اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی معرفت
نام محمدصادق
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2292
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mmarefat@ut.ac.ir
شماره اتاق 359

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1360
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, تهران - 1365
دکتری سازه, واترلو - 1372

درس های ارائه شده
1 پروژه سازه های بتن آرمه
2 تحلیل قابلیت اطمینان طراحی
3 سازه های بتن آرمه 1
4 سازه های بتن آرمه 2
5 طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Intensity measures for the seismic response assessment of plain concrete arch bridges مقاله ژورنالی 96/12/03 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
2 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling مقاله ژورنالی 96/09/29 JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
3 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings مقاله ژورنالی 96/08/30 Structural Design of Tall and Special Buildings
4 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria مقاله ژورنالی 96/08/10 ENGINEERING STRUCTURES
5 Seismic retrofit of external concrete beam-column joints reinforced by plain bars using steel angles prestressed by cross ties مقاله ژورنالی 96/07/09 ENGINEERING STRUCTURES
6 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars مقاله ژورنالی 96/06/24 Structural Design of Tall and Special Buildings
7 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets مقاله ژورنالی 96/04/21 ENGINEERING STRUCTURES
8 Seismic assessment of small to medium spans plain concrete arch bridges مقاله ژورنالی 96/02/06 EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
9 ارایه روشی جهت محاسبه مقاومت قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشو مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 مقایسه رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشوی مرکزی و غیر مرکزی مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 External retrofit of beam-column joints in old fashioned RC structures مقاله ژورنالی 95/12/07 Earthquake and Structures
12 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints مقاله ژورنالی 95/03/28 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
13 بررسی اثر شکل بازشو بررفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میان قاب مصالح بنائب مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 Rehabilitation of earthquake damaged external RC beam-column joints by joint enlargement using prestressed steel angles مقاله ژورنالی 94/10/11 Earthquake Engineering and Structural Dynamics
15 بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پل های قوسی بتنی غیر مسلح با دهانه 6 متری مقاله ژورنالی 94/09/02 مجله تحقیقات بتن
16 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار کششی غیرمستقیم بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی مقاله کنفرانسی 94/05/07 اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
17 تقویت لرزه ای اتصال تیر به ستون خارجی مسلح به آرماتور ساده مقاله کنفرانسی 94/04/09 همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
18 Reliability assessment of compression columns in seismic EBFs مقاله ژورنالی 94/03/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
19 SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF MULTISTORY BUILDINGS WITH NON-STRUCTURAL HOLLOW CLAY TILE INFILLS مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
20 بررسی آزمایشگاهی اثر بار محوری بر رفتار لرزه ای اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی مسلح به میلگرد ساده مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار فشاری بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی مقاله کنفرانسی 93/11/16 اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
22 برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح بر پایه نتایج محدود از آزمایش بارگذاری مقاله ژورنالی 93/10/01 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
23 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles مقاله ژورنالی 93/09/24 ENGINEERING STRUCTURES
24 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته تونل های حفاری شده با دستگاه TBM مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
25 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls مقاله ژورنالی 93/03/26 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
26 بررسی اثر رفتار دینامیکی بار قطار برپاسخ پل های قوسی بتنی غیر مسلح در حوزه فرکانس مقاله ژورنالی 93/01/01 نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاش
27 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete مقاله ژورنالی 92/10/11 ENGINEERING STRUCTURES
28 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - مقاله ژورنالی 92/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
29 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - مقاله ژورنالی 92/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
30 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties مقاله ژورنالی 92/08/29 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
31 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details مقاله ژورنالی 92/06/10 Structural Design of Tall and Special Buildings
32 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips مقاله ژورنالی 92/05/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
33 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge مقاله ژورنالی 92/03/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
34 Review on Bond Behavior of Near Surface Mounted Method in Concrete sSstsrsumctsudrnecsb مقاله کنفرانسی 92/03/08 SE-50EEE. International Conference on Earthquake Engineering
35 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی مقاله ژورنالی 92/03/01 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
36 Brick size effeect on cyclic behavior of unreinforced masonry walls based on experimental results مقاله کنفرانسی 92/02/17 7th national congress on civil Engineering
37 experimental study of behavior of reinforced lightweight concrete beams under reversed cyclic loads مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
38 assesment of scaling method and selecting earthquake on seismic performance of R.C building based on performance مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
39 Experimental evaluation of external RC beam-column joint with non-seismic detailing مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
40 Seismic Retrofitting of non-Seismic Detailing External RC Beam- Column Joints by Joint Enlargement Using Steel Angles مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
41 Effect of joint flexibility on the overall performance of reinforced concrete structures مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
42 seismic retrofitting of non-seismic detailing external RC beam-column joints byjoint enlargment using steel angles مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
43 numerical and parametric study of URM walls strengthening by steel mesh and one side shotcrete مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
44 بررسی استفاده از سیستم گهواره ای چند گانه در ساختمانها مقاله کنفرانسی 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
45 پیش بینی مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل قوسی بتنی غیر مسلح اکبر آباد با استفاده از ارزیابی غیر خطی مقاله ژورنالی 92/01/22 مهندسی مکانیک مدرس
46 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars مقاله ژورنالی 91/10/12 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
47 Reducing train-induced vibrations of Talezang Railway Bridge using tuned mass damper مقاله کنفرانسی 91/10/06 2nd International Conference on Acoustics and Vibration
48 Numerical Modedling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Bars مقاله کنفرانسی 91/08/03 15 WCEE
49 Analytical Investigation of Seismic Performance of Exterior RC Beam-Column Joints Rehabilitated with New Scheme مقاله کنفرانسی 91/07/02 15WCEE
50 Analytical Investigation of Seismic Performance of Exterior RC Beam-Column Joints Rehabilitated with New Scheme مقاله کنفرانسی 91/07/02 15wcee
51 Experimental Evaluation of New Technique for Seismic Retrofitting of External R Beam-Column Joint with Non Seismic Detailing مقاله کنفرانسی 91/07/02 15wcee
52 Experimental evaluation of new technique for seismic retrofitting of external RC Beam-Column joint with Non Seismic Detailing مقاله کنفرانسی 91/07/02 15WCEE
53 تحلیل غیر خطی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیکی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای غیر مسلح با نوارهای فولادی قائم مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
56 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای بتن مسلح متداول مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 Local and Global Design Criteria in Performance-based seismic design of New R.C Buildings مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th international conference on seismic retrofitting
58 Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge مقاله کنفرانسی 91/02/13 icsr
59 Numerical Simulation of Flexural Behavior of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars مقاله کنفرانسی 91/02/13 icsr
60 numerical simulation of flextural behavior of concrete columns reinforced by plain bars مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th international conference on seismic retrofitting
61 بهنگام کردن مدل اجزای محدود پل قوسی اکبر آباد تحت اثر بارهای دینامیکی بر اساس پاسخ فرکانس طبیعی مقاله کنفرانسی 90/09/29 اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
62 A tri-linear model for orediction behavior of confined masonry walls with weak shear strength مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th international conference on seismology and earthquake engineering
63 بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای دیوارهای جداکننده سفالی غیر سازه ای رایج در ایران مقاله کنفرانسی 90/02/26 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 an experomental investigation of cyclic behavior of cinfined masonry walls with weak shrar strength مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th internationl conference on seismology and earthquake engineering
65 Experimental and analytical investigation on In - plan Behavior of URM Flanged walls مقاله ژورنالی 90/01/12 Journal of Seismology Earthquake Engineering
66 شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده مقاله ژورنالی 90/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
67 Experimental and analytical investigation of in-plane seismic behavior of U and H shape URM weak shear strength walls مقاله کنفرانسی 89/11/26 9th Australasian Masonry Conference
68 Assessment of shear friction capacity of pre-cracked concrete strengthened with external GFRP strips مقاله کنفرانسی 89/11/19 first middle east conference on smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures
69 Assessment of friction capacity of pre-cracked concrete strengthened with external GFRP strips مقاله کنفرانسی 89/11/19 First Middle East Conference on Smart Monitoring
70 ASSESSMENT OF FRICTION CAPACITY OF PRE-CRACKED CONCRETE STRENGTHENED WITH EXTERNAL GFRP STRIPS مقاله کنفرانسی 89/11/19 SMAR 2011
71 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars مقاله ژورنالی 89/06/29 Structural Design of Tall and Special Buildings
72 Seismic assessment of concrete columns reinforced by smooth bars مقاله کنفرانسی 89/03/30 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering
73 دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازهگیریهای دینامیکی با استفاده از روش PDA مقاله ژورنالی 89/03/01 مجله مهندسی عمران شریف
74 اثر بازتوزیع لنگر بر ایمنی در طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
75 مقایسه نتایج رفتار میانقابهای آجری در دو حالت مدلسازی اجزای محدود و مدلسازی با المان معادل فشاری در قابهای خمشی بتن مسلح مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
76 Analytical model for bond-slip behavior under monotonic loading in concrete مقاله کنفرانسی 88/08/05 The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
77 مدلسازی عددی و بررسی تاثیرات میانقابهای آجری بر رفتار قابهای خمشی بتن مسلح مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
78 برسی آزمایشگاهی تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
79 بررسی آزمایشگاهی-تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 بررسی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش-پیوستگی میلگرد با بتن مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
81 Finite Element Modeling and Investigation of the Effects of Masonry Infills on the Behavior of Reinforced Concrete Frames مقاله کنفرانسی 88/02/07 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
82 Effects of FRP wrapping on the bond-slip behavior of reinforcing bar مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete and Development
83 3D finite element modelling of bond-slip between rebar and concrete in pull-out test مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete and Development
84 Closed-Form Solution of Semi-Sphere Concrete Shell under Lateral Load مقاله کنفرانسی 88/02/07 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
85 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study مقاله ژورنالی 87/10/12 ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
86 طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی مقاله ژورنالی 87/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
87 Seismic Behavior and Retrofit of Concrete Columns of Old R>C> Buildings Reinforced with Plain Bars مقاله کنفرانسی 87/08/21 2008 SEISMIC ENGINEERING CONFERENCE
88 معتبر سازی مدل اجزای محدود پل راه آهن به کمک شبکه عصبی مصنوعی مقاله ژورنالی 87/07/01 مهندسی مکانیک مدرس
89 ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی مقاله ژورنالی 87/06/01 امیرکبیر
90 Evaluation of moment redistribution demand in continuous constructions under gravity and seismic loads مقاله کنفرانسی 87/05/22 14th World Conference on Earthquake Engineering, 14WCEE
91 Numerical study of in-plane behavior of masonry walls strenghtened by vertical CFRP strips مقاله کنفرانسی 87/05/01 Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE2008)
92 damage assessment of beams of aging concrete building reinforced by plain bars مقاله کنفرانسی 87/02/22 the 4th national conference on civil engineering
93 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای بتن مسلح متداول مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
96 Cyclic test of Concrete Beams reinforced by plain Bars مقاله کنفرانسی 86/04/05 9CCEE Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
97 بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
98 معیارهای دوران پلاستیک و شاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
99 بررسی سختی موثر تیر و ستون و اثر فرضیات مختلف بر طرح لرزه ای قابهای بتنی مسلح مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
100 Performance Characteristics of Concrete Members Reinforced by Plain Bars مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
101 Non-linear FE Modelling of In-plane Behavior of Plain Masonry Walls and Investigating Effects of Post-Tensioning as a Parametric Study مقاله کنفرانسی 86/02/23 05th International Conference on Seismology
102 Survey of Performance Based Design Method in members Reinforced by Plain Bars and assessment load-carrying capacity by dowel action مقاله کنفرانسی 86/02/23 SEE5, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
103 بررسی ضابطه بازتوزیع لنگر در آیین نامه بتن ایران از نقطه نظر طراحی لرزه ای مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
104 بررسی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای اعضای مسلح به میلگرد ساده در ساختمانهای قدیمی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
105 مطالعه آزمایشگاهی رفتار اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
106 بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتن مسلح مقاله ژورنالی 85/06/01 استقلال
107 پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیر فضا مقاله ژورنالی 85/04/01 مجله بین المللی علوم مهندسی
108 Experimental Assessment of Reinforced Concrete Columns with Deficient Seismic Details under Cyclic Load مقاله ژورنالی 85/03/11 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
109 ترازبندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سکوهای منطقه پارس جنوبی مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حد اکثر سالانه منطقه پارس جنوبی مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
111 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads مقاله ژورنالی 84/12/17 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
112 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) مقاله ژورنالی 84/10/11 COMPUTERS AND CONCRETE
113 محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری حالت?های حدی نهایی مقاله کنفرانسی 84/08/01 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی مقاله ژورنالی 84/06/03 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
115 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه مقاله ژورنالی 84/06/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
116 بررسی معیارهای طراحی در زوش عملکردی برای تیرهای بتن مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
117 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلحدر ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه مقاله کنفرانسی 84/02/20 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
118 بررسی و ارایه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی در ساختمانهای متداول مقاله کنفرانسی 84/02/10 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
119 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح در ساختمانهای متداول تحت اثر بارهای دوره ای و یکطرفه مقاله کنفرانسی 84/02/10 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
120 Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks مقاله ژورنالی 83/10/21 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
121 مشخصات آماری مقاومت اعضای بتن آرمه تقویت شده با الیاف کربن مقاله کنفرانسی 83/02/16 اولین همایش کاربرد کامپوزیت های FRP در بهسازی و ساخت سازه ها
122 اندرکنش خمش و نیروی محوری در ستونهای بتن آرمه تقویت شده با الیاف پلیمر فیبرهای کربن مقاله کنفرانسی 83/02/16 اولین همایش کاربرد کامپوزیت های FRP در بهسازی و ساخت سازه ها
123 تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح بوسیله پلیمر فیبرهای کربن مقاله کنفرانسی 83/02/16 اولین همایش کاربرد کامپوزیت های FRP در بهسازی و ساخت سازه ها
124 بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش مقاله کنفرانسی 83/02/10 هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
125 وضعیت سنجی سازهکای پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری مقاله کنفرانسی 83/02/10 هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
126 تحقیق پیرامون ضریب دوره بهره برداری و اثر آن بر ملاحظات ایمنی و اقتصادی در طراحی ساختمان مقاله ژورنالی 82/12/28 استقلال
127 Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20 - meter span مقاله ژورنالی 82/10/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
128 تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح به وسیله فیبر کربن مقاله ژورنالی 82/04/01 مهندسی ساختمان و علوم مسکن
129 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظیم شده مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
130 پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیر فضا مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
131 توصیف آماری عدم قطعیتهای موجود در پارامترهای مقاطع بتن آرمه برای شرایط کارگاهی تهران مقاله کنفرانسی 82/02/15 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
132 بررسی راه حلهای مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی مقاله کنفرانسی 82/02/01 هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
133 Field test of a 20-meter span unreinforced arch bridge مقاله کنفرانسی 81/06/09 6th Int. Conf. on Short and Medium Span Bridges
134 بررسی مزایای افزایش بارمحوری مقاله ژورنالی 81/04/01 مقاله منتخب
135 Condition monitoring of a 20-meter span arch bridge مقاله کنفرانسی 81/03/14 World Conference on Concrete Materials and Structures
136 Field test of a 60-year old mass-concrete arch bridge مقاله کنفرانسی 80/09/04 World Congress on Railway Research
137 بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران مقاله ژورنالی 80/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
138 پردازش سیگنالهای آزمایش دینامیکی پل اکبر آباد مقاله کنفرانسی 80/09/01 ششمین همایش حمل و نقل ریلی
139 معتبر سازی مدل اجزائ محدود پل اکبر آباد مقاله کنفرانسی 80/09/01 ششمین همایش حمل و نقل ریلی
140 آزمایش تمام مقیاس پل قوسی به دهانه 6 متری اکبر آباد مقاله کنفرانسی 80/08/01 ششمین همایش حمل و نقل ریلی
141 بر آورد ظرفیت باربری پل اکبر آباد به کمک آزمایش مقاله کنفرانسی 80/02/01 اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
142 مدل سازی عددی رفتارپل قوسی بتنی اکبر آباد به کمک آزمایش مقاله کنفرانسی 80/02/01 اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
143 رفتار اتصالات در مکانیزمهای تهدید کننده یکپارچگی سازه های پیش ساخته بتنی مقاله کنفرانسی 79/02/02 کنفرانس بین المللی بتن
144 بررسی معیارهای طراحی با توجه به رفتار ابزارهای مهاری دربتن مقاله کنفرانسی 79/02/01 کنفرانس بین المللی بتن
145 طرح خمشی تمام احتمالاتی مقاطع بتن آرمه به کمک شبیه سازی مقاله ژورنالی 78/12/01 استقلال
146 ارزیابی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح مقاله ژورنالی 78/10/09 مجله عمران شریف
147 اعمال مستقیم شاخص ایمنی برای طراحی مقاطع بتن آرمه تحت اثر بار محوری مقاله ژورنالی 78/08/01 دانشور رفتار
148 بررسی ظرفیت باربری پل ورسک بر پایه مشخصات اسمی مقاله کنفرانسی 78/02/01 همایش ملی راه آهن
149 استفاده از قطارهای سنگین و مساله مقاومت پلهای مسیر بافق- زرین شهر مقاله کنفرانسی 78/02/01 همایش ملی راه آهن
150 مقایسه روشهای بارگذاری های راه آهن مطابق آیین نامه های AREA و UIC مقاله کنفرانسی 78/02/01 همایش ملی راه آهن
151 اثر سرعت برتنشهای دینامیکی درپل ها مقاله کنفرانسی 77/09/01 همایش ملی راه آهن
152 بررسی ظرفیت باربری پل ورسک برپایه مشخصات ... مقاله کنفرانسی 77/09/01 حمل و نقل ریلی
153 بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی مقاله ژورنالی 77/03/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
154 مقایسه روشهای بارگذاری های راه آهن مقاله کنفرانسی 77/02/01 حمل و نقل ریلی
155 روشهای مقاوم سازی اعضای سازه های بتنی به کمک پلیمرها مقاله کنفرانسی 77/02/01 همایش ملی راه آهن
156 بررسی رویدادهای انفجار گاز در ساختمان های مسکونی مقاله ژورنالی 76/10/01 دانشور رفتار
157 انفجار گاز در ساختمانهای بتنی پانلی پیش ساخته مقاله کنفرانسی 76/07/24 نخستین همایش ملی ساختمانهای بلند در ایران
158 اهمیت ابزارهای فولادی هلیکس گونه در طراحی اتصالات شکل پذیر بتنی مقاله کنفرانسی 74/02/01 زلزله شناسی و مهندسی زلزله
159 Helical Anchorage Devices in concm مقاله کنفرانسی 72/02/01 Structural Concrete
160 Helical anchorage devices in concrete مقاله کنفرانسی 71/11/12 Int. Conf. On Structural Concrete
161 Anchorage bond for seven-wire strand مقاله کنفرانسی 70/11/12 Int. Conference on Bond in Concrete
162 The uses of helical tie devices مقاله کنفرانسی 70/11/12 6th Int. Symposium on Masonry Buildings
163 آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبر آباد مقاله ژورنالی 37561 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
164 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصالات تیر - ستون در سازه های بتنی مسلح به میلگرد ساده و ارائه روشی برای بهبود رفتار لرزه ای آنها به كمك نصب نبشی در چهار گوشه اتصال ادیبی مهدی دكتری 1395.11.13
2 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پیوستگی تسلیحات كار گذاشته شده در نزدیك سطح (NSM) در بهسازی لرزه ای ستون های بتنی مسلح ذاكرزاده رامین کارشناسی‌ارشد 1394.11.07
3 بررسی آزمایشگاهی رفتار مصالح بنایی در فشار و برش سهیلی عماد کارشناسی‌ارشد 1394.10.29
4 كاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته ی تونل های حفاری شده با دستگاه TBM عابدی محمد کارشناسی‌ارشد 1394.06.17
5 بررسی آزمایشگاهی اتصالات بتن مسلح با میلگرد ساده و تقویت آن ها به كمك تعبیه نبشی در چهارگوشه ی اتصال اسمعیلی ایوانكی علی کارشناسی‌ارشد 1394.06.17
6 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مسلح ساز ناحیه ای تیرهای چوبی به وسیله نوارهای CFRP شكل محمدی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1394.03.30
7 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی عملكرد و بهسازی لرزه ای اتصالات كناری تیر- ستون بتن مسلح به روش بزرگ كردن و پیش تنیدگی اتصال شفائی جلیل دكتری 1393.11.01
8 بررسی تاثیر دیوارهای غیرسازه ای آجر مجوف سفالی بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مسكونی متداول عباس نژادفرد مرتضی کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
9 مطالعه پارامتریك رفتار چرخه‌ای دیوارهای آجری غیرمسلح بهسازیشده با بتن‌پاشی دوطرفه عبداللهی دمنه سیدامیربهادر کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
10 مطالعه آزمایشگاهی و عددی بهسازی لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح با نوارهای فولادی قطری و قائم درب هنزی عباس دكتری 1392.10.24
11 مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بنایی دارای بازشو در قاب های بتن مسلح منصوری علی دكتری 1392.10.17
12 اثر مقیاس آجر بر رفتار چرخه‌ای دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی عالمزاده حسن کارشناسی‌ارشد 1392.06.26
13 بررسی آزمایشگاهی بر روی بهسازی لرزه ای اتصالات در پایه پل های بتنی موجود عباسلو اسدالله کارشناسی‌ارشد 1392.06.17
14 ارائه مدل تحلیلی ستون های بتن آرمه با آرماتور ساده مقاوم سازی شده با روش میلگردگذاری در نزدیك سطح (NSM) علیپوراسگندانی گلناز کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
15 معیارهای طراحی در روش طراحی عملكردی در ساختمانهای بتنی الهویردی زاده رضا کارشناسی‌ارشد 1392.05.30
16 اصلاح مشخصات مكانیكی بتن سبك كامل هدایت آباد محمداحسان کارشناسی‌ارشد 1391.12.20
17 روش های اصلاح مشخصات مكانیكی بتن سبك تحت بارگذاری رفت و برگشتی كامل هدایت آباد محمداحسان کارشناسی‌ارشد 1391.12.20
18 بررسی آزمایشگاهی تحلیل دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از تسمه های فولادی مرادی منش امین کارشناسی‌ارشد 1391.11.25
19 مدلسازی عددی و بررسی رفتار دیوارهای بنایی تقویت شده با بتن پاشی یكطرفه ثقفی سعید کارشناسی‌ارشد 1391.11.04
20 توسعه سیستم گهواره ای چندگانه در ارتفاع ساخنمان حیدری سجاد کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
21 بررسی رفتار مكانیكی ستون‌های بتنی مسلح به میل‌گرد ساده عرب پناهان محمد کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
22 ارزیابی رفتار پل های قوسی بتنی غیر مسلح با دهانه های كوچك تا متوسط تحت اثر بارهای ترافیكی (استاتیكی و دینامیكی) یزدانی مهدی کارشناسی‌ارشد 1391.04.03
23 ارزیابی اثر بازشو بر رفتار لرزه ای میان قابهای آجری با استفاده از تستهای بارگذاری رفت و برگشتی ماستری فراهانی احمد کارشناسی‌ارشد 1390.11.25
24 ارزیابی ظرفیت برش اصطكاك بتن ترك نخورده تقویت شده با الیاف پلیمری خارجی ناصریان هنزایی راحله کارشناسی‌ارشد 1389.11.27
25 ارزیابی مقاومت برشی اصطكاك در بتن ترك خورده تقویت شده با استفاده از نوارهای الیاف خارجی FRP خاتمی راد میلاد کارشناسی‌ارشد 1389.11.27
26 ارزیابی آزمایشگاهی تحلیلی دیوار آجری با لبه های برگشتی بهنام حمداله کارشناسی‌ارشد 1389.11.10
27 ارزیابی تحلیلی آزمایشگاهی رفتار لرزه¬ای دیوار¬های آجری كلاف¬دار نحوی نیا محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1389.11.10
28 مدلسازی تحلیلی،ارزیابی آزمایشگاهی وبهسازی رفتارلرزه ای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده كرباسی آرانی كامیار دكتری 1389.07.15
29 بررسی تحلیلی اثرات اصلاح شكل مقطع در رفتار تنش-كرنش ستونهای بتن آرمه مستطیلی محصور شده با الیاف كامپوزیتی بصام تبار حنانه السادات کارشناسی‌ارشد 1388.11.29
30 بررسی رفتار گنبد نیم كره در برابر زلزله شكرانه وحید کارشناسی‌ارشد 1388.07.15
31 مقاوم سازی لوله های نفت و گاز خورده شده بوسیله FRP قدسی روحانی محمد کارشناسی‌ارشد 1388.07.12
32 مدلسازی عددی و بررسی تاثیرات میانقابهای آجری بررفتار قابهای منحنی بتن مسلح نورفردكلهرودی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1388.07.04
33 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دور پیچ FRP برروی رفتار لغزشی –پیوستگی میلگرد ساده و آجدار با بتن شفائی جلیل کارشناسی‌ارشد 1388.06.05
34 بررسی اثر باز توزیع لنگر بر قابلیت اطمینان و مزایای اقتصادی آن در طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح ثابت سیدمصطفی کارشناسی‌ارشد 1388.03.30
35 بررسی عملكرد لرزه ای ستونهای بتن مسلح با آرماتور ساده با استفاده از آزمایشهای .... امراللهی بیوكی ابوالفضل کارشناسی‌ارشد 1388.03.30
36 ارزیابی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح دسته‌ای منتظری سامان کارشناسی‌ارشد 1387.08.13
37 بررسی روشهای تعیین سختی و مركز سختی سازه های چند طبقه مظفری نوید کارشناسی‌ارشد 1387.07.14
38 باز توزیع لنگر و اثر آن روی طراحی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح فرزانیان محمد شفیع کارشناسی‌ارشد 1387.06.13
39 تعیین منحنی های شكنندگی برای ساختمانهای بتنی متداول زاهدی مزدك کارشناسی‌ارشد 1387.04.19
40 مكانیك رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده اسفندیار یاسر کارشناسی‌ارشد 1386.10.09
41 نقد و بررسی ضوابط خمشی آیین نامه بتن ایران شاد نوید کارشناسی‌ارشد 1386.10.03
42 مقاوم?سازی خمشی ستون?های بتن مسلح با میلگرد ساده به روش میلگردگذاری در نزدیك سطح سیفی علی دكتری
43 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار اتصال دال تخت پس كشیده به ستون فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای رفیعی سهند دكتری
44 بررسی تئوریك در مورد مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنائی با استفاده از سیستم های FRP پس كشیده محجوب فرشچی داریوش دكتری
45 بررسی عدم قطعیت ها در پارامترهای مقاطع خمشی بتن آرمه، طبق پیش نویس آیین نامه جدید بتن ایران كمانكش حسن کارشناسی‌ارشد
46 بررسی آزمایشگاهی رفتار پل خاكی-فولادی با تكیه بر آزمایش بارگذاری پل دهانه 20 متری جاده كلیبر-جانانلو صناعی ها علیرضا دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021