اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی متولی
نام مسعود
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 61112273
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک masoud.motavalli@ut.ac.ir
شماره اتاق

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و مصالح ساختمانی
کارشناسی -
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی‌ راه و ساختمان, دانشگاه فنی زوریخ، سویس, ETH Zurich -
دکتری دکترا در مهندسی‌ راه و ساختمان, دانشگاه فنی زوریخ، سویس, ETH Zurich - 1371

درس های ارائه شده
1 کاربرد پلی کامپوزیتها
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Assessment of flexural strengthening of RC beams with iron-based shape memory alloys مقاله کنفرانسی 97/02/18 11th international congress on advances in civil engineering
2 Stress recovery and cyclic behaviour of an Fe–Mn–Si shape memory alloy after multiple thermal activation مقاله ژورنالی 96/10/25 SMART MATERIALS AND STRUCTURES
3 Fatigue behavior of a Fe-Mn-Si shape memory alloy used for prestressed strengthening مقاله ژورنالی 96/08/10 MATERIALS & DESIGN
4 Development of anchorage systems for strengthening of steel plates with iron-based shape memory alloy strips مقاله کنفرانسی 96/06/06 4th Conference on Smart Monitoring, Assessment & Rehabilitation of Civil Structures
5 Feasibility of iron-based shape memory alloy strips for prestressed strengthening of steel plates مقاله کنفرانسی 96/06/06 4th Conference on Smart Monitoring, Assessment & Rehabilitation of Civil Structures
6 Mode I Fatigue Crack Arrest in Tensile Steel Members Using Prestressed CFRP Plates مقاله ژورنالی 96/03/11 COMPOSITE STRUCTURES
7 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems مقاله ژورنالی 95/10/12 COMPOSITE STRUCTURES
8 A Retrofit Theory to Prevent Fatigue Crack Initiation in Aging Riveted Bridges Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Materials مقاله ژورنالی 95/05/28 Polymers
9 Numerical modeling of concrete beams strengthened by iron-based shape memory alloys embedded in a shotcrete layer مقاله کنفرانسی 94/12/20 3rd National & 1st International Conference in applied research on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
10 مدلسازی عددی غیرخطی تیرهای تقویت شده و پیشتنیده با آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
11 Lateral-torsional buckling of steel I-beams retrofitted by bonded and un-bonded CFRP laminates with different pre-stress levels: Experimental and numerical study مقاله ژورنالی 94/10/03 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
12 Design criterion for fatigue strengthening of riveted beams in a 120-year-old railway metallic bridge using pre-stressed CFRP plates مقاله ژورنالی 94/09/26 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
13 Innovative CFRP-Prestressing System for Strengthening Metallic Structures مقاله ژورنالی 94/09/10 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
14 Normal, high and ultra-high modulus carbon fiber-reinforced polymer laminates for bonded and un-bonded strengthening of steel beams مقاله ژورنالی 94/07/29 materials & design
15 Fatigue design criteria for strengthening metallic beams with bonded CFRP plates مقاله ژورنالی 94/07/09 ENGINEERING STRUCTURES
16 Glass transition evaluation of commercially available epoxy resins used for civil engineering applications مقاله ژورنالی 94/05/10 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
17 ارزیابی روش مقاومسازی ناحیهای تیرهای چوبی حاوی گره توسط الیاف کامپوزیت کربنی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
18 Debonding failure mechanisms in prestressed CFRP/epoxy/concrete connections مقاله ژورنالی 93/09/10 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
19 Structural Strengthening of Concrete with Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) at Ambient and Elevated Temperature - Recent Investigations in Switzerland مقاله ژورنالی 93/09/10 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
20 Axial Behavior of Square Reinforced Concrete Columns Strengthened with Lightweight Concrete Elements and Unbonded GFRP Wrapping مقاله ژورنالی 91/09/11 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
21 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method مقاله ژورنالی 91/08/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
22 Temporary bond strength of partly cured epoxy adhesive for anchoring prestressed CFRP strips on concrete مقاله ژورنالی 91/06/11 COMPOSITE STRUCTURES
23 Prestressed CFRP for Strengthening of Reinforced Concrete Structures: Recent Developments at Empa, Switzerland مقاله ژورنالی 90/01/12 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
24 front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull - Off Bond Test مقاله ژورنالی 90/01/01 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
25 کنترل نیمه فعال سازه ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR مقاله ژورنالی 90/01/01 Civil Engineering Infrastructures journal
26 Front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull-Off Bond Tests مقاله ژورنالی 89/05/10 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
27 مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان های فشاری و مقایسه با SIFCON مقاله ژورنالی 88/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
28 Experimental Modelling of Compressive Concrete Elements Strengthened With Shape Memory Alloys مقاله کنفرانسی 88/09/17 the 1st International Conference on Concrete Technology
29 بهبود رفتار ستون های مستطیلی با اجرای ژاکت بتنی و مقایسه آن با ستون های مقاوم ه باسازی شد FR مقاله کنفرانسی 88/08/15 نخستین کنفرانس بین المللی بتن
30 Stress-Strain Behavior of Square RC Columns Confined with Pre-Stressed and Non-Stressed and Non-Pre-Stressed Non-Laminated CFRP Straps مقاله کنفرانسی 88/04/22 9th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures
31 بررسی اثر رهاسازی پیشتنیدگی در تیرهای مقاوم سازی شده با نوارهای FRP پیشتنیده مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1388
32 Improvement in Axial Stress-Strain Behavior of Cloumns Using Pre-Stressed Non-Laminated FRP مقاله کنفرانسی 88/02/07 the Third International Conference on Concrete Development
33 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study مقاله ژورنالی 87/10/12 ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
34 seismic evaluation and upgrading of typical iranian steel buildings مقاله کنفرانسی 87/07/21 the 14th world conference on earthquake engineering
35 Study on Construction Practices of Iranian Steel Buildings and Required Seismic Retrofiting Methods مقاله کنفرانسی 87/06/06 5th International Engineering and Construction Conference
36 Debonding failure modes of flexural FRP-strengthened RC beams مقاله ژورنالی 87/05/10 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
37 Numerical study of in-plane behavior of masonry walls strenghtened by vertical CFRP strips مقاله کنفرانسی 87/05/01 Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE2008)
38 effects of gradually anchored prestressed CFRP strips bonded on prestressed concrete beams مقاله ژورنالی 86/10/11 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
39 40-Year-old full-scale concrete bridge girder strengthened with prestressed CFRP plates anchored using gradient method مقاله ژورنالی 86/07/09 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
40 Non-linear FE Modelling of In-plane Behavior of Plain Masonry Walls and Investigating Effects of Post-Tensioning as a Parametric Study مقاله کنفرانسی 86/02/23 05th International Conference on Seismology
41 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part1: Non-Engineered Practices مقاله کنفرانسی 85/06/12 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
42 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part2: Engineered Practices مقاله کنفرانسی 85/06/12 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
43 The Consideration of the New Zealand's Guidelone of Seismic Assessment of Exiting Steel Buildings مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering
44 The Consideration of Different Aspects of Design of Concentric Braced Frames (CBF) according to AISC-Seismic Provisions مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th International Congress on Civil Engineering
45 مروری بر وضعیت ساخت و ساز ساختمانهای فولادی ایران مقاله کنفرانسی 85/02/12 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
46 Strengthening Of Square RC Columns With CFRP مقاله کنفرانسی 85/02/05 1th international congress on seismic retrofitting
47 Review of Worldwide Codes and Guidelines for Debonding Failure Modes of Flexural FRP Post-Strengthening مقاله کنفرانسی 85/02/05 1th international congress on seismic retrofitting
48 The Consideration of Different Aspects of Design of Moment Resisting Frames (MRF) according to AISC-Seismic Provisions مقاله کنفرانسی 85/02/05 1th international congress on seismic retrofitting
49 The Consideration of Different Aspects of Design of Eccentric Braced Frames (EBF) according to AISC-Seismic Provisions مقاله کنفرانسی 85/02/05 1th international congress on seismic retrofitting
50 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 كنترل ترك های ناشی از خستگی در اعضای فولادی به وسیله كامپوزیت های كربن پیش تنیده حسینی سیدمهدی کارشناسی‌ارشد 1396.05.24
2 مقاوم سازی یك شاهتیر پل به وسیلهی آلیاژهای حافظه دار شكلی جاسازی شده در لایه‌ای از شاتكریت دولت ابادی ندا کارشناسی‌ارشد 1394.12.18
3 مطالعه روش مقاوم سازی خمشی با استفاده از آلیاژهای حافظه داری شكلی نصب شده در نزدیك سطح ابوعلی سحر کارشناسی‌ارشد 1394.10.22
4 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مسلح ساز ناحیه ای تیرهای چوبی به وسیله نوارهای CFRP شكل محمدی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1394.03.30
5 تحلیل پارامترها و روابط حاكم بر رفتار خمشی تیر فولادی مقاوم سازی شده با پلی كامپوزیت پیش تنیده كیان مفرد فرخ کارشناسی‌ارشد 1393.12.23
6 مدل سازی آزمایشگاهی و تحلیل رفتار المان های فشاری بتنی محصور شده توسط آلیاژهای حافظه دار شكلی در دو حالت فعال و غیر فعال هاشموندخیابانی علی کارشناسی‌ارشد 1391.11.29
7 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش - پیوستگی میلگردهای خورد شده با بتن جعفری نوده میثم کارشناسی‌ارشد 1391.11.11
8 مدل اجزاء محدود آزمایش طول مهاری پلیمر كامپوزیت كربنی با بتن در مقیاس مزو نوری همدانی مجید کارشناسی‌ارشد 1390.08.30
9 بررسی آزمایشگاهی و تئوریك رفتارتیرهای بتنی دارای خاموت مقاوم سازی شده در برش توسط FRP مقیمی اسگویی پیمان کارشناسی‌ارشد 1388.05.28
10 توسعه مدل تحلیلی رفتار تنش كرنش ستونهای بتنی مربعی محصور شده با نوارهای FRP حاجیلو حمزه کارشناسی‌ارشد 1388.02.30
11 آنالیز تنشهای برشی و نرمال در تیرهای مقاوم سازی شده با نوارهای پیش تنیده چسبیده صادقی مرزاله عبداله کارشناسی‌ارشد 1387.12.14
12 بررسی رفتار تیرهای ساندویچی چند لایه با میدان الكترواستاتیك نظامی چهارمحالی سهراب کارشناسی‌ارشد 1387.07.09
13 مدلسازی آزمایشگاهی المانهای فشاری محصور شده بااستف عبدالهی بهاره کارشناسی‌ارشد 1386.09.10
14 بررسی رفتار ضربه‌ای بتن‌های فوق توانمند مسلح به الیاف فولادی (UHPC) به منظور استفاده در حوضچه‌های استغراق نوری افشین دكتری
15 نقش پیش كرنش آلیاژ حافظه دار در بهبود خاصیت محصور سازی بتن و مدلسازی آن خاتمی دنا کارشناسی‌ارشد
16 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شكلی بر پایه آهن به روش نصب در سطح خارجی و یا نزدیك سطح نجفی فراز کارشناسی‌ارشد
17 مقاوم سازی اتصالات پل های فولادی در برابر خستگی با استفاده از مصالح پیشرفته بتن پیش تنیده ایزدی محمدرضا دكتری
18 بررسی تئوریك در مورد مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنائی با استفاده از سیستم های FRP پس كشیده محجوب فرشچی داریوش دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021