در اصلاح یک مدل کشسانی خمیری در قالب مدل های با سطح حدی مقاله ژورنالی 91/05/15 مجله مهندسی عمران شریف
22 ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف آلی و معدنی بر خزش دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر دما درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت مقاله ژورنالی 90/12/15 Civil Engineering Infrastructures journal
24 بررسی تاثیر هندسه دره بر رفتار سدهای سنگریزه ای واقع در دره های تنگ به کمک تحلیل های دو بعدی و سه بعدی مقاله کنفرانسی 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق ابی ایران
25 Implementing an State Parameter in a Constitutive Model to Improve Predictions مقاله کنفرانسی 90/08/16 International Conference on Advances in Geotechnical Engineering
26 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قیر پلیمری SBS بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی SMA مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی آزمایشگاهی اثر قیر پلیمری SBS و فرکانس بارگذاری بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری با استفاده از نتایج آزمایش های سانتریفوژ مقاله ژورنالی 90/01/15 Civil Engineering Infrastructures journal
29 اصلاح یک مدل رفتاری و بررسی اثر اصلاح انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش سانتریفوژ مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
30 Experimental Study of Compaction Temperature on Resilient Modulus of Hot Mix Asphalt مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
31 Modification of Pastor and Zienkiewicz (1986 Constitutive Model مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
32 Modification of a Generalized Plasticity Constitutive Model Using State Parameter مقاله کنفرانسی 89/02/20 The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference
33 بررسی اثر اصلاح یک مدل رفتاری با استفاده از مدل سازی عددی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 اصلاح یک مدل الاستو پلاستیک دو سطحی باز با استفاده از کلاهک (Cap مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی مدلهای رفتاری خاکهای غیر اشباع مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی اثر دو پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدلهار رفتاری الاستو پلاستیک مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری در رفتار سازه های خاکی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes مقاله ژورنالی 87/12/25 MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
39 مدلسازی ناهمسانی مقاومتی خاکهای دانه ای توسط یک مدل رفتاری سطح مرزی مقاله ژورنالی 87/12/20 علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت
40 اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاکهای دانه ای مقاله ژورنالی 87/09/16 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
41 A non - coaxial constitutive model for sand deformation under rotation of principal stress axes مقاله ژورنالی 87/05/04 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
42 بررسی رفتار مکانیکی نمونه های آسفالتی جهت استفاده در هسته آسفالتی سدهای سنگریزه ای مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مدلسازی رفتار ناهمسان خاکهای دانه ای مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای مختلف بر مدول برجهندگی آسفالت مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 مقایسه روشهای تراکم ژیراتوری و مارشال جهت تهیه نمونه های آزمایشگاهی براغی بررسی رفتار مکانیکی آسفالت به عنوان هسته آسفالتی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes مقاله کنفرانسی 86/02/24 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
47 A simple plasticity model for prediction of non - coaxial flow of sand مقاله ژورنالی 86/02/11 MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
48 Constitutive Modeling of the Effect of Anisotropy on Deformation of Sand مقاله کنفرانسی 85/10/23 International Workshop on Constitutive Modeling Development, Implementation, Evaluation and Application (IACMAG)
49 Three - dimensional nonlinear finite element analysis of pile groups in saturated porous media using a new transmitting boundary مقاله ژورنالی 85/07/10 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
50 A new model accounting for non-coaxial flow of sand مقاله کنفرانسی 85/06/22 International Symposium on Geomechanics and Geotechnics of Particulate Media
51 A Hypoplasticity for Non-Coaxial Flow of Sands مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering
52 State Boundary Surface for Very Loose Firoozkooh Sand مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering
53 State-boundary surface for very loose Firoozkooh sand مقاله کنفرانسی 85/02/14 7th International Conference on Civil Engineering
54 Probabilistic Evaluation of Liquefaction Potential مقاله کنفرانسی 84/09/21 Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation
55 Modeling of Sand Behaviour Under In-Plane Rotation of Principal Stresses Part II: Effect of Inherent Fabric Anisotropy on Strength مقاله کنفرانسی 84/06/28 58th Canadian Geotechnical Conference
56 A Simple Bounding Surface Model for Sand Deformation Under Rotation of Principal Stress Directions مقاله کنفرانسی 84/03/29 The 11th International Conference of IACMAG
57 Modeling Non-Coaxiality in Granular Materials by Using an Anisotropy State Variable مقاله کنفرانسی 84/03/11 McMat2005 - 2005 ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials
58 بکارگیری مفهوم تغییر بافت در مدلسازی رفتار زهکشی نشده خاکهای دانه ای مقاله کنفرانسی 84/02/19 عمران
59 Effect of Fabric Change in Modeling of Granular Material Response Under Cyclic Loading مقاله کنفرانسی 84/02/11 73rd Annual Meeting of ICOLD
60 A Simple Bounding Surface Plasticity Model for Sands Considering Non-Coaxiality of Principal Stress and Principal Plastic Strain Increment Directions مقاله کنفرانسی 83/08/06 57th Canadian Geotechnical Conference
61 اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدلهای الاستو پلاستیک برای خاکهای دانه ای مقاله ژورنالی 83/04/02 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
62 Effect of State Parameter on Elastoplastic Sand Models مقاله کنفرانسی 82/07/08 56th Canadian Geotechnical Conference
63 تحلیل احتمالاتی پایداری شیروانیها به روش شبیه سازی مونت کارلو مقاله کنفرانسی 81/09/18 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
64 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدلسازی عددی پدیده گسلش در پی سدهای خاكی سوقی ایلیاد کارشناسی‌ارشد 1396.06.11
2 بررسی اثر دمای تراكم بر روی خصوصیات مكانیكی مخلوط های آسفالتی گرم اصلاح شده با قیر پلیمری SBS غرایی یزدی فرزاد کارشناسی‌ارشد 1396.06.01
3 مدلسازی عددی روانگرایی جریانی با استفاده از سطح فروپاشی نجما علیرضا دكتری 1396.03.30
4 ارزیابی تاثیر آزمایشگاهی و مقایسه فنی مواد ضد عریان شدگی بر عملكرد و دوام مخلوط های آسفالتی گرم علی خانی هادی کارشناسی‌ارشد 1394.10.20
5 مدل سازی عددی و بررسی عوامل موثر بر پایداری لرزه ای سدهای باطله توكل پور احمدرضا کارشناسی‌ارشد 1394.06.08
6 بررسی آزمایشگاهی اثر پارامتر حالت بر رفتار ماسه فیروزكوه تثبیت شده با سیمان حسینی معتمد مجید کارشناسی‌ارشد 1393.10.29
7 بررسی اثر سرعت تخلیه مواد باطله بر روی پایداری سدهای باطله بالادست محمودی مدوئیه علیرضا کارشناسی‌ارشد 1393.06.15
8 بررسی اثر پلیمر بر روی پدیده ی شیارشدگی در آسفالت های با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) و آسفالت گرم (HMA) سراجی محمدحسن کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
9 بررسی اثر موقعیت دریاچه بر پایداری سدهای باطله بالادست مرادكرمی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1392.06.09
10 بررسی اثر مدل های رفتاری در تحلیل تغییر شكل پایان ساخت و آبگیری اولیه در سدهای خاكی عباس زاده مطلق عراقی ایمان کارشناسی‌ارشد 1392.02.28
11 بررسی آزمایشگاهی اثر آهك بر روی خواص مكانیكی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای SMA شفیعی دستگردی عارف کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
12 بررسی اثر پارامتر حالت در مدل های رفتاری الاستوپلاستیك در تحلیل های تغییر شكل سازه های خاكی صادقیان سمیه دكتری 1391.10.19
13 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر روی خصوصیات مكانیكی آسفالت‌های با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) باتمانی كاوه کارشناسی‌ارشد 1391.07.04
14 مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای باهسته رسی دردره های تنگ عسگرنژادمهابادی غزاله کارشناسی‌ارشد 1391.06.20
15 بررسی تاثیر تمایل هسته رسی و رس پلاستیك تماسی در رفتار سدهای سنگریزه ای واقع در دره های تنگ قلی زاده كلخوران اسماعیل کارشناسی‌ارشد 1390.08.28
16 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف آلی و معدنی بر خصوصیات خزش و مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی SMA و HMA سادات لواسانی بزرگ سیدمحمدعلی کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از قیرهای پلیمری SBS بر مدول دینامیكی و رفتار خزشی مخلوط¬های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه¬ای SMA آقاكثیری محمد کارشناسی‌ارشد 1390.03.31
18 بررسی آزمایشگاهی اثر قیر پلیمری اس-بی-اس بر مدول برجهندگی و مقاومت كششی آسفالت های با استخوان بندی سنگدانه ای اس-ام-آ دهقانی محمدابادی مرتضی کارشناسی‌ارشد 1389.11.30
19 بررسی اثر آهك هیدراته بر خواص مكانیكی مخلوط‌های آسفالتی گرم (‏HMA‏) در شرایط سرد و یخبندان ‏ محلاتی پیمان کارشناسی‌ارشد 1389.06.29
20 بررسی اثر دمای تراكم، درصد قیر و انرژی تراكم بر روی خصوصیات مخلوط‌های آسفالتی گرم ‏ یوسفی راد فرهاد کارشناسی‌ارشد 1389.06.29
21 بررسی اثر دمای تراكم درصد قیر و انرزی تراكم برروی خصوصیات مخلوط های آسفالتی گرم یوسفی راد فرهاد کارشناسی‌ارشد 1389.06.29
22 ارزیابی و اصلاح یك مدل رفتاری الاستو - پلاستیك برای خاكهای غیر اشباع اقاهادی فروشانی محمد کارشناسی‌ارشد 1388.11.21
23 مقایسه اثر پارانترهای حالت مختلف در بهبود پیش بینی یك مدل الاستوپلاستیك سطح مرزی حیدرزاده چوری هیثم کارشناسی‌ارشد 1388.10.30
24 بررسی اثر آهك هیدراته بر روی مشخصات مكانیكی آسفالت گرم ریاحی مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.06.31
25 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری در مسائل میدانی سبزی زهرا کارشناسی‌ارشد 1387.06.13
26 بررسی اثر پارامترهای دما، درصد قیر و میزان تراكم روی مدول برجهندگی آسفالت هاشمی سید محمد کارشناسی‌ارشد 1386.10.30
27 بررسی آزمایشگاهی رفتار مكانیكی نمونه های اسفالتی د محمدزاده مسعود کارشناسی‌ارشد 1386.08.29
28 ارایه یك مدل رفتاری كوپل هیدرومكانیكی الاستوپلاستیك برای خاك های ماسه ای غیر اشباع قلی زاده كلخوران اسماعیل دكتری
29 بررسی اثر مدلهای رفتاری الاستوپلاستیك در پیش بینی رفتار دینامیكی سدهای خاكی فتحعلیخانی مرضیه دكتری
30 ارزیابی تاثیر رطوبت بر رفتار خستگی و ترك خوردگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم گلی هادی دكتری
31 بررسی رفتار سدهای خاكی در دره های تنگ در طول دوره ی ساخت به كمك نتایج ابزار دقیق، مطالعه ی موردی سد رودبار لرستان ازمون بهنام کارشناسی‌ارشد
32 توسعه یك مدل رفتاری ماسه برای پیش بینی رفتار رس و ماسه به كمك پارامتر حالت طباطبایی سیدامیرحسین کارشناسی‌ارشد
33 توسعه یك مدل رفتاری سطح حدی جهت در نظر گرفتن سیمناسیون در خاك های ماسه ای حسن ابادی مصطفی کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021